Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNOŚĆ A PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 - INNOWACYJNOŚĆ W TURYSTYCE Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNOŚĆ A PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 - INNOWACYJNOŚĆ W TURYSTYCE Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNOŚĆ A PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 - INNOWACYJNOŚĆ W TURYSTYCE Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej

2 Plan spotkania Innowacyjność w dokumentach a w definicjach Innowacyjność w turystyce – projekty a praktyka Innowacyjność w turystyce do 2020 r. – potrzebna zmiana?

3 Motto Change – Yes, we can! (Zmiana – tak, jest możliwa) Barrack Obama, 2006

4 Komisja Europejska, 2011 wdrożenie nowego albo znacznie ulepszonego produktu (dóbr lub usług), nowych metod marketingu bądź metod organizacyjnych w działalności biznesowej, organizacji pracy lub też dotyczących relacji zewnętrznych www.ec.europa.eu

5 Innowacyjność w programach operacyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przez innowacyjność w PO IG rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej. Uszczegóławiając tę definicję, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji Zgodnie z zakresem definicji nowej inwestycji zawartej w rozporządzeniu 1628/2006 w ramach PO IG wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w wyniku których powstaną nowe lub znaczącą ulepszone produkty. W związku z powyższym wsparcie udzielane jest głównie na inwestycje w zakresie innowacji produktowych oraz procesowych. Innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach – zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji). Priorytetem w PO IG będzie wspieranie innowacji o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych,, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. W PO IG szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy, w niej bowiem jest zawarty największy potencjał wzrostu gospodarczego i zdolności eksportowych.

6 Innowacyjność w programach operacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zwiększenie zakresu współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami jest konieczne do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz utrzymania jej konkurencyjności. eksportowych. podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Brak sprawnie funkcjonującego systemu współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki stanowi istotną barierę w urzeczywistnianiu trwałego wzrostu innowacyjności i konkurencyjności całej gospodarki. Konieczne jest zatem zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi i wynikających z niej korzyści, dalsze aktywizowanie naukowców (zachęcanie ich do wyjścia naprzeciw potrzebom biznesu) oraz tworzenie forów współpracy, wymiany kontaktów, dialogu obu stron. Projekty innowacyjne: Priorytet VIII: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. Priorytet IX: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Projekty współpracy ponadnarodowej Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Szczegóły: Plany działań na 2009 rokPlany działań na 2009 rok W ramach PO KL określenia projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej zastrzeżone są wyłącznie dla projektów realizowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Oznacza to, iż projektem innowacyjnym w ramach PO KL jest projekt realizowany zgodnie z definicją podejścia innowacyjnego (szczegóły poniżej) oraz w podziale na etapy, natomiast projektem ponadnarodowym jest projekt, w przypadku którego podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Definicja projektu innowacyjnego realizowanego w ramach PO KL: W przypadku tego typu projektów, nie ma jednoznacznej definicji innowacyjności w projektach PO KL. W tego typu projektach wymiar innowacyjności powinien przejawiać się w co najmniej jednym z wymiarów: uczestnika projektu, sposobu rozwiązania problemu lub formy wsparcia. Jakie są cechy projektu innowacyjnego PO KL: Projekt innowacyjny cechuje: kompleksowość, uniwersalność (rozwiązanie wypracowane w projekcie jest powszechnie dostępne, nie zawiera ograniczeń branżowych czy terytorialnych), efektywność i trwałość rezultatów; konieczne jest uwzględnienie zasady empowerment, tj.zaangażowania przedstawicieli grup docelowych w przygotowanie i realizację projektu, indywidualne podejście do uczestnika projektu; na każdym etapie realizacji projektu należy poświęcić szczególną uwagę upowszechnianiu celów, efektów i rezultatów projektu (mainstreaming); projekty innowacyjne są narażone na większe ryzyko poprawnej realizacji, a więc we wniosku należy uwzględnić sposoby jego minimalizowania. W PO KL projekty innowacyjne będą realizowane w podziale na dwa etapy (w ramach tej samej umowy o dofinansowanie projektu).

7 Innowacyjność w programach operacyjnych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia – wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych POKL Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. W ramach projektów innowacyjnych PO KL wyróżnia się dwa rodzaje projektów: – Projekty innowacyjne mające na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań; – Projekty innowacyjne, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy teŜ projektów PO KL (tzw. projekty upowszechniające). Innowacyjność produktów, wypracowanego w ramach projektu lub planowanego do upowszechnienia i włączenia do głównego nurtu polityki w ramach projektów upowszechniających, powinna przejawiać się w co najmniej jednym z poniższych wymiarów: – uczestnika projektu - nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup (niekorzystających wcześniej z pomocy / otrzymujących wsparcie innego rodzaju / korzystających z podobnych, ale nieidentycznych form pomocy); – problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa (nowy problem – brak narzędzi / znany problem – brak narzędzi / znany problem – narzędzia niepozwalające na rozwiązanie problemu); – formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów; przy czym możliwe jest tutaj także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej, a także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności (nowa forma wsparcia / zaadaptowanie na potrzeby projektu formy wsparcia wykorzystywanej w innym sektorze, w stosunku do innej grupy docelowej / zmodyfikowana forma tradycyjna). W wyniku realizacji projektu innowacyjnego mogą powstawać rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym. Projekt innowacyjny może przewidywać komponent ponadnarodowy, m.in. w zakresie adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach / regionach jak i ich upowszechniania.

8 Innowacyjność w programach operacyjnych Regionalny Program Operacyjny - Mazowieckie Dlatego wparcie będzie kierowane na rozwój sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci powiązań między nauką i gospodarką, wzmocnienie i rozwój firm wprowadzających innowacje i nowe technologie, aby pobudzać innowacyjność i zwiększać konkurencyjność gospodarki województwa. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej innowacyjności będzie wzmocnione poprzez działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego. - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

9 Innowacyjność w definicjach Innowacja - proces polegający na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzaniu ich do praktycznego zastosowania (NOWOŚĆ / NOWATORSTWO) (Encyklopedia zarządzania (www.mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja)www.mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja innowacja przyrostowa / innowacja radykalna – ewolucja i rewolucja pięć typów innowacji J. Schumpeter`a: – wprowadzanie nowych produktów; – wprowadzanie nowych metod produkcji; – otwarcie nowych rynków zbytu; – ukształtowanie nowych źródeł dostaw surowców lub innych środków; – tworzenie nowych struktur rynkowych w ramach danego rodzaju działalności. innowacja społeczna – proces zakorzeniony w kulturze – przeformułowanie, dostosowanie i adaptacja (P.F. Drucker)

10 Innowacyjność w turystyce – projekty Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka" Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno-Miłomłyn, Miłomłyn- Zalewo, Miłomłyn-Ostróda-Stare Jabłonki Śladem europejskiej tożsamości Krakowa -Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku Toruń Hanza nad Wisłą Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Południowo-zachodni Szlak Cysterski Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie" Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie Turystyka w siodle-infrastruktura innowacyjnegio i unikatowego produktu turystycznego Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec Wschodnioeuropejskie centrum kongresowo-sportowe Arłamów Bug - rajem dla turysty Warszawski węzeł wodno-rowerowy "pedałuj i płyń" - Etap I Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską Termy Gostynińskie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej - etap I POIGRPO WM

11 Innowacyjność w turystyce – projekty OBECNY OBRAZ INNOWACYJNOŚCI: Instytucja: wzmacnianie centrów wzrostu – wsparcie znanych atrakcji / produktów podstawowe rodzaje turystyki – turystyka kulturowa projekty pojedyncze – punktowe brak specjalistycznego – ujednoliconego podejścia do oceny ? Beneficjent: strategia krótkoterminowa – powierzchowna analiza rynku brak podejścia marketingowego – brak usp zindywidualizowane działanie

12 Innowacyjność w turystyce – projekty Przykłady zagraniczne: współpraca, wymiana sieciowanie, klastry

13 Innowacyjność w turystyce – projekty Projekt przedsiębiorcy – czy jest innowacyjny: nieruchomość i samochód na potrzeby firmy; analiza otoczenia biznesu: wypożyczalnia quadów i rowerów, agroturystyka, usługi transportowe, spływy tratwami / rafting, wspinaczka planowany zakup paralotni; Cel: założenie lokalnego biura turystycznego - specjalizacja turystyka atywna

14 Dopasowane podejście do innowacji analiza / znajomość sektora współpraca ??? marketing analiza kosztów i zysków zmian identyfikacja możliwości zmian innowacja w turystyce

15 Polska Organizacja Turystyczna Departament Współpracy Regionalnej www.pot.gov.pl / www.zarabiajnaturystyce.pl


Pobierz ppt "INNOWACYJNOŚĆ A PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 - INNOWACYJNOŚĆ W TURYSTYCE Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google