Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Olsztyn, 18 sierpnia 2008 r. XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Olsztyn, 18 sierpnia 2008 r. XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego."— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Olsztyn, 18 sierpnia 2008 r. XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego – I półrocze 2008 r.

2 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Alokacja funduszy w ramach ZPORR w województwie 181 947 076 Euro 27.06.08 - 668 245 765,73 zł (kurs z dnia 27.06.2008 1 euro = 3,3671) 31.12.04 – 744 309 098,50 zł (kurs z dnia 22.12.2004 1 euro=4,0908) 53,5% 31,0% 15,5%

3 Stan wdrażania ZPORR w woj. warmińsko-mazurskim na 30.06.2008 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi mln zł 106,6 92,5 100,0 64,8 618 318 387 zł.

4 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Stan wdrażania Priorytetów ZPORR (stan na 30.06.2008 r.)

5 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi EFRR Stan wdrażania ZPORR (30.06.2008 r.) EFRR

6 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi EFS Stan wdrażania ZPORR (30.06.2008 r.) EFS

7 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wdrażanie działań ZPORR (stan na 30.06.2008 r.) PRIORYTET 1 64,01% 75,35% 92,93% 105,20% 92,68% 108,8% 108,18% 110,12% 107,37% 112,43%

8 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wdrażanie działań ZPORR (stan na 30.06.2008 r.) PRIORYTET 2 67,56% 94,51% 78,84% 92,82% 87,12% 105,10% 97,79% 105,30% 104,54% 105,00% 104,90% 105,92%

9 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wdrażanie działań ZPORR (stan na 30.06.2008 r.) PRIORYTET 3 100,07% 86,39% 94,14% 99,10% 101,12% 102,82% 103,52% 102,91% 104,24% 100,93%

10 Alokacja funduszy w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna (kurs z dnia 27.06.2008 1euro = 3,3671) P4 - 8 172 800,85 zł P4 - 8 172 800,85 zł (2 427 252,19 euro) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 37,03 % 10,00 % 10,97 % 35,00 %

11 Stan wdrażania Priorytetu 4 Pomoc Techniczna (%) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

12 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008 r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 1 Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok. 13,9 km dróg (co stanowi 10,8% wartości docelowej założonej w UZPORR dla 16 województw), a wybudowano – ok. 6,1 km (8,7% wartości określonej w UZPORR). Wybudowano/zmodernizowano 112,47 km sieci kanalizacyjnych (25,9%), 11,46 km sieci rozdzielczej wodociągów (6,9%), 3 oczyszczalnie ścieków (16,6%) oraz 5 stacji uzdatniania wody (20,83%). Zakupiono 449 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), tj. 327,7% wartości założonej dla Programu. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad 3577,5 m 2 (co stanowi 3% założonej dla 16 woj.). Zainstalowano 4 węzły dostępowe umożliwiające dostęp do sieci szerokopasmowej (4%), podłączono 21 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 120 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) wobec założonych 300 szt. dla całego ZPORR

13 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wybrane efekty wdrażania ZPORR (proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008 r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 2 Od początku realizacji Programu wsparciem objęto 28995 beneficjentów ostatecznych (co stanowi 6,22 % wartości docelowej założonej w UZPORR dla 16 województw), w tym 18697 stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. Realizowano 225 projektów, w tym najwięcej w ramach Działania 2.2 (95 szt.) oraz Działania 2.1 (42 szt.). Z projektów stypendialnych w Działaniu 2.2 skorzystało 17402 osoby. W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie 9910 osób, w tym 6996 w ramach Działania 2.1, 2053 osób w Działaniu 2.3 oraz 861 w zakresie Działania 2.4. W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 840 osób, w doradztwie - 444, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 1083 osoby. W ramach Działania 2.6 realizowano 12 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym.

14 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wybrane efekty wdrażania ZPORR (proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 30.06.2008 r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 3 Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich i podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.1 i 3.2) wybudowano/zmodernizowano 290,47 km sieci rozdzielczej wodociągów (66,62% wartości docelowej założonej w UZPORR dla tych obszarów), ok. 169,17 km sieci kanalizacyjnych (26,03%), ok. 70,27 km dróg powiatowych i gminnych (co stanowi 16,34% wartości określonej dla 16 woj. w UZPORR), Wybudowano/zmodernizowano 8 oczyszczalni ścieków (8%) oraz 10 stacji uzdatniania wody (8,07%). Wyremontowano/przebudowano ok. 8,8 ha powierzchni infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym (4,4%) (Działanie 3.3) W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 194 mikroprzedsiębiorstwa,w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 116 firm, na obszarach wiejskich – 53. W ramach Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 148 szt. sprzętu medycznego (234,5%). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad 12 083 m 2 (ok.1%).

15 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Podsumowanie stanu wdrażania ZPORR ( stan na 31.07.2008 r. ) Ilość podpisanych umów od początku wdrażania – 653 na kwotę EFRR/EFS – 711 396 086 zł; Ilość projektów zakończonych i rozliczonych - 529 na kwotę EFRR/EFS – 456 841 980 zł, w tym: - Priorytet 1 – 57 - Priorytet 2 - 168 - Priorytet 3 – 304 (Dz. 3.4 -160) Od początku wdrażania Programu wypłacono 635 596 273 zł: - Priorytet 1 - 333 734 461,88 zł, - Priorytet 2 – 95 410 309,67 zł, - Priorytet 3 – 206 451 501,35 zł.

16 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Harmonogram zamknięcia Programu – informacje dodatkowe Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów co do zasady 30.06.2008 r. oraz 30.09.2008 r. dla projektów w ramach nadkontraktacji lub przedłużenia okresu realizacji; Termin przekazania ostatniego wniosku o płatność od IW do IPoś.: 31.10.2008 r. – Działania 2.3, 2.4 i 2.5, 30.11.2008 r. – Działania 2.1, 2.2., 2.6 i 3.4 (ostateczny termin kwalifikowalności wydatków do 30.06.2008 r.), 12.12.2008 r. Działania 3.4 i 2.6 (ostateczny termin kwalifikowalności wydatków do 30.09.2008 r.); Termin przekazania ostatniego wniosku o płatność od IPoś. do IZ co do zasady - 31.12.2008 r. oraz 31.03.2009 r. dla projektów objętych pomocą publiczną i którym przedłużono termin realizacji; Termin złożenia sprawozdań końcowych z realizacji Działań – 50 dni od daty zakończenia Działania ( 19.02.2009 r. dla Dz. 2.1, 2.2 i 2.6, 19.06.2009 r. – dla Dz. 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4); Termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji Programu w województwie do IZ – 75 dni od daty zakończenia Programu – do 14.07.2009 r.

17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Olsztyn, 18 sierpnia 2008 r. Opracował: Oddział Monitoringu i Raportowania WZFE


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Olsztyn, 18 sierpnia 2008 r. XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google