Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Broń jądrowa. Rodzaj broni masowego ra ż enia wykorzystuj ą cej wewn ą trz j ą drow ą energi ę wydzielan ą podczas ła ń cuchowej reakcji rozszczepienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Broń jądrowa. Rodzaj broni masowego ra ż enia wykorzystuj ą cej wewn ą trz j ą drow ą energi ę wydzielan ą podczas ła ń cuchowej reakcji rozszczepienia."— Zapis prezentacji:

1 Broń jądrowa

2 Rodzaj broni masowego ra ż enia wykorzystuj ą cej wewn ą trz j ą drow ą energi ę wydzielan ą podczas ła ń cuchowej reakcji rozszczepienia j ą der ci ęż kich pierwiastków (uranu i plutonu - bro ń atomowa) lub reakcji termoj ą drowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie wi ę kszej ni ż broni atomowej.

3

4 Dzi ę ki istnieniu tej broni powstało przekonanie o mo ż liwo ś ci pokonania przeciwnika bez u ż ycia ogromnych armii, do zadania du ż ych zniszcze ń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy, pocisk artyleryjski lub rakieta przenosz ą ca atomowe głowice bojowe.

5 Czynnikami rażenia broni jądrowej są: - fala uderzeniowa - promieniowanie przenikliwe, - impuls elektromagnetyczny. - promieniowanie cieplne ( ś wietlne) - ska ż enie promieniotwórcze,

6 Rodzaje broni nuklearnej

7 Bomba atomowa Bomba atomowa czerpie swoj ą energi ę z reakcji rozszczepienia ci ęż kich j ą der atomowych (np. uranu lub plutonu) na l ż ejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadaj ą ce si ę j ą dra emituj ą kolejne neutrony, które bombarduj ą inne j ą dra, wywołuj ą c reakcj ę ła ń cuchow ą.

8 Wybuch bomby atomowej w Nagasaki 9 sierpnia 1945

9 Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu/przekroczeniu w jak najkrótszym czasie masy krytycznej ładunku jądrowego. Przekroczenie masy krytycznej zazwyczaj uzyskuje się na jeden z dwóch sposobów: Poprzez poł ą czenie kilku porcji materiału rozszczepialnego (tzw. metoda działa), lub zapadni ę cie materiału uformowanego w powłok ę (tzw. metoda implozyjna). Jako ładunku nuklearnego przy metodzie działa u ż ywa si ę uranu-235, za ś przy metodzie implozyjnej - plutonu-239.

10

11 Bomba wodorowa Zwana jest te ż bomb ą termoj ą drow ą. Zasada działania bomby wodorowej opiera si ę na wy- korzystaniu reakcji termoj ą drowej, czyli ł ą czenia si ę lekkich j ą der atomowych (np. wodoru lub helu) w ci ęż sze, czemu towarzyszy wydzielanie ogromnej ilo ś ci energii.

12 Brudna bomba Brudna bomba to okre ś lenie na rodzaj broni radiologicznej, której działanie polega na rozrzuceniu materiału radioaktywnego na du ż ej przestrzeni za pomoc ą konwencjonalnej eksplozji. Powoduje to ska ż enie promieniotwórcze terenu.

13 Historia broni jądrowej Eksplozja próbna: 16 lipca 1945 – pustynia w stanie Nowy Meksyk (USA), miejsce próby nazywano nieoficjalnie Jornada del Muerto (Podró ż Umarłego); U ż ycie bojowe: 6 sierpnia 1945 – Hiroszima (bomba Little Boy); 9 sierpnia 1945 – Nagasaki (bomba Fat Man).

14 Nagasaki 24. IX. 1945 - 6 tygodni po eksplozji

15 Arsenał nuklearny świata - od 1945 - USA - 10.000 głowic - od 1949 - Rosja - 16.000 głowic - od 1952 - Wielka Brytania - 160 głowic - od 1960 - Francja - 350 głowic - od 1964 - Chiny - 200 głowic - od 1974 - Indie - 160 głowic - od 1979 - Izrael - 150 głowic - od 1998 - Pakistan - 50 głowic - od 2006 - Korea Północna - 15 głowic

16 Bomba atomowa na świecie

17 Najpotężniejsza bomba atomowa Najpot ęż niejsz ą bomb ą atomow ą była Car Bomba. Eksplozji dokonał Zwi ą zek Radziecki w 1961 r. na wyspie Nowa Ziemia. Miała moc 58 megaton czyli w przybli ż eniu 4000 bomb zrzuconych na Hiroszim ę. Mimo ż e zmniejszono jej moc ze wzgl ę dów bezpiecze ń stwa (Car Bomba zaprojektowana została jako bro ń trójfazowa i mogła ona osi ą gn ąć 150 megaton, ale wówczas obszar obj ę ty zniszczeniami, obj ą łby kilka miast Rosji, a opad radioaktywny zagroziłby Europie, tote ż zrezygnowano z trzeciej fazy rozszczepiania), cz ęść skalistych wysepek, w których otoczeniu dokonano detonacji, wyparowała, a sam wybuch był odczuwalny nawet na Alasce. Bomba mogłaby zniszczy ć miasto wielko ś ci Londynu.

18 Miłosz Bednarzak Klasa III gim. Grudzie ń 2009 Koniec


Pobierz ppt "Broń jądrowa. Rodzaj broni masowego ra ż enia wykorzystuj ą cej wewn ą trz j ą drow ą energi ę wydzielan ą podczas ła ń cuchowej reakcji rozszczepienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google