Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Każde ICIM składa się z następujących elementów: 4 komputery – stanowiska komputerowe dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Każde ICIM składa się z następujących elementów: 4 komputery – stanowiska komputerowe dla."— Zapis prezentacji:

1 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Każde ICIM składa się z następujących elementów: 4 komputery – stanowiska komputerowe dla czytelników, 1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (urządzenie sieciowe spełniające funkcję skanera, drukarki i kopiarki), urządzenia sieciowe, edukacyjne oprogramowanie multimedialne.

2 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Ze względu na rodzaj zainstalowanego edukacyjnego oprogramowania multimedialnego w ICIM dostawa obejmuje trzy typy ICIM: dla szkół podstawowych, dla gimnazjów dla szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

3 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Okablowanie sieciowe pomieszczenia ICIM i integrację z lokalną siecią komputerową szkoły. Integrację dostarczonego oprogramowania i sprzętu z wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka). Instalację oprogramowania systemowego i edukacyjnego. Zamówienie obejmuje również:

4 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Odpowiedniego oznakowania dostarczanych komputerów i pozostałego sprzętu. Zorganizowanie pomocy technicznej na terenie danego REGIONU oraz dostarczenie szkołom instrukcji użytkownika, dokumentacji technicznej w języku polskim; uruchomienie informacyjnej linii telefonicznej, adresu poczty e-mail dla użytkowników (konsultacje i zgłaszanie awarii) w czasie trwania gwarancji. Zamówienie obejmuje również:

5 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Microsoft Windows XP PL (oraz Vista Business PL na nośnikach) Microsoft Office 2007 Professional Plus PL Oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetleniem stron internetowych zawierających treści niepożądane Oprogramowanie systemowe, sieciowe i biurowe w ICIM dla bibliotek szkolnych:

6 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Zabezpieczające przed wyświetleniem stron internetowych zawierających treści niepożądane należy skonfigurować tak, aby: działało automatycznie po uruchomieniu komputera, automatycznie pobierało aktualizację bazy blokowanych przez program niepożądanych stron internetowych oraz ewentualnych aktualizacji samego oprogramowania.

7 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Edukacyjne oprogramowanie multimedialne w ICIM: multimedialna encyklopedia powszechna multimedialny atlas świata multimedialny słownik języka polskiego multimedialny słownik wyrazów obcych multimedialny słownik ortograficzny języka polskiego (tylko w szkołach podstawowych)

8 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Oprogramowanie edukacyjne : program musi być przygotowany w języku polskim, program musi być zalecony do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz być wpisany do stosownego wykazu zalecanych środków dydaktycznych, licencje na program nie mogą posiadać ograniczeń czasowych, jeżeli program wymaga do pracy nośnika umieszczonego w komputerze należy dostarczyć do każdej szkoły 4 nośniki, zaoferowany program ma być wyposażony w przewodnik metodyczny dla nauczyciela w formie broszury lub książki; przewodnik musi zawierać co najmniej: przykłady metod pracy z oprogramowaniem, co najmniej 10 scenariuszy lekcji z różnych przedmiotów (dla II etapu edukacyjnego), instrukcję instalacji i użytkowania programu napisane w sposób zrozumiały dla użytkowników mających małą wiedzę o użytkowaniu komputerów, do każdej szkoły, do której ma zostać dostarczony program należy dostarczyć 3 szt. przewodnika metodycznego,

9 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi W ramach sieci logicznej wykonawca instaluje: przełącznik sieciowy w obudowie metalowej, co najmniej 8 portowy 10/100 Mb/s, odpowiadająca przełącznikowi krosownica 19 calowa (posiadająca co najmniej tyle portów, co przełącznik) wraz z kablami krosującymi (w ilości zgodnej z liczbą portów przełącznika). Oba te elementy zostaną zainstalowane w zamykanej na klucz szafce, umożliwiającej systemowe połączenie całego okablowania strukturalnego biblioteki.

10 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Całe okablowanie sieciowe wykonane w standardzie UTP KAT.5 lub wyższym prowadzone w listwach łączonych za pomocą kształtek (kolankowych, trójników, kształtek przelotowych itp.). Wykonawca instaluje gniazda RJ-45 w liczbie równej liczbie zamawianych komputerów i innych urządzeń sieciowych oraz dodatkowo dwa wolne gniazda oraz dostarcza kable przyłączeniowe gniazdo-komputer w liczbie równej ilości zainstalowanych gniazd sieciowych. Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem szkoły uzgadnia rozmieszczenie gniazd sieciowych i szafki z przełącznikiem. Odległość pomiędzy gniazdami a szafką z przełącznikiem nie może być większa, niż przewiduje to standard Ethernet IEEE 802.3 (90 m długości kabla).

11 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI: Okres gwarancji na całość dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu ma wynosić co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne bezpośrednio u użytkownika. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót), licząc od następnego dnia po zgłoszeniu przez szkołę awarii urządzenia. Do ww. terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli usterka urządzenia spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego to na jego miejsce, na czas wykonania naprawy serwisant dostarczy sprzęt zamienny, który nie będzie mieć gorszej konfiguracji niż ten, który będzie zabrany, transport do i z punktu naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Serwisant na czas naprawy przeniesie na zastępcze urządzenie, całe oprogramowanie, które będzie znajdowało się na zabieranym sprzęcie.

12 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI: Szkoły będą miały prawo włączenia do otrzymanych komputerów dodatkowych podzespołów. Wykonawca, w okresie gwarancji, zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, w szczególności zobowiązany będzie do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez producenta. Datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla danego ICIM jest data podpisania przez strony Protokołu odbioru ICIM bez uwag lub ewentualnej korekty protokołu.

13 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI: Dyrektor każdej szkoły, w której zainstalowane zostanie ICIM musi otrzymać wyciąg z umowy dotyczący warunków gwarancji oraz Informację dotyczącą sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobów zgłaszania awarii (zgodną z ofertą) podpisaną przez Wykonawcę. W załączeniu do powyższego dokumentu Wykonawca musi dostarczyć do każdej szkoły zbiorową kartę gwarancyjną, w której mają się znaleźć: dokładne nazwy wszystkich dostarczonych urządzeń oraz rubryki, do których zostaną wpisane: daty zgłoszenia oraz przyjęcia awarii urządzeń, daty napraw, podpis osoby potwierdzającej wykonanie tych napraw oraz miejsce na wpisanie uwag. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca wpisuje numer seryjny tego urządzenia do rubryki Uwagi. W dokumencie tym Wykonawca musi określić (jeżeli jest to konieczne), w przypadku których urządzeń niezbędne są indywidualne karty gwarancyjne. Wskazane indywidualne karty gwarancyjne muszą zostać wypełnione oraz podpisane przez Wykonawcę lub producenta wyrobu.

14 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Przy odbiorze ICIM przez dyrektora szkoły (lub osobę przez niego upoważnioną do podpisania protokołu odbioru i oświadczenia o przyjęciu darowizny ICIM) wykonane muszą być następujące czynności: sprawdzenie ilości dostarczonych elementów ICIM, nośników i dokumentacji, wykonanie testu poprawności działania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania Odbiór oraz prawidłowość działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania będzie poświadczone podpisem dyrektora szkoły (lub osoby przez niego upoważnionej) na Protokole potwierdzającym wykonanie zamówienia (Protokół stanowi załącznik nr 4 do umowy).

15 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Jeżeli w trakcie odbioru ICIM zostaną stwierdzone braki w dostawie lub wykryte w trakcie odbioru ICIM nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania, należy je opisać w części protokołu odbioru Uwagi. Wskazane w uwagach Protokołu odbioru ICIM uzupełnienia braków w dostawie lub wykryte w trakcie odbioru ICIM nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikające z winy Wykonawcy muszą zostać usunięte w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Protokołu odbioru ICIM. Wykonanie powyższych czynności musi być potwierdzone podpisem dyrektora szkoły wraz z datą. Przez właściwie wypełniony protokół rozumie się prawidłowe wypełnienie wszystkich jego rubryk. Materiały niezbędne do przeprowadzenia procedury testowej dostarcza wykonawca (dysk/pamięć przenośna USB, płyta CD-RW, płyta DVD-RW i płyta z nagraniemw standardzie DVD – materiały nie muszą być pozostawione w szkole).

16 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Ubezpieczenie sprzętu leży w gestii dyrektora szkoły. Odpowiedzialność szkoły za sprzęt rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru ICIM. Instalacja elektryczna powinna być już wykonana (termin zgodnie z deklaracją upłynął 30.04.2007 r.). Do końca grudnia należy przeszkolić opiekuna ICIM. Należy zagwarantować stały dostęp uczniów do ICIM (proporcjonalnie do pełnego wymiaru zatrudnienia nauczyciela biblioteki).

17 Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Dziękuję za uwagę. Koordynator Zespołu ds. Edukacji Informatycznej Piotr Patora www.kuratorium.lodz.plwww.kuratorium.lodz.pl > Edukacja informatyczna. E-mail: ppatora@kuratorium.lodz.plppatora@kuratorium.lodz.pl Tel. 0-42 637 70 55 w. 68 0-42 637 70 59 0 606 163 805


Pobierz ppt "Zespół ds. Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Łodzi Każde ICIM składa się z następujących elementów: 4 komputery – stanowiska komputerowe dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google