Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej
Prezentacja została przygotowana na podstawie materiałów MSZ, KPRM oraz MRiRW, a także materiałów przekazanych dla sejmowej i senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi dr Aleksandra Chlebicka

2 Na jakim etapie reformy jesteśmy?
Wprowadzenie Na jakim etapie reformy jesteśmy? UE: PE i Rada UE mandaty negocjacyjne marzec Równolegle dyskusja nad budżetem – wyniki szczytu Rady luty Kraj: robocze założenia do PROW Reforma łatwa czy trudna? kompromis 27 krajów nowa procedura legislacyjna kontekst budżetowy

3 Budżet UE na WPR

4 Porównanie kopert finansowych na PB i ROW dla Polski w 2014-2020 i 2007-2013
+10,9%

5

6 Środki finansowe na ROW w Polsce 2014-2020
Wykres ma na celu przedstawienie porownania pomidzy biezaca a przyszła perspektywa, w zakresie ROW i wspolfinansowania ze srodkow krajowych. Wiadomym jest, ze w nowej perspektywie koperta na ROW jest niższa, dlatego też zapewnienia resortu, że mają znalezc się dodatkowe srodki z funduszu spojnosci, które będą wspierac zmiany na wsi (np. szerokopasmowy internet, jakies dzialania modernizacyjne, poprawiajace infrastrukture). Na obecna chwilę trudno mówic o konkrestenj kwocie, która oplynie z fundusz spojnosci na obszary wiejskie- obecene prace maja na celu wypracowanie kompromisu w zakresie tzw umowy partnerskiej pomiedzy poszczegolnymi resortami Możliwość przeniesienia do 25% na filar

7 Polityka wsparcia obszarów wiejskich w nowej perspektywie
. Polityka wsparcia obszarów wiejskich w nowej perspektywie Stare podejście Nowe podejście Cele polityki zwiększanie dochodów rolniczych, konkurencyjność gospodarstw rolnych konkurencyjność obszarów wiejskich, zrównoważona eksploatacja zasobów Wspierane sektory rolnictwo różne sektory Główne instrumenty wsparcia subsydia inwestycje Główni odbiorcy wsparcia władze centralne, rolnicy wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej, różni interesariusze obszarów wiejskich Reinventing Rural Policy, Policy Brief, OECD, 2006, s.12 Źródło: Reinventing Rural Policy,OECD Policy Brief, 2006, s.12

8 Powiązanie II filara WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 - Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) –obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska – dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) PROW 8

9 Co wiemy o PROW ? Jeden krajowy program rozwoju obszarów wiejskich z elementami pogłębionej regionalizacji; Planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa; Wdrażanie poszczególnych działań, w zależności od ich specyfiki z poziomu centralnego lub regionalnego z zachowaniem roli MRiRW jako Instytucji Zarządzającej i przekazaniem części funkcji wdrożeniowej innym podmiotom; Kontynuacja większości działań z PROW ; Bardziej ‘zielony’; Cele przekrojowe innowacyjność, klimat, środowisko.

10 Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe
1. Transfer wiedzy i innowacje 2. Konkurencyjność rolnictwa i żywotność gospodarstw 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytety ROW 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 10

11 (a) Start-up na działalność pozarolniczą LEADER
Możliwości wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej – propozycja działań w PROW Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich przedsiębiorczość, różnicowanie działalności lokalny rozwój Art.20 (a) Start-up na działalność pozarolniczą LEADER Art.20 (b) Inwestycje w działalność pozarolniczą Art.21 Podstawowe usługi i odnowa wsi 11

12 Działanie Propozycja ukierunkowania 20. Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej Inwestycje w działalność pozarolniczą Wsparcie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw – dofinansowanie inwestycji Start-up na działalność pozarolniczą Pomoc o charakterze premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej udzielana rolnikom oraz mikroprzedsiębiorcom 21. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Odnowa wsi Mała infrastruktura turystyczna Odnowa wsi Dziedzictwo kulturowe LEADER Kontynuacja wdrażanego w obecnej perspektywie podejścia Leader. Możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii z innych (poza EFRROW) funduszy UE

13 Wnioski Mniej środków finansowych na II filar; możliwości finansowania niektórych priorytetów ROW z PS. Wprowadzenie WRS to powrót do wspólnego programowania strategicznego instrumentów wsparcia ROW. Rozwój turystyki wiejskiej wpisuje się w cele WRS i bezpośrednio PROW. Przewiduje się kontynuację dotychczasowych działań wspierających turystykę wiejską. Dokładny kształt działań PROW pod koniec 2013 r.; w 2014 r. przepisy przejściowe; nowe rozwiązania WPR od 2015 r.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google