Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu ID grupy: 98/59_P_G1 Kompetencje: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa Semestr/rok szkolny:2009/2010

3 Część 1 Część 2 Część 3 WYJŚCIE

4 ZAKRES DZIAŁANIA UE powrót

5 DOKONANIAZANIEDBANIA Sześć lat Polski w UE powrót

6 SZANSEZAGROŻENIA dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE powrót

7

8 DOKONANIA POLSKI PO SZEŚCIU LATACH CZŁONKOSTWA W UE Polityka spójności Autostrady Drogi i autostrady Polskie przedsiębiorstwa Transport kolejowy Powrót do części 2 Edukacja Medycyna Oczyszczanie ścieków

9 Środki polityki spójności W okresie 2004–2006 było to około 12 mld euro, natomiast w latach 2007–2013 dla Polski przypadło ok. 68 mld euro. Środki z polityki spójności przeznaczone zostały na projekty z zakresu infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. powrót

10 AUTOSTRADY Zrealizowano wiele ważnych inwestycji autostradowych, m.in. odcinek autostrady A2 Konin–Stryków, odcinki autostrady A4 Kleszczów– Sośnica. Unijnym wsparciem objęto również budowę i modernizację dróg ekspresowych, m.in. S1 odcinek Bielsko-Biała–Cieszyn, oraz szereg obwodnic, w tym obwodnice Otmuchowa, Puław (wraz z nowym mostem przez Wisłę). powrót

11 TRANSPORT KOLEJOWY Ze wsparcia funduszy UE korzystał transport kolejowy. Zmodernizowano m.in. fragment linii kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią. Z udziałem unijnych środków realizowano również budowę ostatniego odcinka pierwszej linii warszawskiego metra. Na lata 2007 – 2013 na ten program zostało zarezerwowane 37,6 mld euro. powrót

12 POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z programu Wsparcie dla przedsiębiorstw skorzystało prawie 400 firm. Na lata 2007 –2013 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka będzie można uzyskać wsparcie przekraczające 9 mld euro na realizację różnego rodzaju projektów. powrót

13 BUDOWA DUŻEJ ILOŚCI DRÓG I AUTOSTRAD. powrót

14 OCHRONA ZABYTKÓW Zabezpieczenie obiektów sakralnych dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Poznańskiej. Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie Modernizacja zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. powrót

15 EDUKACJA Modernizacja i renowacja Collegium Minus wraz z Aulą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Budowa Sali koncertowej, etap III, rozbudowa Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu, etap I.Modernizacja oraz adaptacja obiektu pałacowego na szkołę podstawową w miejscowości Bucz. powrót

16 MEDYCYNA Zakup i wyposażenie karetki reanimacyjnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej.Wymiana aparatu RTG w pracowni rentgenowskiej w Krzyżu Wielkopolskim.Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. powrót

17 OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do j. Rogozińskiego i rzeki Wełny. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kole. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Choczu. powrót

18

19 SPIS TREŚCI Drogi Służba Zdrowia 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Gospodarka1,2,3,4,5,6,7,8,9123456789 Polityka Firma Powrót do części 2

20 DROGI Drogi w Polsce w okresie sześciu lat.Niebyły w najlepszym,stanie z powodu znajdowania się w strefie klimatycznej o zmienej porze roku a w szczególności zimy.I nie nadążają z naprawą Powrót

21 SŁUŻBA ZDROWIA Służby zdrowia sprawia, że pomyłka. Jest to "zaniedbanie" cz. Oznacza to, że służby zdrowia nie zrobi czegoś, co on lub ona ma obowiązek zrobić jak z lekarzem. Zakres obowiązku wykonać tej usługi zdrowotne właściwie nazywa się "standard opieki". Określenie standardu opieki, sąd pyta "co właściwe służby zdrowia normalny sposób w takich przypadkach jak twój?" Jeśli na przykład właściwe służby zdrowia nie znaleźliby szczególności raka przez pewien etap, a dla was nie, jest to zaniedbanie. Powrót

22 STRAŻ POŻARNA Problem polega na złym wykorzystaniu funduszy z Uni Europejskiej oraz ochotników dających datki na Straż Pożarną.Zamiast potrzebne wyposażenie kupują inne bezwartośćowe przedmioty. Powrót

23 POLICJA Problem z policją polega na kiepskiej interwencji i tłumaczeniu się złym stanem pojazdu,brakiem wolnych ludzi oraz brakiem funduszy na potrzebny sprzęt. Powrót

24 GOSPODARKA Należy zauważyć, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3942), złożony do Sejmu poprzedniej kadencji, obejmujący m.in. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierał nową koncepcję gospodarki odpadami komunalnymi, która zakładała zreformowanie obowiązującego systemu odbierania odpadów komunalnych. Głównie jej założenia opierały się na przejęciu przez gminy od właścicieli nieruchomości m.in. obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych bez konieczności organizowania w tej sprawie referendum. Po takim przejęciu gmina byłaby właścicielem odpadów komunalnych i stroną umowy na ich odbiór, zatem zdecydowałaby również, komu zostaną przekazane zgromadzone odpady. Powrót

25 GOSPODARKA 2 Koncepcja ta w toku prac parlamentarnych nie znalazła akceptacji. Jednak w wyniku ostatnich zmian w przedmiotowej ustawie organy gminy otrzymały dodatkowe instrumenty stanowiące i kontrolne, m.in. w postaci prowadzenia ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości, wydawania z urzędu decyzji wobec właścicieli nieruchomości uchylających się od podpisywania umowy, wzmocnienia roli regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach (jako aktu prawa miejscowego), w tym w szczególności określenia selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy, wymagań dla pojemników na posesji oraz częstotliwości ich opróżniania. Powrót

26 GOSPODARKA 3 Ponadto zwiększono wymagania w zakresie udzielania zezwoleń przedsiębiorcom poprzez uszczegółowienie informacji podawanych we wniosku, określenie i podanie do publicznej wiadomości oraz nadzorowanie wykonania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca świadczący usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych. Na przedsiębiorców nałożono również obowiązek przekazywania organowi gminy informacji dotyczących masy odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz sposobów ich zagospodarowania, w tym także odpadów ulegających biodegradacji. Powrót

27 GOSPODARKA 4 Celem wprowadzenia tych instrumentów jest ułatwienie gminom realizacji nowych obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy i nałożonych na gminę odrębnymi przepisami zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ułatwienia im pozyskiwania środków unijnych na inwestycje związane z taką gospodarką. Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności gmin i województw za gospodarkę odpadami komunalnymi, chciałbym zauważyć, że w art. 16a i 16b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.) sprecyzowano kompetencje gmin i województw w tym zakresie. Powrót

28 GOSPODARKA 5 Podsumowując, pragnę podkreślić, że realizacja prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy zależy w dużym stopniu od pełnego wykorzystania przysługujących gminom uprawnień, w tym w szczególności wynikających z przyznania uprawnień kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność na ich terenie. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na zbyt krótki okres obowiązywania znowelizowanych przepisów trudno w pełni ocenić skuteczność ich funkcjonowania. Powrót

29 GOSPODARKA 6 Pragnę jednocześnie poinformować, że Ministerstwo Budownictwa, w którego kompetencjach znajduje się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje przygotowanie projektu zmiany tej ustawy w IV kwartale tego roku. W związku z tym wszelkie uwagi i opinie dotyczące ewentualnych zmian będą bardzo cenne i pomocne w pracach nad nowelą. Natomiast pod moim przewodnictwem pracuje Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeglądu Prawa w Zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego zadaniem jest przegląd i analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wskazane w interpelacji problemy, m.in. dotyczące procesu inwestycyjnego, będą przedmiotem wnikliwej analizy. Powrót

30 GOSPODARKA 7 Odnosząc się do kwestii dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska propaguje treści związane z edukacją ekologiczną podczas organizowanych cyklicznie dużych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych, takich jak: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO czy Forum Edukacji Ekologicznej ˝Eko Media Forum˝. Powrót

31 GOSPODARKA 8 Ponadto kierowany przeze mnie resort planuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- promocyjnej kształtującej świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego w zakresie odpowiedzialnej (zrównoważonej) konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. Podjęliśmy starania, aby została ona sfinansowana ze środków V Programu Indykatywnego Funduszu Partnerskiego Phare. Powrót

32 GOSPODARKA 9 Trzeba jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na wciąż niedostateczne włączanie się telewizji w upowszechnianie tematyki ochrony środowiska, mimo deklaracji o chęci realizacji misji publicznej. Zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania telewizji w propagowanie tematyki ekologicznej, a w szczególności właściwych zachowań wobec środowiska naturalnego, powinno być w najbliższym czasie jednym z ważniejszych zadań dla nas wszystkich: administracji rządowej i samorządowej, parlamentu czy organizacji pozarządowych. Powrót

33 POLITYKA Pogarszające się relacje polityczne z innymi krajami europejskimi nie poprawiają stosunków gospodarczych. Polska z własnej woli na tym traci, inne państwa poradzą sobie bez nas. Powrót

34 FIRMY Polska może zostać ukarana przez UE za nieprzestrzeganie przez pracodawców obowiązku przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego - ostrzega prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Powrót

35

36 ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ UE prowadzi szeroką działalność obejmującą wiele obszarów, oto kilka z nich: budżetkultura energiażywność edukacjapodatki prawa człowiekazdrowie publiczne transportrolnictwo Powrót do części 1

37 BUDŻET Roczny budżet Unii Europejskiej wynosi ponad 133,8 mld euro. Ta imponująca suma stanowi jednak zaledwie jeden procent dochodu, jaki co roku wytwarzają państwa członkowskie UE. powrót

38 ENERGIA Energia zajmuje niezwykle ważne miejsce w naszym życiu. To dzięki niej możemy korzystać z transportu, ogrzewać i chłodzić mieszkania, pracować w fabrykach, na roli i w biurze. powrót

39 EDUKACJA, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ Aby umożliwić rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz skutecznie konkurować na poziomie światowej gospodarki, Europa musi zapewnić sobie edukację i szkolenie na najwyższym poziomie. Wprawdzie państwa UE kształtują swoją politykę edukacyjną samodzielnie, razem jednak ustalają wspólne cele i wybierają sprawdzone rozwiązania. powrót

40 EDUKACJA, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ Aby umożliwić rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz skutecznie konkurować na poziomie światowej gospodarki, Europa musi zapewnić sobie edukację i szkolenie na najwyższym poziomie. Wprawdzie państwa UE kształtują swoją politykę edukacyjną samodzielnie, razem jednak ustalają wspólne cele i wybierają sprawdzone rozwiązania. powrót

41 PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka, demokracja i państwo prawa są podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. Zapisane w traktacie założycielskim, nabrały jeszcze większego znaczenia dzięki przyjęciu Karty Praw Podstawowych. powrót

42 TRANSPORT Łatwość, z jaką Europejczycy mogą się aktualnie przemieszczać po kontynencie, nie ma sobie równych, a towary szybko i sprawnie docierają z fabryk do konsumentów, w tym również zagranicznych. Umożliwia to UE, otwierając rynki krajowe i usuwając bariery fizyczne i techniczne. powrót

43 KULTURA Europejskie dziedzictwo kultury stanowi powód do dumy. Język, literatura, teatr, sztuki wizualne, architektura, rzemiosło, kino oraz audycje radiowe i telewizyjne mogą być związane z poszczególnymi krajami lub regionami, lecz równocześnie stanowią część wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. powrót

44 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Unia Europejska opracowała kompleksową strategię bezpieczeństwa żywności. Dotyczy ona nie tylko bezpieczeństwa żywności, lecz również zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. powrót

45 PODATKI To nie Unia Europejska, lecz rządy poszczególnych państw członkowskich decydują o wysokości podatków. Zadanie UE polega natomiast na zagwarantowaniu zgodności krajowych przepisów podatkowych z nadrzędnym celem UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz równej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych krajów. powrót

46 ZDROWIE PUBLICZNE Jako że kwestie zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich Europejczyków, stanowią one jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Wszyscy pragniemy być chronieni przed chorobami, wychowywać nasze dzieci w zdrowym środowisku, pracować w bezpiecznych i zdrowych warunkach, a podczas podróży po terytorium UE mieć zapewniony dostęp do niezawodnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. powrót

47 ROLNICTWO Gospodarstwa rolne i lasy pokrywają większość terytorium Europy i mają fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i naszej gospodarki. Unijna wspólna polityka rolna (WPR) gwarantuje, że rolnictwo i ochrona środowiska idą w parze. powrót

48

49 BEZPIECZEŃSTWO DOTACJE RYNEK HANDEL ZAGRANICZNY GOSPODARKA Powrót do części 3

50 Bezpieczeństwo oraz ustabilizowanie i wzmocnienie systemu wartości, charakteryzującego porządek w demokratycznych państwach prawa- poszanowanie takich wartości jak m. in.: prawa człowieka i obywatela, prawa mniejszości oraz zasady gospodarki rynkowej. Wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez koordynację i współpracę służb polskich i unijnych oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt i technologię. Dzięki temu ulega poprawie wykrywalność przestępczości, szczególnie zorganizowanej. Współpraca miedzy służbami krajów unijnych jest tu nieodzowna- jest jednocześnie najbardziej efektywną formą walki ze zjawiskami kryminogennymi. BEZPIECZEŃSTWO POWRÓT

51 GOSPODARKA Szacunki wykazywały, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej może przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego o 0,2-1,7 punktu procentowego rocznie. Polska w roku 1998 osiągnęła 38% średniego poziomu PKB na jednego mieszkańca1 w krajach UE. Przewidywana na rok bieżący, 2006 wykazują średni dochód PKB nominalny na osobę( w przeliczeniu na dolary amerykańskie) całej UE na- 29 203- w porównaniu, na Polskę- 7 942; POWRÓT

52 RYNEK Korzyścią dla Polski może okazać się również okazać napływ kapitału zagranicznego i lokowanie oddziałów firm oraz większości produkcji w naszym kraju z uwagi na niższe koszty prac i produkcji Warunki silnej konkurencji, otwartość rynku i ofert, zmniejszająca się inflacja przyczynić się powinny do wzrostu jakości produktów i usług w naszym kraju, które powinny wypełniać unijne standardy. Wzrośnie dzięki temu odpowiedzialność producentów za wady towarów, poprawia się też ochrona praw konsumenckich. Dzięki wejściu Polski do UE poprawie powinien ulegać rynek usług tradycyjnie zarezerwowanych dla monopoli (transport powietrzny i kolejowy, telekomunikacja, przesyłanie energii elektrycznej i gazu). POWRÓT

53 HANDEL ZAGRANICZNY Przewidziano zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji. Zakłada się również stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu).W wyniku otwarcia rynków oraz poprawie warunków eksportu do UE produktów rolno-spożywczych, zwiększy się nasza wymiana handlowa z innymi krajami członkowskimi. POWRÓT

54 DOTACJE Dotacje unijne dla rolnictwa powoli zmieniają polskie rolnictwo. Pierwsze efekty były już zauważalne po pierwszym roku naszego członkostwa w Unii. Polska dzięki członkowstwu w UE zyska wiele dzięki dotacjom na rzecz edukacji, rozwoju regionalnego i medycyny. Wzmocnienie polskiego wojska poprzez nowy sprzęt i nowe systemy rekrutacji zgodne z unijnymi standardami. POWRÓT

55

56 Powrót do części 3

57 1) Nastąpi zasadnicze osłabienie pozycji Kościoła Katolickiego i wartości chrześcijańskich w życiu Polski i Polaków, zwłaszcza zaś w życiu publicznym. Dotychczasowe doświadczenia oraz deklaracje prominentnych polityków Zachodniej Europy pokazują jasno, że dla Kościoła i wartości chrześcijańskich nie ma miejsca w życiu publicznym Unii Europejskiej. W Polsce, będącej członkiem Unii Europejskiej będzie to oznaczać utratę zasadniczych elementów tożsamości narodowej, dalszy upadek moralności publicznej oraz legalizację aborcji, małżeństw jednopłciowych, eutanazji, eksperymentów genetycznych. Nastąpi dalsza degradacja modelu wychowania i utrwalenie w polskiej szkole edukacji liberalnej, kształtującej w młodzieży postawę obojętności, relatywizm moralny, a nawet niechęć wobec religii i kultury naszego Narodu. 2) Nastąpi stopniowa utrata Ziem Zachodnich i Północnych, głównie na rzecz żywiołu niemieckiego. Piastowskie te ziemie Polska odzyskała po II wojnie światowej, jako akt sprawiedliwości dziejowej. Musimy być świadomi, że z winy władz Rzeczpospolitej do dziś sprawy własności na tych terenach nie zostały prawnie uregulowane. 3) Kryzys ekonomiczny, straszliwie osłabiający Polskę, pogłębi się i przedłuży na wiele lat. Wzrośnie i tak już wysokie bezrobocie. Wobec konieczności odprowadzania składek do unijnej kasy, pogłębią się trudności budżetowe obejmujące takie dziedziny życia, jak ochrona zdrowia, edukacja i nauka, pomoc społeczna. Z powodu kosztów akcesji, wzrosną istniejące obciążenia podatkowe. Przy wysokim bezrobociu w Unii Europejskiej (np. w samych Niemczech jest ponad 4 miliony bezrobotnych) oraz z tzw. Okresami przejściowymi, perspektywa zatrudnienia znaczącej liczby Polaków w krajach Unii Europejskiej jest obietnicą kłamliwą. c.d.

58 4) Nastąpi utrwalenie obecnego, patologicznego systemu władzy w Polsce. Do Unii Europejskiej wprowadzają nas i za tym wprowadzeniem agitują ci sami, którzy brali udział w tłumieniu ruchu Solidarności, zawierali haniebny kontrakt okrągłego stołu, a następnie rządzili Polską przez ostatnie 14 lat w ramach wszelkich ugrupowań, koalicji i ekip rządowych. W Polsce sytuacja większości obywateli może ulec poprawie tylko wtedy, jeśli przywileje tej pasożytniczej grupy zostaną zlikwidowane. Środowiska te wielokrotnie wykazały, iż głównym motywem ich działalności jest własny, indywidualny bądź grupowy interes, jakże często związany ze służbą obcym, nieprzyjaznym Polsce ośrodkom. 5) Nastąpi zniszczenie indywidualnej polskiej własności, przede wszystkim w rolnictwie oraz upadek większości małych i średnich firm. Wbrew wielu negatywnym doświadczeniom, prowadzona w Unii Europejskiej tzw. wspólna polityka rolna zakłada preferowanie wielkich farm, produkujących żywność metodami przemysłowymi i w oparciu o najemną siłę roboczą. Dla polskiej wsi oznacza to, że gospodarstwa rodzinne stracą rację bytu i zagrożone upadłością będą sprzedawać swoją ziemię, która zostanie wykupiona przez ogromne grupy kapitałowe. Na tych ziemiach powstaną ogromne latyfundia, z mechanizacją, chemizacją i genetycznymi modyfikacjami upraw i hodowli. Upadek wsi znacznie zwiększy liczbę bezrobotnych w Polsce. MENU

59 W Polsce, z punktu widzenia inwestycyjnego, można wskazać dwie grupy przedsięwzięć. Pierwsze to takie, które można nazwać no regret, czyli takie, których nie będziemy żałować jeśli ulegną zmianie ramy polityki klimatycznej. Do tego typu działań można zaliczyć racjonalny rozwój energetyki odnawialnej oraz energetyki jądrowej. Te działania powinny być realizowane w sposób dostosowany do naszych warunków i potrzeb po wykonaniu starannych analiz i ocen. Najtrudniejsze decyzje dotyczą kwestii związanych z CCS. Budowa instalacji CCS bez ram dotyczących emisji CO2 i cen uprawnień CO2 nie ma sensu. Instalacja CCS to ogromna, energochłonna fabryka. Ten element z punktu widzenia Polski budzi największe kontrowersje ze względu na bazę paliwową jaką mamy oraz wątpliwości co do sensowności budowy tego typu instalacji. Trudno dostrzec zasadność stosowania CCS, trudno też zrezygnować z energetyki węglowej, co przy dalszym forsowaniu polityki klimatycznej może grozić firmom, które nie uzyskają dostępu do tej technologii. c.d.

60 Krajowa i światowa baza paliwowa wskazuje na konieczność uwzględniania węgla jako bezpiecznego paliwa dla energetyki, co jednak przy forsowanej polityce klimatycznej wymaga poważnego zainteresowania się technologia CCS. Jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze to do roku 2020 praktycznie nie ma innych alternatyw niż budowa elektrowni węglowych, ponieważ gazu nie ma w wystarczających ilościach aby na dużą skalę budować elektrownie gazowe a energetyki jądrowej jeszcze nie ma. Jeśli będą budowane elektrownie gazowe, to powinny to być raczej źródła szczytowe, które będą pełniły funkcje regulacyjne KSE w sytuacji rozwoju elektrowni wiatrowych. Polskie firmy wiedzą, że budowa elektrowni węglowych jest bardzo ryzykowna, pozyskanie środków zewnętrznych na takie inwestycje jest bardzo trudne, wręcz karkołomne. Dlatego unijne rozwiązania regulacyjne i otoczenie prawne stanowi zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dziwię się, że rząd Polski godzi się na takie rozwiązania jak pakiet klimatyczno-energetyczny czy wspieranie celów Kopenhagi, ponieważ jest to działanie niezwykle ryzykowne dla Polski. MENU

61 Eko cwaniaki propagują eko kłamstwa o istnieniu efektu cieplarnianego, globalnego ocieplenia, wpływie człowieka na zmianę klimatu, szkodliwości konserwantów w jedzeniu, substancji chemicznych w organizmie, spalania śmieci, nawozów sztucznych, zagrożenia ze strony dziury ozonowej, szkodliwości urządzeń elektrycznych. Kłamstwa eko cwaniaków służą lewicy do walki z wolnością gospodarczą, za ich kłamstwa zmarły miliony Murzynów, robotników, obywateli. Propaganda eko cwaniaków okazała się skuteczna: społeczeństwa nie zauważyły, że prognozy eko cwaniaków są nieprawdziwe. Zdaniem Tomasza Teluka Polska powinna wybudować elektrownie atomowe. Pozwoliło by to Polsce na uniezależnienie się energetyczne od Rosji. MENU

62 PO WR ÓT

63 W efekcie planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju zostało przesunięte ze sfery realnej w obszar ideologii i iluzji. Dogmatem myślenia w tej dziedzinie stała się rychła integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej, która w "bezinteresownej hojności" ma sfinansować wielkie koszty dostosowania polskiej gospodarki do odmiennych struktur zachodnich i zapewnić nam dalszy szybki rozwój, pomimo postępującej tam stagnacji gospodarczej. W tym nurcie myślowej naiwności, oderwanej od zasad studiów strategicznych, przygotowano w ostatnich latach kilka pokazowych opracowań, jak np. "Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju" (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000), "Strategia rozwoju Polski do roku 2020 - Synteza" (Komitet Prognoz przy Prezydium PAN, Warszawa 2001) oraz ostatnie opracowanie rządowe "Polska - Narodowy plan rozwoju 2004-2006" (wersje robocze, Warszawa 2002). Ostatnie z wymienionych opracowań, pomimo obiecującego tytułu, dotyczy tylko priorytetów określonych przez Unię Europejską i przewidzianych do realizacji przy znacznym udziale środków unijnych, kierowanych wprost do województw. Nie wiadomo jednak, czy starczy środków krajowych na konieczny własny wkład finansowy dla realizacji zadań w ramach tych priorytetów i czy administracja terenowa pokona liczne, biurokratyczne wymagania stawiane przez Unię. Kwoty oczekiwane z Unii stanowią średnio w roku zaledwie około 1,6 proc. polskiego Produktu Krajowego Brutto i pochodzić będą z polskiej składki wnoszonej do Unii Europejskiej. c.d.

64 Ponieważ priorytety unijne nie obejmują modernizacji polskiego przemysłu, tworzenia nowych miejsc pracy, budownictwa mieszkaniowego i innych najważniejszych dla Polski problemów gospodarczych i społecznych, nie są one objęte wskazanym "Narodowym planem rozwoju". Prawdopodobnie na realizację tych polskich priorytetów nie będzie też pieniędzy. Tak więc nie jest to ani plan narodowy, ani rozwojowy. Polskie środki budżetowe, przewidywane początkowo na najważniejsze inwestycje województw na rok 2002, zostały przyznane w połowie tej wysokości na rok 2002, a w drugiej połowie na rok 2003. Dokumenty rządowe przewidują ogólnie kontynuowanie dotychczasowej polityki gospodarczej, wyprzedaż kolejnych polskich zakładów produkcyjnych oraz pełną realizację zaleceń Unii Europejskiej. Prowadzić to będzie do dalszej destrukcji polskiej gospodarki i zaostrzenia kryzysu w kraju. Głównym kierunkiem rozwoju produkcji ma być wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, na co przeznacza się około 35 mln euro rocznie z funduszy pomocowych. Wystarczy to na konieczny rozwój biurokracji związanej z tym programem, ale niewiele zostanie na rozwój gospodarki. Wzrost konkurencyjności gospodarki ma zostać osiągnięty w wyniku dalszej likwidacji nierentownych zakładów produkcyjnych oraz wzrostu innowacyjności realizowanej ze środków własnych zakładów produkcyjnych. MENU Internetow a Klęska Polski.

65 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google