Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych."— Zapis prezentacji:

1 STAN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 1

2 2 Kształcenie zawodowe w województwie śląskim odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych. W formach szkolnych młodzież i dorośli kształcą się w: 262 technikach, 161 liceach profilowanych, 231 zasadniczych szkołach zawodowych, 147 technikach uzupełniających, 519 szkołach policealnych. Dane SIO marzec 2009 r.

3 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH Kształcenie zawodowe w szkołach publicznych prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860 z późniejszymi zmianami). Klasyfikacja obejmuje 208 zawodów z czego dopuszczonych do kształcenia na poziomie technikum jest 125 zawodów a na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 83 zawody.

4 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 4 Z analizy danych statystycznych wynika, że istnieją grupy zawodów cieszące się od lat dużą popularnością wśród młodzieży. Na poziomie technikum należą do nich: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik elektronik, technik budownictwa, technik hotelarstwa. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH Dane własne KO w Katowicach

5 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 5 Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej największym zainteresowaniem cieszą się zawody: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, murarz, cukiernik. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH Dane własne KO w Katowicach

6 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 6 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

7 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 7 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

8 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 8 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

9 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 9 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W roku szkolnym 2009/2010 do techników zostało przyjętych 18410 uczniów w 47 zawodach. Zawody wiodące to: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektronik. Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

10 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 10 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W roku szkolnym 2009/2010 do zasadniczych szkół zawodowych zostało przyjętych 7643 uczniów w 34 zawodach. Zawody wiodące to: fryzjer, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, górnik eksploatacji podziemnej, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik. Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

11 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 11 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE NABORU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W roku szkolnym 2009/2010 do liceów profilowanych zostało przyjętych 1019 uczniów w 6 profilach. Są to profile: socjalny, zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny, usługowo-gospodarczy, kreowanie ubiorów, kształtowanie środowiska. Dane z elektronicznego systemu rekrutacji w woj. śląskim

12 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 12 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2009 Zdawalność egzaminu typ szkoły województwo śląskie kraj Zasadnicza Szkoła Zawodowa79,58 %87,0 % Technikum, TU i Szkoła Policealna55,26 %56,3 % Źródło http://www.oke.jaworzno.pl http://www.cke.edu.pl

13 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 13 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2009 Zdawalność egzaminu – absolwenci techników – wiodące zawody zawód województwo śląskie kraj Technik elektronik35,7 %40,1 % Technik mechanik42,1 %45,8 % Technik informatyk46,8 %39,7 % Technik ekonomista64,7 %69,1 % Technik żywienia i gospodarstwa domowego81,1 %74,0 % Technik hotelarstwa49,6 %51,3 % Technik usług kosmetycznych62,7 %53,2 % Źródło http://www.oke.jaworzno.pl http://www.cke.edu.pl

14 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 14 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2009 Zdawalność egzaminu – absolwenci ZSZ – wiodące zawody zawód województwo śląskie kraj Kucharz małej gastronomii83,7 %89,6 % Sprzedawca92,0 %94,0 % Mechanik pojazdów samochodowych68,9 %82,9 % Operator obrabiarek skrawających81,3 %80,4 % Monter elektronik82,0 %82,3 % Murarz83,5 %91,5 % Źródło http://www.oke.jaworzno.pl http://www.cke.edu.pl

15 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 15 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Rosnące wymagania wobec szkolnictwa zawodowego jak również poszukiwania efektywnych metod nauczania przyczyniły się do rozwoju kształcenia modułowego. Modułowa budowa programów umożliwia dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy oraz zmieniających się technologii. Wprowadzane modułowe programy nauczania stwarzają możliwości powiązania teorii z praktyką oraz dostosowanie umiejętności do oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy.

16 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 16 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W roku szkolnym 2009/2010 kształcenie modułowe w województwie śląskim odbywa się w 35 szkołach i placówkach w 34 zawodach. Na poziomie technikum – w 13 zawodach, Na poziomie ZSZ – w 12 zawodach, Na poziomie szkoły policealnej – w 9 zawodach. Dane własne KO w Katowicach

17 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 17 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Wśród zawodów, w których szkoły najczęściej stosują kształcenie modułowe można wymienić: Na poziomie technikum: technika informatyka, technika elektronika, technika ekonomistę, technika mechanika, technika elektryka. Dane własne KO w Katowicach

18 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 18 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Wśród zawodów, w których szkoły najczęściej stosują kształcenie modułowe można wymienić: Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanika pojazdów samochodowych, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Dane własne KO w Katowicach

19 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 19 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Najczęściej występujące problemy związane z wdrażaniem kształcenia modułowego dotyczą: braku zgody organu prowadzącego na małą liczebność grup na zajęciach (8 – 10 osób), trudności technicznych w układaniu planu (np. mała szkoła, nauczyciele pracujący w innych szkołach oraz trudna korelacja z przedmiotami ogólnokształcącymi), braków kadrowych do nauczania modułowego oraz braków odpowiednich pracowni i stanowisk oraz przyrządów diagnostycznych do niektórych ćwiczeń modułowych, wysokich kosztów kształcenia modułowego. Dane własne KO w Katowicach

20 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 20 Kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych odbywa się w: centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W FORMACH POZASZKOLNYCH

21 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 21 84 placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadają akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Akredytacja kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu tzn. dla samej placówki, jej klientów, powiatowych urzędów pracy i pracodawców. Dane własne KO w Katowicach

22 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 22 Uzupełnieniem kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych jest możliwość uzyskania tytułów kwalifikacyjnych po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty. W województwie śląskim przy 19 szkołach i placówkach funkcjonuje 38 Państwowych Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w 15 zawodach. W roku szkolnym 2008/2009 przyznały one tytuł zawodowy w zawodzie 1548 osobom a tytuł zawodowy mistrza 149 osobom. Dane własne KO w Katowicach

23 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 23 Najwięcej tytułów zawodowych przyznano w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej – 1298, rolnik – 86, sprzedawca – 56. Najwięcej tytułów zawodowych mistrza przyznano w zawodach: fryzjer – 62, sprzedawca – 58, mechanik pojazdów samochodowych – 7. Dane własne KO w Katowicach

24 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 24 Dane własne KO w Katowicach

25 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 25 Dane własne KO w Katowicach

26 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 26 Program ma na celu zainteresowanie ucznia szkolnictwem zawodowym między innymi poprzez rozwój doradztwa zawodowego w szkołach wszystkich typów, zainicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących niektórych aspektów kształcenia zawodowego oraz ściślejszą współpracę szkół (począwszy od gimnazjów), pracodawców, organów prowadzących i innych podmiotów na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dane własne KO w Katowicach Program Śląskiego Kuratora Oświaty Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim na lata 2008 - 2010

27 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 27 Cele programu 1.Wspieranie szkół i placówek zawodowych województwa śląskiego w ich rozwoju, 2.Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach wszystkich typów, 3.Promocja kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim, 4.Zdefiniowanie problemów związanych z aspektami prawnymi szkolnictwa zawodowego, 5.Racjonalizacja organizacji szkolnictwa zawodowego.

28 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 28 Działania w ramach programu Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim na lata 2008 - 2010: 1.Zorganizowano debatę wojewódzką i debaty lokalne na terenie działania Delegatur KO w sprawie perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie. 2.Funkcjonuje Rada Konsultacyjna ds. kształcenia zawodowego przy Śląskim Kuratorze Oświaty. 3.Zorganizowano konferencję Orientacja zawodowa – mój wybór, mój zawód, moja kariera. 4.Powstaje internetowy informator dla gimnazjalistów o zawodach.

29 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 29 Program jest realizowany w latach 2008/2009 – 2009/2010. Wypracowane w trakcie jego realizacji materiały są i będą upowszechniane wśród szkół, organów prowadzących, pracodawców. Należy zauważyć, że działania wpisane w program uwzględniają potrzebę czasu, co oznacza, że mogą one w kolejnym roku szkolnym ulec zmianie. W ostatniej fazie realizacji programu przewidziana jest jego ewaluacja. Liczymy na zainteresowanie programem i aktywne włączenie się różnych podmiotów w jego realizację. Program Śląskiego Kuratora Oświaty Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim na lata 2008 - 2010

30 Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29 października 2009 roku 30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber Konferencja wojewódzka System wsparcia szkół i placówek oświatowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google