Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego."— Zapis prezentacji:

1 Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

2 Ocena jakości wody

3 Akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

4 Rozporządzenie określa: 1)wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne; 2) sposób oceny przydatności wody; 3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań; 4) zakres badania wody; 5) program monitoringu jakości wody; 6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody; 7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody; 8) sposób informowania konsumentów o jakości wody; 9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

5 Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

6 PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml] Escherichia coli0100 Enterokoki0100

7 Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do jednostkowych opakowań Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml] Escherichia coli0250 Enterokoki0250 Pseudomonas aeruginosa0250 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 201 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h 1001

8 Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml] Escherichia coli0100 Enterokoki0100 Pseudomonas aeruginosa0100 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 1001

9 Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda Parametr Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] Legionella<100100

10 Escherichia coli Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego.

11

12 Gdy dostaną się do układu moczowego, powodują jego zakażenia. Są najczęstszą przyczyną zakażeń (60-80%) dróg moczowych. Czynnikiem sprzyjającym jest cewnikowanie - około 80% cewnikowanych mężczyzn i 30% kobiet ma bakteriurię. Ropnie narządowe - poprzez uszkodzenie ściany przewodu pokarmowego do jamy brzusznej (spowodowane np. nadżerkami, radioterapią lub chemioterapią). Rozwój bakterii E. coli powoduje ciężkie schorzenie zapalenie otrzewnej (łac. peritonitis). Często powikłaniem zapalenia otrzewnej może być posocznica i wstrząs endotoksyczny (sepsa). Zakażenia pooperacyjne. Szpitalne zapalenia płuc. Sepsa – E.coli jest najczęstszą pałeczką Gramm (-) powodującą sepsę.

13 Enterokoki (Enterococcus) – rodzaj bakterii Gram- dodatnich, względnie beztlenowych ziarniaków ziarniaki najczęściej występujące w postaci dwoinek Hemoliza

14 Pseudomonas aeruginosa Jest bakterią oportunistyczną (wywołującą zakażenie tylko u osób z obniżoną odpornością) zarówno dla ludzi jak i dla roślin, a także jednym z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrz szpitalne. Leczenie zakażenia Pseudomonas aeruginosa jest trudne ze względu na dużą oporność tej bakterii na antybiotyki.

15 Legionella towarzyszy jej suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyżej 40 °C i zaburzenia świadomości. Śmiertelność pacjentów z postacią płucną legionelozy jest bardzo duża, wynosi od 15 do 20%, przy czym szacuje się, że postać ta występuje jedynie u ok. 2% osób narażonych na zakażenie.

16 PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE Parametry Najwyższe dopuszczalne stężenie Jednostka Arsen0,010mg/l Azotany50mg/l Azotyny0,50mg/l Benzen1,0µg/l Benzopiren0,010µg/l Bor1,0mg/l Chlorek winylu0,50µg/l Chrom0,050mg/l Cyjanki0,050mg/l

17 PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE ParametryNajwyższe dopuszczalne stężenieJednostka Fluorki1,5mg/l Kadm0,005mg/l Miedź2,0mg/l Nikiel0,020mg/l Ołów0,025mg/l Pestycydy0,10µg/l Σ pestycydów0,50µg/l Rtęć0,001mg/l Selen0,010mg/l Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 11) µg/l

18 DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

19 Wymagania mikrobiologiczne Parametrliczba mikroorganizmów [jtk]objętość próbki [ml] Bakterie grupy coli0100 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 501 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h 1001 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) 0100

20 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne ParametrDopuszczalne zakresy wartościJednostka Amonowy jon0,50mg/l Barwa15mg/l Chlorki250mg/l Glin0,200mg/l Mangan0,050mg/l Mętność1NTU Ogólny węgiel organiczny5,0mg/l pH6,5-9,5 Przewodność2500µS/cm Siarczany250mg/l Smakakceptowalny- Sód200mg/l Zapachakceptowalny- Żelazo0,200mg/l Twardość60-500mg/l

21 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ Objętość rozprowadzanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia [m 3 /24 h] Monitoring kontrolny [liczba próbek/rok] Monitoring przeglądowy [liczba próbek/rok] > > na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości 1+1 na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości > na każde m 3 /24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości

22 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO Liczba Legionella sp. w 100 ml Ocena skażeniaPostępowanieBadanie <100 <10 2 brak/ znikome System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań. Po 1 roku lub po 3 latach > średnie Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania. Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku. > wysokie Przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące > >10 4 bardzo wysokie Natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące

23 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ Objętość wody produkowanej i dostarczanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach w ciągu doby m 3 Monitoring kontrolny liczba próbek Monitoring przeglądowy liczba próbek 1011 > >60 1 na każde 5 m 3 i na część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości 1 na każde 100 m 3 i na część tej wartości, stanowiącą uzupełnienie do całości Objętość wody produkowanej i dostarczanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach w ciągu doby m 3 Monitoring kontrolny liczba próbek Monitoring przeglądowy liczba próbek 1011

24


Pobierz ppt "Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google