Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DELEGATURA WOJSKOWEJ INSPEKCJI GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DELEGATURA WOJSKOWEJ INSPEKCJI GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 DELEGATURA WOJSKOWEJ INSPEKCJI GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ we Wrocławiu
ul. Obornicka , Wrocław tel sekretariat Szef DWIGE we Wrocławiu st. specjalista ds. elektrycznych specjalista ds. elektrycznych i informacji niejawnych st. specjalista ds. cieplnych st. inspektor ds. cieplnych fax

2 dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. terenem działania DWIGE we Wrocławiu są województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie.

3 Program szkolenia 930 – 1000 Rejestracja uczestników.
Wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW z uwzględnieniem wymogów zawartych w wybranych aktach prawnych, doktrynach i instrukcjach – ppłk Roman GROMOWSKI – Szef DWIGE we Wrocławiu   p. Karol KOSIERKIEWICZ - st. specjalista DWIGE we Wrocławiu

4 Program szkolenia Zakres obowiązków nieetatowego energetyka. mgr inż. Sylwester JAMKA st. specjalista DWIGE we Wrocławiu

5 Program szkolenia Zasady kwalifikowania stanowisk służby i pracy, oraz zasady opracowywania wykazu stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. mgr inż. Sylwester JAMKA st. specjalista DWIGE we Wrocławiu

6 Zasady organizowania egzaminów, szkolenia osób, wypełniania wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz zgłaszania potrzeb do WEKK mgr inż. Jerzy Teterycz st. inspektor DWIGE we Wrocławiu

7 Program szkolenia Podstawowe wymogi normatywno – prawne oraz eksploatacyjne dotyczące elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego oraz badania elektronarzędzi. mgr inż. Sławomir BURDKA specjalista DWIGE we Wrocławiu

8 Podstawowe przepisy ogólnopaństwowe
i resortowe z zakresu gospodarki energetycznej

9 Konstytucja RP Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

10   1. Podstawowe przepisy ogólnopaństwowe i resortowe z zakresu gospodarki
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2006 r. Nr 89), ze szczególnym uwzględnieniem art. 1, 21, 21a, 51, 52, 53,53a, 54 i 56;

11 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. 2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

12 PROJEKT USTAWY USTAWA Art Organami właściwymi w sprawach regulacji gospodarki energią elektryczną i ciepłem dla: 1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości są inspekcje gospodarki energetycznej powoływane przez właściwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE; Art. 21a. Organami właściwymi w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla: 1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości są inspekcje gospodarki energetycznej powoływane przez właściwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE;

13 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 51. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu: 1/ niezawodności współdziałania z siecią; 2/ bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska; 3/ zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.

14 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 52 [Dokumentacja techniczna] 1. Producenci i importerzy urządzeń określają w dokumentacji technicznej wielkość zużycia paliw i energii, odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w typowych warunkach użytkowania, zwaną dalej "efektywnością energetyczną". 2. Producenci i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu informują o efektywności energetycznej urządzeń na etykiecie i w charakterystyce technicznej. 3. (uchylony) 4. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność ochrony interesów odbiorców końcowych. 5. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia: 1) wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, oraz stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2, 2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2 - uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń.

15 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 53. [Zakaz wprowadzania do obrotu] Zakazuje się wprowadzania do obrotu na obszarze kraju urządzeń niespełniających wymagań określonych w art. 52. Art. 53a. [Wyłączenie stosowania] Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje się do urządzeń i instalacji oraz obiektów związanych z obronnością lub bezpieczeństwem państwa, stanowiących integralne części systemów techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony granic lub stosowanych w więziennictwie, należących do jednostek, o których mowa w art. 21a.

16 Certyfikaty Jest to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu. W Polsce oznaczenie CE obowiązuje od 1 maja 2004 roku i zastępuje znaki „B” i „GIGE E”.

17 Art Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 1a. SKREŚLONY 1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć. 1c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 1) wniosku pracodawcy: a) gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy, b) który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci; 2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co pięć lat. Art Czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 222, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje, zwane dalej „świadectwem” i wpis do rejestru świadectw. 2. Wydane świadectwo i wpis w rejestrze świadectw tracą ważność w przypadku stwierdzenia, że: 1) czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci są wykonywane niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji lub niezgodnie z zakresem wydanego świadectwa; 2) osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 222, w czasie ważności świadectwa, przez okres 3 lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, na które świadectwo to otrzymała. 3. Świadectwo wydane osobom, o których mowa w ust. 1, zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci i świadczącym usługi na rzecz: 1) konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 2) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - oraz wpis do rejestru świadectw tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw.

18 Art Organ, który wydał świadectwo może je zawiesić na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, lub organu, o którym mowa w art. 209 ust. 2 pkt 2 i 3 w przypadku gdy: 1) czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci są wykonywane niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji lub 2) osoba wykonująca czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, wykonuje je niezgodnie z zakresem wydanego jej świadectwa; 3) osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 222, w czasie ważności świadectwa, przez okres 6 miesięcy nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, na które świadectwo to otrzymała. Art b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć. 1c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 1) wniosku pracodawcy: a) gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy, b) który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci; 2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co pięć lat.

19 2. Świadectwo ulega zawieszeniu do czasu zakończenia czynności wyjaśniających przyczyny jego zawieszenia. 3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających; nie zostały potwierdzone przyczyny zawieszenia świadectwa kwalifikacyjnego - organ, który wydał świadectwo kwalifikacyjne cofa zawieszenie świadectwa kwalifikacyjnego; 2) zostaną potwierdzone przyczyny zawieszenia świadectwa kwalifikacyjnego - organ, który wydał świadectwo kwalifikacyjne cofa ważność świadectwa kwalifikacyjnego. 4. Osobie, której cofnięto ważność świadectwa kwalifikacyjnego może ponownie ubiegać się o jego wydanie, po upływie 6 miesięcy od dnia cofnięcia ważności świadectwa kwalifikacyjnego. 5. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego, na wniosek osoby której świadectwa to wydano, Prezes UDT wydaje wtórnik tego dokumentu. 6. Osoba, która po uzyskaniu wtórnika świadectwa kwalifikacyjnego odzyskała utracony dokument jest obowiązana zwrócić ten dokument Prezesowi UDT.

20 2. Komisje kwalifikacyjne powołują na okres 5 lat: 1)…
Art Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 222, osób bez posiadania ważnego świadectwa i wpisu do rejestru. Art Sprawdzenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne w formie egzaminu. 2. Komisje kwalifikacyjne powołują na okres 5 lat: 1)… 2) właściwi ministrowie oraz Szefowie Agencji, o których mowa w art. 173, w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych tym ministrom lub Szefom Agencji, Art Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1. 2a. … 3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez: 1) Prezesa URE; 2) właściwych ministrów i Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach organizacyjnych podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich nadzorowanych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. § Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne, o których mowa w § 8, na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

21 Projekt ustawy Prawo energetyczne
Art Właściwi ministrowie oraz Szefowie Agencji, o których mowa w art.173, a także minister wymieniony w art. 209 ust. 2 pkt 3, prowadzą, w systemie informatycznym, rejestry komisji kwalifikacyjnych, członków tych komisji oraz wydanych świadectw. 2. Rejestry prowadzone przez właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w art.173, są niejawne. 3. Prezes UDT, właściwi ministrowie oraz Szefowie Agencji, o których mowa w art.173, a także minister wymieniony w art. 209 ust. 2 pkt 3, są administratorami i przetwarzają dane zawarte w rejestrach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

22 Ustawa Prawo energetyczne
Art. 56. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: : 9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;

23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci § 1. Rozporządzenie określa: 1/ rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji; 2/ zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji; 3/ tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 4/ jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich powoływania; 5/ wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji; 6/ wzór świadectwa kwalifikacyjnego. § 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

24 Zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej Decyzja Nr 52/MON z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. MON 2013 r., poz. 61)

25 „Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP
„Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania część I. Zarządzenie Uzbrojeniem i Sprzętem Wojskowym w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju” – DD/ 4.22, „Organizacja i zasady przechowywania sprzętu technicznego” – DD/ , „Zasady oceny stanu technicznego UiSW w Siłach Zbrojnych RP” – DD/ , „Zarządzanie eksploatacją UiSW w SZ RP. Zasady ogólne” – DD/

26 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z Nr 207 poz z późn. zm.) w szczególności art. 5, 61, 62, 63 i 64;

27 Ustawa Prawo budowlane
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddane przez właściwego zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego; a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz instalacji i aparatów. :

28 Ustawa Prawo budowlane
Art. 62. pkt 1 5). okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 2 lata — opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, b) co najmniej raz na 4 lata — opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

29 Ustawa Prawo budowlane
Art. 62. pkt 1 6). okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

30 Ustawa Prawo budowlane
Art. 62. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C oraz pkt 2 oraz ust. 1b powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz z późn. zm.)

32 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 „Kodeks pracy” (tekst jednolity z dnia 23 grudnia r. Dz. U Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami);

33 Ustawa Kodeks pracy Art. 211.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Art. 237 1\ Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) urządzeniu energetycznym – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii; 2) instalacji energetycznej – należy przez to rozumieć urządzenia energetyczne z układami połączeń między nimi; : 6) miejscu pracy – należy przez to rozumieć odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub określoną strefę pracy w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 7) instrukcji eksploatacji – należy przez to rozumieć zatwierdzoną przez pracodawcę instrukcję określającą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych opracowaną na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta;

35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: : 8) świadectwie kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 9) pracownikach uprawnionych – należy przez to rozumieć pracowników posiadających sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym;

36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych § 3. Każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami. § 7. : 2. Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

37 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych § 8.1. Urządzenia i instalacje energetyczne powinny być eksploatowane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji. § 9.1. Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób określony w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. § 11. Zabronione jest: 1) eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń; 2) dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione.

38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30. 10. 2002 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz ze zmianami)

39 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy § Dowódcy jednostek wojskowych ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach wojskowych. 2. Do dowódców jednostek wojskowych w zakresie zadań wynikających z ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracodawców. § 3. Do żołnierzy zawodowych kierujących komórką organizacyjną wchodzącą w skład jednostki wojskowej, w zakresie zadań wynikających z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące osób kierujących pracownikami.  § 4. Do żołnierzy zawodowych, niewymienionych w § 2 i 3, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracowników.  § 9. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kontroli oraz szefowie: Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowego Dozoru Technicznego, Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – nadzorują, w zakresie prowadzonej działalności, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach wojskowych

40 1. Podstawowe przepisy ogólnopaństwowe i resortowe z zakresu gospodarki
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 220, poz z późn. zm.)

41 Ustawa o dozorze technicznym
Art. 14. 1. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu §1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego: a) kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,

43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu b) szybkowary ciśnieniowe, c) kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, d) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, …

44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu … zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,

45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu e) zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem – o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, :

46 1. Podstawowe przepisy ogólnopaństwowe i resortowe z zakresu gospodarki
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 195 poz. 1203) (ROZPORZĄDZENIE OŚ)

47 Ustawa Prawo ochrony środowiska
Art Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji polegającej w szczególności na: 1/ stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 2/ podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.

48 Rozporządzenie OŚ §12 … Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej: 1. prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych lub nadzorowanych, w tym przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

49 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551) Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 proc. średniego krajowego zużycia energii w latach 2001 – Nowe prawo zobowiązuje ministra gospodarki, aby co trzy lata sporządzał i przedstawiał do zatwierdzenia Radzie Ministrów Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (Plan) na okres do 31 grudnia 2016 r.

50 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551) Plan powinien zawierać opis planowanych programów poprawy efektywności energetycznej określających działania i przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędne dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Plan powinien również uwzględniać analizę i ocenę wykonania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za poprzedni okres.

51 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551) Jednostka sektora publicznego ma poinformować o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "DELEGATURA WOJSKOWEJ INSPEKCJI GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google