Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAWIERZCHNIE. WIADOMOŚCI WSTĘPNE SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TOWARZYSZĄCE NAWIERZCHNIOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAWIERZCHNIE. WIADOMOŚCI WSTĘPNE SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TOWARZYSZĄCE NAWIERZCHNIOM."— Zapis prezentacji:

1 NAWIERZCHNIE

2 WIADOMOŚCI WSTĘPNE SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TOWARZYSZĄCE NAWIERZCHNIOM POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POCHYLNIE

3 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Czynniki decydujące o wartości użytkowej danej nawierzchni: –Możliwość użytkowania nawierzchni przez cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne –Brak trwałych odkształceń i uszkodzeń przy prawidłowym użytkowaniu nawierzchni –Zachowanie warunków bezpieczeństwa dla przebywających ludzi oraz pojazdów –Wygoda i łatwość w dostępie dla wszystkich potencjalnych użytkowników

4 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Czynniki wpływające na projekt nawierzchni i dobór materiałów: –Sposób użytkowania –Względy ekonomiczne –Walory plastyczne –Warunki klimatyczne –Warunki gruntowe –Przeznaczenie –Ukształtowanie terenu

5 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Wygoda, dostępność i łatwość poruszania się: –Osoby sprawne – średnia szerokość zajmowanego miejsca – 60 cm –Szerokość przejść dla osób poruszających się po drogach: Osoba o jednej lasce – min 70 cm (80cm) Osoba z dwiema laskami – min 80 cm (90 cm) Osoba o kulach – min 80 cm (zalecane 100 cm) Osoba niewidoma – 90 cm

6

7

8 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Szerokość przejść dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: –Osoba na wózku inwalidzkim – min 90 cm (zalecane 100 cm) –Osoba na wózku inwalidzkim i towarzysząca osoba piesza – min 130 cm (zalecane 140) –Dwie osoby na wózkach inwalidzkich – 180 cm

9

10 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Stosuje się odpowiednie wielokrotności w/w parametrów w zależności od nasilenia ruchu Rodzaj użytej nawierzchni – wpływ na bezpieczeństwo –Dla osób niepełnosprawnych ważna jest twardość nawierzchni Najlepsze są nawierzchnie betonowe, z kostki betonowej, z płyt kamiennych itp.

11 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Bezpieczeństwo: –W ciągach pieszych unikać uskoków i szczelin powyżej 2 cm –Dla osób na wózkach inwalidzkich: Skrajnia ciągu zabezpieczona przez podniesienie bocznej krawędzi –Wzdłuż skarp, zbiorników wodnych: Zabezpieczenie w postaci balustrady lub niskiego murku

12

13 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Wyróżniamy: –Nawierzchnie piesze –Nawierzchnie pieszo-jezdne –Nawierzchnie dróg jezdnych

14 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Nawierzchnie piesze: –Najmniejsza wytrzymałość na obciążenia –Dopuszcza się ruch pieszy oraz poruszanie się lekkich pojazdów obsługujących prace porządkowe i pielęgnacyjne

15 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Nawierzchnie pieszo-jezdne –Konstrukcja wytrzymała na nacisk pojazdów ciężarowych –Ich powierzchnia nie może wykazywać pęknięć ani odkształceń podczas użytkowania

16 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Nawierzchnie dróg jezdnych –Przystosowane do poruszania się ciężkich pojazdów –Ich udział w komunikacji na obiektach terenów zieleni jest znikomy Najczęściej – podjazdy do budynków usytuowanych na obszarze danego założenia architektonicznego

17 SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW Odprowadzanie wody – sposoby: –Nadanie warstwom nawierzchni odpowiedniej porowatości Umożliwia przenikanie wody do gruntu –Wady: »wczesną wiosną może nie spełnić swej roli »Możliwość zamulenia i niedrożność systemu –Zaleta: woda może być wykorzystana przez rośliny –Odprowadzenie wody z całej powierzchni dróg i placów – nadanie spadków (pochyłości)

18 NAWIERZCHNIE WIADOMOŚCI WSTĘPNE Odprowadzanie wody z całej powierzchni dróg i placów: –Nadanie spadków: Spadki poprzeczne Spadki podłużne

19 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE Prowadzone wzdłuż osi dróg Wartość 0-6% Wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu (ograniczenie robót ziemnych) Gdy grunty przepuszczalne – spadki podłużne nie są konieczne

20

21 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE Wodę, którą sprowadzamy w najniżej położone miejsca, musimy usunąć z nawierzchni i otaczającego ternu: –Studnie chłonne –Punktowe kratki odwadniające –Liniowy system odwadniający

22 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE STUDNIA CHŁONNA –Dół o powierzchni 1-2 m2 –Dół sięgający poniżej nieprzepuszczalnej warstwy gruntu –Wypełnienie – materiał porowaty Od największej do najmniejszej frakcji –(kamienie, gruby żwir, drobny żwir, piasek, ziemia) –Zastosowanie: Małe założenia ogrodowe –Umiejscowienie: »Przy krawędzi drogi lub placu na trawniku, ewentualnie między krzewami

23

24 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE ODWODNIENIE PUNKTOWE –Odprowadzanie wód opadowych do kratek ściekowych –Umieszczane przy jednej lub dwóch krawędziach nawierzchni –Szczególne przypadki – na środku nawierzchni –Mała wydajność tego systemu –Należy wykonać spadki w kilku płaszczyznach – zwiększona pracochłonność i koszty

25

26 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE ODWODNIENIE LINIOWE –Składa się z korytek wykonanych z: Betonu Polimerobetonu Polipropylenu –+ wykończenie – kratki stalowe ocynkowane lub żeliwne (rzadziej z mosiądzu lub utwardzonego PVC)

27 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE ODWODNIENIE LINIOWE: –System układany wzdłuż krawędzi dróg i placów –Można stosować na środku nawierzchni i krzyżować –Producenci oferują kanały łukowe (po okręgu można układać) –System – szybkie usunięcie wody z nawierzchni –Lekkie i proste w montażu kratki – łatwa konserwacja i udrażnianie –Zastosowanie kanałów ze spadkiem wewnętrznym – można uniknąć nadawania nawierzchni spadków podłużnych

28

29 NAWIERZCHNIE SPADKI PODŁUŻNE System odwodnienia punktowego i liniowego muszą być połączone do sieci odbioru wody –Przyłączenie do miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych –Przyłączenie do kanalizacji ściekowej – w przypadku miejsc takich jak np. parkingi Ewentualnie zastosowanie separatorów benzyn, olejów itp.

30

31

32 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SYSTEM ROZSĄCZENIOWY –Stosowany na większych powierzchniach –Cel: odprowadzenie wody z parkingów, dróg, wód spływających z dachów –Składa się z: Separatorów zanieczyszczeń Rur odprowadzających Systemu sączącego

33 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SYSTEM ROZSĄCZENIOWY –Linie rozprowadzające wodę: Ułożone równolegle do siebie Odstęp między liniami – min 120 cm Każda linia poprzedzona osadnikiem (możliwość dostępu z zewnątrz – kontrola i czyszczenie) Rury: –Szczeliny wypływowe (30% powierzchni) –Optymalna średnica 300 mm

34 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SYSTEM ROZSĄCZENIOWY –Linie rozprowadzające wodę: Linie układane w rowach: –Głębokość min 0,6 m –Wypełnione żwirem (Ø 0-32 mm) –Dno wykopu powinno być 1 m nad poziomem wód gruntowych Rury układane bez spadków – cel: równomierne rozdzielenie wody

35

36

37 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SYSTEM ROZSĄCZENIOWY –Nie nadaje się do wszystkich rodzajów gruntów –Najlepsze podłoże o znacznej zawartości żwirów, żwirów piaszczystych, piasków, oraz w mniejszym zakresie piasków mułowatych i mułów piaszczystych –Grunty zawierające muły, muły glianaste, gliny muliste i gliny – nie nadają się

38 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SYSTEM ROZSĄCZENIOWY –Projektowanie – należy wziąć pod uwagę parametry dotyczące opadów na danym terenie Deszcz trwający 15 minut Opady maksymalne występujące w ost. 5-leciu

39 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA RÓW ODWADNIAJĄCY –Wzdłuż dróg w rowach wypełnionych żwirem rura sącząca –Zapewnić spływ wody z drogi: Spadki poprzeczne Minimalne zagłębienie terenu nad systemem (aby woda mogła wsiąkać) –Co 50 m studzienki z osadnikami –Prostszy sposób: rowy otwarte prowadzące wodę do zbiorników retencyjnych itp.

40

41 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA ZBIORNIKI RETENCYJNE –Założenia infiltracyjno-retencyjne nazywane także OGRODAMI DESZCZOWYMI –Lokalizacja: Teren o naturalnym zagłębieniu 15-30 cm Teren wolny od nasadzeń drzewiastych, podziemnych mediów Teren oddalony od budynku min 3-4 m

42 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Wykonanie: –Wykopanie niecki o głębokości 155-160 cm –Na dnie rozłożyć warstwę żwiru (30 cm) –Następnie: warstwa piasku (30 cm) –Rozłożenie warstwy ziemi: Odczyn pH 5,5-6,5 Przepuszczalna Zasobna Mieszanka: »30% ziemi urodzajnej rodzimej »50% piasku »20% materiału organicznego

43 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Wykonanie: –Powinna powstać niecka o zagłębieniu ok. 30 cm Pozostałe elementy systemu: –Ważne przy nadmiernej ilości wody –System drenarski (na glebach o słabszej przepuszczalności) –System przelewowy

44 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA System przelewowy –Składa się z rur kanalizacyjnych (+kratki filtracyjne) –Umieszczone na poziomie granicznym dolnej strefy nasadzeń z górną Nadmiar wody z systemów drenarskiego i przelewowego odprowadza się do kanalizacji deszczowej

45

46 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Nasadzenia roślinne w ogrodzie deszczowym: –Strefa dolna (2/3 zbiornika) Rośliny okresowo zalewane –Strefa górna (1/3 zbiornika) Rośliny tolerujące wodę przepływową Krzewy, byliny, trawy o głębokim systemie korzeniowym –Stosujemy ściółkę – strużki drzewne (7-12 cm grubości warstwa)

47 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Ogrody deszczowe mogą wchłonąć o 30% więcej wody niż tradycyjny trawnik Pielęgnacja: –Usuwanie roślinności niepożądanej –Podlewanie w trakcie suszy –Pielęgnacja dostosowana do gatunków roślin

48 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Teren o dużych spadkach –Spadki podłużne sięgające nawet 10% –Odpowiednie zabezpieczenie krawędzi drogi poprzez zastosowanie RYNIEN STOKOWYCH Po jednej lub dwóch stronach drogi Rynny odbierają wodę z nawierzchni i skarp przylegających do drogi

49 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Rynny stokowe –Wykonane z : Betonowe elementy prefabrykowane Kostka brukowa kamienna Brukowce –Elementy te układane na ławie betonowej –Umocowane za pomocą zaprawy

50

51

52 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA PROGI spowalniające spływ wody –W ternach górzystych –Umieszczone w poprzek drogi, skośnie do osi –Najczęściej wykonane z belek drewnianych lub kamieni –Próg kieruje wodę na krawędź wody Zapobiega zmywaniu i erozji powierzchni

53

54 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SPADKI POPRZECZNE –Usunięcie wody najczęściej na otaczający trawnik –Także do kierowania wody do punktów jej zbioru –Spadki jednostronne – kierują wodę do jednej krawędzi –Spadki dwustronne – kierujące wodę do obu krawędzi

55

56 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SPADKI POPRZECZNE A ZAKOŃCZENIE NAWIERZCHNI –Drogi piesze – odprowadzenie wody na trawnik – budujemy 3-5 cm wyżej niż otaczający teren Zapobiega niszczeniu nawierzchni –Drogi obniżone (parki zabytkowe – nawierzchnie korytkowe) Woda odprowadzana do kratek zbierających lub taka konstrukcja drogi aby woda przesiąkała do gruntu = pozbawienie terenów przyległych wody opadowej Niemożliwe korzystanie z nawierzchni zaraz po deszczu

57

58 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SPADKI POPRZECZNE A ZAKOŃCZENIE NAWIERZCHNI –Drogi jezdne Wody opadowe powinny być sprowadzone do kanalizacji lub separatorów zanieczyszczeń Krawężnik podniesiony tak, aby woda płynęła do zlewni wzdłuż jego krawędzi

59

60 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA SPADKI POPRZECZNE –Poprzez wyprofilowanie powierzchni, wyniesienie drogi ponad otaczający teren, odpowiednie krawężniki –Drogi piesze – 3-5 cm wyżej niż teren – odprowadzenie wody na trawnik –Projektowanie spadku poprzecznego: Wielkość 0,5-5% kierunek

61 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Wielkość spadku określa nierówność nawierzchni –Najmniejszy spadek: 0,5-1% Nawierzchnie z płyt kamiennych oszlifowanych –Spadek 1-2% Nawierzchnie betonowe wylewane na miejscu Nawierzchnie bitumiczne Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

62 NAWIERZCHNIE ODWODNIENIA Spadek: 2,5-3% –Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o bogatej rzeźbie Spadek 3-5% –Nawierzchnie z brukowych kostek kamiennych –Nawierzchnie z brukowców –Nawierzchnie ze żwiru albo tłucznia

63 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Przekroje nawierzchni drogowych –Konstrukcja warstwowa, której zadaniem jest przeniesienie na grunt obciążeń związanych z określonym użytkowaniem

64 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Siły i czynniki wpływające na nawierzchnię: –Siły pionowe –Siły poziome –Czynniki klimatyczne –Czynniki mechaniczne i chemiczne

65 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Siły pionowe –Powstają w wyniku nacisku pojazdów i ludzi poruszających się i stojących Siły poziome –Powstają podczas hamowania i przyśpieszania pojazdów

66 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Czynniki klimatyczne –Zmiany temperatur i opady atmosferyczne Czynniki mechaniczne i chemiczne –Oddziałują w trakcie stosowania różnych maszyn podczas prac porządkowych, środków odladzających i odśnieżających

67 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Dobór materiałów – bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka Ważne: właściwości gruntu na jakim będzie wykonana nawierzchnia: –Rodzaj gruntu –Stopień zagęszczenia gruntu –Wilgotność gruntu –Kapilarność –Wodoprzepuszczalność –Wodoodporność gruntu –Wodochłonność gruntu –Podatność na wysadziny

68 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Rodzaj gruntu –Jakie frakcje zawiera Stopień zagęszczenia gruntu –Wynika ze składu granulometrycznego –Grunty luźne, średnio zagęszczone, i grunty zagęszczone Wilgotność gruntu –Wpływa na lepsze zagęszczenie gruntu

69 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Kapilarność (włoskowatość) –Zdolność do podciągania wody –Wpływa na stopień wilgotności gruntu –Duża kapilarność – niepożądana Wodoprzepuszczalność –Zdolność przesączania wody przez grunt –Zależy od uziarnienia i zagęszczenia

70 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Wodoodporność gruntu –Zdolność przeciwstawiania się szkodliwej działalności wody Wodochłonność gruntu –Zdolność zatrzymywania wchłoniętej wody –Dla piasku 10-30%, dla gliny 40-50%

71 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Podatność gruntu na wysadziny –Związane z: Ze zmianami temperatury Stopniem zawilgocenia podłoża Poziomem wód gruntowych –Wznoszenie się podłoża na skutek zamarzania zawartej w nim wody –Skutek: przełomy w nawierzchniach

72 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Wysadzinowość jest uzależniona od składu granulometrycznego gruntu, wilgotności, kapilarności i zdolności zatrzymywania wody w powierzchniowych warstwach gleby Wyróżniamy: –Grunty niewysadzinowe –Grunty małowysadzinowe –Grunty wysadzinowe

73 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Grunty niewysadzinowe –Kapilarność bierna poniżej 1 m –Niespoiste –Zawierają do 3% cząstek frakcji iłów i pyłów –Żwiry, pospółki, piaski, piaski z małą zawartością iłów i pyłów

74 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Grunty małowysadzinowe –Kapilarność bierna poniżej 1,3 m –Niespoiste lub mało spoiste –3-10% cząstek frakcji iłów i pyłów –Piaski drobnoziarniste –Piaski pylaste –Piaski próchniczne

75 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Grunty wysadzinowe –Kapilarność bierna powyżej 1,3 m –Spoiste i nieprzepuszczalne –Ponad 10% cząstek frakcji iłów i pyłów –Iły, gliny, pyły, pyły lessowe, namuły organiczne

76 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Projektowanie konstrukcji dróg –Należy wziąć pod uwagę głębokość przemarzania gruntu 3 strefy przemarzania gruntu w Polsce –Do 1,2 m – góry i pół.-wsch. Część kraju –Do 1 m – centralna i północna Polska –Do 0,8 m – na Pomorzu i w zach. Części Polski

77 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Nawierzchnia składa się z następujących warstw: –Ścieralnej –Wiążącej –Podbudowy zasadniczej –Podbudowy pomocniczej –podłoża

78

79

80 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Warstwa ścieralna: –Górna część nawierzchni –Narażona na działanie czynników klimatycznych, chemicznych, sił pionowych i poziomych Warstwa wiążąca: –Pod warstwą ścieralną –Zapewnia prawidłowy rozkład naprężeń w nawierzchni i przekazuje je na podbudowę

81 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Warstwa podbudowy zasadniczej –Dolna część nawierzchni –Przenosi naprężenia na podłoże –Może składać się z: Warstwy wzmacniającej Warstwy wyrównawczej

82 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Warstwa podbudowy pomocniczej –Ma znaczenie jako warstwa nośna –Zabezpiecza nawierzchnię przed skutkami działania nadmiaru wody i mrozu –Mogą wystąpić warstwy: Mrozoodporna Odsączająca Odcinająca Podłoże – ustabilizowany grunt rodzimy lub nasypowy


Pobierz ppt "NAWIERZCHNIE. WIADOMOŚCI WSTĘPNE SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG I PLACÓW KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TOWARZYSZĄCE NAWIERZCHNIOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google