Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1 Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1 Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1 Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 2 Od dnia 1 września 2009 r. zaczną obowiązywać : nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nową podstawę programową będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolach, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum. nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum).

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 3 Pamiętajmy !!! przez 5 lat w szkołach podstawowych, przez 2 lata w gimnazjach pracujemy z dwiema podstawami programowymi i dwoma ramowymi planami nauczania!

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 4 Po wejściu w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw arkusze organizacji szkół nie będą podlegały opiniowaniu przez kuratorów oświaty przed ich zatwierdzeniem przez organy prowadzące szkoły. Zgodność z prawem arkusza organizacji szkoły będzie kontrolowana w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 5 Nowości rozporządzenia : wprowadzenie nowego rodzaju godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. zmiana w dysponowaniu dotychczasowymi godzinami do dyspozycji dyrektora.

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Co to dla nas znaczy? Zmiany w zakresie czasu pracy nauczyciela (art. 42 i 42a)

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 7 Nowy rodzaj godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Od 1 września 2009 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Obowiązek ten nie dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora i wicedyrektora pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko. Godziny te są dokumentowane przez nauczycieli w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 8 S posób wyliczania godzin zajęć, które nauczyciel ma obowiązek prowadzić na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od realizowanego pensum i ewentualnych godzin ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu (a od 1 września 2010 r. w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny w tygodniu). dla nauczyciela niepełnozatrudnionego proporcjonalnie mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że rozliczamy te godziny półrocznie. w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole.

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 9 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły zapewniające nauczycielom realizację obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, mogą być przeznaczone na: zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 10 Nowości rozporządzenia (dotyczy klas, w których realizowana jest nowa podstawa programowa) brak określenia tygodniowej liczby godzin w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone minimalne ogólne liczby godzin, które należy przeznaczyć na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia (np. język polski – co najmniej 450 godzin przedmiotu w cyklu kształcenia - bez określenia liczby godzin w każdym tygodniu nauki, tak jak do tej pory), dodanie nowych przedmiotów lub zmiana nazwy obecnie funkcjonujących.

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego11 Zajęcia edukacyjne 1 klasa2 klasa3 klasaRazem w cyklu edukacyjnym roktydzieńroktydzieńroktydzieńgodzinMinimumtydzień Język polski16551324165546245014 Język angielski993 3662264 450 8 Drugi język obcy662 2 21986 Muzyka3310000 301 Plastyka3310000 301 Historia662 2 21981906 Wiedza o społeczeństwie00331 166652 Geografia662331 11321304 Biologia662331 11321304 Chemia3316623311321304 Fizyka3316623311321304 Matematyka1324 4 439638512 Informatyka331 10066652 Wychowanie fizyczne1324 4 439638512 Edukacja dla bezpieczeństwa0000331 301 Zajęcia artystyczne00331 166602 Zajęcia techniczne00331 166602 Godz. z wychowawcą331 1 199953 Religia662 2 21981806 Wdżr 1) 0,5 1,5 Gddd 2) 1,5 Razem w tygodniu 105632105632990303102299597 Gimnazjum - Gimnazjum - przykład 11

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w ramowych planach nauczania Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest sfinansować następującą tygodniową liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania, przeznaczonych na: obowiązkowe zajęcia edukacyjne w każdym typie szkoły, podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z zasadami, podziału określonymi w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania, w szkołach publicznych, zajęcia z religii / etyki, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły z wyjątkiem godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 13 Świetlica W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej, czy gimnazjum, posiada kwalifikacje do pracy w świetlicy w danym typie szkoły. Uwaga! W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica lub internat.

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA A co z etyką? Zajęcia z religii / etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, od dnia 1 września 2009 r. szkoła może we wszystkich klasach realizować nową podstawę programową w zakresie etyki.

15 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 15 Zajęcia z religii / etyki rozporządzenie w sprawie kwalifikacji pozwala zatrudnić do nauczania etyki: w klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum nauczyciela – humanistę, który w ramach studiów uzyskał przygotowanie w zakresie filozofii lub etyki, uprawniające do nauczania tego przedmiotu. w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciela etyk i.

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 16 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie znajduje się w BIP MEN).

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 17 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum wychowanie do życia w rodzinie przestaje być modułem wiedzy o społeczeństwie, przeznacza się na nie w każdej klasie 14 godzin dla ucznia (19 dla nauczyciela) z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, liczba godzin tych zajęć nie wchodzi w ogólny tygodniowy limit godzin dla klasy, uczeń może nie uczestniczyć w tych zajęciach pod warunkiem wniesienia przez rodziców, lub ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć (zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia)

18 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmiany w rozporządzeniu MEN o kwalifikacjach rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),

19 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA § 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

20 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Gimnazjum c.d. studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub kurs kwalifikacyjny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

21 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA § 7. Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwymi władzami zwierzchnimi kościołów lub innych związków wyznaniowych.

22 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Art. 10. ust. 3 Karty Nauczyciela Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole …. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

23 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA § 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

24 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Istotne informacje Pamiętajmy, musimy posiadać przygotowane wymagania na poszczególne oceny; Musimy posiadać podstawę programową, wybrany program nauczania religii dla danej klasy Szczegółowy rozkład materiału z podziałem na godziny lekcyjne – może to być plan wynikowy – dopisać lekcje powtórzeniowe

25 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Nazwy nowych aktów prawnych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

26 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA c.d. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

27 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA c.d. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1 Szkoła przyjaźnie wymagająca www.reformaprogramowa.men.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google