Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy Rok 2007 marzec 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy Rok 2007 marzec 2008."— Zapis prezentacji:

1 Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy Rok 2007 marzec 2008

2 Komisja powołana w 1994r. zrzesza 39 przedstawicieli urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa woj. opolskiego. Formy realizacji zadań. Formy realizacji zadań. Zadania komisji realizowane są poprzez cztery zespoły robocze: 1.Zespół realizujący zadania poprzez środowiska szkolne: Promocja zasad bhp w rolnictwie, w tym organizacja olimpiad, konkursów i kolonii: Promocja zasad bhp w rolnictwie, w tym organizacja olimpiad, konkursów i kolonii: - XIII Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla dzieci oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, - XIII Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla dzieci oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, - Konkursy plastyczne - 657 prac, - Konkursy plastyczne - 657 prac, - Konkurs podczas VI Zlotu Dzieci i Młodzieży Klubów 4H, - Konkurs podczas VI Zlotu Dzieci i Młodzieży Klubów 4H, - szkolenie dla uczniów Technikum Agrobiznesu z Namysłowa wyjeżdżających na praktykę zawodową do południowej Hesji w Niemczech, - szkolenie dla uczniów Technikum Agrobiznesu z Namysłowa wyjeżdżających na praktykę zawodową do południowej Hesji w Niemczech, - prelekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. - prelekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3 Spotkania z dziećmi Publicznego Gimnazjum: w Głuchołazach w Prudniku w Radostyni

4 Organizatorzy i uczniowie - zwycięzcy XIII Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie (23.11.2007)

5 Rok Ilość dzieci biorących udział w konkursie plastycznym Ilość dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie wiedzy 1997300 ok. 600 (tylko szkoły rolnicze) 1998 1 150 ok. 3 500 1999206 ok. 1 000 2000520 ok.1 500 2001 nie odbył się ok. 1 500 2002150 2003 1 257 ok.3 000 2004500 ok. 3 500 2005675ok.3.300 2006528 ok. 3.200 2007657 ok. 3500

6 Wyróżnione prace plastyczne

7 Formy realizacji zadań cd. Popularyzacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolniczej wśród harcerzy Popularyzacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy rolniczej wśród harcerzy - Wielka Gra Terenowa – nie odbyła się (sepsa), - Obóz harcerski Jarosławiec Promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, Promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych, Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka, Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka, wizytacje gospodarstw, w których uczniowie podejmują praktyki szkolne, wizytacje gospodarstw, w których uczniowie podejmują praktyki szkolne,

8 Spotkanie z harcerzami Obóz ZHP w Jarosławcu

9 2. Zespół realizujący zadania na rzecz oświaty pozaszkolnej: kierowanie apeli i listów otwartych do rolników, kierowanie apeli i listów otwartych do rolników, szkolenia bhp dla rolników, szkolenia bhp dla rolników, podejmowanie zagadnień bhp podczas Olimpiad Młodych Producentów Rolnych, (OODR Łosiów) podejmowanie zagadnień bhp podczas Olimpiad Młodych Producentów Rolnych, (OODR Łosiów) propagowanie materiałów promocyjnych z zakresu bhp w gospodarstwach wydawanych nakładem PIP i KRUS, propagowanie materiałów promocyjnych z zakresu bhp w gospodarstwach wydawanych nakładem PIP i KRUS, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych.

10 prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy: z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy: - wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne (wizytacje 23 gospodarstw wiejskich) - wizytacje gospodarstw zgłoszonych do konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne (wizytacje 23 gospodarstw wiejskich) - wizytacje wspólne z członkami Wojewódzkiej Komisji (14 wizytacji) - wizytacje wspólne z członkami Wojewódzkiej Komisji (14 wizytacji) - wizytacje żniwne prowadzone przez członków komisji(502 wizytacje) - wizytacje żniwne prowadzone przez członków komisji(502 wizytacje) - wizytacje żniwne prowadzone przez OIP (292 wizytacje) - wizytacje żniwne prowadzone przez OIP (292 wizytacje) cd. działań na rzecz oświaty pozaszkolnej

11 3. Zespół ds. popularyzacji wiedzy: popularyzacja zagadnień bhp w rolnictwie w wiejskich szkołach podstawowych (zebrania rodziców, wywiadówki), popularyzacja zagadnień bhp w rolnictwie w wiejskich szkołach podstawowych (zebrania rodziców, wywiadówki), promowanie wyrobów ze Znakiem Bezpieczeństwa KRUS promowanie wyrobów ze Znakiem Bezpieczeństwa KRUS i wyróżnionych jako Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, organizacja konkursów, organizacja konkursów, bieżące współdziałanie z władzami samorządowymi, bieżące współdziałanie z władzami samorządowymi, popularyzacji bezpiecznych metod pracy na łamach miesięcznika Kurier Rolniczy, popularyzacji bezpiecznych metod pracy na łamach miesięcznika Kurier Rolniczy, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka

12 4. Zespół lustracyjny: prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych prowadzenie wizytacji gospodarstw wiejskich połączonych z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy, z doradztwem w zakresie bezpiecznych metod pracy, opracowywanie i przedstawienie wniosków na forum Komisji, opracowywanie i przedstawienie wniosków na forum Komisji, promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. promocja wykazu prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczności wiejskiej dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie dot. szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka człowieka

13 Wizytacje prac żniwno-omłotowych prowadzonych przez członków Komisji Członkowie Komisji, którzy przeprowadzili wizytacje Ilość przeprowadzonych wizytacji 2005 r. 2006 r. 2007 r. Okręgowy Inspektorat Pracy Komenda Wojewódzka Policji Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Regionalny KRUS Opole Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Wojewódzki Związek Kółek i Org. Rolniczych Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Stacja Inseminacyjno – Hodowlana w Karczowie Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Małopolskie Centrum Biotechniki Agencja Nieruchomości Rolnych Opole 33701165418043151700034159115461584711051500292228116661884601811054 Ogółem591 662 662794

14 Wizytacje ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia: Wizytacje ukazały obraz bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach rolników, którego wymową są m.in. stwierdzenia: 46% obserwacji dot. niewłaściwego stanu technicznego ciągników i przyczep rolniczych (w 2006 r.– 45%), 46% obserwacji dot. niewłaściwego stanu technicznego ciągników i przyczep rolniczych (w 2006 r.– 45%), 70% obserwacji dot. braku osłon wymaganych przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych (w 2006 r. - 58 %), 70% obserwacji dot. braku osłon wymaganych przy maszynach będących w ruchu, w tym na wałach przegubowo - teleskopowych (w 2006 r. - 58 %), 34 % obserwacji dot. niebezpiecznej obsługi pras do słomy (w 2006 r. - 32 %), 34 % obserwacji dot. niebezpiecznej obsługi pras do słomy (w 2006 r. - 32 %), 52% obserwacji dot. nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych (w 2005 r. - 64 %), 52% obserwacji dot. nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów zbożowych (w 2005 r. - 64 %), 65 przypadków przejazdów kombajnów zbożowych po drogach publicznych z przyrządem podbierajacym zamontowanym w pozycji roboczej 65 przypadków przejazdów kombajnów zbożowych po drogach publicznych z przyrządem podbierajacym zamontowanym w pozycji roboczej

15 Niebezpieczne przejazdy i przewozy

16 Wirujące części maszyn – brak osłony zabezpieczającej:. napęd zespołu żniwnego (heder) wałek przekazu mocy

17 Szlifierka tarczowa – brak osłon tarcz ciernych. Sprężarka powietrza własnej konstrukcji

18 Zagrożenia wypadkowe Niezabezpieczony zbiornik z olejem napędowym Prowizoryczne podparcie rozrzutnika obornika podczas naprawy koła Brak osłony przekładni łańcuchowej

19 cd. Zagrożeń wypadkowych Wymiana dachówek – zagrożenie upadkiem z wysokości Niezabezpieczone płyty eternitowe, ogólny nieporządek

20 U W A G A - A Z B E S T !!!

21 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych (zabudowanych) w kg/osobę

22 Gdzie są spotykane wyroby zawierające azbest ? Z uwagi na największe zastosowanie azbestu w budownictwie, może on występować w takich obiektach, jak: Z uwagi na największe zastosowanie azbestu w budownictwie, może on występować w takich obiektach, jak: strychy i ocieplone stropodachy, strychy i ocieplone stropodachy, pokrycia dachowe (eternit) pokrycia dachowe (eternit) pomieszczenia użytkowe budynków, pomieszczenia użytkowe budynków, piwnice, piwnice, szyby windowe, zsypy, maszynownie dźwigów, szyby windowe, zsypy, maszynownie dźwigów, klatki schodowe (ściany), toalety, klatki schodowe (ściany), toalety, budynki przemysłowe: centrale telefoniczne, wentylatornie, wymiennikownie, dyspozytornie. budynki przemysłowe: centrale telefoniczne, wentylatornie, wymiennikownie, dyspozytornie.

23

24 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję Lata Liczba ubezpieczonych wg stanu na dzień 31 grudnia Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych Zgłoszone wypadki przy pracy rolniczej ogółem w tym śmiertelne w tym dzieci do lat 15 1997 33 525 30,69102964 1998 33 864 26,6689842 1999 34 746 25,0687135 2000 35 884 20,1272219 2001 38 048 19,4273949 2002 39 792 20,6382146 2003 40 897 18,7576727 2004 39 408 17,7970142 2005 39 615 15,56142 Brak danych 2006 38 794 14,15473 Brak danych 2007 44 126 13,606003 Brak danych spadek ilości wypadków przy pracy rolniczej: spadek ilości wypadków przy pracy rolniczej:

25 Efekty inicjatyw podejmowanych przez Komisję cd. wzrost świadomości rolników, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach wiejskich, wzrost świadomości rolników, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach wiejskich, pozytywna ocena zmian zachodzących na opolskiej wsi w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. pozytywna ocena zmian zachodzących na opolskiej wsi w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy.

26 PODSUMOWANIE

27 Głównymi przyczynami rolniczych tragedii są: niewłaściwa organizacja pracy, niewłaściwa organizacja pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, eksploatacja przestarzałego parku maszynowego, eksploatacja przestarzałego parku maszynowego, niestosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, niestosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, użytkowanie urządzeń, fabrycznie przystosowanych do ręcznej obsługi, przystosowanych we własnym zakresie do napędu mechanicznego, lub posługiwanie się urządzeniami własnej konstrukcji, nie odpowiadającym minimalnym wymaganiom. użytkowanie urządzeń, fabrycznie przystosowanych do ręcznej obsługi, przystosowanych we własnym zakresie do napędu mechanicznego, lub posługiwanie się urządzeniami własnej konstrukcji, nie odpowiadającym minimalnym wymaganiom.

28 Wnioski kontynuować wizytacje obejść gospodarczych oraz prac polowych (zbiór traw, oraz okopowych), kończących się sporządzeniem stosownej ankiety, kontynuować wizytacje obejść gospodarczych oraz prac polowych (zbiór traw, zbóż oraz okopowych), kończących się sporządzeniem stosownej ankiety, utrzymać współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz popularyzacji problematyki, utrzymać współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz popularyzacji problematyki, kontynuować spotkania, prelekcje i konkursy na wszystkich szczeblach szkół, kontynuować spotkania, prelekcje i konkursy na wszystkich szczeblach szkół, prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród kadry nauczycielskiej oraz osób sprawujących nadzór nad dziećmi w różnych organizacjach (np. półkolonie), prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród kadry nauczycielskiej oraz osób sprawujących nadzór nad dziećmi w różnych organizacjach (np. półkolonie), zdynamizować współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, zdynamizować współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Sołtysów,

29 rozszerzać współpracę z jednostkami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, rozszerzać współpracę z jednostkami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, propagować w szerokim zakresie pozytywne wzorce i zachowania rolników osiągających sukcesy w konkursach na bezpieczne gospodarstwo rolne, propagować w szerokim zakresie pozytywne wzorce i zachowania rolników osiągających sukcesy w konkursach na bezpieczne gospodarstwo rolne, kontynuować działania komisji we współpracy ze Starostwami Powiatowymi, w których występują wysokie wskaźniki wypadkowości przy pracy rolniczej (Nysa, Brzeg i Głubczyce), kontynuować działania komisji we współpracy ze Starostwami Powiatowymi, w których występują wysokie wskaźniki wypadkowości przy pracy rolniczej (Nysa, Brzeg i Głubczyce), upowszechniać wśród społeczności wiejskiej, wszelkimi dostępnymi środkami, informacje dotyczące szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka. upowszechniać wśród społeczności wiejskiej, wszelkimi dostępnymi środkami, informacje dotyczące szkodliwego oddziaływania pyłu azbestu na zdrowie i życie człowieka.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy Rok 2007 marzec 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google