Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 2 CEL: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

3 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 3 środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 250 mln Euro środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 250 mln Euro budżet państwa - 437 mln Euro budżet państwa - 437 mln Euro środki prywatne - 1156 mln Euro środki prywatne - 1156 mln Euro z uwzględnieniem przepisów dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz pomocy publicznej Źródła finansowania Programu:

4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1. Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MSP) 2. Instytucje otoczenia biznesu: Instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.) Fundusze: pożyczkowe, zalążkowe, poręczeń kredytowych Spółki zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi Instytucje sfery naukowo-badawczej Organy administracji rządowej Do kogo jest kierowany SPO WKP:

5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 5 ZASADA: Refundacja całości lub części wydatków kwalifikowanych Większość działań SPO WKP podlega zasadom pomocy publicznej - maksymalna refundacja do 50% wydatków kwalifikowanych + 15% dodatkowo w przypadku MSP W pozostałych przypadkach nie podlegających zasadom pomocy publicznej – nawet do 100% refundacji wydatków kwalifikowanych Informacje na temat wydatków kwalifikowanych do refundacji znajdują się w podręczniku SPO - WKP dla ostatecznych odbiorców Na jakie wsparcie można liczyć:

6 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 6 Struktura Programu: SPO - WKP Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1.1 instytucje wspierające Działanie 1.2 instytucje finansujące Działanie 1.3 parki i inkubatory Działanie 1.4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 1.5 usługi publiczne on-line Działanie 2.1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2.2 NOWE inwestycje Działanie 2.3 inwestycje Działanie 2.4 ochrona środowiska

7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 7 PRIORYTET 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

8 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponad/regionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponad/regionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) Projekty ponad/regionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu Projekty ponad/regionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu Budowa i/lub rozwój baz danych Budowa i/lub rozwój baz danych DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

9 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 9 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 10 Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo–technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich) Studia wykonalności, biznes plany, oceny oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, w tym przedsiębiorczości akademickiej Usługi doradcze dla instytucji zarządzających w/w parkami oraz inkubatorami DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

11 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 11 Programy badawcze prowadzone przez Centra Zaawansowanych Technologii w priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki dziedzinach badawczych Projekty badawczo-rozwojowe związane z wprowadzaniem innowacji (w tym szczególnie zaawansowanych technologii), realizowane wspólnie przez instytucje naukowo-badawcze i firmy foresightu Projekty badawczo-rozwojowe, w tym dotyczące foresightu technologicznego Projekty inwestycyjne w zakresie niezbędnej infrastruktury badawczej do realizacji projektów w/w kategorii DZIAŁANIE 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

12 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 12 Stworzenie elektronicznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych oraz granty dla instytucji publicznych na wdrożenie, rozpowszechnienie i wykorzystywanie w/w platformy Zwiększenie bezpieczeństwa wymiany danych przesyłanych do administracji publicznej Integracja referencyjnych rejestrów osób i firm DZIAŁANIE 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

13 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 13 PRIORYTET 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

14 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 14 Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz dla personelu Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w zakresie: DZIAŁANIE 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez DORADZTWO w zakresie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 15 Wsparcie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo–wystawienniczych DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw MGPiPS – Departament Instrumentów Finansowych oraz Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu

16 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 16 Inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne, technologie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dostosowanie do wymagań unijnych (zwłaszcza norm zharmonizowanych) Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacja przedsiębiorstw Zakup wyników prac badawczo–rozwojowych oraz praw własności przemysłowej DZIAŁANIE 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

17 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 17 Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona powietrza Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego DZIAŁANIE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 18 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów ISEKP http:// isekp. mg.gov.pl http:// isekp. mg.gov.pl baza potencjalnych projektów do finansowania baza potencjalnych projektów do finansowania rozeznanie co do liczby, typów i wartości potencjalnych projektów rozeznanie co do liczby, typów i wartości potencjalnych projektów wstępna ocena i pomoc przed wypełnianiem właściwych wniosków – zwrócenie uwagi na ewentualne błędy wstępna ocena i pomoc przed wypełnianiem właściwych wniosków – zwrócenie uwagi na ewentualne błędy podręcznik dla projektodawcy, Program i Uzupełnienie podręcznik dla projektodawcy, Program i Uzupełnienie Dalsze informacje oraz login: barbara.miszczak@mg.gov.pl pawel.bienkowski@mg.gov.pl

19 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 19 Składanie właściwych wniosków Informacje o terminach składania wniosków będą opublikowane do końca lutego br. Informacje o terminach składania wniosków będą opublikowane do końca lutego br. 1 maj 2004 r. – rozpoczyna się procedura wyboru wniosków do finansowania 1 maj 2004 r. – rozpoczyna się procedura wyboru wniosków do finansowania

20 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 20 Schemat drogi obiegu wniosku Instytucja Zarządzająca Ostateczna ocena wniosków oraz akceptacja listy projektów do realizacji. Komitet Sterujący Ocena wniosków, przygotowanie listy z rekomendacjami do akceptacji dla Instytucji Zarządzającej. Instytucja wdrażająca Przyjęcie wniosku, wpisanie go do systemu informatycznego, nadanie numeru identyfikacyjnego, kontrola formalna kompletności wniosku. Beneficjent pomocy (projektodawca) Przygotowanie wniosku w formie elektronicznej i papierowej oraz złożenie go z kompletem załączników Instytucja Zarządzająca Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu Sterującego Grupa robocza Ocena techniczna i merytoryczna wniosku, sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz przekazanie listy i dokumentacji do Instytucji zarządzającej


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google