Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Równe szanse dla wszystkich”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Równe szanse dla wszystkich”"— Zapis prezentacji:

1 „Równe szanse dla wszystkich”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu ul. Gliwicka 6 Kamieniec Opracowała mgr Joanna Schittek

2 Cele programowe: Wyrównywanie i rozwijanie szans edukacyjnych uczniów
Rozwój zainteresowań Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego Motywowanie uczniów do udziału w różnych formach rywalizacji Podwyższenie wyników kształcenia Poprawa znajomości języków obcych Zwiększenie wykorzystania komputerów w szkole

3 Promocja projektu Stworzenie w programie ,,CorelDraw" plakatu promującego projekt, Opracowanie i rozdysponowanie wśród uczniów i rodziców ulotek promujących projekt; Zorganizowanie spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu przedstawienia celów i form realizacji projektu, Spotkania z uczniami zainteresowanymi poszczególnymi kółkami zainteresowań, Stworzenie list poszczególnych kółek, Opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć, ustalenie kosztorysu wydatków, Opracowanie planu pracy poszczególnych kółek

4 Realizacja działań programowych
Zajęcia wspomagające Zajęcia informatyczne Zajęcia przedmiotowe Zajęcia artystyczne Zajęcia sportowo-rekreacyjne

5

6 Cele: Zajęcia logopedyczne Zajęcia świetlicowe
Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów Rzetelna diagnoza logopedyczna każdego dziecka Ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej niwelującej lęk przed mówieniem spowodowany wadą wymowy Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Uzupełnianie zaległości i braków Przełamanie strachu przed językiem polskim Uświadamianie przydatności wiedzy humanistycznej w codziennym życiu Zmotywowanie do samodzielnej pracy Zajęcia świetlicowe Wdrażanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego, Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy Prowadzenie gier i zabaw dydaktycznych Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów Uzupełnianie zaległości i braków Przełamanie strachu przed matematyką Uświadamianie przydatności wiedzy matematycznej w codziennym życiu Zmotywowanie do samodzielnej pracy Zajęcia wyrównawcze z przyrody Utrwalanie wiadomości i umiejętności z przyrody Wyrównywanie braków Motywowanie uczniów do nauki Wyrabianie zainteresowań przyrodniczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

7

8 Cele: Kafejka internetowa Kółko informatyczne dla uczniów klas 1-3
Umożliwienie uczniom, zwłaszcza z uboższych środowisk dostępu do wiedzy poprzez możliwość korzystania z Internetu Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia płynące z nieumiejętnego posługiwania się Internetem Kształcenie w uczniach umiejętności poszukiwania informacji za pomocą wielu wyszukiwarek internetowych oraz umiejętność jej selekcji Kółko informatyczne dla uczniów klas 1-3 Stworzenie uczniom warunków do posługiwania się komputerem Zainteresowanie technologią informacyjną Kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy przez Internet Zdobywanie, utrwalanie i weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych

9

10 Cele: Kółko przyrodnicze Kółko matematyczne dla klas 4-6
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych Kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Rozwijanie twórczego myślenia Kółko matematyczne dla klas 4-6 Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych Rozwijanie uzdolnień Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, Rozwijanie wyobraźni przestrzennej Zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów Kółko humanistyczno- matematyczne dla klas 1-3 Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności i zainteresowań Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia Wyrabianie ciekawości matematyczno-polonistycznej Rozwijanie twórczego myślenia Niestandardowe rozwiązywanie problemów Kółko języka niemieckiego Poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie tolerancji i akceptacji innych narodów i kultur Przygotowanie do udziału w konkursach niemieckojęzycznych

11

12 Cele: Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych i muzycznych, sprawności manualnej, kreatywności Kształtowanie zdolności koncentracji uwagi Poznawanie pojęć i nazw plastycznych i muzycznych Rozwój doświadczeń w pracy z różnorodnymi materiałami Wzbudzanie zainteresowania sztuką Rozwijanie wyobraźni

13

14 Kółko sportowe dla klas 4-6
Cele: Kółko sportowe dla klas 4-6 Gry i zabawy integracyjne i przeciw agresji Przeciwdziałanie agresji oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach Dążenie do większej otwartości Nauka zasad komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych Wzmacnianie poczucia wartości Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych Poznanie własnych zdolności motorycznych i ich rozwój Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu Wyłonienie uzdolnionej młodzieży Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych Poznanie różnych form aktywności fizycznej

15 Rezultaty Podwyższenie efektów kształcenia
Stosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych Aktywny udział w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły, gminy i powiatu Poprawa kondycji fizycznej dzieci oraz efektywny udział w zawodach i turniejach sportowych Umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o poznane zasady komunikacji interpersonalnej

16 Wycieczki Wycieczki na basen
Wycieczka do Centrum Zabaw „Alegra” w Gliwicach Wycieczka do Wadowic i Inwałdu Wycieczka do Planetarium Wycieczka do kina

17 Wycieczki na basen

18 Wycieczka do Centrum Zabaw „Alegra” w Gliwicach uczniów klas

19 Wycieczka do Wadowic i Inwałdu http://spkamieniec.edupage.org/photos/?gallery=31&photo=album

20 Wycieczka do Planetarium

21 Wycieczka do kina To niezwykła przygoda, w której widz ma wrażenie, że siedzi w samochodzie terenowym, podróżuje przez południowoafrykańskie parki i staje twarzą w twarz z ogromnymi słoniami, nieuchwytnymi lampartami i żarłocznymi lwami. Nigdy wcześniej na szklanym ekranie nie pokazywano przyrody w tak realistyczny sposób.  


Pobierz ppt "„Równe szanse dla wszystkich”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google