Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski

2 D ORADZTWO E UROPEJSKIE Proekologiczne projekty inwestycyjne - pomoc finansowa Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Konferencja: W drodze do Unii. Ochrona środowiska. Promnice, 14 kwietnia 2003 roku Promnice, 14 kwietnia 2003 roku

3 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 3 Plan Prezentacji 1. Możliwości dofinansowania proekologicznych projektów inwestycyjnych z funduszy UE 2. Ramy finansowe i uczestnicy projektów 3. Analiza przypadku – projekty w ramach: a. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4. Pokonywanie przeszkód w ubieganiu się o fundusze 5. Podsumowanie

4 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 4 Jakie środki są dostępne? n Fundusze przedakcesyjne n Programy wspólnotowe (dostępne dzisiaj i po akcesji) n Fundusze strukturalne (po wejściu Polski do UE)

5 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 5 Pomoc finansowa UE dla Polski na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska Obecnie W przyszłości FunduszeProgramy Fundusze Przedakcesyjne: PHARE SSG SAPARD Programy Wspólnotowe, m.in.: 6 Program Ramowy Inteligentna Energia dla Europy Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Socjalny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wsparcia Rybołówstwa Fundusz Spójności LIFE Marco Polo Po akcesji Po akcesji dodatkowo

6 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 6 Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć Perspektywa finansowa Obecnie1.V.200420062005 LIFE, Marco Polo Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności Fundusze Przedakcesyjne: PHARE SSG, SAPARD 6 Program Ramowy Inteligentna Energia dla Europy

7 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 7 Kto może uzyskać pomoc? W zależności od programu: n podmioty publiczne n gminy oraz ich związki n jednostki naukowo-badawcze n organizacje pozarządowe oraz n podmioty prywatne

8 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 8 Ochrona środowiska – przykłady działań (1/2) n Ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb - ulepszanie systemów kanalizacyjnych oraz systemów dostaw gazu i energii (m.in. w przemyśle) n Przeciwdziałanie powodziom - budowa wielofunkcyjnych zbiorników wodnych, polderów przeciwpowodziowych n Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych - ulepszanie lokalnej wodnej infrastruktury technicznej n Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - tworzenie systemów unieszkodliwiania odpadów n Walka z hałasem - instalacja ekranów, map akustycznych i urządzeń antywibracyjnych oraz modernizacja technologii w przemyśle

9 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 9 n Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych w obszarze ochrony środowiska – szkolenia, seminaria n Wspieranie rozwoju nauki z zakresu ochrony środowiska - budowa, modernizacja i wyposażenie placówek edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych n Gromadzenie i upowszechnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz zasobach leśnych - tworzenie systemów statystyki publicznej oraz elektronicznych baz danych (m.in. w urzędach administracji publicznej) n Rozszerzenie zakresu działania oraz wyposażenie państwowych służb kontroli ochrony środowiska Ochrona środowiska – przykłady działań (2/2)

10 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 10 Analiza przypadku przykłady inwestycji dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 11 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego n Największy pod względem budżetu fundusz strukturalny n Cel: zmniejszanie dysproporcji w rozwoju między regionami UE n Pomoc: Þ inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy Þ rozwój infrastruktury Þ wspieranie lokalnych inicjatyw rozwojowych Þ finansowanie inicjatyw wspólnotowych: INTERREG oraz URBAN

12 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 12 EFRR - Studium przypadku n Sytuacja: W okresie boomu górniczego, Oviedo – stolica regionu Asturias, przeżyła gwałtowny rozwój przemysłowo-urbanistyczny. Linia kolejowa przecięła miasto na pół, powodując utrudnienia w ruchu, wzrost zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu n Projekt: Þ Przeniesienie linii kolejowej poza centrum miasta, dzięki budowie 18-kilometrowej obwodnicy dla kolei wąskotorowej oraz likwidacji dwóch stacji generujących największe zanieczyszczenia Þ Połączenie linii wąskotorowej z szerokotorową poza centrum miasta n Finansowanie: Þ Koszt całkowity – 46,9 mln EUR Þ Udział UE – 70% Hiszpania: Zielony Pas

13 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 13 EFRR - Studium przypadku FRANCJA: Postawić na mikroelektronikę n Sytuacja: W ciągu kilku lat francuska firma usługowa z branży mikroelektroniki stała się leaderem na rynku francuskim specjalizując się w analizach i projektowaniu podzespołów i części dla branży informatycznej i elektronicznej n Projekt: Þ Inwestycje w infrastrukturę techniczną (instalacja elektronicznych mikroskopów i automatycznych testerów materiałów stosowanych w mikroelektronice) Þ Nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami i laboratoriami inżynierii informatycznej, kształcenie specjalistów Þ Podniesienie konkurencyjności branży poprzez rozszerzanie działalności i usług firmy i jej partnerów n Finansowanie: Þ Koszt całkowity – 3 mln EUR Þ Udział UE – 17%

14 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 14 EFRR - Studium przypadku n Sytuacja: Niewystarczający dostęp do programów szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz narastający podział społeczny między osobami wykształconymi a nie mającymi dostępu do edukacji n Projekt: Þ Stworzenie programu studiów z zakresu efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi regionu Þ Promocja wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród przedsiębiorców poprzez organizowanie szkoleń, konferencji Þ Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju proekologicznej przedsiębiorczości poprzez propagowanie wiedzy o nowych technologiach n Finansowanie: Þ Koszt całkowity – 1 293 465 EUR Þ Udział UE – 45% Szwecja: Pobudzanie przedsiębiorczości proekologicznej

15 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 15 EFRR - Studium przypadku n Sytuacja: MŚP zapewniają najwięcej miejsc pracy w Berlinie. MŚP nie dysponują wystarczającymi środkami na nowe proekologiczne technologie, przegrywają w konkurencji z dużymi firmami. Berliński land stworzył ramowy program dla przedsiębiorstw wspierający inicjatywy prowadzące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko n Projekty - 430 projektów w latach 1989-1999 obejmujących m.in.: Þ Zakup energooszczędnych urządzeń lub instalacja systemów dla przedsiębiorstw w celu poprawienia efektywności energetycznej produkcji Þ Instalację technologii zmniejszających zużycie wody w procesie produkcji Þ Stworzenie lokalnej elektrowni wspieranej zasilaniem słonecznym Þ Wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw usługowych w sektorze ochrony środowiska (np. utylizacja odpadów przemysłowych) Þ Szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska n Finansowanie: Þ Koszt – średnio 226 000 EUR / rocznie Þ Udział UE – 60% Niemcy: Małe projekty – duże rezultaty

16 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 16 Jakie przeszkody należy pokonać w wykorzystywaniu funduszy UE? n Duża liczba dostępnych funduszy i programów n Nieznajomość procedur i podziału kompetencyjnego dotyczącego poszczególnych funduszy i programów n Wysoki stopień formalizacji i odmienności procedur n Brak środków własnych na współfinansowanie inwestycji n Ograniczona oferta kredytowa banków n Brak doświadczeń we współpracy na linii przedsiębiorstwo – władze samorządowe n Niewystarczające monitorowanie zmian w problematyce europejskiej n Konieczność tworzenia konsorcjów n Nieznajomość dotychczas dofinansowanych projektów oraz przedsięwzięć

17 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 17 Od czego zacząć? Podsumowanie Spróbuj opisać swój projekt uwzględniając: n CEL – jaki jest cel projektu? n SPOSÓB REALIZACJI – jak chcesz go zrealizować? n HARMONOGRAM CZASOWY – czy jest to projekt długo- czy krótkoterminowy? n BUDŻET – jaki jest całkowity koszt przedsięwzięcia? n PARTNERÓW – czy istnieją partnerzy, których mógłbyś zaangażować w realizację przedsięwzięcia n LOKALIZACJĘ – gdzie będzie zlokalizowana inwestycja Im bardziej szczegółowy opis przedsięwzięcia, tym łatwiej znaleźć właściwe źródło finansowania

18 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 18 Życzymy powodzenia w pozyskiwaniu funduszy na Państwa przedsięwzięcia!

19 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 19 Kontakt Magdalena Burnat-Mikosz Menedżer Szef Działu Doradztwa Europejskiego Ernst & Young Sp. z o.o. tel. + 48 22 557 70 00 fax + 48 22 557 70 01 Eu.advisor@pl.ey.com www.ey.com/pl/EUAdvisory


Pobierz ppt "D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google