Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ENERGETYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ENERGETYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ENERGETYCZNYCH
URZĄDZEŃ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ( UiSW) Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW ZAWARTYCH W WYBRANYCH DOKTRYNACH I INSTRUKCJACH

2 AD.1. Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP.
WYKAZ DOKTRYN : Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania cz. 1. Zarządzanie Uzbrojeniem i Sprzętem Wojskowym w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju . DD/4.22 2. Organizacja i zasady przechowywania sprzętu technicznego – DD/4.22.8 Zasady oceny stanu technicznego U i SW w Siłach Zbrojnych RP – DD/ Zarządzanie eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Zasady Ogólne DD/ AD.1. Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania cz. 1. Zarządzanie Uzbrojeniem i Sprzętem Wojskowym w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju . DD/4.22 Dokument wprowadzający : ROZKAZ NR 863/Log./P4 SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP z dnia 7 sierpnia 2012r.

3 w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentu doktrynalnego „ Zabezpieczenie techniczne Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . Zasady funkcjonowania” DD/4.22 na podstawie §7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz.270 z późn. zm.) rozkazuje się : 1. Wprowadzić do użytku w Siłach Zbrojnych RP z dniem 1 stycznia dokument doktrynalny ….jw.. 2. Tracą moc z dniem 31 grudnia 2012r. : Tymczasowe zintegrowane zasady eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego ” wprowadzone przez Szefa Inspektoratu Logistyki – Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 5 listopada 1993r.

4 Zawartość dokumentu : 1. Zasady funkcjonowania podsystemu technicznego SZ RP. 2. Kierowanie w podsystemie technicznym RP 3. Zasady wyposażenia SZ RP w UiSW. 4. Organizacja wyposażenia UiSW w SZ RP. 5. Organizacja zabezpieczenia technicznego w SZ RP. 6. Realizacja zadań w obszarach funkcjonalnych powiązanych z podsystemem technicznym. 7. Działalność szkoleniowa, profilaktyczna i kontrolna w podsystemie technicznym. 8. Załączniki.

5 Najważniejsze z punktu widzenia prowadzenia gospodarki energetycznej zapisy w doktrynie
Rozdział 1. pkt. 2 Ogólne zasady funkcjonowania podsystemu technicznego. Pkt Zasoby techniczne będące w dyspozycji SZ RP muszą być wykorzystane efektywnie i zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania Pkt ppkt. e. Do podstawowych zasad podsystemu technicznego należą : - zasada bezpieczeństwa, która wyraża się w tym, że realizacja zabezpieczenia technicznego nie powinna wywoływać zagrożeń dla życia i zdrowia osób użytkujących UiSW oraz mienia i środowiska.

6 f) Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej,
Rozdział 2. Kierowanie w podsystemie technicznym SZ RP pkt ppkt. 2003 Na szczeblu strategicznym ulokowany jest potencjał logistyki produkcji, obejmujący współdziałające ze sobą komórki i jednostki organizacyjne RON realizujące przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, wycofywania, przeglądów oraz produkcji i napraw UiSW na potrzeby RON. W zakresie podsystemu technicznego potencjał ten stanowią: a) Inspektorat Uzbrojenia, b) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (w zakresie decentralnego pozyskiwania UiSW), c) Agencja Mienia Wojskowego, d) Wojskowe Centrum Metrologii, e) Wojskowy Dozór Techniczny, f) Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, g) wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne, h) wojskowe jednostki badawczo-rozwojowe.

7 4.4. UŻYTKOWANIE I EWIDENCJA PRACY UiSW
4031. UiSW powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony instrukcjami wydanymi dla poszczególnych rodzajów UiSW. 4032. Zabrania się użytkowania UiSW, nie zaliczonego na pokrycie należności etatowych i tabelarycznych, bez uzyskania stosownej zgody. Zgodę na użytkowanie takiego UiSW wydaje dowódca RSZ (równorzędny), a informację o podjętej decyzji przesyła do gestora i COL. Wniosek o wyrażenie zgody na eksploatację ponadetatowego i nadwyżkowego UiSW powinien zawierał szczegółowe uzasadnienie celowości użytkowania i przewidywany okres użytkowania. W uzasadnionym przypadku dowódca jednostki wojskowej występuje z wnioskiem organizacyjno-etatowym o dokonanie zmian w etacie i tabeli należności. 4033. UiSW jest użytkowane w ramach określonych limitów eksploatacyjnych oraz rocznych norm zużycia resursu. 4043. Ewidencję pracy UiSW prowadzi się w dokumentach ewidencyjno- -rozliczeniowych. Stanowią one podstawę rozliczenia jednostek eksploatacyjnych, zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz innych czynności związanych z eksploatacją UiSW. 4044. Za zgodne z przepisami i bieżące prowadzenie ewidencji pracy UiSW odpowiada komendant WOG. 4045. Ewidencję pracy UiSW prowadzi się na szczeblu WOG oraz JW w planie eksploatacji (wyciągach z planu). Jednostka wojskowa zobowiązana jest do właściwego i terminowego - wg ustaleń WOG - rozliczania się z dokumentów ewidencyjno-rozliczeniowych (np. rozkaz wyjazdu, karta pracy, karta usług technicznych, karta robocza). 4046. Zasady prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji i eksploatacji UiSW na poszczególnych szczeblach normują odrębne przepisy.

8  ROZDZIAŁ 6. REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH POWIĄZANYCH Z PODSYSTEMEM TECHNICZNYM
6.1. EKSPLOATACJA UiSW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI METROLOGICZNEJ 6.2. EKSPLOATACJA UiSW PODLEGAJĄCEGO DOZOROWI TECHNICZNEMU 6.3. EKSPLOATACJA UiSW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ 6.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.5. OCHRONA ŚRODOWISKA

9 ZASADY OGÓLNE 6043. Zasadniczym zadaniem działalności w zakresie gospodarki energetycznej jest zapewnienie bezpiecznej i racjonalnej eksploatacji energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w tym m.in. zapewnienie posiadania wymaganych kwalifikacji przez osoby zajmujące się ich eksploatację, zgodnie z obowiązującymi przepisami Organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki energetycznej w RON jest Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej (WIGE), której zadania określono właściwym aktem prawnym Ministra Obrony Narodowej Za organizacją eksploatacji, stan techniczny oraz zapewnienie obsługi energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia, stanowiące wyposażenie etatowe i tabelaryczne jednostki wojskowej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach odpowiada dowódca jednostki wojskowej.

10 6046. Za organizację eksploatacji, stan techniczny oraz zapewnienie obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych nie stanowiącego etatowego i tabelarycznego wyposażenia jednostki wojskowej odpowiada komendant WOG. 6047. Eksploatację energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (w tym nadzór) prowadzą osoby funkcyjne, posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem, według wymagań zawartych w obowiązujących przepisach normatywno-prawnych. 6048. W jednostkach organizacyjnych, w których eksploatowane są energetyczne urządzenia UiSW, a nie występuje etatowe stanowisko dozoru nad tymi urządzeniami, dowódca jednostki wojskowej i komendant WOG wyznacza osobę odpowiedzialną za eksploatację urządzeń energetycznych - energetyka.

11 ZASADY EKSPLOATACJI ENERGETYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNIKI WOJSKOWEJ LUB UZBROJENIA ORAZ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH 6049. Energetyczne urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzenia,instalacje i sieci energetyczne powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, w sposób zapewniający racjonalne zużycie paliw i energii Energetyczne urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzenia, instalacje i sieci energetyczne będące w eksploatacji w jednostce wojskowej i WOG powinny być poddawane wymaganym przeglądom, próbom i badaniom (pomiarom) eksploatacyjnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

12 6051. Zabrania się wyznaczania na stanowiska związane z eksploatacją energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych osób bez wymaganych kwalifikacji potwierdzonych świadectwem. 6052. Za kontrolę eksploatacji energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub WOG, stosownie do właściwości, w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w obowiązujących przepisach, normach i instrukcjach eksploatacji, odpowiada osoba zajmująca stanowisko dozoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

13 6053. Jednostki wojskowe i WOG powinny posiadać wykaz stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie ze wzorem określonym we właściwym zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie gospodarki Rodzaje energetycznych urządzeń techniki wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, określa Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie gospodarki energetycznej w RON – w odniesieniu do energetycznych urządzeń UiSW oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki – w odniesieniu do pozostałych urządzeń, instalacji i sieci.

14 AD. 2. Organizacja i zasady przechowywania sprzętu technicznego – DD/4

15 ROZKAZ Nr ……. /Log./IWsp SZ SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP z dnia ………………2013 r.     w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Zasady organizacja przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego” DD/   Na podstawie § 7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz.270, z późn. zm.),   rozkazuję:   Wprowadzić do użytku w Siłach Zbrojnych RP z dniem 01 lipca 2013 r. instrukcję „Zasady i organizacja przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego” DD/4.22.8”. Tracą moc z dniem 1 lipca 2013 r. „Poradnik magazyniera sprzętu i materiałów elektronicznych” - Sygn. Sł.Tech. 159/98, wprowadzony przez Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 29 grudnia 1998 r., „Zasady magazynowania i konserwacji sprzętu oraz materiałów łączności”- Sygn. Łączn. 563/73, wprowadzone przez Szefa Wojsk Łączności MON w dniu 9 listopada 1973 r., „Przechowywanie sprzętu inżynieryjnego”- Sygn. Inż.328/71, wprowadzone przez Szefa Wojsk Inżynieryjnych MON w dniu 24 lipca 1971 r., „Konserwacja sprzętu inżynieryjnego - podręcznik - Sygn. Inż. 567/93, wprowadzony przez Szefa Wojsk Inżynieryjnych MON w dniu 25 maja 1993 r., „Instrukcja o gospodarce sprzętem chemicznym. Składnice i magazyny” - cz.II - Sygn. Chem.200/69, wprowadzone przez Szefa Wojska Chemicznych MON w dniu 5 grudnia 1969 r., „Instrukcja o gospodarce sprzętem chemicznym. Przechowywanie i konserwacja” - cz.III - Sygn. Chem.201/69, wprowadzone przez Szefa Wojska Chemicznych MON w dniu 7 kwietnia 1970 r., „Konserwacja sprzętu chemicznego”- Sygn. Chem.229/71 wprowadzona przez Szefa Wojska Chemicznych MON w dniu 17 grudnia 1971 r., „Instrukcja o konserwacji i przechowywaniu sprzętu czołgowo-samochodowego w składach i magazynach” - Sygn. Panc.Sam.452/81 wprowadzona przez Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej MON w dniu 24grudnia 1981 r. Rozkaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

16 Rozdział 1. Przechowywanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
1.1.Wiadomosci ogólne 1.2.Zasady gromadzenia zapasów 1.3.Metody przechowywania technicznych środków materiałowych oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego 1.4.Organizacja magazynów i miejsc składowania uzbrojenia 1.5.Realizacja czynności kontrolnych i obsługowych w procesie przechowywania 1.6.Wspomaganie informatyczne i techniczne procesu przechowywania UiSW Rozdział 2.Konserwacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego 2.1.Wiadomości ogólne o konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz technicznych środków materiałowych 2.2.Przygotowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego do konserwacji 2.3.Metody konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego 2.4.Konserwacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego 2.5.Konserwacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych 2.6.Wykonywanie badań diagnostycznych UiSW w przechowywaniu 2.7.Zasady wymiany materiałów pędnych i smarów oraz płynów eksploatacyjnych

17 w Siłach Zbrojnych PRL”
AD.3 ZASADY OCENY STANU TECHNICZNEGO UiSW W SIŁACH ZBROJNYCH RP DD/ DECYZJA Nr PODSEKRETARZA STANU DO SPRAW UZBROJENIA I MODERNIZACJI z dnia r. w sprawie wycofania z użytku „Wytycznych do oceny stanu uzbrojenia i sprzętu w Siłach Zbrojnych PRL”

18 Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1) ustalam: 1. Tracą moc „Wytyczne do oceny stanu uzbrojenia i sprzętu w Siłach Zbrojnych PRL” sygn. Sł. Techn. 57/87 wprowadzone zarządzeniem Nr 33 Wiceministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 1987 r. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

19 SZEFA SZTAB GENERALNEGO WP
ROZKAZ Nr / Log. /IWsp SZ SZEFA SZTAB GENERALNEGO WP z dnia r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Zasady oceny stanu technicznego UiSW w Siłach Zbrojnych RP” DD/ Na podstawie § 7 ust. 3 oraz w związku z § 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz.270 z późn.zm.), rozkazuję: 1. Wprowadzić do użytku w Siłach Zbrojnych RP z dniem r. instrukcję: „Zasady oceny stanu technicznego UiSW w Siłach Zbrojnych RP” DD/ 2. Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.

20 Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Rozdział 2 Ocena zagadnień przedmiotu „Stan techniczny UiSW 2.1. Ocena sprawności technicznej i utrzymania UiSW w obszarze specjalistycznym techniki lądowej 2.2. Ocena sprawności technicznej i utrzymania UiSW w obszarze specjalistycznym techniki morskiej 2.3. Ocena sprawności technicznej i utrzymania UiSW w obszarze specjalistycznym techniki lotniczej 2.4. Ocena sprawności technicznej i utrzymania UiSW w obszarze specjalistycznym techniki wojsk specjalnych Rozdział 3 Ocena zagadnień przedmiotu „Funkcjonowanie systemu eksploatacji UiSW 3.1. Planowanie i realizacja eksploatacji UiSW 3.2. Zabezpieczenie metrologiczne 3.3. Zabezpieczenie dozorowe 3.4. Zabezpieczenie energetyczne - stan techniczny energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia 3.5. Stan stacjonarnej bazy obsługowo-naprawczej 3.6. Stan techniczny polowych środków obsługowo naprawczych i ewakuacyjnych 3.7. Szkolenie i przygotowanie użytkowników UiSW oraz specjalistów technicznych 3.8. Przestrzeganie przepisów i uregulowań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania UiSW oraz działalność profilaktyczna Spis załączników

21 1000. Kontrole prowadzone są zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie
o kontroli w administracji rządowej. Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz 1001. Narodowym dokumentem normującym prowadzenie kontroli w obszarach działalności bieżącej tj. pokojowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przygotowania dowództw i jednostek wojskowych do działania zgodnie z przeznaczeniem oraz struktur doraźnie(czasowo) organizowanych do wykonania zadania (misji) jest „Program oceny jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej". Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 518/MON z 30 grudnia 2011r

22 1002. Niniejsza instrukcja jest dokumentem wspomagającym ten zakres działalności,
uszczegóławiającym głównie kryteria oceny przedmiotów: a) „Stan techniczny zasadniczego UiSW”; b) „Funkcjonowanie systemu eksploatacji UiSW”. 1003. Opisane w instrukcji zasady oceny stanu technicznego UiSW w SZ RP oprócz wykorzystania do działalności kontrolnej mają również zastosowanie w bieżącej działalności służbowej (w ramach prowadzonych nadzorów służbowych) do przedstawienia jednoznacznych danych o stanie technicznym UiSW na każdym szczeblu organizacyjnym, w tym w funkcjonującym systemie sprawozdawczo informacyjnym. 1004. Dowódcy jednostek wojskowych (pododdziałów) ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny UiSW oraz prawidłową organizację jego eksploatacji

23 1005. W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają:
a) dowództwo i sztab kontrolowanej jednostki; b) nie mniej niż 1/3 pododdziałów zasadniczych4, wskazanych przez przewodniczącego zespołu kontrolującego; c) nie mniej niż 40% stanu ewidencyjnego grup szkoleniowych (pododdziałów, komórek wewnętrznych), wskazanych przez przewodniczącego zespołu kontrolującego (dla potrzeb indywidualnych egzaminów, testów i sprawdzianów praktycznych); d) nie mniej niż 30% egzemplarzy z wybranych grup sprzętu kontrolowanej jednostki (w tym także ująć wybiórczo pojedyncze egzemplarze UiSW będące w przechowywaniu). Pozostały sprzęt ocenia się na podstawie planów, sprawozdań z eksploatacji oraz meldunków o niesprawnościach ; e) nie mniej niż 30% stanu ilościowego dokumentów funkcjonalnych danej dziedziny (np.:, rozkazów, decyzji, wytycznych, instrukcji itp.). 1006. Szczegółowe zasady dotyczące ilości UiSW wyznaczanego do w dowodzonych przez nich jednostkach (pododdziałach).

24 3.4. ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE – STAN TECHNICZNY ENERGETYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNIKI WOJSKOWEJ LUB UZBROJENIA 3018. Celem kontroli (sprawdzenia) tego obszaru specjalistycznego jest ocena stanu technicznego energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia oraz przedsięwzięć techniczno - organizacyjnych mających na celu ochronę ludzi przed skutkami porażenia prądem elektrycznym. 3019. Ocena stanu technicznego tych urządzeń realizowana jest na zasadach określonych w rozdziale 2 - Ocena zagadnień przedmiotu „Stan techniczny UiSW” w zależności od obszaru specjalistycznego, do którego UiSW jest zaliczone. 3020. Ocena poszczególnych egzemplarzy UiSW wpływa na ogólną ocenę za sprawność.

25 nie wpływającego na stan ochrony przeciwporażeniowej,
3021. Podczas oceny stanu technicznego UiSW ocenę za sprawność obniża się: a) o jedną ocenę - w przypadku niesprawności jednego z elementów urządzenia nie wpływającego na stan ochrony przeciwporażeniowej, b) do oceny niedostatecznej - w przypadku niewłaściwego stanu ochrony przeciwporażeniowej lub braku okresowych badań stanu ochrony przeciwporażeniowej potwierdzonych protokółem z pomiarów, które powinny być wykonane w terminach przewidzianych w instrukcji eksploatacji lub w trakcie obsługi okresowej. 3022. Ocena ogólna obszaru specjalistycznego „Stan techniczny energetycznych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia” wyraża się średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen cząstkowych wystawionych za sprawdzane poszczególne elementy składowe zagadnienia. 3023. Podczas oceniania sprawdzeniu podlegają: a) kwalifikacje personelu obsługującego energetyczne urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia (w tym m.in. sprawdzenie posiadania i zgodności „Wykazu stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych” z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, ujęcie zakresu i obowiązku posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem w karcie opisu stanowiska, sprawdzenie czy zakres posiadanych kwalifikacji jest zgodny z realizowanymi czynnościami, umiejętność obsługi sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP);

26 b) zapisy w dokumentacji planistycznej i eksploatacyjnej dotyczącej
okresowych czynności kontrolno - obsługowych urządzeń w zakresie podzespołów i instalacji elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań stanu ochrony przeciwporażeniowej, stosownie do wymogów zawartych w instrukcjach eksploatacji i obowiązujących przepisach normatywno – prawnych; c) ukompletowanie energetycznych UiSW, w szczególności w dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję eksploatacji, dowód urządzenia, sprzęt ochronny elektroizolacyjny (jeśli jest to przewidziane w instrukcji eksploatacji lub przepisach normatywno-prawnych); d) stan techniczny urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem jego sprawności (kontrola pracy) oraz stanu ochrony przeciwporażeniowej e) ewidencja sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego, jego stan techniczny, eksploatacja (w tym system oceny stanu technicznego) oraz kierowanie go do okresowych badań w zakresie określonym przepisami normatywno - prawnymi.

27 3024. Zagadnienia ocenia się stosując poniższe kryteria oceny:
a) ocena 5 (bardzo dobra) - jeżeli nie stwierdzono zasadniczych i pośrednich niedociągnięć (mogą wystąpić uwagi); b) ocena 4 (dobra) - nie stwierdzono zasadniczych niedociągnięć; - stwierdzono jedno pośrednie niedociągnięcie; - mogą wystąpić uwagi; c) ocena 3 (dostateczna) - stwierdzono więcej niż jedno pośrednie niedociągnięcie; d) ocena 2 (niedostateczna) stwierdzono co najmniej jedno zasadnicze niedociągnięcie.

28 3025. Klasyfikacja niedociągnięć energetycznych UiSW:
a) zasadnicze: eksploatacja bez ważnych badań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, niesprawność całkowicie uniemożliwiająca zasilanie energią elektryczną UiSW lub jego bezpieczną eksploatację (np.: brak możliwości uruchomienia zespołu prądotwórczego, wzbudzenia prądnicy, parametry wytwarzanej energii elektrycznej są niezgodne z dokumentacją fabryczną i nie ma możliwości ich regulacji, niesprawność aparatury zabezpieczającej przed porażeniem prądem elektrycznym); b) pośrednie: niesprawność lub nadmierne wyeksploatowanie podzespołów urządzenia (np.: niesprawność aparatury kontrolno - pomiarowej, uszkodzenia gniazd zasilających, wycieki paliwa i oleju), niesprawny lub nie spełniający wymagań określonych w dokumentacji komplet osprzętu do uziemienia, brak zasadniczego sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego przewidzianego w instrukcji eksploatacji lub brak jego aktualnych badań (jeśli jest to przewidziane w instrukcji eksploatacji lub przepisach normatywno - prawnych), brak właściwego świadectwa kwalifikacyjnego stwierdzony u personelu obsługi;

29 c) uwagi: braki w dokumentacji eksploatacyjno - planistycznej, brak ewidencji sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego, usterki podzespołów lub osprzętu nie wpływające na bezpieczeństwo i poprawność eksploatacji (np.: duży nagar na stykach gniazd zasilających), brak dodatkowego sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego lub brak jego aktualnych badań (jeśli jest to przewidziane w instrukcji eksploatacji lub przepisach normatywno - prawnych), słaba znajomość obsługi, zasad bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń stwierdzona u obsługującego personelu.

30 AD.4 ROZKAZ Nr ……. /Log./IWsp SZ
SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP z dnia ………………2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Zarządzanie eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne” DD/ Na podstawie § 7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz.270, z późn. zm.),

31 Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.
rozkazuję: Wprowadzić do użytku w Siłach Zbrojnych RP z dniem 01 czerwca 2013 r. instrukcję „Zarządzanie eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne. DD/ ”. Tracą moc z dniem 1 czerwca 2013 r. „Instrukcja o organizacji dni technicznych w Siłach Zbrojnych RP”, Sygn. Sł. Techn. 100/92 oraz Zarządzenie Szefa Inspektoratu Logistyki – Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP nr 54 z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie realizacji w Siłach Zbrojnych RP obsługiwania rocznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.

32 ROZDZIAŁ 2. ZASADY ZAOPATRYWANIA UISW
2.1. Planowanie potrzeb 2.2. Przyjmowanie i przekazywanie 2.3. Prowadzenie ewidencji 2.4. Wycofywanie z eksploatacji ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA EKSPLOATACJI UiSW 3.1. Zasady ogólne 3.2. Planowanie eksploatacji 3.3. Użytkowanie i ewidencja pracy ROZDZIAŁ 4. TECHNICZNE ŚRODKI MATERIAŁOWE 4.1. Zasady ogólne 4.2. Planowanie i zabezpieczenie potrzeb 4.3. Ewidencja, przyjmowanie i wydawanie 4.4. Regeneracja ROZDZIAŁ 5. OBSŁUGIWANIE UISW 5.1 Zasady ogólne 5.2. Organizacja obsługiwań technicznych ROZDZIAŁ 6. NAPRAWA UISW 6.1. Zasady ogólne 6.2. Potrzeby obsługowo-naprawcze 6.3. Plan zadań obsługowo-naprawczych

33 ROZDZIAŁ 7. EKSPLOATACJA UISW W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH 7. 1
 ROZDZIAŁ 7. EKSPLOATACJA UISW W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH 7.1. Działalność metrologiczna Dozór techniczny Działalność energetyczna Bezpieczeństwo i higieny pracy ROZDZIAŁ 8. SZKOLENIE, PROFILAKTYKA I NADZÓR Działalność szkoleniowa Działalność profilaktyczna Działalność nadzorcza

34 7.3. Działalność energetyczna
7000. Zasadniczym zadaniem działalności w zakresie gospodarki energetycznej jest zapewnienie bezpiecznej i racjonalnej eksploatacji energetycznych UiSW, w tym m.in. zapewnienie posiadania wymaganych kwalifikacji przez osoby zajmujące się ich eksploatacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (państwowymi i resortowymi). 7001.Organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych jest Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej (WIGE), której zadania określono właściwym aktem prawnym Ministra Obrony Narodowej. 7002.Energetyczne UiSW powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi oraz racjonalne zużycie paliw i energii. 7003.Eksploatację energetycznych UiSW (w tym nadzór) w jednostkach wojskowych prowadzą etatowe osoby funkcyjne. 7004.Za organizację eksploatacji, stan techniczny oraz zapewnienie obsługi energetycznego UiSW przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach odpowiada dowódca jednostki wojskowej (szef, kierownik, komendant). 7005. Jednostki wojskowe zobowiązane są m.in. do: 1) uwzględniania przy realizacji zadań, zasad racjonalnego gospodarowania paliwami i energią, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz ochrony środowiska; 2) uwzględnienia w planach przedsięwzięć okresowych szkoleń dotyczących: zasad budowy i eksploatacji energetycznych UiSW, zasad bezpieczeństwa ich eksploatacji, c) praktycznych zajęć w zakresie obsługi różnych typów energetycznych urządzeń UiSW, d) udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach lub porażeniach prądem elektrycznym, e) prowadzenia wymaganych przepisami wykazów i ewidencji, f) kierowania do Wojskowej Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej (WEKK) osób, celem potwierdzenia posiadanych przez nie kwalifikacji w zakresie eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW.

35 7006. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW (określonych we właściwych przepisach resortowych) osób bez wymaganych kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem. 7007. Jednostki wojskowe powinny posiadać wykaz stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodny ze wzorem określonym we właściwym przepisie resortowym. 7008. Nadzór nad eksploatacją urządzeń wytwarzającymi, przetwarzającymi i zużywającymi ciepło oraz zasilającymi systemy i obiekty infrastruktury lotniskowej, portowej lub ogólnej w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w obowiązujących przepisach, normach i instrukcjach eksploatacji sprawuje etatowy energetyk WOG. 7009. W jednostkach wojskowych, w których eksploatowane są energetyczne urządzenia, instalacje i polowe sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną wyznacza się etatowego energetyka, a w przypadku braku etatowego stanowiska dozoru, dowódca wyznacza nieetatowego energetyka 7010. Nieetatowym energetykiem może zostać żołnierz lub pracownik wojska, posiadający wykształcenie techniczne (wyższe lub średnie) oraz właściwe kwalifikacje, potwierdzone świadectwem dozoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń UiSW.

36 7011.Do zasadniczych zadań nieetatowego energetyka jednostki należy:
kontrola eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW, w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w obowiązujących przepisach, normach i instrukcjach eksploatacji; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymogu posiadania świadectw kwalifikacyjnych; sprawdzanie ukompletowania energetycznych urządzeń UiSW w elektroizolacyjny sprzęt ochronny i narzędzia pracy oraz zgodności ich użytkowania z obowiązującymi przepisami; składanie dowódcy jednostki wojskowej meldunków o stwierdzonych nieprawidłowościach w stanie technicznymi i eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW; opracowywanie, w porozumieniu z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za eksploatację energetycznych urządzeń UiSW, wykazu stanowisk na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa we właściwych przepisach resortowych; organizowanie szkoleń dla osób prowadzących eksploatację energetycznych urządzeń UiSW; udział w szkoleniach prowadzonych przez WIGE.

37 7012. Za przygotowanie do pracy energetycznych urządzeń UiSW i ich eksploatację odpowiada użytkownik. 7013. Do obowiązków bezpośredniego użytkownika energetycznych urządzeń UiSW należy w szczególności: 1) znajomość zasad budowy, działania oraz warunków technicznych ich obsługi; 2) znajomość zasad eksploatacji oraz instrukcji ich eksploatacji; 3) znajomość zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 4) znajomość zasad stosowania środków ochrony osobistej, w tym sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego, kontrolowanie poprzez oględziny jego stanu technicznego przed każdorazowym użyciem oraz dbałość o jego trwałość i właściwe przechowywanie; 5) znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi UiSW lub zagrożenia życia i zdrowia; 6)w ramach obsługiwania bieżącego kontrolowanie poprzez oględziny stanu technicznego środków ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej zabezpieczenia przed poparzeniem lub wybuchem; 7)właściwe stosowanie ww. środków w trakcie uruchamiania i pracy energetycznych urządzeń UiSW; 8)wykonywanie obsługiwania w zakresach i terminach właściwych dla danego rodzaju sprzętu, stosownie do posiadanych umiejętności i zakresu uprawnień; 9)bieżące prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

38 7014. Do obowiązków osób sprawujących nadzór nad eksploatacją energetycznych urządzeń UiSW należy w szczególności: 1.znajomość przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW; 2. znajomość przepisów dotyczących budowy energetycznych urządzeń UiSW oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać; 3.znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska; 4.znajomość zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń; 5.sprawowanie nadzoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń UiSW w podległych komórkach organizacyjnych; 6.sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obsług sprzętu; 7.kontrolowanie właściwego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej energetycznych urządzeń UiSW. 7015. Energetyczne urządzenia UiSW będące w eksploatacji w jednostce wojskowej powinny być poddawane wymaganym przeglądom, próbom i badaniom (pomiarom) eksploatacyjnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, instrukcjami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7016. Badania okresowe (pomiary) instalacji i podzespołów elektrycznych UiSW będących w użytkowaniu powinny być wykonywane w ramach obsługiwania rocznego, jeżeli fabryczna instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, przez uprawnionych do tego pracowników jednostek obsługowo-naprawczych.

39 7017.Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej (pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciągłości przewodu ochronnego, test wyłącznika różnicowoprądowego) sieci polowej elektroenergetycznej należy wykonywać każdorazowo po jej rozwinięciu. 7018. Z badań okresowych i stanu ochrony przeciwporażeniowej, należy wykonać protokół i dołączyć go do dokumentacji eksploatacyjnej UiSW. 7019. W przypadku wątpliwości co do stanu izolacji podzespołów elektrycznych sprzętu ( np. w warunkach poligonowych), doraźne sprawdzenie jej rezystancji (bez sporządzania protokółu z pomiaru) może wykonać osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi, po jej przeszkoleniu przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym lub pod jej nadzorem. 7020.Wyłączniki różnicowo-prądowe zainstalowane w UiSW należy poddawać raz w miesiącu sprawdzeniu za pomocą przycisku test. 7021.W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji energetycznych urządzeń UiSW należy stosować, zgodnie z wymaganiami przepisów lub instrukcji eksploatacji, narzędzia pracy i sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym działaniem łuku elektrycznego, oddziaływaniem cieplnym lub obrażeniami mechanicznymi.

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ENERGETYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google