Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAN PAWE Ł II PAPIE Ż POLAK 18.V.1920 – 02.IV.2005 SUBIEKTYWNA LISTA NAJWA Ż NIEJSZYCH WYDARZE Ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAN PAWE Ł II PAPIE Ż POLAK 18.V.1920 – 02.IV.2005 SUBIEKTYWNA LISTA NAJWA Ż NIEJSZYCH WYDARZE Ń"— Zapis prezentacji:

1

2 JAN PAWE Ł II PAPIE Ż POLAK 18.V.1920 – 02.IV.2005 SUBIEKTYWNA LISTA NAJWA Ż NIEJSZYCH WYDARZE Ń

3 18.V.1920 We wtorek, 18.V.1920 w Wadowicach, przy ul. Ko ś cielnej, mi ę dzy pi ą t ą a szóst ą po po ł udniu przyszed ł na ś wiat Karol Józef Wojty ł a, który 58 lat pó ź niej zosta ł nast ę pc ą ś w. Piotra.

4 NOWY KSIĄDZ 1946 r. – Karol Wojty ł a przyj ął ś wi ę cenia kap ł a ń skie z r ą k kardyna ł a Sapiehy. Cały świat był poruszony niezwykłym, osobistym świadectwem Jana Pawła II, jakie towarzyszyło obchodom 50-lecia jego kapłaństwa. "Ze wzruszeniem widzę siebie leżącego na posadzce prywatnej kaplicy księcia metropolity Adama Sapiehy, słyszę śpiew » Veni Creator « i Litanii do Wszystkich Świętych; czekam na nałożenie rąk; przyjmuję wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny" - powiedział w ó wczas. (www.ekai.pl)

5 BISKUP Maj ą c 38 lat zosta ł biskupem pomocniczym Krakowa. Nie by ł biskupem jakich wielu. Po nominacji biskupiej zapytany przez prymasa, co zamierza teraz robi ć, odpar ł : Wróc ę do moich na Mazury. Obóz si ę jeszcze nie sko ń czy ł. I wróci ł na kajaki. Wkrótce, w 1967 r. papie ż Pawe ł VI mianowa ł go kardyna ł em.

6 Jako kardyna ł Na kajakach Z Paw ł em VI

7 HABEMUS PAPAM! Jest 16.X.1978r, jesienny wieczór, na pl. Ś w. Piotra t ł um wiernych czeka na wynik obrad konklawe. Na balkon Bazyliki ś w. Piotra wchodzi watyka ń ski mistrz ceremonii, kard.Petricle Felici i og ł asza: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam!(Zwiastuj ę wam rado ść wielk ą – mamy papie ż a!) Na kilka sekund zawiesza g ł os i og ł asza imi ę wybranego – Karol Wojty ł a!

8 Niech b ę dzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdro ż si Bracia i Siostry! Jeszcze prze ż ywamy wielki smutek z powodu ś mierci naszego ukochanego papie ż a Jana Paw ł a I, a oto Najdostojniejsi Kardyna ł owie ju ż powo ł ali nowego biskupa Rzymu. Powo ł ali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łą czno ść w wierze i tradycji chrze ś cija ń skiej. Ba ł em si ę przyj ąć ten wybór, jednak przyj ął em go w duchu pos ł usze ń stwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu ca ł kowitego zaufania Jego Matce, Naj ś wi ę tszej Maryi Pannie. Nie wiem, czy potrafi ę rozmawia ć waszym... naszym j ę zykiem w ł oskim. Je ż eli si ę pomyl ę, to mnie poprawicie. Przedstawiam si ę wam wszystkim dzisiaj, by wyzna ć nasz ą wspóln ą wiar ę, nasz ą nadziej ę, nasz ą ufno ść pok ł adan ą w Matce Chrystusa i Ko ś cio ł a z pomoc ą Pana Boga i z pomoc ą ludzi.

9 13. V. 1981 – ZAMACH NA PAPIE Ż A 13.V.1981 r, na pl ś w. Piotra pod koniec audiencji generalnej, Turek Mahmet Ali Agca, terrorysta, strzela do Papie ż a, rani ą c go w prawe rami ę, lew ą d ł o ń i w brzuch. Papie ż jest hospitalizowany w poliklinice Gemelli, sk ą d wyszed ł 20. VI

10 1982 - 1992 06. I. 1982– Jan Pawe ł II og ł asza Jubileuszowy Rok Odkupienia 1983 – spotkanie w wi ę zieniu z Ali Agc ą 13.IV.1986 – wizyta w rzymskiej synagodze 06.VI.1987 – papie ż og ł asza Rok Maryjny 01. XII.1989 – Jan Pawe ł II przyjmuje na prywatnej audiencji przywódc ę Zwi ą zku Radzieckiego, Michai ł a Gorbaczowa 07.XII.1992 – nowy Katechizm Ko ś cio ł a Katolickiego zostaje oficjalnie przedstawiony w Watykanie.

11 1994 - 1998 29.IX.1994 – Jan Pawe ł II przyjmuje I ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej. 19.X.1994 – ukazuje si ę Przekroczy ć próg nadziei 05.X.1995 – przemówienie w ONZ XI.1996 – ukazuje si ę Dar i tajemnica, z okazji 50- lecia ś wi ę ce ń kap ł a ń skich Jana Paw ł a Ii 21-26.I.1998 – podró ż na Kub ę 11.06.1998 – przemówienie w polskim parlamencie

12 24. XII. 1999 OG Ł OSZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO U schy ł ku roku, papie ż symbolicznie wprowadzi ł ś wiat w nowy wiek, otwieraj ą c Drzwi Ś wi ę tych Bazyliki Ś w. Piotra.

13 20 – 26. III. 2000 PIELGRZYMKA DO ZIEMI Ś WIĘTEJ Jan Pawe ł II pod Ś cian ą P ł aczu Yad Vashem

14 Modlitwa, podpisana i datowana, w ł o ż ona przez Papie ż a Jana Paw ł a II w szczelin ę Zachodniego Muru w Jerozolimie w dniu 26 marca 2000 (19 Adar II, 5760) "Bo ż e naszych ojców, Ty wybra ł e ś Abrahama i jego potomków aby przynie ś li Twoje Imi ę Narodom. Jeste ś my g łę boko zasmuceni zachowaniem si ę tych, którzy w historii spowod ow ali, ż e te Twoje dzieci cierpia ł y, i, prosz ą c o Twoje wybaczenie pragniemy zobowi ą za ć si ę do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza."

15 2001 - 2004 23- 27. VI.2001 – podró ż apostolska na Ukrain ę 22 – 27. IX. 2001 – pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii 17. VIII. 2002 – Ł agiewniki, ofiarowanie ś wiata Mi ł osierdziu Bo ż emu 16. VI. 2002 – kanonizacja o. Pio 06. III. 2003 – ukazuje si ę Tryptyk Rzymski 2004 – og ł asza Rok Eucharystii 14. III. 2005 – ukazuje si ę Pami ęć i to ż samo ść

16 PIELGRZYM NADZIEI

17 PIELGRZYMKI OJCA Ś WIĘTEGO DO POLSKI 1979 1983 1987 1991 1995 1997 1999 2002

18 NAUCZANIE - ENCYKLIKI Redemptor hominis, 1979 Dives in Misericordia, 1980 Laborem Exercens, 1981 Slavorum Apostoli, 1985 Dominum et Vivificantem, 1986 Sollicitudo Rei Socialis, 1987 Redemptoris Mater, 1987 Redemporis Missio, 1990 Centesimus Annus, 1991 Veritatis Splendor, 1993 Evangelium Vitae, 1995 Ut Unum Sint, 1995 Fides et Ratio, 1998 Ecclesia de Eucharistia, 2003

19 TWÓRCZO Ś Ć

20 POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE (Mk10,14)

21 TOTUS TUUS Hasłem pontyfikatu Jana Pawła II było Totus Tuus - Cały Twój, które było wyrazem jego zawierzenia Maryi

22 02.IV.2005r. o godzinie 21.37 aniołowie chwycili za młoty i kilofy i zaczęli poszerzać Bramy Raju... Tak Wielki Człowiek jeszcze nie wchodził do Nieba....

23 Pomoc Duchowa www.adonai.pl


Pobierz ppt "JAN PAWE Ł II PAPIE Ż POLAK 18.V.1920 – 02.IV.2005 SUBIEKTYWNA LISTA NAJWA Ż NIEJSZYCH WYDARZE Ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google