Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej dr Aleksandra Chlebicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej dr Aleksandra Chlebicka."— Zapis prezentacji:

1 Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej dr Aleksandra Chlebicka

2 Wprowadzenie Na jakim etapie reformy jesteśmy? UE: PE i Rada UE mandaty negocjacyjne marzec Równolegle dyskusja nad budżetem – wyniki szczytu Rady luty Kraj: robocze założenia do PROW Reforma łatwa czy trudna? kompromis 27 krajów nowa procedura legislacyjna kontekst budżetowy

3 Budżet UE na WPR

4 Porównanie kopert finansowych na PB i ROW dla Polski w 2014-2020 i 2007-2013 +10,9%

5

6 Środki finansowe na ROW w Polsce 2014-2020 Możliwość przeniesienia do 25% na filar

7 Polityka wsparcia obszarów wiejskich w nowej perspektywie Stare podejścieNowe podejście Cele politykizwiększanie dochodów rolniczych, konkurencyjność gospodarstw rolnych konkurencyjność obszarów wiejskich, zrównoważona eksploatacja zasobów Wspierane sektoryrolnictworóżne sektory Główne instrumenty wsparcia subsydiainwestycje Główni odbiorcy wsparciawładze centralne, rolnicy wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej, różni interesariusze obszarów wiejskich Źródło: Reinventing Rural Policy,OECD Policy Brief, 2006, s.12.

8 Powiązanie II filara WPR z Polityką Spójności Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) –obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR (fundusze WRS) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska – dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) PROW Strategia Europa 2020 - Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE

9 Jeden krajowy program rozwoju obszarów wiejskich z elementami pogłębionej regionalizacji; Planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa; Wdrażanie poszczególnych działań, w zależności od ich specyfiki z poziomu centralnego lub regionalnego z zachowaniem roli MRiRW jako Instytucji Zarządzającej i przekazaniem części funkcji wdrożeniowej innym podmiotom; Kontynuacja większości działań z PROW 2007-2013; Bardziej zielony; Cele przekrojowe innowacyjność, klimat, środowisko. Co wiemy o PROW 2014-2020?

10 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 2. Konkurencyjność rolnictwa i żywotność gospodarstw 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną Priorytety ROW 1. Transfer wiedzy i innowacje Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe

11 Możliwości wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej – propozycja działań w PROW Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich lokalny rozwój przedsiębiorczość, różnicowanie działalności Art.20 (a) Start-up na działalność pozarolniczą Art.20 (b) Inwestycje w działalność pozarolniczą LEADER Art.21 Podstawowe usługi i odnowa wsi

12 DziałaniePropozycja ukierunkowania 20. Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej Inwestycje w działalność pozarolniczą Wsparcie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw – dofinansowanie inwestycji 20. Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej Start-up na działalność pozarolniczą Pomoc o charakterze premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej udzielana rolnikom oraz mikroprzedsiębiorcom 21. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Odnowa wsiMała infrastruktura turystyczna Odnowa wsi Dziedzictwo kulturowe 42-25. LEADERKontynuacja wdrażanego w obecnej perspektywie podejścia Leader. Możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii z innych (poza EFRROW) funduszy UE

13 Wnioski Mniej środków finansowych na II filar; możliwości finansowania niektórych priorytetów ROW z PS. Wprowadzenie WRS to powrót do wspólnego programowania strategicznego instrumentów wsparcia ROW. Rozwój turystyki wiejskiej wpisuje się w cele WRS i bezpośrednio PROW. Przewiduje się kontynuację dotychczasowych działań wspierających turystykę wiejską. Dokładny kształt działań PROW 2014-2020 pod koniec 2013 r.; w 2014 r. przepisy przejściowe; nowe rozwiązania WPR od 2015 r.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej dr Aleksandra Chlebicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google