Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKNONAŚWIAT. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WŁADZA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKNONAŚWIAT. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WŁADZA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 8."— Zapis prezentacji:

1 OKNONAŚWIAT

2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WŁADZA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 8. OŚ PRIORYTETOWA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE: 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - E-inclusion Realizator projektu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ETAPY REALIZACJI PROJEKTU: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW – OD 13.06.2011 DO DNIA 30.06.2011 WSTĘPNA OCENA FORMALNA WNIOSKÓW W GMINACH, POWIATACH, PZN ORAZ PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. KUJ-POM W TORUNIU-DO DNIA 8.07.2011 WYŁONIENIENIE BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ W URZEDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJ. KUJ-POM W TORUNIU NA PODSTAWIE OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNEJ – NIEZWŁOCZNIE PO WRYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ DOKUMENTÓW KTÓRE WPŁYNEŁY Z TERENU WOJEWÓDZTWA DOSTARCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŁĄCZ INTERNETOWYCH BENEFICJENTOM OSTATECZNYM – DO DNIA 31.03.2012

4 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH – DO DNIA 31.03.2012; OPIEKA SERWISOWA ORAZ EWALUACJA PROJEKTU – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJ-POM W TORUNIU – W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – W DNIU 1.06.2014; ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJ-POM W TORUNIU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

5 3 RODZAJE WSPARCIA UŻYCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 2500 OSÓB ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 1000 OSÓB WSPARCIE SZKOLENIOWE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA 1500 OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 1000 OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W TYM 300 OSÓB NIEWIDOMYCH 600 OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 400 OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 3500 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE UŻYCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 2500 OSÓB ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 1000 OSÓB WSPARCIE SZKOLENIOWE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA UŻYCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 2500 OSÓB ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 1000 OSÓB

6 REKRUTACJA REALIZOWANA 3 TOROWO OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM OSOBY NIEWIDOME GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS, MIEJSKIE OPR POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE, MIEJSKIE OŚRODKI POMOCY RODZINIE POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOOMYCH KOMISJA KWALIFIKACYJNA URZEDU MARSZAŁKOWKSIEGO WOJEWÓDZTWA KUJ-POM W TORUNIU OSOBY NIEWIDOME GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS, MIEJSKIE OPR POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE, MIEJSKIE OŚRODKI POMOCY RODZINIE OSOBY NIEWIDOME GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS, MIEJSKIE OPR POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOOMYCH POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE, MIEJSKIE OŚRODKI POMOCY RODZINIE OSOBY NIEWIDOME GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS, MIEJSKIE OPR KOMISJA KWALIFIKACYJNA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJ-POM W TORUNIU POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOOMYCH POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE, MIEJSKIE OŚRODKI POMOCY RODZINIE OSOBY NIEWIDOME GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS, MIEJSKIE OPR OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

7 SYLWETKA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJA MATERIALNEJ (MOPS, MOPR, GOPS) O udzielenie wsparcia, może ubiegać się: pełnoletnia osoba korzystająca z systemu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.); uczeń pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym 2010- 2011 zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572, ze zm.); W tym trybie wyłącza się możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

8 SYLWETKA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM (PCPR, MOPR) osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn.zm.) W tym trybie wyłącza się możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby w trudnej sytuacji materialnej

9 SYLWETKA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - OSOBY NIEWIDOME (PZN) osoba niewidoma legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu wzroku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn.zm.)

10 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W POWIATOWYCH ORAZ GMINNYCH PUNKTACH: LOKALNA PROMOCJA PROJEKTU (PLAKAT, ULOTKI); WYZNACZENIE MIEJSCA W KTÓRYM WNIOSKODAWCA MOŻE POBRAĆ ORAZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK; POMOC WNIOSKODAWCOM PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW; WSTĘNA OCENA FORMALNA – DOKONYWANA NA BIEŻĄCO, PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU W PRZYPADKU BRAKÓW FORMALNYCH; ZABEZPIECZENIE DOKUMENTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

11 WNIOSEKWNIOSEK

12 PODZIAŁ WNIOSKODAWCÓW WNISOKODAWCÓW DZIELIMY NA 4 GRUPY (ZAKŁADKI W PLIKU EXCELA); OSOBY REKOMENDOWANE DO WSPARCIA W LICZBIE ZGODNEJ Z PRZYZNANYM WSPARCIE DLA DANEJ JEDOSTKI TERYTORIALNEJ (ZAPISANA W TREŚCI POROZUMIENIA) OSOBY PROPONOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ –50 % OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WSPARCIA W DANEJ JEDNOSTCE TERYTORIALNEJ OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY POPRAWNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI ALE NIE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO WYŻEJ OPISANYCH LIST OSOBY, KTÓRYCH WNIOSKI POSIADAJĄ UCHYBIENIA FORMALNE, BĄDŹ NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW BRZEGOWYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

13 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ MATRYCA SŁUŻĄCA EWIDENCJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

14 REKOMENDACJAREKOMENDACJA

15 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PLIKI NALEŻY PRZESŁAĆ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO KORESPONDENCJĄ E-MAIL DO DNIA 8 LIPCA 2011 ROKU NA ADRES: OKNONASWIAT@KUJAWSKO-POMORSKIE.PL

16 KONTAKT STRONA INTERNETOWA DLA LOKALNYCH KOORDYANTORÓW: http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl Biuro projektu: Departament Spraw Społecznych u. Marii Curie-Skłodowskiej 73 87-100 Toruń oknonaswiat@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 656 10 87 Agnieszka Malinowska-Pelczar: a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl Aleksandra Kwaśniewska: olafiak@o2.pl – dla wnioskodawców niepełnosprawnych w tym niewidomycholafiak@o2.pl Robert Nowak: robertnowak74@o2.pl – dla wnioskodawców będących w trudnej sytuacji materialnejrobertnowak74@o2.pl

17 PLIKI DO POBRANIA DOKUMENTY PROJEKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl

18 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU


Pobierz ppt "OKNONAŚWIAT. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WŁADZA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google