Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła przyjaźnie wymagająca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła przyjaźnie wymagająca"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła przyjaźnie wymagająca
1

2 Od dnia 1 września 2009 r. zaczną obowiązywać:
nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum. nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum). 2

3 przez 5 lat w szkołach podstawowych, przez 2 lata w gimnazjach
Pamiętajmy !!! przez 5 lat w szkołach podstawowych, przez 2 lata w gimnazjach pracujemy z dwiema podstawami programowymi i dwoma ramowymi planami nauczania! 3

4 Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r
Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw arkusze organizacji szkół nie będą podlegały opiniowaniu przez kuratorów oświaty przed ich zatwierdzeniem przez organy prowadzące szkoły. Zgodność z prawem arkusza organizacji szkoły będzie kontrolowana w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 4

5 Nowości rozporządzenia:
wprowadzenie nowego rodzaju godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. zmiana w dysponowaniu dotychczasowymi godzinami do dyspozycji dyrektora. 5

6 Co to dla nas znaczy? Zmiany w zakresie czasu pracy nauczyciela (art. 42 i 42a)

7 Nowy rodzaj godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
Od 1 września 2009 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Obowiązek ten nie dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora i wicedyrektora pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko. Godziny te są dokumentowane przez nauczycieli w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 7

8 Sposób wyliczania godzin zajęć, które nauczyciel ma obowiązek prowadzić na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od realizowanego pensum i  ewentualnych godzin ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu (a od 1 września 2010 r. w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny w tygodniu). dla nauczyciela niepełnozatrudnionego proporcjonalnie mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że rozliczamy te godziny półrocznie. w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole. 8

9 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły zapewniające
nauczycielom realizację obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, mogą być przeznaczone na: zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 9

10 Nowości rozporządzenia (dotyczy klas, w których
realizowana jest nowa podstawa programowa) brak określenia tygodniowej liczby godzin w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone minimalne ogólne liczby godzin, które należy przeznaczyć na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia (np. język polski – co najmniej 450 godzin przedmiotu w cyklu kształcenia - bez określenia liczby godzin w każdym tygodniu nauki, tak jak do tej pory), dodanie nowych przedmiotów lub zmiana nazwy obecnie funkcjonujących. 10

11 Razem w cyklu edukacyjnym
Gimnazjum - przykład Zajęcia edukacyjne 1 klasa 2 klasa 3 klasa Razem w cyklu edukacyjnym rok tydzień godzin Minimum Język polski 165 5 132 4 462 450 14 Język angielski 99 3 66 2 264 8 Drugi język obcy 198 6 Muzyka 33 1 30 Plastyka Historia 190 Wiedza o społeczeństwie 65 Geografia 130 Biologia Chemia Fizyka Matematyka 396 385 12 Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne 60 Zajęcia techniczne Godz. z wychowawcą 95 Religia 180 Wdżr 1) 0,5 1,5 Gddd 2) Razem w tygodniu 1056 32 990 3102 2995 97 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 11 11 11

12 Zmiany w ramowych planach nauczania
Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest sfinansować następującą tygodniową liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania, przeznaczonych na: obowiązkowe zajęcia edukacyjne w każdym typie szkoły, podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z zasadami, podziału określonymi w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania, w szkołach publicznych, zajęcia z religii / etyki, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły z wyjątkiem godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

13 Uwaga! W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od
Świetlica W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej, czy gimnazjum, posiada kwalifikacje do pracy w świetlicy w danym typie szkoły. Uwaga! W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica lub internat. 13

14 A co z etyką? Zajęcia z religii / etyki
są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, od dnia 1 września 2009 r. szkoła może we wszystkich klasach realizować nową podstawę programową w zakresie etyki.

15 Zajęcia z religii / etyki
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji pozwala zatrudnić do nauczania etyki: w klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum nauczyciela – humanistę, który w ramach studiów uzyskał przygotowanie w zakresie filozofii lub etyki, uprawniające do nauczania tego przedmiotu. w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciela etyki. 15

16 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie
realizowane są zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie znajduje się w BIP MEN). 16

17 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum
wychowanie do życia w rodzinie przestaje być modułem wiedzy o społeczeństwie, przeznacza się na nie w każdej klasie 14 godzin dla ucznia (19 dla nauczyciela) z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, liczba godzin tych zajęć nie wchodzi w ogólny tygodniowy limit godzin dla klasy, uczeń może nie uczestniczyć w tych zajęciach pod warunkiem wniesienia przez rodziców, lub ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć (zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia) 17

18 Zmiany w rozporządzeniu MEN o kwalifikacjach
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),

19 § 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach
studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

20 Gimnazjum c.d. studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub kurs kwalifikacyjny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

21 § 7. Kwalifikacje do nauczania religii
posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwymi władzami zwierzchnimi kościołów lub innych związków wyznaniowych.

22 Art. 10. ust. 3 Karty Nauczyciela
Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole …. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

23 § 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

24 Istotne informacje Pamiętajmy, musimy posiadać przygotowane wymagania na poszczególne oceny; Musimy posiadać podstawę programową, wybrany program nauczania religii dla danej klasy Szczegółowy rozkład materiału z podziałem na godziny lekcyjne – może to być plan wynikowy – dopisać lekcje powtórzeniowe

25 Nazwy nowych aktów prawnych
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

26 c.d. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

27 c.d. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)


Pobierz ppt "Szkoła przyjaźnie wymagająca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google