Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2000-2006 Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata 2007-2013 Polska w Unii Europejskiej

4 Programy krajowe i regionalne Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

5 Programy operacyjne obowiązujące w latach 2004-2006 Programy operacyjne wykorzystane w regionie w latach 2004-2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadały potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 TRANSPORT Dofinansowany w ramach: ZPORR łączna wartość inwestycji: 4.443.751,03 PLN kwota dofinansowania : 3.274.828,67 PLN (75% wydatków kwalifikowanych) Gmina przeznacza na inwestycję: 1.091.609,56 rozpoczęcie realizacji: X. 2006r zakończenie realizacji: VII.2007r. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego

9 Przedmiotem projektu jest budowa pętli autobusowej, zatok oraz wiat na ulicy płk. Karola Myrka oraz zakup taboru autobusowego wraz z systemem autokomputerów. Projekt obejmuje: budowę nawrotnej pętli autobusowej w postaci jezdni jednokierunkowych i wyspy centralnej, budowę dwóch zatok autobusowych na odcinku liniowym z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej, budowę dwóch zatok autobusowych na pętli nawrotnej z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej, zakup 4 autobusów spełniających normy europejskie, zakup systemu monitoringu bezpieczeństwa

10 zmniejszenie obciążenia pasażerskiego na strategicznych liniach MPK, poprawa estetyki oraz zmniejszenie awaryjności autobusów, poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zredukowanie czasu podróży zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich. Korzyści dla mieszkańców:

11 Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny Dofinansowany w ramach: ZPORR łączna wartość inwestycji: 5.771.204,03 PLN kwota dofinansowania : 4.905.523,41 PLN środki własne gminy: 865.680,60 zł, czyli 15% dotacja z budżetu państwa : 577.120,40 zł, czyli 10% rozpoczęcie realizacji: IV 2004 zakończenie realizacji: III 2006 REWITALIZAJA OBSZARÓW MIEJSKICH

12 Inwestycja służy przywróceniu głównemu legnickiemu traktowi handlowemu historycznego wyglądu i charakteru. Obejmuje, między innymi, wymianę nawierzchni ulicy i uliczek doń przylegających na kostkę granitową, budowę kanalizacji deszczowej, małej architektury, enklaw zieleni, instalację stylizowanego oświetlenia, ławeczek, koszy na odpadki, stojaków na rowery, stylizowanego zegara. Zabiegom renowacyjnym będzie też poddana zabytkowa dekoracja sgraffitowa na kamienicy Scholtza, siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji.

13 odnowiony wizerunek ulicy, poprzez modernizacje małej architektury oświetlenia, wzrost atrakcyjności i bezpieczeństwa poprzez jednolity rodzaj nawierzchni ulicy Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych o powierzchni 1 214,00m², ożywienie gospodarcze miasta wzrost atrakcyjności inwestycyjnej zrewitalizowanego terenu. Korzyści dla mieszkańców:

14 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Dofinansowany w ramach : SPO Transport łączna wartość inwestycji : 31.801.930,86 PLN kwota dofinansowania : 17.793.096,01 PLN w tym: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - 5.345.757 zł, Ministerstwo Infrastruktury 7.556.936 zł Środki z budżetu miasta 4.585.944 zł. rozpoczęcie realizacji: IX 2004 Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4

15 W ramach inwestycji wykonano modernizację: 2 jezdni jednokierunkowych z dwoma pasami ruchu każda - dł. 2402,59m, pasa manewrowego przyległego do pasów ruchu jezdni lewej chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, skrzyżowania typu rondo w rejonie istniejącego skrzyżowania, remont elementów odwodnienia, zabezpieczeń przed hałasem, przebudowę oświetlenia sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych, skrzyżowania skanalizowanego z drogą prowadząca do (LSSE), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. usunięcie kolizji z sieciami teletechnicznymi, elektroenergetycznymi i z siecią gazową.

16 poprawa płynności ruchu drogowego, przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu, poprawa obsługi komunikacyjnej, a w szczególności uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych, zmniejszenie uciążliwości wywołanej hałasem, wibracjami i spalinami. Korzyści dla mieszkańców:

17 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy- modernizacja ulicy Grabskiego Dofinansowanie w ramach : ZPORR rozpoczęcie realizacji: IX.2005r. zakończenie realizacji: VIII 2006r łączna wartość inwestycji: 2.294.839,86 PLN kwota dofinansowania: 1.721.129,90 PLN

18 Przedmiotem Projektu jest rozbudowa odcinka ulicy Grabskiego, w rejonie od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Legnicy. W ramach projektu zaplanowano: budowę jezdni, budowę chodników, przedłużenie terenów zieleni, w tym,, Aleji Lipowej budowę ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego. Korzyści dla mieszkańców: odciążenie centrum od wewnątrzmiejskiego ruchu międzyosiedlowego (między wschodnią i zachodnią częścią miasta), uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej, poprawa bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników drogi jak i dla pieszych, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych.

19 WROCŁAW Przebudowa ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia Dofinansowany w ramach : ZPORR Łączna wartość inwestycji : 19 591 814,61 PLN Kwota dofinansowania : 10 252 956,00 PLN Rozpoczęcie: II kwartał 2006 Zakończenie: II kwartał 2008

20 Ul. Borowska jest częścią jednego z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego miasta. Jest ona jedną z trzech wylotów z miasta w kierunku południowym. Z uwagi na swoje położenie ul.Borowska stanowi alternatywne połączenie południowej części Wrocławia, centrum miasta i Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia z drogą Warszawa – Kudowa Zdrój (droga krajowa nr.8), jak również z drogą wojewódzką nr 395 Wrocław-Strzelin. Doprowadza ona ruch kołowy do zlokalizowanej przy niej Nowej Akademii Medycznej wraz z Centrum Ratownictwa Medycznego, jak również jednostki Straży Pożarnej.

21 nowa jezdnia o szerokości 7,0 m i długości 0,99 km; zmodernizowana druga, obecnie istniejąca, jezdnia o długości 0,95 km, 1,05 km wybudowanych chodników; 1,30 km zmodernizowanych chodników; wybudowany tunel pieszo – rowerowy (w nasypie kolejowym); parkingi dla działkowców; budowa tunelu pieszo-rowerowego pod wiaduktem kolejowym dwukierunkowa ścieżka rowerowa oddzieloną od chodnika pasem zieleni ekran akustyczny, niwelujący uciążliwy dla mieszkańców hałas komunikacyjny. Obszary modernizacji:

22 Korzyści dla mieszkańców: poprawa płynności ruchu drogowego przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu, lepsze połączenie Nowej Akademii Medycznej z resztą miasta, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez separację ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów, zmniejszenia uciążliwości wywołanej hałasem i wibracjami i spalinami, elementy pasa drogowego będą przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną obniżone krawężniki a dzięki wprowadzeniu zróżnicowanej faktury i kolorystyki nawierzchnia na peronach i ciągach pieszych zwiększy bezpieczeństwo.

23 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet "Rozwój aktywności zawodowej kobiet z terenów wiejskich" Dofinansowanie w ramach: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Kwota dofinansowania: 775 998,00 Partnerzy projektu: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A

24 W ramach projektu przewidziano doradztwo zawodowe mające na celu określenie predyspozycji zawodowych w ramach opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szereg szkoleń dotyczących: Obsługi kasy fiskalnej Obsługi kasy fiskalnej - wiedzę z dziedziny prawa handlu, rachunkowości, rozliczeń finansowych, technik sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej, komputera. Rzemiosła artystycznego - Rzemiosła artystycznego - wytwarzanie produktów rękodzieła artystycznego, kulinariów, sprzedaży, promocji, kontaktu z klientem, oraz uwarunkowań lokalnych sprzyjających marketingowi produktów tego typu. Warsztaty z hafciarstwa, witrażu, wikliniarstwa, pisankarstwa, bibułkarstwa oraz kulinariów. Pracownik lub wolontariusz organizacji społecznych Pracownik lub wolontariusz organizacji społecznych – przyuczenie do roli przywódczej, poznanie metod zachęcania ludzi do wspólnego działania, jak dobrą inicjatywę przekuć na projekt i pozyskać środki finansowe. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualne doradztwo biznesowe, jednorazową dotację na uruchomienie własnej firmy.

25 Podsumowanie członkostwa Wystarczyło 5 lat naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć tysiące projektów - zbudować i wyremontować tysiące dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami.

26 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect

27 Europe Direct Legnica Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Legnica, która mieści się przy ulicy Macieja Rataja 32 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 0 76 86 207 27 lub 0 76 86 243 22 Strona internetowa i e-mail: biuro@europe-direct-legnica.pl biuro@europe-direct-legnica.pl Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct: www.europe-direct.katowice.pl/?strona=ED

28 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno- promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

29 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Punkty RCIE poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzą wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w 18 miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

30

31 Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google