Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6 Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21 Kontakt elektroniczny:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6 Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21 Kontakt elektroniczny:"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6 Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21 Kontakt elektroniczny: zsp1busko6@wp.plzsp1busko6@wp.pl Autorzy: Wioletta Kosmala, Patryk Klepacz opiekun: mgr. Mariusz Żabiński

2 1. Główne zagrożenia dla środowiska na obszarze powiatu buskiego: Pozytywne elementy funkcjonowania powiatu buskiego w dziedzinie ochrony środowiska to: duże walory przyrodniczo-krajobrazowe predysponujące powiat do rozwoju turystyki, zwłaszcza agroturystyki; niezwykle cenne zasoby wód mineralnych i leczniczych (walory uzdrowiskowe); niski stopień zanieczyszczenia środowiska jako całości; dobra jakość powietrza atmosferycznego; dobra jakość gleb korzystna dla rozwoju rolnictwa; dobra jakość wód podziemnych; wysoki stopień retencji powierzchniowej; niski stopień uprzemysłowienia powiatu.

3 Najistotniejsze problemy w ochronie środowiska na terenie naszego powiatu to: zła jakość wód powierzchniowych; znaczna dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; zbyt mały stopień lesistości powiatu; pozostałości po eksploatacji siarki; zagrożenie powodziowe w Dolinie Wisły i Nidy powstające dzikie wysypiska odpadów. Miasta oraz inne mniejsze skupiska ludności stwarzają szereg zagrożeń związanych z powstawaniem odpadów komunalnych. Funkcjonowanie składowisk odpadów związane jest z możliwością niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe. W powiecie buskim znajduje się pięć składowisk odpadów komunalnych, w tym cztery są obecnie eksploatowane.

4 2. Gospodarka odpadami: Problemy w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi: składowanie odpadów jako dominujący proces unieszkodliwiania odpadów, brak systemów selektywnego zbierania odpadów w większości gmin, niska efektywność funkcjonujących systemów selektywnego zbierania odpadów, niski odsetek ludności wiejskiej korzystającej z oczyszczalni ścieków, zbyt niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców, brak systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

5 Rozmieszczenie składowisk odpadów oraz istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu:

6 "Dzikie wysypiska" w powiecie buskim Na obszarze Powiatu buskiego poważny problem stanowią dzikie wysypiska, które stanowią zagrożenie sanitarne i uciążliwość dla otoczenia. Zgodnie z gminnymi danymi sprawozdawczymi: na terenie gmin Solec Zdrój i Tuczępy brak jest "dzikich wysypisk", w gminach Busko-Zdrój i Nowy Korczyn, powstające "dzikie wysypiska" są na bieżąco likwidowane, w gminie Pacanów występuje jedno "dzikie wysypisko" o powierzchni ok. 1 ha w miejscowości Miechów, w gminie Tuczępy także występuje jedno "dzikie wysypisko" o powierzchni ok. 0,5 ha w miejscowości Niziny,

7 3. Przedsięwzięcia podjęte w związku z ochroną regionu i zgubnymi skutkami zanieczyszczeń środowiska (NATURA 2000): Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody od początku istnienia w Polsce programu Natura 2000 aktywnie działa na rzecz tworzenia nowych obszarów chronionych prawem europejskim. Prace nad pierwszymi obszarami Natura 2000 w województwie świętokrzyskim przeprowadzone były w latach 2001-02. W pierwszej kolejności jako ostoje zostały zatwierdzone: Dolina Nidy (OSO), Dolina Krasnej, Łysogóry, Ostoja Nidziańska, Ostoja Przedborska (SOO). W kolejnych latach dołączyły do nich: Lasy Suchedniowskie i Przełom Wisły w Małopolsce (SOO) oraz Małopolski Przełom Wisły (OSO).

8 4. Cele ekologiczne powiatu buskiego: zachowanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na obszarze całego powiatu, uzyskanie zauważalnej poprawy jakości wód powierzchniowych, skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną racjonalizacją struktury ich zużycia, przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane w układzie zlewniowym, wzmożona ochrona i racjonalne użytkowanie gleb przydatnych dla rolnictwa z jednoczesnym zachowaniem oraz wzmocnieniem walorów ekologicznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji, poprawa stanu środowiska naturalnego zmienionego w wyniku działalności górniczej, ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych oraz kontynuacja i rozszerzenie prac poszukiwawczych,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6 Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21 Kontakt elektroniczny:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google