Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SP22 w Olsztynie. W dniu 21 października 2006r w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczania Certyfikatu Warmińsko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SP22 w Olsztynie. W dniu 21 października 2006r w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczania Certyfikatu Warmińsko."— Zapis prezentacji:

1 SP22 w Olsztynie

2

3 W dniu 21 października 2006r w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczania Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją __________________________________________________________________________________________________________________________ W tym dniu nasza szkoła jako jedna z 6 szkół województwa warmińsko – mazurskiego otrzymała z rąk Kuratora certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. W czasie uroczystości zorganizowanej przez Olsztyński Oddział Towarzystwa Dysleksji terapeuta szkolny zaprezentował dorobek szkoły w tym zakresie. Przedstawił informację na temat kierunków działań prowadzonych w szkole na rzecz ucznia dyslektycznego.

4

5 Zasady oceniania ucznia z dysleksją Zasady oceniania ucznia z dysleksją 1.Uczeń z dysleksją ma często sprawdzany zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, poprawność wykonania prac domowych w celu wyeliminowania błędów. 2.Wydłuża mu się limit czasu na sprawdzianach pisemnych. 3.Uczeń z poważną dysgrafią ma możliwość zastąpienia niektórych sprawdzianów pisemnych indywidualnym sprawdzianem ustnym. 4.Przy dłuższej wypowiedzi pisemnej wykonywanej na lekcji oceniana jest merytoryczna zawartość pracy, komunikatywność, kompozycja, akapitowanie. Ortografia i interpunkcja oceniana jest opisowo. Uczeń może korzystać ze słownika ortograficznego. 5.Nie jest brana pod uwagę estetyka i czytelność zapisu prac wykonywanych na lekcji, w tym prac klasowych i sprawdzianów. 6.W przypadkach dysgrafii, uczeń ma możliwość wykonania prac domowych na komputerze. 7.Dyktanda ze słuchu zastępowane są dyktandami z lukami. Przy ocenie dyktanda stosuje się ocenę opisową ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyrost umiejętności. Od ucznia wymaga się znajomości zasad ortograficznych. 8.Od ucznia nie wymaga się czytania indywidualnego, głośnego w obecności całej klasy - uczeń dyslektyczny w klasie czyta głośno tekst, który przygotował w domu. 9.Przy ocenie recytacji brana jest pod uwagę przede wszystkim interpretacja tekstu - dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego fragmentu. Dopuszcza się zaburzenia w płynności recytacji - poprawki ucznia, podpowiedzi nauczyciela. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przy ustaleniu ogólnej oceny z języka polskiego ucznia dyslektycznego brane są pod uwagę wszystkie osiągnięcia w zakresie tego przedmiotu, tzn. rozwój poziomu logicznego myślenia, wnioskowania, abstrahowania, w pracach pisemnych najważniejsze jest bogactwa słownictwa oraz zawartość treściową.

6 dopasowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości ucznia głośne czytanie w atmosferze spokoju ocenianie prac oceną opisową pisanie z pamięci pisanie ze słuchu jako tekst z lukami dłuższy czas na naukę pamięciową stała kontrola zapisów w zeszytach motywowanie i docenianie każdego sukcesu dziecka częste zmiany aktywności podczas ćwiczeń tolerancja dla przedłużającego się liczenia na konkretach obliczenia pamięciowe sprawdzane w atmosferze spokoju tolerancja dla specyficznych błędów i pomyłek (zamiana cyfr w obliczeniach) stały rozkład aktywności w ciągu dnia dyskretna pomoc podczas aktywności ruchowej Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

7 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I – III Zajęcia terapii pedagogicznej w klasach IV - VI Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia logopedyczne Biblioterapia Kinezjologia edukacyjna

8 Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela biblioteki. Corocznie włączamy się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom BIBLIOTERAPIA BIBLIOTERAPIA

9 Głośne czytanie z dziećmi dyslektycznymi BIBLIOTERAPIA BIBLIOTERAPIA Dla uczniów dyslektycznych prowadzimy zajęcia głośnego czytania lektur i bajek. Dzieci włączone są do zabaw ze słowem i książką. W znacznym stopniu pozwalają doskonalić technikę czytania i rozwijają procesy poznawcze ucznia. Zajęcia biblioterapii odbywają się raz w tygodniu.

10 Kinezjologia edukacyjna Kinezjologia edukacyjna W naszej szkole zajęcia te prowadzone są dla uczniów przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się z klas I-VI zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gimnastyka Mózgu odbywa się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywają się w Sali gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są przez nauczyciela specjalistę, który ukończył kurs II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej.

11

12 SP22 w Olsztynie


Pobierz ppt "SP22 w Olsztynie. W dniu 21 października 2006r w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczania Certyfikatu Warmińsko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google