Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pochodzenie nazwy Nazwa TAOIZM pochodzi od ideogramu i s ł owa tao ( dao). Najpospolitszym jego znaczeniem jest. Mo ż e ono oznacza ć tak ż e: ś cie ż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pochodzenie nazwy Nazwa TAOIZM pochodzi od ideogramu i s ł owa tao ( dao). Najpospolitszym jego znaczeniem jest. Mo ż e ono oznacza ć tak ż e: ś cie ż"— Zapis prezentacji:

1

2 Pochodzenie nazwy Nazwa TAOIZM pochodzi od ideogramu i s ł owa tao ( dao). Najpospolitszym jego znaczeniem jest. Mo ż e ono oznacza ć tak ż e: ś cie ż k ę, zasad ę, metod ę, doktryn ę, system uporz ą dkowania, form ę, struktur ę, rzeczywisto ść samego wszech ś wiata.

3 Powstanie religii Taoizm jako religia zacz ął rozwija ć si ę na prze ł omie II i III w n.e., z po łą czenia wcze ś niejszej my ś li filozoficznej z ludowymi wierzeniami i praktykami medycznymi, obejmuj ą cymi m.in. Opart ą na dualistycznej koncepcji yin-yang alchemi ę, d ążą c ą do znalezienia eliksiru d ł ugowieczno ś ci, ró ż nego rodzaju praktyki lecznicze i wró ż biarskie oraz wiar ę w bóstwa, duchy i demony. Za twórc ę taoizmu jako religii uchodzi Zhan Daoling, który zbudowa ł wiele klasztorów i ś wi ą ty ń taoistycznych.

4 Symbol tao Taijitu (wym. taj-d ź i-tchu) - diagram b ę d ą cy symbolicznym wyobra ż eniem taiji, fundamentalnego poj ę cia chi ń skiej filozofii, w szczególno ś ci taoistycznej. Koncepcja Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chi ń skiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupe ł niaj ą ce si ę si ł y, które odnale źć mo ż na w ca ł ym wszech ś wiecie. Yang (dos ł ownie rozumiane jako "nas ł onecznione miejsce, po ł udniowe zbocze (wzgórza), pó ł nocny brzeg (rzeki), ś wiat ł o s ł oneczne") reprezentowana przez biel i S ł o ń ce oznacza si łę, aktywno ść, rado ść, ciep ł o i lato, symbolizuje m ę ski aspekt natury, ekstrawersj ę oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzie ń, niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogie ń lub wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach. Yin dos ł ownie rozumiane jako "zacienione miejsce, pó ł nocne zbocze (wzgórza), po ł udniowy brzeg (rzeki), zachmurzenie, zaciemnienie") reprezentowana przez czer ń i Ksi ęż yc oznacza bierno ść, uleg ł o ść, smutek, ch ł ód i zim ę, symbolizuje ż e ń ski aspekt natury, introwersj ę oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach.

5 Wzajemne oddzia ł ywanie Yin i Yang jest przyczyn ą powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Z nich powstaje 5 pierwiastków : 1.ogie ń, 2.woda, 3. ziemia, 4.metal, 5.drewno

6 Święte księgi Daodejing, pe ł na nazwa Laozi Daodejing, w skrócie Laozi (typowa starochi ń ska maniera nazywania dzie ł a nazwiskiem autora), najcz ęś ciej t ł umaczona jako Ksi ę ga Drogi i Cnoty, uznawana niekiedy za pierwsz ą filozoficzn ą ksi ę g ę w j ę zyku chi ń skim. Jest cz ęś ci ą podstawowego kanonu taoizmu, systemu religijno-filozoficznego, który narodzi ł si ę w Chinach za panowania dynastii Zhou. Zhuangzi – staro ż ytny chi ń ski traktat filozoficzny, obok Daodejing zasadnicze dzie ł o filozofii taoistycznej, cenione tak ż e za walory literackie. Liezi, czyli Mistrz Lie (typowa starochi ń ska maniera nazywania dzie ł a nazwiskiem autora) – taoistyczny traktat filozoficzny, spisany na prze ł omie III i IV wieku Daozang – zbiór ksi ą g stanowi ą cych kanon taoizmu. Zbiór ten ukszta ł towa ł si ę w IV-V wieku. W sk ł ad obecnego kanonu Daozang, ustalonego w 1436 roku, wchodzi 1120 tomów. Wcze ś niejsze redakcje by ł y o wiele obszerniejsze, jednak wiele ksi ą g zagin ęł o na skutek rozkazu Kubilaj-chana, który w 1281 roku nakaza ł spali ć Daozang.

7 Religia taoizmu opiera si ę na kulcie bardzo licznych bogów. Na czele panteonu sta ł a TRÓJCA TRZECH JEDYNYCH, w ś ród której najwy ż szym bogiem by ł Juan Szich Tien Tsun- Pierwotny Istniej ą cy Uczony Przez Niebo. Drug ą pozycj ę zajmowa ł Tao Chun- Czcigodne Tao. Zamieszkiwa ł jedno z najwy ż szych niebios( w taoizmie jest ich wiele), sk ą d rz ą dzi ł harmoni ą jin i jang. W ł adc ą piekie ł by ł Tai Szan. W religii taoistycznej du żą rol ę odgrywa o ś miu m ę drców, którzy za ż ycia posiedli nadprzyrodzone zdolno ś ci, a po ś mierci dost ą pili nie ś miertelno ś ci i boskiej czci. Za mieszkanie O ś miu Nie ś miertelnych uwa ż a si ę góry Kunlun b ą d ź rajsk ą wysp ę na wschodzie.

8 Do O ś miu Nie ś miertelnych zaliczani s ą : He Xiangu Cao Guojiu Li Tieguai Lan Caihe Lü Dongbin Han Xiangzi Zhang Guolao Zhongli Quan Cze ść O ś miu Nie ś miertelnym oddaje si ę w ludowych ś wi ą tyniach. Tradycyjnie przedstawia ich si ę jako sk ł adaj ą cych ż yczenia, p ł yn ą cych po morzu do bogini Xiwangmu, lub stoj ą cych na tarasie b ą d ź w pawilonie.

9 Podstaw ą taoizmu s ą rozwa ż ania o naturze Tao, który rozumie si ę jako nieosobowy Absolut. Natura jego jest jednak nie poznawalna dla cz ł owieka. Wszystko, co si ę da powiedzie ć bowiem o nim, w istocie nim nie jest. Bogactwo Tao jednak jest niewyczerpane i stanowi najwi ę ksz ą istnienie na ś wiecie. Taoizm odszed ł jednak od koncepcji jednego bóstwa i rozbudowa ł ca ł y panteon bóstw, bohaterów i ś wi ę tych. Ich ilo ść by ł a tak du ż a, ż e zacz ę to je w ko ń cu klasyfikowa ć. Tao jednak uznawano za najwi ę ksze bóstwo, które jest praprzyczyn ą wszystkiego i z którego wszystko si ę wynurza. Wszech ś wiat i cz ł owiek s ą zorganizowanym mechanizmem. Jeden stanowi makrokosmos, drugi mikrokosmos. Poszczególne cz ęś ci cz ł owieka odpowiadaj ą wszech ś wiatowi. Cz ł owiek posiada pi ęć otworów, które odpowiadaj ą pi ę ciu kierunkom ś wiata: wschodowi, zachodowi, pó ł nocy, po ł udniu oraz ś rodkowi. Cz ł owieka zamieszkuj ą te same bóstwa, które funkcjonuj ą w ś wiecie. Taoi ś ci uwa ż aj ą, ż e kto zna prawa funkcjonowania cz ł owieka, zna równie ż prawa funkcjonowania ś wiata.

10 Rytuały taoistyczne Taoistyczne rytua ł y wywodz ą si ę bezpo ś rednio z tradycji szama ń skiej sprzed kilku tysi ę cy lat, cho ć z biegiem czasu uleg ł y wielu zmianom. Obecnie najwa ż niejszym obrz ę dem jest tzw. jiao, czyli ofiara sprawowana dla pozyskania pomy ś lno ś ci. Mo ż e to by ć ofiara z jedzenia lub alkoholu sk ł adana na domowym o ł tarzyku. Zazwyczaj jednak jest to bardziej z ł o ż ona ceremonia. Wielkie jiao łą czy si ę przewa ż nie z festynem. W obrz ę dach uczestnicz ą tylko kap ł ani i przywódcy lokalnej grupy wyznaniowej. Pozostali wierni bior ą natomiast udzia ł w festynie i sk ł adaj ą ofiary, np. pal ą c specjalne pieni ą dze ofiarne, emitowane przez "Bank Piekielny". Z ł e duchy odgania si ę potwornym hukiem fajerwerków. Kap ł ani przygotowuj ą si ę, poszcz ą c i przechodz ą c zabiegi oczyszczaj ą ce, przedmioty u ż ywane w rytua ł ach oczyszcza si ę w ogniu. Podczas obrz ę dów odbywaj ą si ę procesje, sk ł adane s ą ofiary z kadzid ł a, ż ywno ś ci i kwiatów. Mnisi ta ń cz ą i ś piewaj ą, oddaj ą c cze ść bogom. W okre ś lonym czasie (jiao mog ą trwa ć kilka dni) wywiesza si ę chor ą gwie, na których umieszczane s ą napisy zapraszaj ą ce bogów i nie ś miertelnych do wizyty, przyj ę cia ofiar i obdarzenia pomy ś lno ś ci ą gminy. Domowe obrz ę dy to przede wszystkim ceremonie ku czci przodków. Kult przodków jest filarem chi ń skiej kultury, jest starszy nawet od taoizmu i wykracza poza ramy religii taoistycznej. Ze wzgl ę du na jego znacz ą c ą pozycj ę, taoi ś ci w łą czyli wiele elementów i obrz ę dów do swej religii. Kap ł ani cz ę sto sprawuj ą nadzór nad pogrzebami i uroczysto ś ciami ż a ł obnymi.

11 Z taoizmem religijnym zwi ą zane s ą te ż : medycyna chi ń ska, nauka, wewn ę trzne style walki, medytacje w ruchu, techniki dywinacyjne, poszukiwanie sposobów na d ł ugowieczno ść, poszukiwania naturalnej równowagi energetycznej w otoczeniu cz ł owieka (Feng Shui).

12 Rozmieszczenie wyznawców To rdzenna religia Chin. Wieki temu taoizm by ł niezwykle popularn ą religi ą. Cieszy ł si ę powodzeniem w Chinach, a nawet by ł religi ą pa ń stwow ą. Jednak ż e nap ł yw ludno ś ci zagranicznej, przemiany spo ł eczne, gospodarcze i kulturowe spowodowa ł y, ż e jego popularno ść drastycznie zmala ł a. W Chinach na masow ą skal ę wyznawcy taoizmu s ą prze ś ladowani przez narodowych socjalistów. Religia ta jest szczególnie popularna w ś ród urz ę dników, którzy w tajemnicy przed innymi cz ę sto udaj ą si ę po pracy w miejsca zielone, aby praktykowa ć nauk ę oraz ż ycie w zgodzie z natur ą. Jej obserwacj ę i nauk ę od niej. Wspó ł cze ś nie taoizm religijny istnieje w Hongkongu, Wietnamie, Korei i na Tajwanie.

13 Wudang Shan- święte miejsce taoizmu

14 Kamienny kalendarz taoistyczny

15 Obrzędy taoistyczne

16 Świątynia taoistyczna w Pekinie


Pobierz ppt "Pochodzenie nazwy Nazwa TAOIZM pochodzi od ideogramu i s ł owa tao ( dao). Najpospolitszym jego znaczeniem jest. Mo ż e ono oznacza ć tak ż e: ś cie ż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google