Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 MIĘDZYSZKOLNA GRUPA PROJEKTOWA Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu Gimnazjum w Reptowie Kobylance ID grupy: 98_50_P_G1 98_61_P_G1 Opiekunowie: Danuta Brzezińska, Dorota Śledziowska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 PRACA MPG PODCZAS REALIZACJI DRUGIEGO TEMATU PROJEKTOWEGO Wybór tematu: W wyniku głosowania, grupa wybrała temat Znaczenie środków masowego przekazu, uważając go za najciekawszy i najbardziej odpowiedni dla nas.

4 CELE: 1)Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu marketingu i ekonomii. 2) Korzystanie z alternatywnych źródeł informacji. 3) Charakterystyka prasy, telewizji, radia, internetu jako środków masowej komunikacji. 4) Rola środków masowego przekazu w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym

5 NASZA MIĘDZYSZKOLNA GRUPA PROJEKTOWA Przedsiębiorcy z ZaniemyślaPrzedsiębiorcy z Reptowa

6 NASZE GRUPY W PRACY - ZDJĘCIA Zaniemyśl Reptowo -Kobylanka

7 Zaniemyśl Reptowo - Kobylanka

8 STRUKTURA NASZEJ PREZENTACJI Prezentacja jest podzielona na 3 części 1. Pierwsza część zawiera opis podstawowych pojęć z zakresu marketingu i ekonomii. 2. Druga część zawiera charakterystykę prasy, telewizji, radia, internetu jako środków masowej komunikacji. 3. Trzecia część zawiera rolę środków masowego przekazu w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym oraz analizę wyników ankiet przeprowadzonych na grupie badawczej przez uczniów Zaniemyśla i Reptowa- Kobylanki.

9 Pierwsza część

10 PODSTAWOWE POJĘCIA Z EKONOMII I MARKETINGU

11 Ekonomia to nauka społeczna, analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję, konsumpcję dóbr. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów, które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania, w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na kon- sumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia

12 Jest to funkcja, przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk), jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus). Przykładowy wykres: http://pl.wikipedia.org/wiki/Popyt POPYT

13 To ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (ceteris paribus). Zależność między ceną, a podażą przedstawia krzywa podaży. A oto przykładowa krzywa podaży: http://pl.wikipedia.org/wiki/Poda%C5%BC PODAŻ

14 Handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać a nawet kreować, czy zaspokajać je. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokaja- nia potrzeb klienta przy równoczes- nym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing MARKETING

15 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Podstawowa aktywność przedsiębiorstw na rynku. Może polegać ona na świadczeniu usług, wytwarzaniu dóbr w celu prowadzenia wymiany handlowej i zaspokojenia potrzeb klientów. W procesie produkcji wykorzystuje się czynniki ziemi, kapitały i pracy. http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/pozosta%C5%82e/przedsi%C4%99biorczo% C5%9B%C4%87/14295-podstawowe_poj%C4%99cia_w_dziedzinie_ekonomii.html

16 KONKURENCJA Proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do zrealizowania swoich interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych, pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk wpływających na decyzje zawarcia transakcji. Konkurencja oznacza sprzeczności pomiędzy podmiotami rynkowymi w obrębie nakładających się na siebie celów. http://www.sciaga.pl/tekst/41797-42- niektore_pojecia_z_marketingu

17 Zespół mechanizmów, umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna, sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_%28ekonomia%29 RYNEK

18 KOMUNIKACJA TO PODSTAWA! Człowiek jest istotą społeczną. Żeby funkcjonować w społeczeństwie musi komunikować się z innymi jego członkami. Komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli i współdziałanie. Umiejętność porozumiewania się jest podstawą kontaktów międzyludzkich. Niski poziom tych umiejętności prowadzi do samotności i poczucia bezradności, a także niezadowolenia w życiu osobistym. http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=425

19 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W tym rozumieniu komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaktów z innymi. Mową, mimiką, pantomimiką i intonacją głosu, przekazujemy sobie określone informacje. http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=425

20 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Mowa ciała, język ciała to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, wykształceniu, samoocenie i tym podobne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_niewerbalna

21 Druga część

22 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

23 CO TO SĄ MEDIA? To środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu

24 ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU Media pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie m. in.: Media stanowią jedno z narzędzi kontrolnych władzy społecznej, także zarządzania społecznego. Mass media stanowią swego rodzaju forum, na którym do publicznej wiadomości podaje się sprawy dotyczące życia całej społeczności. Pobudzają one rozwój kultury, po pierwsze w jej przejawach symbolicznych, artystycznych oraz obyczajowych, wskazują oraz promują nowe tendencje. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/tematy_wolne/16168- %C5%9Brodki_masowego_przekazu_i_ich_rola_w_naszym_%C5%BCyciu_radio.html

25 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Prasa Radio Telewizja Internet

26 FUNKCJE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

27 RADIO - Umożliwia stały i szybki dostęp do informacji - Zabawia (muzyka, ciekawe audycje) - Reklama

28 TELEWIZJA - Poszerzanie wiedzy i umiejętności - Kształtowanie postaw społecznych - Organizowanie rozrywki - Kształtowanie zainteresowań - Chaos informacyjny

29 SKUTKI ODDZIAŁYWANIA TELEWIZJI NA CZŁOWIEKA POZYTYWNE Rozwój intelektualny Bieżące informacje ze świata Rozwijanie zainteresowań NEGATYWNE Choroby fizyczne Choroby psychiczne Zły pogląd na świat Zaburzenia rozwoju społecznego

30 PRASA PODSTAWOWE FUKNCJE PRASY Informacyjna Opiniotwórcza Rozrywkowa Organizatorska Integracyjna PODSTAWOWE CECHY PRASY Prasa nie ma zamkniętej formy Możliwość dostosowania się do odbiorcy Uniwersalność Niezależność Szeroki zasięg

31 INTERNET Nauka Możliwość załatwiania spraw z kontrahentami z zagranicy Komunikacja Szybkie wyszukiwanie informacji Możliwość załatwienia wielu spraw bez wychodzenia z domu

32 Funkcje mass mediów Informacyjna Przekazywanie informacji o najważniejszych i najnowszych wydarzeniach z kraju oraz ze świata. Opiniotwórcza Kształtowanie postaw społeczeństwa i poglądów na różne tematy. Kontrolna Analizowanie działań organów władzy i osób publicznych. Informowanie obywateli o odkrytych nieprawidłowościach. Socjalizacyjno - integracyjna Współorganizowanie przedsięwzięć społeczno - kulturalnych integrujących obywateli. Kulturalno - rozrywkowa Zapewnianie kontaktu z dziedzictwem kulturowym; dostarczanie rozrywki. Edukacyjna Przekazywanie i upowszechnianie wiedzy, np. poprzez nadawanie programów edukacyjnych.

33 Jest to ogół czynności wykonywanych przez przedsiębiorstwa w celu uzyskania rozgłosu oraz zainteresowania konsumentów. Reklama ma za zadanie informowania nas o danym produkcie. CO TO JEST REKLAMA?

34 FUNKCJE REKLAMY: Edukacyjna Informacyjna Wspierania sprzedaży Konkurencyjna Manipulacyjna Komplementarności

35 ROLA REKLAMY W MEDIACH Ogólną i podstawową rolą reklamy jest zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu przedstawianego produktu. Reklama w mediach jest uważana za najskuteczniejszą formę docierania do masowego odbiorcy. Szacuje się, że reklama w telewizji dociera do 98% ludzi w Polsce.

36 WYNIKI ANKIETY Wpływ reklamy na wybór produktów przez konsumenta na podstawie przeprowadzonej ankiety przez uczniów z Reptowa- Kobylanki. Liczba osób, które brały udział w przeprowadzanej ankiecie wynosi 34. Oto wyniki:

37 JAKI JEST PANI/PANA STOSUNEK DO REKLAM?

38 CO PRZYKUWA PANI/PANA UWAGĘ W REKLAMACH?

39 GDZIE NAJCZĘŚCIEJ NATRAFIA PANI/PAN NA REKLAMY?

40 KTÓRY ŚRODEK PRZEKAZU REKLAMOWEGO WYWIERA NA PANI/PANU NAJWIĘKSZY WPŁYW?

41 CZY REKLAMA MA WPŁYW NA PODEJMOWANE PRZEZ PANIĄ/PANA DECYZJE ZAKUPOWE?

42 JAK CZĘSTO DOKONUJE PANI/PAN ZAKUPU POD WPŁYWEM REKLAMY?

43 PŁEĆ OSÓB ANKIETOWANYCH

44 WIEK OSÓB ANKIETOWANYCH

45 MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPY ANKIETOWANEJ

46 Trzecia część

47 MEDIA W EKONOMII I SPOŁECZEŃSTWIE

48 WYNIKI ANKIETY Wpływ mediów na życie społeczeństwa na podstawie przeprowadzonej ankiety przez uczniów Zaniemyśla. Liczba osób, które brały udział w przeprowadzanej ankiecie wynosi 45. Oto wyniki, które podajemy w procentach:

49 PŁEĆ OSÓB ANKIETOWANYCH

50 ILE CZASU SPĘDZA PANI/PAN W CIĄGU DNIA PRZED KOMPUTEREM?

51 ILE CZASU SPĘDZA PANI/PAN W CIĄGU DNIA, OGLĄDAJĄC TELEWIZJĘ?

52 ILE CZASU SPĘDZA PANI/PAN W CIĄGU DNIA, SŁUCHAJĄC RADIA?

53 ILE CZASU SPĘDZA PANI/PAN W CIĄGU DNIA, CZYTAJĄC PRASĘ?

54 Z KTÓREGO ŚRODKU MASOWEGO PRZEKAZU KORZYSTA PANI/PAN NAJCZĘŚCIEJ?

55 JAKIEJ STACJI RADIOWEJ NAJCZĘŚCIEJ PANI/PAN SŁUCHA?

56 JAKIM GATUNKU PRASY PANI/PAN GUSTUJE? (MAKSIMUM TRZY ODPOWIEDZI)

57 JAKIE STRONI INTERNETOWE NAJCZĘŚCIEJ PANI/PAN ODWIEDZA?

58 JAKIE WEDŁUG PANI/PANA ZNACZENIE MAJĄ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU W WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?

59 MEDIA W POLITYCE

60 ROLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W ŻYCIU POLITYCZNYM Jak wielką rolę pełnią media w życiu politycznym? Czy mogą one kreować nasze spojrzenie na daną opcję polityczną, na dany plan, pomysł władz? Spróbujemy zaraz odpowiedzieć sobie na powyższe pytania…

61 POLITYKA TO NAJCZĘŚCIEJ… …przede wszystkim pogoń za newsem, najlepiej o charakterze sensacji. Publikacje nie do końca sprawdzone, pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Artykuły plotkarskie w najlepszym razie dewaluujące osobowość i wizerunek bohatera takiego artykułu, czy wreszcie felietony, które z założenia mają informować, a z reguły zakrzywiają rzeczywistość tylko po to, by zwiększyć nakład.

62 PODSTAWĄ POLITYKI I… …rzetelnego dziennikarstwa jest obiektywne relacjonowanie wydarzeń, poparte starannością zawodową i etyką dziennikarską. Niestety medialna dżungla, to po wielekroć publikacje, artykuły, felietony, nie mające nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem.

63 SKUTEK INGERENCJI MEDIÓW W POLITYCE Politycy zostali zmuszeni do dostosowania swojego zachowania do nowej sytuacji medialnej. Każdy ich krok jest obserwowany i na bieżąco komentowany w studiach telewizyjnych oraz na stronach internetowych. W wyniku tej nowej sytuacji, politycy muszą liczyć się z mediami, a także media uzyskały bardzo silną pozycje, niekiedy pozwalającą im wpływać na życie polityczne kraju.

64 PODSUMOWANIE W trakcie ostatniego, V semestru naszego projektu Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!! praca była dla nas momentami ciężka, ale miła oraz sprawiła nam całe mnóstwo radości. Szkoda, że jest to już ostatni raz, gdy możemy robić prezentację razem... Te wspólne pięć semestrów zbliżyło nas do siebie, zacieśniło więzy współpracy i przyjaźni w grupie, a także rozwinęło każdego z nas indywidualnie. Pokazało też, że istnieją różne alternatywne źródła wiedzy, które warto wykorzystywać, bo warto wiedzieć coś więcej, warto poznawać nowe rzeczy, warto poznawać świat przedsiębiorczości…

65 MATERIAŁY I ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH KORZYSTALIŚMY www.google.pl www.wikipedia.pl www.zaniemysl.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu http://www.sciaga.pl/tekst/30073-31-wplyw_srodkow_masowego_przekazu_na_postawy_i_zachowania_wspolczesnych http://www.edukacja.edux.pl/p-1163-rola-mediow-we-wspolczesnym-swiecie.php http://www.masscomm.pl/PDF/TP4.pdf http://www.publikacje.edu.pl/materialy4/dodatki/2922.pdf http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/1_133/05.htm http://wiedzaiedukacja.eu/archives/19250

66 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google