Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad 2010,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad 2010,"— Zapis prezentacji:

1 1 Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad 2010, Katowice

2 2 Europejska Agencja Środowiska Celem Agencji jest wspieranie znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie poprzez regularne dostarczanie tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.

3 3 Jakość życia Zgodne jest: dążenie do osiągnięcia wyższej jakości życia Różne są: Definicje Perspektywy Percepcja Kontekst

4 4 Jakość życia Ludzie mogą żyć w zdrowiu, poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia Mogą być kim chcą i robić to co chcą Sen, 2003; EEA, 2009

5 5 Sytuacja ekonomiczna Warunki mieszkaniowe i bezpośrednie otoczenie Zatrudnienie i edukacja Struktura gospodarstwa domowego i życie rodzinne Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym Zdrowie i służba zdrowia Subiektywny dobrostan Postrzegana jakość środowiska Domeny jakoci ycia Domeny jakości życia Eurofund, 2009

6 6 Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia 35 000 wywiadów przeprowadzonych w 31 krajach Europy Dla czterech z pięciu Europejczyków zdrowie jest kluczowe dla jakości życia Eurofund, 2009

7 7 Jak opisałbyś obecne poczucie satysfakcji z życia w skali 1 - 10? Jak opisałbyś swe obecne poczucie szczęścia w skali 1 – 10? 1 oznacza bardzo nieusatysfakcjonowany/nieszczęśliwy Satysfakcja z życia i indeks szczęśliwości Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia

8 8 Eurofund, 2009 Satysfakcja z życia wg wielkości dochodu Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia

9 9 Eurofund, 2009 Problemy zgłaszane w lokalnym środowisku Eurofund: Drugie europejskie badanie jakości życia KrajHałasPowietrzeBrak terenów zieleni WodaŚmieciWandalizm przestępstw a PL576353616372 Min27 (DK, NO) 20 (NO)6 (FI)2 (NL)21 (DK) 16 (CY) Max67 (IT)73 (IT)67 (IT)70 (BG)75 (MK) 73 (IT) EU27 44 34354847 EU12 505544516153

10 10 Jakość życia w miastach Europy Jakość powietrza atmosferycznego, hałas, transport Tereny zieleni, ekspansja miast Wyspy ciepła Zmiany klimatu Nierówności …. Potrzeba zintegrowanego podejścia Systemowy charakter współzależności między jakością środowiska miejskiego i zdrowiem oraz jakością życia

11 11 Wybrane aspekty jakoci ycia Wybrane aspekty jakości życia Lepsze warunki mieszkaniowe Większa konsumpcja Wyższe zużycie energii Większa mobilność ekspansja miast zużycie zasobów naturalnych, energii, odpady zasoby, jakość powietrza, zmiany klimatu jakość powietrza, hałas, zasoby

12 12 Istnieje konflikt między jakością życia w krótkiej perspektywie czasowej, w odniesieniu do jednostki a potrzebami zrównoważonego rozwoju, który jest podstawą zapewnienia jakości życia w dłuższej perspektywie czasowej

13 13 Jakość życia (potrzeby indywidualne) Aktywność gospodarcza i zachowania Zasoby naturalne (dobra wspólne) EEA, 2009 wg ICLEI, 2008 ęąńóśćżźł

14 14

15 15

16 16 Wskaźniki Źródło informacji o problemach w środowisku umożliwiające ocenę znaczenia problemu przez decydentów Wspieranie tworzenia polityk i definiowania priorytetów Monitorowanie skuteczności wdrażanych polityk

17 17 Wskaźniki Uproszczony obraz złożonej rzeczywistości, obejmujący wybrane aspekty, dla których dysponujemy danymi Przydatne dla ustrukturyzowania informacji wykorzystywanej dla zrozumienia zjawisk, podejmowania decyzji, czy planowania działań Kluczowy instrument w procesie komunikowania informacji, ale tylko kiedy są osadzone w kontekście Mają znaczenie jako element składowy analizy

18 18 Badań naukowych Statystycznej analizy danych Nie mają służyć formułowaniu czy testowaniu hipotez badawczych Wskaźniki nie zastepują

19 19 Jakość wskaźnika zależy od procesu jego tworzenia uzgodnienie historii sformułowanie pytań istotnych dla polityk wybór wskaźników określenie i zgromadzenie niezbędbnych danych interpretacja wskaźników okresowa modyfikacja i dostosowanie wskaźników

20 istotne w odniesieniu do polityk zdefiniowany obszar tematyczny mierzą postęp w odniesieniu do wyznaczonego celu dostępne i rutynowo gromadzone dane odpowiednia reprezentacja przestrzenna i czasowa dane w skali krajowej łatwość zrozumienia solidnie ugruntowana metodologia aktualność dobra dokumentacja Podstawowy zestaw wskaźników EEA – kryteria wyboru

21 21 usprawnia organizację, strukturę i analizę informacji środowiskowej zwiększa możliwości wykorzystania informacji pomaga uniknąć luk w analizie, bądź też identyfikować takie luki Struktura analityczna

22 22 Czynniki sprawcze Presje Stan Wpływ Odpowiedź Ubóóstwo Styl życia Emisje Drogi rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Szlaki narażenia Zależność dawka- odpowiedź Markery biologiczne Ocena ryzyka Koszty i zyski działań lub ich zaniechania Skuteczność odpowiedzi DPSIR

23 PresjeStanOdpowiedź Uwarunko- wania StresOdpowiedź TematDeterminan ty pośrednie Determinanty bezpośrednie Stan zdrowia Odpowiedź Czynniki sprawcze PresjeStanNarażenieEfektyAkcje PresjeDawka zewnętrznaDawka wewn. Efekty Akcje ZagrożenieNarażenieEfektyOdpowiedź Eyles i Furgal, 2000

24 24 Przykład – zanieczyszczenie powietrza Przykład – zanieczyszczenie powietrza % populacji miejskiej zamieszkuj ą cej obszary, w których stężenia zanieczyszczeń przekraczają wartości dopuszczalne lub docelowe; kraje członkowskie EEA, 1997-2007 DPSIR Pytanie: jaki jest postęp w redukcji stężeń zanieczyszcze ń powietrza w obszarach miejskich do poziomów poniżej wartości dopuszczalnych lub docelowych okre ś lonych w przepisach dotyczących jako ś ci powietrza atmosferycznego?

25 25 WHO, 2009 Odsetek populacji miejskiej w poszczególnych przedziałach stężeń PM10

26 26 Długość ścieżek rowerowych w wybranych miastach Europy EEA, 2009

27 27 Dojazdy do pracy rowerem - do 36 % (Kopenhaga) Czy tylko długo ść ś cieżek rowerowych? bezpieczeństwo struktura miasta infrastruktura transportu geografia kultura, zwyczaje...

28 28

29 29

30 30 Tereny zieleni w miastach Europy EEA, 2009

31 31 Dostępność publicznych przestrzeni otwartych i usług % ludności zamieszkałej w promieniu 300 m od otwartych terenów publicznych lub innych podstawowych usług Publiczne tereny otwarte: parki publiczne, ogrody i otwarte tereny do wyłącznego użytku pieszych i rowerzystów; obiekty sportowe na swieżym powietrzu dostępne bezpłatnie; otwarte tereny prywatne dostępne bez opłat ECI, 2003

32 32 % populacji zamieszkałej w promieniu 300 m od publicznie dostępnej przestrzeni otwartej ECI, 2003

33 33 Tereny zieleni w miastach Percepcja – zadowolenie Dane nie tak EEA, 2009

34 34 Mamy coraz więcej dowodów na to, że wielkość/ilość terenów zieleni wiąże się (pozytywnie) ze wskaźnikami samooceny zdrowia fizycznego i psychicznego Samoocena stanu zdrowia Ilość objawów i ryzyko zaburzeń psychiatrycznych Długość życia Mniejszy stres Mniej problemów z otyłością i nadwagą COST action: www.e39.ee

35 35 Tereny zielone a zdrowie fizyczne, psychiczne i dobrostan społeczny – przegląd dostępnej wiedzy Istnieje wyraźna pozytywna zależność między terenami zielonymi i zdrowiem fizycznym, choć mechanizmy tej zależności nie zawsze są jasne Istnieją przekonywające dowody na korzystne działanie terenów zielonych dla zdrowia psychicznego W aspekcie społecznym, powszechnie dostępne tereny zielone mają istotne znaczenie dla poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania, z bezpośrednim sąsiedztwem Greenspace, Scotland

36 36 Tereny zielone mają niezaprzeczalną wartość jako miejsca aktywności fizycznej

37 37 Ellaway i Macintyre, 2005 Tereny zieleni a otyłość Tereny zieleni OR

38 38 Mitchell and Popham, Lancet 2008 Kontakty z naturą pomagają redukować nierówności w zdrowiu W Anglii, nierówności w zdrowiu związane z niskimi dochodami były najmniejsze w tych społecznościach, które mieszkały w najbardziej zielonych okolicach w Anglii (dane o zgonach ponad 360 000 osób)

39 Tereny zieleni i długość życia 39 Takano i wsp., 2002 Starsi mieszkańcy (74+) Tokio i spacerowe tereny zieleni Drzewa uliczne Tereny zieleni

40 Dostępność terenów zieleni Aktywność fizyczna Relacje społeczne Stres Jakość powietrza atm. (PM) Zdrowie ++ ++ ++ __ Możliwe szlaki oddziaływania środowiska naturalnego na zdrowie De Vries, 2009

41 41

42 42 Środowisko naturalne oddziaływuje korzystnie na zdrowie fizyczne, psychiczne i dobrostan społeczny czlowieka Jest jednak niedostatecznie wykorzystywane dla promocji zdrowia Często tereny zieleni traktuje się jako luksus, a nie jako warunek zdrowia

43

44

45

46

47 Atlas miejski Europy – narzędzie mądrego rozwoju miast Atlas obejmuje 185 miast z 27 państw UE Złożony z tysięcy satelitarnych zdjęć (inicjatywa GMES) Paneuropejska klasyfikacja obszarów miejskich Porównywalne informacje: zagęszczenie obszarów mieszkalnych, zagęszczenie terenów przemysłowych i handlowych, rozległość terenów zieleni, narażenie na ryzyko powodzi monitorowanie ekspansji obszarów miejskich …

48

49

50

51 51 Dziękuję za uwagę dorota.jarosinska@eea.europa.eu www.eea.europa.eu


Pobierz ppt "1 Europejskie wskaźniki jakości życia Dorota Jarosińska Europejska Agencja Środowiska Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy 18-19 listopad 2010,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google