Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równe szanse dla wszystkich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu ul. Gliwicka 6 42-674 Kamieniec www.spkamieniec.edupage.org Opracowała mgr Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równe szanse dla wszystkich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu ul. Gliwicka 6 42-674 Kamieniec www.spkamieniec.edupage.org Opracowała mgr Joanna."— Zapis prezentacji:

1 Równe szanse dla wszystkich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu ul. Gliwicka Kamieniec Opracowała mgr Joanna Schittek

2 Cele programowe: Wyrównywanie i rozwijanie szans edukacyjnych uczniów Rozwój zainteresowań Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego Motywowanie uczniów do udziału w różnych formach rywalizacji Podwyższenie wyników kształcenia Poprawa znajomości języków obcych Zwiększenie wykorzystania komputerów w szkole

3 Promocja projektu Stworzenie w programie,,CorelDraw" plakatu promującego projekt, Opracowanie i rozdysponowanie wśród uczniów i rodziców ulotek promujących projekt; Zorganizowanie spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu przedstawienia celów i form realizacji projektu, Spotkania z uczniami zainteresowanymi poszczególnymi kółkami zainteresowań, Stworzenie list poszczególnych kółek, Opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć, ustalenie kosztorysu wydatków, Opracowanie planu pracy poszczególnych kółek

4 Realizacja działań programowych Zajęcia wspomagające Zajęcia przedmiotowe Zajęcia informatyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia sportowo-rekreacyjne

5 Zajęcia wspomagające Zajęcia świetlicoweZajęcia logopedyczne Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego Zajęcia wyrównawcze z przyrody

6 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Cele: Zajęcia świetlicowe Wdrażanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego, Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy Prowadzenie gier i zabaw dydaktycznych Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów Uzupełnianie zaległości i braków Przełamanie strachu przed matematyką Uświadamianie przydatności wiedzy matematycznej w codziennym życiu Zmotywowanie do samodzielnej pracy Zajęcia wyrównawcze z przyrody Utrwalanie wiadomości i umiejętności z przyrody Wyrównywanie braków Motywowanie uczniów do nauki Wyrabianie zainteresowań przyrodniczych Zajęcia logopedyczne Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów Rzetelna diagnoza logopedyczna każdego dziecka Ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej niwelującej lęk przed mówieniem spowodowany wadą wymowy Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Uzupełnianie zaległości i braków Przełamanie strachu przed językiem polskim Uświadamianie przydatności wiedzy humanistycznej w codziennym życiu Zmotywowanie do samodzielnej pracy

7 Zajęcia informatyczne Kafejka internetowa Kółko informatyczne dla uczniów klas 1-3

8 Cele: Kafejka internetowa Umożliwienie uczniom, zwłaszcza z uboższych środowisk dostępu do wiedzy poprzez możliwość korzystania z Internetu Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia płynące z nieumiejętnego posługiwania się Internetem Kształcenie w uczniach umiejętności poszukiwania informacji za pomocą wielu wyszukiwarek internetowych oraz umiejętność jej selekcji Kółko informatyczne dla uczniów klas 1-3 Stworzenie uczniom warunków do posługiwania się komputerem Zainteresowanie technologią informacyjną Kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy przez Internet Zdobywanie, utrwalanie i weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych

9 Zajęcia przedmiotowe Kółko przyrodnicze Kółko humanistyczno -matematyczne dla klas 1-3 Kółko matematyczne dla klas 4-6 Kółko języka niemieckiego

10 Cele: Kółko przyrodnicze Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych Kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Rozwijanie twórczego myślenia Kółko matematyczne dla klas 4-6 Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych Rozwijanie uzdolnień Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, Rozwijanie wyobraźni przestrzennej Zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów Kółko humanistyczno- matematyczne dla klas 1-3 Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności i zainteresowań Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia Wyrabianie ciekawości matematyczno-polonistycznej Rozwijanie twórczego myślenia Niestandardowe rozwiązywanie problemów Kółko języka niemieckiego Poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie tolerancji i akceptacji innych narodów i kultur Przygotowanie do udziału w konkursach niemieckojęzycznych

11 Zajęcia artystyczne Kółko teatralneZajęcia muzyczne Kółko plastyczne dla klas 1-3 Kółko plastyczne dla klas 4-6

12 Cele: Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych i muzycznych, sprawności manualnej, kreatywności Kształtowanie zdolności koncentracji uwagi Poznawanie pojęć i nazw plastycznych i muzycznych Rozwój doświadczeń w pracy z różnorodnymi materiałami Wzbudzanie zainteresowania sztuką Rozwijanie wyobraźni

13 Zajęcia sportowo- rekreacyjne Kółko sportowe dla klas 4- 6 Gry i zabawy integracyjne i przeciw agresji

14 Cele: Kółko sportowe dla klas 4-6 Gry i zabawy integracyjne i przeciw agresji Przeciwdziałanie agresji oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach Dążenie do większej otwartości Nauka zasad komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych Wzmacnianie poczucia wartości Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych Poznanie własnych zdolności motorycznych i ich rozwój Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu Wyłonienie uzdolnionej młodzieży Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych Poznanie różnych form aktywności fizycznej

15 Rezultaty Podwyższenie efektów kształcenia Stosowanie nowoczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych Aktywny udział w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły, gminy i powiatu Poprawa kondycji fizycznej dzieci oraz efektywny udział w zawodach i turniejach sportowych Umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o poznane zasady komunikacji interpersonalnej

16 Wycieczki Wycieczki na basen Wycieczka do Centrum Zabaw Alegra w Gliwicach Wycieczka do Wadowic i Inwałdu Wycieczka do Planetarium Wycieczka do kina

17 Wycieczki na basen

18 Wycieczka do Centrum Zabaw Alegra w Gliwicach uczniów klas 1-2

19 Wycieczka do Wadowic i Inwałdu

20 Wycieczka do Planetarium

21 Wycieczka do kina To niezwykła przygoda, w której widz ma wrażenie, że siedzi w samochodzie terenowym, podróżuje przez południowoafrykańskie parki i staje twarzą w twarz z ogromnymi słoniami, nieuchwytnymi lampartami i żarłocznymi lwami. Nigdy wcześniej na szklanym ekranie nie pokazywano przyrody w tak realistyczny sposób.


Pobierz ppt "Równe szanse dla wszystkich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu ul. Gliwicka 6 42-674 Kamieniec www.spkamieniec.edupage.org Opracowała mgr Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google