Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz PROW 2007-2013 Andrzej Bobrowski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

3 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Cel: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących i odpylającychzmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących i odpylających zwiększenie efektywności energetycznej – projekty polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w energetyce)zwiększenie efektywności energetycznej – projekty polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w energetyce)

4 Rodzaje projektów Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowychTermomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczyTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Budowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplnąBudowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną Instalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczychInstalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych

5 Potencjalni Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związkiJednostki samorządu terytorialnego i ich związki Jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawnąJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną Administracja rządowaAdministracja rządowa Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnymPodmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Lasy PaństwoweLasy Państwowe PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe Jednostki naukowe i szkoły wyższeJednostki naukowe i szkoły wyższe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBSSpółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS Podmioty prawne związków wyznaniowychPodmioty prawne związków wyznaniowych

6 Dofinansowanie Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych:Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych: -projekty nie objęte pomocą publiczną – 85% -projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)

7 Dofinansowanie Zgodnie z Rozporządzeniemmaksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %, z tym że:Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %, z tym że: -w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora transportu) pomoc może zwiększyć się o 20 pkt. procentowych -w przypadku średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem sektora transportu) - może zwiększyć się o 10 pkt. procentowych

8 Minimalna/maksymalna wartość projektu Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem:Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem: - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych - lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz do 8 mln PLN kosztów kwalifikowanych

9 Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje 30,90 mln Euro z EFFR30,90 mln Euro z EFFR nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r. Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWWInstytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuInstytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Cel: zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju poprzez tworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym wsparcie projektów stosujących OZE jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych np. w elektroenergetyce (kogeneracja)

11 Rodzaje projektów Budowa i rozbudowa: elektrowni wiatrowejelektrowni wiatrowej kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznychkolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych urządzeń grzewczych opalanych biomasąurządzeń grzewczych opalanych biomasą elektrowni wodnych o mocy do 10 MWelektrowni wodnych o mocy do 10 MW urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermicznąurządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną urządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZEurządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZE urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energiiurządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii

12 Rodzaje projektów Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii + przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych)Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii + przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych)

13 Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związkiJednostki samorządu terytorialnego i ich związki Jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawnąJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną Administracja rządowaAdministracja rządowa Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnymPodmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym Lasy PaństwoweLasy Państwowe PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe Jednostki naukowe i szkoły wyższeJednostki naukowe i szkoły wyższe Spółki wodneSpółki wodne Podmioty prawne związków wyznaniowychPodmioty prawne związków wyznaniowych

14 Dofinansowanie Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2 Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem:Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem: -elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu -urządzeń grzewczych opalanych biomasą lub biogazem z instalacją do przesyłu -urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych

15 Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje 10,01 mln Euro z EFFR10,01 mln Euro z EFFR nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r. Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWWInstytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuInstytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

16 Główny Punkt Informacyjny WRPO 2007 - 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center) tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail:info.wrpo@wielkopolskie.pl info.wrpo@wielkopolskie.pl

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

18 Kierunki działań w ramach PROW W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów związanych z: W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów związanych z: zakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnychzakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnych wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy w ramach Działań:wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy w ramach Działań: –Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej –Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiejwytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

19 Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcejOsoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty: zakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych), do założenia plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 latzakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych), do założenia plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat grodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i technologicznegrodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne

20 Modernizacja gospodarstw rolnych Poziom pomocy: 40 - 75% kosztów kwalifikowalnych projektu Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne w okresie trwania Programu)

21 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent: rolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolnikówrolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznejbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektuzakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu

22 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanychPoziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania ProgramuMaksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu

23 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euroosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznejbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektuzakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu

24 Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnychPoziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu)Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

25 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnegoBeneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

26 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

27 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 2.Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

28 Szczegółowych informacji udziela Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań tel. 061 85 41 788 fax 061 85 41 785 www.prow.umww.pl www.prow.umww.pl E-mail: dow.sekretariat@umww.pl dow.sekretariat@umww.pl

29 Dziękuję za uwagę Andrzej Bobrowski Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu www.umww.pl rolnictwo@umww.pl


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google