Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

2 DOKUMENTY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – zatwierdzony przez Komisję Europejską 20 grudnia 2007 roku

3 CEL PROGRAMU Wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

4 OBSZAR WSPARCIA

5 Polska 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko- tarnowskim), rzeszowski, powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim) Słowacja 2 podregiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský. OBSZAR WSPARCIA

6 OŚ PRIORYTETOWA I: rozwój infrastruktury transgranicznej temat 1: infrastruktura komunikacyjna i transportowa temat 2: infrastruktura ochrony środowiska Cele: wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, zwiększenie dostępności i atrakcyjności obszaru przygranicznego dla mieszkańców, inwestorów i turystów. OŚ PRIORYTETOWA II: rozwój społeczno- gospodarczy temat 1: rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki temat 2: ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego temat 3: projekty sieciowe Cele: promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU

7 OŚ PRIORYTETOWA III: wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Cele: promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu ludzie dla ludzi OŚ PRIORYTETOWA IV: pomoc techniczna OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU cd.

8 TYPY BENEFICJENTÓW 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - Podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, - Podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, - Podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt). 2. Jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych 3. Organizacje pozarządowe non-profit 4. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

9 FINANSOWANIE PROGRAMU Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych. Budżet Programu na okres 2007-2013 wynosi łącznie 185 mln Euro, z czego 157 mln Euro stanowią środki EFRR. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.

10 ALOKACJA NA LATA 2007 - 2013 Oś priorytetowaEFRR% alokacji Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej 67 685 33843% Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno - gospodarczy 53 518 63934% Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 26 759 32017% Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna 9 444 4666% Ogółem 2007 - 2013157 407 763100%

11 OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Beneficjenci powinni współpracować na co najmniej dwa z następujących sposobów (kryteria trangraniczności): - wspólne przygotowanie - wspólna realizacja - wspólny personel - wspólne finansowanie projektu W projekcie powinien brać udział co najmniej jeden partner z Polski i jeden ze Słowacji. Do każdego przedsięwzięcia musi być wyznaczony beneficjent wiodący. Projekt musi być realizowany na obszarze objętym programem lub z korzyścią dla tego obszaru.

12 Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PL) Koordynator Krajowy (Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego SK) Instytucja Certyfikująca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PL) Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finansów PL) Wspólny Sekretariat Techniczny (Fundacja Fundusz Współpracy) Komitet Monitorujący (przedstawiciele strony polskiej i słowackiej) Instytucje Kontrolne (Urzędy Wojewódzkie PL, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego SK) Punkty Informacyjne (Wyższe Jednostki Terytorialne SK) Regionalne Punkty Kontaktowe (Urzędy Marszałkowskie PL) INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE PROGRAM

13 I nabór projektów 14 sierpnia 2008 roku - 31 października 2008 roku Nabór projektów obowiązywał w ramach Priorytetu I i II Kwota dofinansowania z EFRR pojedynczych projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i II wynosi minimum 50 001 Euro.

14 Ocena formalna = ok. 2 miesiące plus czas na uzupełnienia oraz poprawki

15 Ocena merytoryczna = I kw. 2009 r.

16 Wybór projektów – Komitet Monitorujący = marzec 2009 r.

17 Rejestracja wniosków o dofinansowanie – kraj pochodzenia PW Liczba wniosków zarejestrowanych w siedzibie WST w Krakowie: 139 Liczba wniosków złożonych przez Beneficjenta Wiodącego pochodzącego z Polski: 87 Liczba wniosków złożonych przez Beneficjenta Wiodącego pochodzącego ze Słowacji: 52

18 Rejestracja wniosków o dofinansowanie – liczba wniosków wg osi priorytetowych Liczba wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej: 36 Liczba wniosków o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej: 103

19 Rejestracja wniosków o dofinansowanie – wnioskowana wartość wg osi priorytetowych Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania EFRR w ramach I i II osi priorytetowej 176 068 405,5 euro

20 Liczba wniosków zatwierdzonych do oceny technicznej wynosi 77, na wartość EFRR 111569736,01 EUR* Wartość wniosków złożonych 31.10.2009 r.

21 Obserwacje podczas oceny formalnej Żaden ze złożonych wniosków nie był poprawny formalnie Wnioski składane w 3 oryginałach zamiast oryginału i 2 kopii zgodnych z oryginałem; We wszystkich wnioskach brak potwierdzeń zgodności z oryginałem; Brak spójności pomiędzy wersjami wniosku (nie 1 wspólny wniosek w 2 wersjach językowych a 2 różne wnioski, plus różnice między wersjami); Zostawione puste pola; Zmieniane formularze (często tłumaczone przez SK); Załączane dokumenty, które są niepotrzebne, brak tych potrzebnych, brak dat, pieczęci, skreślenia tekstu, pełnomocnictw; Problemy z budżetem, analizą ekonomiczno-finansową; Problemy z przypisaniem projektu do 1 osi priorytetowej oraz kwalifikacją działań w ramach programu.

22 Dziękuję za uwagę Małgorzata Szaleniec Wspólny Sekretariat Techniczny Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Al. J. Słowackiego 56/6 30-018 Kraków nabor@plsk.eu mszaleniec@plsk.eu


Pobierz ppt "Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google