Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy programowania145 Pętla While… Wend While warunek blok instrukcji Wend instrukcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy programowania145 Pętla While… Wend While warunek blok instrukcji Wend instrukcje."— Zapis prezentacji:

1 Elementy programowania145 Pętla While… Wend While warunek blok instrukcji Wend instrukcje

2 Elementy programowania146 While… Wend pętla ta wymaga zastosowania wyrażenia porównania, w pętli może znajdować się jedna instrukcja lub cały blok instrukcji VB. Blok ten jest wykonywany tak długo jak długo podany warunek jest prawdziwy. Ważne jest więc, aby w ciele pętli umieścić instrukcje, które doprowadzą do tego, że podany warunek kiedyś stanie się fałszywy. W przeciwnym razie pętla się nie zakończy, jeżeli warunek jest fałszywy już na samym początku przed wykonaniem pętli, to blok instrukcji w ciele pętli nie zostanie wykonany ani razu,

3 Pętle z warunkiem Do While… Loopsprawdza warunek na początku wykonuje pętlę jeżeli warunek jest prawdziwy (powtarzanie dopóki prawda) Do Until… Loopsprawdza warunek na początku wykonuje pętlę jeżeli warunek jest nieprawdziwy (powtarzanie dopóki fałsz) Do… Loop Whilesprawdza warunek na końcu wykonuje pętlę jeżeli warunek jest prawdziwy (powtarzanie dopóki prawda) Do… Loop Untilsprawdza warunek na końcu wykonuje pętlę jeżeli warunek jest nieprawdziwy (powtarzanie dopóki fałsz) While… Wendsprawdza warunek na początku wykonuje pętlę jeżeli warunek jest prawdziwy

4 Elementy programowania148 Procedury i funkcje Procedura to wydzielony fragment programu, który zostaje wykonany po wywołaniu nazwy procedury. Dzielenie programu na procedury ułatwia nawigację po programie i kontrolę błędów. Głównym zadaniem procedur jest jednak umożliwienie wielokrotnego wykonywania tego samego fragmentu kodu w różnych częściach programu. Zamiast w każdym z tych miejsc wpisywać ten sam fragment kodu, można umieścić go w procedurze i wywoływać procedurę w żądanych miejscach. Skraca to zapis programu i w przypadku błędu pozwala na dokonanie zmian tylko w jednym miejscu.

5 Elementy programowania149 Procedury i funkcje procedury zdarzeniowe - są uruchamiane, kiedy pojawi się określone zdarzenie (np. wciśnięcie klawisza lub przesunięcie myszki), procedury ogólne - są uruchamiane, kiedy zostaną wywołane przez inne procedury, procedury Sub - wykonują określone zadania, ale nie zwracają wartości, kod takiej procedury może rezydować w module formularza, ogólnym lub klasy, procedury funkcyjne (funkcje) - podobnie jak w procedurze typu Sub, kod procedury funkcyjnej może rezydować w formularzu standardowym lub module klasy, w przeciwieństwie do procedur Sub, zwracają wartość do procedury, która ją wywołała,

6 150 Tworzenie funkcji Function nazwa_funkcji ([lista_parametrów]) instrukcje nazwa_funkcji = wartość End Function lista parametrów – opcjonalna; lista zmiennych reprezentujących argumenty, które są przekazywane do funkcji podczas wywołania; nazwy zmiennych powinny być oddzielone przecinkami; nazwa_funkcji = wartość – wartość zwracana przez funkcję

7 Elementy programowania151 Funkcje są dostępne dla wszystkich procedur modułu, mogą być rekurencyjne (mogą wywoływać siebie, jednak rekurencja może powodować błędy (stack overflow)), cały wykonywalny kod musi być umieszczony wewnątrz procedur (nie można stworzyć funkcji wewnątrz innej funkcji), funkcję wywołuje się przez podanie jej nazwy z listą argumentów do przekazania (można wywoływać również przez użycie rozkazu Call), aby zwrócić wartość z funkcji, należy podstawić tę wartość pod nazwę funkcji, dowolna liczba takich podstawień może się znajdować w dowolnych miejscach funkcji; jeżeli żadna wartość nie zostanie podstawiona pod nazwa_funkcji, funkcja zwróci wartość domyślną: funkcje numeryczne zwracają 0, funkcje łańcuchowe zwracają łańcuch zerowej długości ("") funkcje Variant zwracają Empty,

8 Elementy programowania152 Przykład funkcji funkcja dodająca dwie liczby: Function sumaliczb(n,m) sumaliczb = n + m End Function

9 153 Odtwarzanie funkcji funkcji napisanej w VBA nie można odtworzyć z okna makr i edytora VBA, funkcję można umieścić w dowolnej formule w arkuszu: lub wykorzystać w innej procedurze VBA: Sub Uzycie_funkcji () a = 23 b = 14 MsgBox ("Suma liczb wynosi: " & sumaliczb(a, b)) End Sub

10 Elementy programowania154 Odtwarzanie funkcji z arkusza funkcja utworzona w VBA zachowuje się jak funkcja wbudowana Excela stąd odtwarzamy ją następująco: wywołujemy polecenie Funkcja… z menu Wstaw, szukamy naszej funkcji, i… używamy

11 Elementy programowania155 Dostęp do utworzonych funkcji funkcja dostępna jest tylko dopóki otwarty jest skoroszyt, w którym jest ona przechowywana, aby dostępna była zawsze można: zachować funkcję w skoroszycie makr osobistych, zachować skoroszyt zawierający funkcję w folderze XLStart,

12 Elementy programowania156 Przekazywanie argumentów przez zmienne argumentami nazywamy jedną lub więcej wartości koniecznych do zadziałania funkcji, rezultat funkcji zależy od argumentów, poniższy przykład pokaże jak można przekazać funkcji sumaliczb pewne wartości z innej procedury (zadanie: oblicz ilość liter w imieniu i nazwisku dowolnej osoby):

13 Elementy programowania157 Przykład 1 Sub liczbaliter() Dim i As Integer, n As Integer i = Len(InputBox("Podaj imię")) n = Len(InputBox("Podaj nazwisko")) MsgBox ("Imię i nazwisko mają liter: " & sumaliczb(i, n)) End Sub Uwaga! procedurę liczbaliter umieszczamy w tym samym module co funkcję sumaliczb

14 Elementy programowania158 Przykład 2 Function lacz_tekst(k, o) lacz_tekst = k + " " + o End Function Sub podaj_tekst() Dim i As String, n As String, r As String i = InputBox("Podaj imię:") n = InputBox("Podaj nazwisko:") r = lacz_tekst(i, n) MsgBox r End Sub

15 Elementy programowania159 Czego funkcje nie potrafią? nie mogą wykonywać poleceń menu, np.: zawierać instrukcji formatowania danych, wymazywać, wstawiać danych, zawierać instrukcji otwierania pliku, zmieniać wyglądu ekranu itp.

16 Elementy programowania160 Typy argumentów funkcje wykonują obliczenia i operacje w oparciu o dane otrzymane w postaci argumentów, nazwy argumentów podawanych w nawiasach pełnią rolę podobną do zmiennych, podobnie jak zmienne funkcje mogą być różnego typu (np. rezultatem funkcji może być ciąg znaków): Function nazwa_funkcji (argumenty) As typ_funkcji (jeśli nie podamy typu danych VBA przypisze typ Variant)

17 Elementy programowania161 Przykład Function iloczyn1(licz1, licz2) As Integer iloczyn1 = licz1 * licz2 End Function Sub mnozenie() Dim licz1 As Single Dim licz2 As Single Dim wynik As Single licz1 = 45.33 licz2 = 19.24 wynik = iloczyn1(licz1, licz2) MsgBox wynik End Sub Ponieważ funkcja iloczyn1 ma typ Integer wynik będzie podany jako liczba całkowita

18 162 Przekazywanie argumentów przy wywołaniu procedury (lub funkcji) można przekazać do niej argumenty na dwa sposoby: przez referencję (domyślny) – do procedury przekazana jest sama zmienna jako argument procedury. Jeżeli wywołana procedura zmienia wartość argumentu, ta zmiana pozostanie, kiedy sterowanie powróci do procedury wywołującej. Aby określić, że argument będzie przekazywany przez referencję w nagłówku Sub wywoływanej procedury należy zadeklarować zmienną ze słowem ByRef. Ponieważ jest to domyślny sposób przekazywania parametrów, można słowo ByRef pominąć. przez wartość - przekazana zostaje kopia zmiennej jako argument procedury. Jeżeli wywołana procedura zmienia argument, ta zmiana nie pozostanie, kiedy sterowanie powróci do procedury wywołującej. Aby określić, że argument ma być przekazany przez wartość w nagłówku Sub wywoływanej procedury należy użyć słowa kluczowego ByVal, aby zadeklarować zmienną.

19 Elementy programowania163 Przykład przekazania argumentu przez wartość Function srednia1(ByVal licz1, ByVal licz2, ByVal licz3) licz1 = licz1 + 1 srednia1 = (licz1 + licz2 + licz3) / 3 End Function Sub trzyliczby1() Dim licz1 As Integer, licz2 As Integer, licz3 As Integer licz1 = 10 licz2 = 20 licz3 = 30 MsgBox srednia1(licz1, licz2, licz3) MsgBox licz1 MsgBox licz2 MsgBox licz3 End Sub

20 Elementy programowania164 Argumenty opcjonalne umieszcza się je na końcu listy argumentów, które są obowiązkowe, poprzedza słowem kluczowym Optional, można tych argumentów nie użyć w procedurze, nie można określić typu danych za pomocą słowa kluczowego As w sposób jawny (w VBA mają domyślny typ Variant),

21 165 Przykład Function srednia3(licz1, licz2, Optional licz3) Dim ileliczb As Integer ileliczb = 3 If IsMissing(licz3) Then licz3 = 0 ileliczb = ileliczb - 1 End If srednia3 = (licz1 + licz2 + licz3) / ileliczb End Function Sub argumentopcjonalny() licz1 = CSng(InputBox("Podaj pierwszą liczbę")) licz2 = CSng(InputBox("Podaj drugą liczbę")) licz3 = CSng(InputBox("Podaj trzecią liczbę")) MsgBox ("Średnia z dwóch pierwszych liczb: " & srednia3(licz1, licz2)) MsgBox ("Średnia z trzech liczb: " & srednia3(licz1, licz2, licz3)) End Sub IsMissing – funkcja sprawdzająca czy przekazano opcjonalny argument procedury; CSng – konwersja wartości na Single

22 Elementy programowania166 Funkcje wbudowane listę funkcji VBA można obejrzeć w Pomocy lub przeglądarce obiektów VBA:

23 Elementy programowania167 Funkcje matematyczne Abs (X)wartość bezwzględna Sgn (X)znak liczby Int (X)część całkowita Sqr (X)pierwiastek kwadratowy Log (X)logarytm naturalny LogN(X) = Log(X) / Log (N)logarytm o podstawie N

24 Elementy programowania168 Funkcje daty i czasu Datezwraca aktualną datę DateDiffliczy czas między dwoma datami DateValuezwraca datę z wyrażenia Dayzwraca dzień z daty Hourzwraca godzinę z czasu Nowzwraca bieżąca data i czas Timezwraca bieżący czas Weekdayzwraca dzień tygodnia z daty

25 169 Funkcje tekstowe Chr(kodznaku)kod ASCII na znak np. Chr(10) - zwróci znak przejścia do nowej linii Val(łańcuch)zwraca wartość zawartą w łańcuchu String jako wartość numeryczną np. Val(1615 198numer) zwróci wartość 1615198 Str(wartość)zwraca wartość typu String reprezentującą wartość numeryczną np. Str(459) zwróci wartość tekstową 459 LCase(łańcuch)konwertuje łańcuch (tekst) na małe litery np. LCase(Jasio IDZIE do kina na 18) – zwróci tekst jasio idzie do kina na 18

26 Elementy programowania170 Funkcje tekstowe cd. UCase(łańcuch)konwertuje łańcuch (tekst) na duże litery Len(łańcuch)zwraca długość łańcucha LTrim(łańcuch)usuwa początkowe spacje RTrim(łańcuch)usuwa końcowe spacje Trim(łańcuch)usuwa początkowe i końcowe spacje np. RTrim(" - tekst - ") zwróci wartość " - tekst -"

27 Elementy programowania171 Funkcje wejścia-wyjścia MsgBoxwyświetla okno komunikatu InputBoxwyświetla okno wprowadzania danych Dir[(ŚcieżkaDostępu [, Atrybuty])] zwraca nazwę szukanego pliku lub folderu FileLen(ŚcieżkaDoPliku) zwraca rozmiar pliku

28 172 Funkcje konwersji danych CBool(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Boolean CByte(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Byte CCur(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Currency CInt(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Integer CLng(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Long CSng(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu Single CStr(wyrażenie)konwertuje wyrażenie do typu String

29 Funkcje testujące dane IIf(wyrażenie, GdyTrue, GdyFalse)zwraca jedną z dwóch wartości w zależności od wartości podanego wyrażenia IsDate(wyrażenie)zwraca wartość typu Boolean, określającą czy badane wyrażenie może być konwertowane do typu Data IsNumeric(wyrażenie)zwraca wartość typu Boolean, określającą czy badane wyrażenie może być konwertowane na liczbę IsEmpty(wyrażenie)zwraca wartość typu Boolean, określającą czy badana zmienna została zainicjowana

30 Elementy programowania174 Funkcje testujące dane IsNull(wyrażenie)zwraca wartość typu Boolean, określającą czy wyrażenie zawiera poprawne dane czy wartość Null IsMissing(NazwaArgumentu)zwraca wartość typu Boolean, określającą czy opcjonalny argument typu Variant został przekazany do procedury VarType(NazwaZmiennej)zwraca wartość typu Integer określającą typ zmiennej (dla zmiennej Integer liczbę 2, dla Single 4 itd.) TypeName(NazwaZmiennej)zwraca wartość typu String zawierającą informacje na temat zmiennej o podanej nazwie

31 Funkcja MsgBox MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) ArgumentOpis Komunikat (Wymagany) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane jako wiadomość w oknie dialogowym. Maksymalna długość łańcucha może wynosić 1024 znaki, w zależności od szerokości używanych znaków. Jeżeli łańcuch ten zawiera więcej niż jedną linię, można oddzielać je używając znaków powrotu karetki (Chr(13)) i podziału linii (Chr(10)), lub połączenia (Chr(10) & Chr(13)), pomiędzy poszczególnymi liniami. Przyciski (Opcjonalny) Wyrażenie numeryczne, które jest sumą wartości (lub stałych VB) określających numer i typ przycisków, które mają być wyświetlane, styl wyświetlanej ikony i modalność okna wiadomości. Jeżeli zostanie ominięty przyjmowana jest domyślna wartość 0.

32 Elementy programowania176 Funkcja MsgBox ArgumentOpis Tytuł (Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. Jeżeli zostanie pominięty, na pasku tytułowym zostanie wyświetlona nazwa aplikacji. PlikHelp (Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe określające plik pomocy (Help), który ma być użyty do przeszukiwania pomocy kontekstowej dla okna dialogowego. Jeżeli zostanie wprowadzona nazwa pliku pomocy, musi zostać wprowadzony argument HelpContext. HelpContext (Opcjonalny). Wyrażenie numeryczne określające numer kontekstowy skojarzony z tematem pomocy przez autora pomocy. Jeżeli argument ten zostanie określony, musi zostać określony argument PlikPomocy.

33 Argument Przyciski funkcji MsgBox Przyciski StałaWartośćOpis vbOKOnly0Wyświetla tylko przycisk OK. vbOKCancel1Wyświetla przyciski OK i Anuluj vbAbortRetryIgnore2Wyświetla przyciski Przerwij, Ponów próbę i Zignoruj vbYesNoCancel3Wyświetla przyciski Tak, Nie i Anuluj vbYesNo4Wyświetla przyciski Tak i Nie vbRetryCancel5Wyświetla przyciski Ponów próbę i Anuluj

34 Elementy programowania178 StałaWartośćOpis ikon vbCritical16Wyświetla ikonę wiadomości krytycznej vbQuestion32Wyświetla ikonę pytania vbExclamation48Wyświetla ikonę wiadomości ostrzegawczej (wykrzyknik) vbInformation64Wyświetla ikonę Komunikat informacyjny Argument Przyciski funkcji MsgBox

35 StałaWartośćOpis vbDefaultButton10Pierwszy przycisk jest domyślny vbDefaultButton2256Drugi przycisk jest domyślny vbDefaultButton3512Trzeci przycisk jest domyślny vbDefaultButton4768Czwarty przycisk jest domyślny

36 Elementy programowania180 Argument Przyciski funkcji MsgBox StałaWartośćOpis vbApplicationModal0 Okno modalne dla aplikacji, użytkownik musi zareagować na wiadomość vbSystemModal4096 Okno modalne dla systemu, wszystkie aplikacje są zawieszone dopóki użytkownik nie zareaguje na wiadomość vbMsgBoxHelpButton16384Wyświetla przycisk Pomoc VbMsgBoxSetForeground65536Okno wiadomości będzie oknem na wierzchu vbMsgBoxRight524288Tekst jest wyrównany do prawej

37 Elementy programowania181 Wartości i stałe zwracane przez funkcję MsgBox StałaWartośćOpis vbOK1OK vbCancel2Anuluj vbAbort3Przerwij vbRetry4Ponów próbę vbIgnore5Zignoruj vbYes6Tak vbNo7Nie

38 Elementy programowania182 Przykład funkcji MsgBox Dim Wcisniety As Variant Wcisniety = MsgBox("Czy chcesz kontynuowac?", vbYesNo+vbCritical+vbDefaultButton2, "Pytanie", "DEMO.HLP", 10)

39 Funkcja InputBox InputBox(Pytanie [, Tytuł] [, DomyślnyTekst] [, XPos] [, YPos] [,PlikPomocy, HelpContext]) ArgumentOpis Pytanie(Wymagany) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane jako wiadomość w oknie dialogowym. Maksymalna długość łańcucha może wynosić 1024 znaki, w zależności od szerokości używanych znaków. Jeżeli łańcuch ten zawiera więcej niż jedną linię, można oddzielać je używając znaków powrotu karetki Chr(13) i podziału linii Chr(10) Tytuł(Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. Jeżeli zostanie pominięty, na pasku tytułowym zostanie wyświetlona nazwa aplikacji

40 Argumenty funkcji InputBox ArgumentOpis DomyślnyTekst(Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane w oknie wprowadzania danych jako domyślna odpowiedź, jeżeli nie zostanie wprowadzony inny tekst. Jeżeli zostanie ominięty, okno wprowadzania danych zostanie wyświetlone puste. XPos(Opcjonalny) Wyrażenie numeryczne określające, w jednostach zwanych twips, poziomą odległość między lewym brzegiem okna dialogowego, a lewym brzegiem ekranu. Jeżeli zostanie pominięty, okno dialogowe zostaje wycentrowane poziomo. YPos(Opcjonalny) Wyrażenie numeryczne określające, w jednostkach zwanych twips, pionową odległość między górnym brzegiem okna dialogowego, a górą ekranu. Jeżeli zostanie pominięty, okno dialogowe zostaje umieszczone na 1/3 wysokości.

41 Elementy programowania185 Argumenty funkcji InputBox ArgumentOpis PlikPomocy(Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe określające plik pomocy (Help), który ma być użyty do przeszukiwania pomocy kontekstowej dla okna dialogowego. Jeżeli zostanie wprowadzona nazwa pliku pomocy, musi zostać wprowadzony argument HelpContext. HelpContext(Opcjonalny). Wyrażenie numeryczne określające numer kontekstowy skojarzony z tematem pomocy przez autora pomocy. Jeżeli argument ten zostanie określony, musi zostać określony argument PlikPomocy.

42 186 Przykład użycia funkcji InputBox Dim Liczba, Tekst As Variant Liczba = InputBox("Wprowadz liczbe", "Okno wprowadzania", "1") Tekst = InputBox("Wpisz tekst",,, 100, 100, "DEMO.HLP", 10)

43 Elementy programowania187 Listy i tablice w VBA definicja przykłady: jednowymiarowa: Miasto(3) Miasto(1)Warszawa Miasto(2)Poznań Miasto(3)Kraków 2-wymiarowa: Wymiana(4,3) Kanada1CAD2.5269 Szwajcaria1CHF2.4357 USA1USD2.9758 W. Brytania1GBP5.7363

44 188 Deklarowanie tablicy Dim NazwaTablicy (wymiar) As TypDanych np. Dim DniTyg(7) As String Dim Miasto(3) As String Dim Wymiana(4,3) As Variant deklaracje tablic jednowymiarowych deklaracja tablicy dwuwymiarowej

45 Elementy programowania189 Tablice - indeksowanie UWAGA! VBA ustawia indeks tablicy od 0, stąd tablica zadeklarowana: Dim Miasto(3) As String ma 4 elementy a nie 3! aby uniknąć indeksowania od 0 można: podać górną i dolną granicę wymiaru: Dim Miasto(1 To 3) As String Dim Tabela (5 To 15) w polu deklaracji General (lub w Module) wpisać instrukcję Option Base 1

46 Elementy programowania190 Tablice Przykład, jak można odnieść się do elementu tablicy w kodzie: Miasto (1) = Warszawa Ta instrukcja ustawia 1-szy (lub 2-gi) element tablicy Miasto na wartość Warszawa Tabela (3) = 28759 Ta instrukcja ustawia 3-ci (lub 4-ty) element tablicy Tabela na wartość 28759

47 Elementy programowania191 Tablice statyczne i dynamiczne statyczne – tablice o z góry zadeklarowanym wymiarze, dynamiczne – wymiar może ulegać wielokrotnym zmianom w trakcie wykonywania programu (wymiar takiej tablicy nie jest określany),

48 Elementy programowania192 Deklaracja tablicy dynamicznej Dim NazwaTablicy () As TypDanych po czym po określeniu, która zmienna przechowuje wymiar, ponownie w kodzie definiujemy tablicę następująco: ReDim NazwaTablicy (zmienna) As TypDanych lub ReDim NazwaTablicy (Wymiary) [As Typ] [, NazwaTablicy (Wymiary) [As Typ]]...

49 Elementy programowania193 Przykłady deklaracji tablic dynamicznych Dim TablicaDynamiczna () 'deklaracja tablicy dynamicznej ReDim TablicaDynamiczna (10) 'ustalenie rozmiarów tablicy... ReDim TablicaDynamiczna (15) 'zmiana rozmiarów tablicy

50 Elementy programowania194 Przykład tablicy dynamicznej Sub tablice_dynamiczne() Dim licznik As Integer Dim zbior() As Integer deklaracja tablicy k = CSng(InputBox("Podaj rozmiar")) ReDim zbior(k) ustalenie rozmiaru tablicy For licznik = 1 To k zbior(licznik) = licznik + 1 MsgBox (licznik & " element tablicy wynosi: " & zbior(licznik)) Next licznik End Sub procedura wpisuje do tablicy o rozmiarze k elementy o wartości k +1

51 Elementy programowania195 Funkcje dla tablic tablicami można manipulować za pomocą następujących funkcji: Array, IsArray, Erase, LBound, UBound.

52 Elementy programowania196 Funkcja Array umożliwia utworzenie tablicy w trakcie wykonywania kodu procedury bez konieczności deklarowania tablicy, funkcja zwraca zawsze tablicę dynamiczną typu Variant, składnia funkcji: Array(ListaArgumentów), argument ListaArgumentów jest wymagany, jest to lista wartości, oddzielonych od siebie przecinkami, które mają wypełnić tablicę; jeżeli nie zostanie podana lista argumentów zostanie stworzona tablica o zerowej długości.

53 Elementy programowania197 Przykład użycia funkcji Array Sub tablice_array() Dim auto As Variant auto = Array("Ford", "Czarny", "1999") MsgBox auto(2) & " " & auto(1) & " " & auto(3) auto(2) = "4-drzwiowy" MsgBox auto(2) & " " & auto(1) & " " & auto(3) End Sub

54 Elementy programowania198 Funkcja IsArray sprawdza, czy dana zmienna jest tablicą, zwraca wartość logiczną True, jeśli zmienna jest tablicą (False, gdy nie jest), składania funkcji: IsArray(NazwaZmiennej)

55 199 Przykład użycia funkcji IsArray Sub tablice_isarray() Dim KolejneLiczby() deklaracja tablicy dynamicznej Dim IloscLiczb As Integer Dim licznik As Integer IloscLiczb = InputBox("Podaj ile elementów ma mieć tablica liczb") ReDim KolejneLiczby(1 To IloscLiczb) ustalenie rozmiaru tablicy For licznik = 1 To IloscLiczb KolejneLiczby(licznik) = licznik MsgBox ("Element tablicy to: " & KolejneLiczby(licznik)) Next licznik If IsArray(KolejneLiczby) Then MsgBox "Zmienna KolejneLiczby jest tablicą" MsgBox ("Tablica ma " & IloscLiczb & " elementy(-ów).") End If End Sub

56 Elementy programowania200 Funkcja Erase służy do usuwania danych z tablicy, dla tablic dynamicznych po usunięciu danych zwalnia pamięć przeznaczoną do przechowywania elementów tablicy, dla tablic statycznych: gdy elementami były wartości liczbowe – ustawia wartość każdego elementu na zero, gdy elementy były łańcuchowe - ustawia każdy element na łańcuch o zerowej długości (""), gdy elementy były łańcuchowe ale o stałej długości – ustawia każdy element na zero, składania funkcji: Erase (ListaTablic)

57 201 Przykład użycia funkcji Erase Sub funkcja_erase() Dim TablicaLiczb(10) As Integer Dim TablicaLancuchow(10) As String Dim TablicaLancuchow10Znakowych(10) As String * 10 Dim TablicaDynamiczna() As Integer ReDim TablicaDynamiczna(10) 'ustalenie rozmiaru tablicy dynamicznej Erase TablicaLiczb 'Każdy element ustawia na 0 Erase TablicaLancuchow 'Każdy element ustawia na 'zerowej długości łańcuch ("") Erase TablicaLancuchow10Znakowych 'Każdy element ustawia na 0 Erase TablicaDynamiczna 'zwalnia pamięć używaną przez tablicę End Sub

58 202 Funkcje LBound i Ubound funkcje zwracają liczby całkowite typu Long odpowiadające dolnemu i górnemu zakresowi wymiaru tablicy, składnie funkcji: LBound(NazwaTablicy [,NumerWymiaru]) UBound(NazwaTablicy [,NumerWymiaru]) argument NumerWymiaru jest opcjonalną wartością typu Long, wartość ta określa numer wymiaru tablicy, którego górny zakres ma być zwrócony; wymiary numerowane są od 1; jeżeli argument ten nie wystąpi w wywołaniu funkcji zostanie przyjęta domyślna wartość 1,

59 203 Przykład funkcji LBound i UBound Sub funkcje_tabl() Dim TablicaTo(1 To 10, -3 To 8, 30 To 105) As Variant Dim Tablica(20) As Variant Dim DolnyZakres As Variant Dim GornyZakres As Variant DolnyZakres = LBound(TablicaTo, 1) 'DolnyZakres=1 DolnyZakres = LBound(TablicaTo, 2) 'DolnyZakres=-3 DolnyZakres = LBound(TablicaTo, 3) 'DolnyZakres=30 DolnyZakres = LBound(Tablica) 'DolnyZakres=0 lub 1 w zależności od 'ustawień OptionBase GornyZakres = UBound(TablicaTo, 1) 'GornyZakres=10 GornyZakres = UBound(TablicaTo, 2) 'GornyZakres=8 GornyZakres = UBound(TablicaTo, 3) 'GornyZakres=105 GornyZakres = UBound(Tablica) 'GornyZakres=20 End Sub


Pobierz ppt "Elementy programowania145 Pętla While… Wend While warunek blok instrukcji Wend instrukcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google