Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE MGP Nazwy szkół: II LO w Stargardzie Szczecińskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID MGP grupy: 97_40_P_G1 i 97_75_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy : Współczesne problemy rynku pracy Semestr/rok szkolny: czwarty/ 2011/2012

3 Współczesne problemy rynku pracy w Polsce

4 Pojęcie rynku pracy Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rodzaje rynków pracy podział według "statusu prawnego" pracy: rynek oficjalny - gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp. szara strefa (tzw. "praca na czarno"): uzyskiwanie dochodów bez odpracowania żadnych składek - jest to korzystne dla pracodawcy, z kolei dla pracobiorcy jest niekorzystne, jednak z drugiej strony, ze względu na brak składek pracobiorca więcej zarabia, stąd przewiduje się, że w Polsce ok. 30-40% Polaków pracuje na czarno Podział rynku pracy ze względu na zasięgu : rynek lokalny - praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (do 60-70 km) rynek regionalny - dotyczący całego regionu (np. województwo) rynek krajowy - dotyczący całego kraju rynek zagraniczny - praca poza granicami kraju.

5 Wskaźniki aktywności zawodowej – ile osób jest w Polsce aktywny zawodowo?

6

7 Z powyższych wykresów wynika że w współcześnie w Polsce pracuje około 55% populacji w wieku produkcyjnym a z ostatnich danych GUS bezrobocie sięga 12 % jakie są tego przyczyny? Skąd pojawiają się problemy ze znalezieniem pracy ?

8 Poziom bezrobocia w Polsce w okresie 14 lat

9 Jak próbuje się rozwiązać problem bezrobocia w Polsce?

10 Po naszej analizie współczesnych problemów na rynku pracy w Polsce wynika, że problematyka jest bardzo złożona i ma następujące przyczyny: Ogromne koszty pracy (znacznie wyższych niż w większości innych państw) stąd szara strefa. Brak mobilności większości społeczeństwa. Niski wskaźnika dotacji do tworzenia nowych miejsc pracy z funduszy europejskich i PUP. De facto trzeba mieć własne środki na otwarcie działalności, a dopiero potem są one refundowane z funduszu. Wymogi zabezpieczenia wekslem czy podżyrowania oznaczają, że dla osób nie mających majątku nie ma możliwości otrzymania dotacji i uruchomienia własnej działalności. Zbyt wąskie grono beneficjentów programów unijnych aktywizujących zawodowo. (Część z nich jest skierowana do grup docelowych aktualnie nie mogących podjąć samozatrudnienia ). Wymogów stawianych przez pracodawców dotyczących doświadczenia Błędnych kierunków studiów i szkoleń nie wypełniających lukę w zawodach a uczących tylko na modnych kierunkach. Szeroko pojęty kryzys zniechęcający do aktywności i rozwoju przedsiębiorstw (obawa ).

11 A jak sobie radzą ludzie mobilni i aktywni nie mogący znaleźć pracy w Polsce? GUS oszacował ilu Polaków mieszka za granicą. 1 990 tys. Polaków przebywało czasowo poza granicami kraju pod koniec 2010 roku – wynika z szacunkowych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane te nie obejmują jednak migracji wahadłowych i sezonowych. Większość z Polaków mieszkała w krajach europejskich – ogółem 1 690 tys. migrantów z Polski, w tym przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej (1 615 tys.), z czego najwięcej w Wielkiej Brytanii (ok. 560 tys.) oraz w Niemczech 455 tys. Powyżej 100 tys. Polaków przebywało z kolei w Irlandii (125 tys.) i Holandii (108 tys.). Według oceny GUS ok. 80% Polaków mieszka za granicą dłużej niż rok. Zdecydowana większość osób wyjeżdżających z Polski to migranci ekonomiczni, ale powoli rośnie odsetek osób, które wyjeżdżają za granicę, by dołączyć do pracujących już tam członków swoich rodzin.

12 Szacunkowe dane opublikowane przez GUS obejmują także osoby, które za granicą przebywają od wielu lat, ale dotychczas nie wymeldowały się z miejsca stałego pobytu w Polsce. Nie uwzględniają jednak migrantów sezonowych, przebywających poza krajem krócej niż trzy miesiące. Dlatego należy do tych danych podchodzić z dużą ostrożnością. Ponadto, liczby podawane przez GUS mówią o wielkości populacji mieszkańców Polski przebywających w danym kraju w danym okresie (pod koniec roku) i nie można na ich podstawie wnioskować o skali wyjazdów lub powrotów. Testem dla trafności najnowszych szacunków GUS mogą okazać się wyniki powszechnego spisu gospodarstw domowych i mieszkań (NSP) zrealizowanego w 2011 r. Zgodnie z zapowiedzią, wyniki NSP 2011 w zakresie migracji zostaną opublikowane w 2012 r. Źródło: GUS

13 Akty prawne > prawo pracy, kodeks pracy > bezrobocie, aktywizacja zawodowa, instytucje rynku pracy > integracja społeczno-zawodowa, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalne > działalność pożytku publicznego, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wolontariat > inne akty prawne (podatki, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) > Dokumenty strategiczne: > związane z rynkiem pracy, bezrobociemprawo pracy, kodeks pracybezrobocie, aktywizacja zawodowa, instytucje rynku pracyintegracja społeczno-zawodowa, zatrudnienie socjalne, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalnedziałalność pożytku publicznego, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wolontariatinne akty prawnezwiązane z rynkiem pracy, bezrobociem

14 Rynek pracy w Unii Europejskiej

15

16 POLITYKA STRATEGII ZATRUDNIENIA Cele - osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia, - promowanie wykwalifikowanej siły roboczej, - wdrażanie europejskiej koordynacji w sektorze zatrudnienia przy jednoczesnej stałej obserwacji jego rozwoju.

17 POLITYKA STRATEGII ZATRUDNIENIA Regulacje prawne regulacje dotyczące swobodnego przemieszczania się pracowników; regulacje o równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia; przepisy dotyczące społecznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw; regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników; regulacje o dialogu społecznym oraz o zasadach konsultowania pracowników.

18 Strategia lizbońska Cele: zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, stworzenie gospodarki opartej na wiedzy, zagwarantowanie wzrostu konkurencyjności oraz poziomu zatrudnienia w UE zapewnienie spójności społecznej oraz dbałość o zrównoważony rozwój i ekologię. stanowiła plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000r. Przyczyną opracowania założeń strategii była pogłębiająca się różnica rozwojowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią, a krajami członkowskimi oraz sprostanie wyzwaniom stojącym przed Unią związanym z rosnącą konkurencją innych krajów, m.in. Chin oraz Indii.

19 W odniesieniu do Polski za najważniejsze działania prowadzące do pomyślnego spełnienia założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej uznano: stworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-legislacyjnego i finansowego dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości zwiększenia potencjału konkurencyjności i generowania innowacji zwłaszcza przez MŚP stworzenie nowoczesnego systemu transportowego i energetycznego stanowiącego spójny element europejskich sieci infrastrukturalnych, modernizację systemów edukacji i kształcenia zawodowego reformę publicznych służb zatrudnienia, której efektem końcowym będzie wdrożenie efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy reformę sektora badań publicznych

20 Badania ludności według krajów Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone są przez GUS od 1992 roku w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej. Celem badania jest uzyskanie informacji o wielkości i strukturze siły roboczej. W efekcie badania zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, czyli suma osób pracujących i bezrobotnych, jak również określona liczba osób biernych zawodowo, czyli osób nie pracujących i niezainteresowanych podjęciem pracy. Wyniki BAEL są porównywalne w skali międzynarodowej. Aby osoba została uznana za bezrobotną wg BAEL, musi spełniać 3 warunki: 1) Nie pracowała w okresie badanego tygodnia. 2) Przez 4 tygodnie (wliczając jako ostatni tydzień badany) poszukuje aktywnie pracy. 3) Jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu.

21 Badanie bezrobocia rejestrowanego dostarcza informacje o osobach poszukujących pracy oraz o osobach niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Celem badania BR jest: 1) Pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, według cech demograficzno - społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz płynność bezrobocia z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych. 2) Diagnoza sytuacji na rynku pracy w zakresie ludności bezrobotnej zrejestrowanej w urzędach pracy oraz realizacji działań na rzecz promocji zatrudnienia (pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy), obejmująca również informacje o liczbie ofert pracy będących w dyspozycji urzędów pracy.

22

23

24

25 Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych.

26 Elementy wchodzące w skład procesu zarządzania kadrami: planowanie zasobów nabór pracowników (rekrutacja) wdrożenie (adaptacja pracownika) ocenianie efektów pracy szkolenie pracowników (rozwój) nagradzanie pracowników Na zasoby ludzkie składają się: wiedza umiejętności doświadczenie postawy

27 Trendy na europejskim rynku pracy Znaczące zmiany w sferze społeczno-gospodarczej w Europie, jak i na świecie powodują, że szczegółowe przewidywanie długookresowych tendencji na rynku pracy jest rzeczą względnie problematyczną, dlatego prognozy z reguły opracowane są w perspektywie lat 2015-2020 dla całych sektorów i grup zawodowych. Badania przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy prowadzone są regularnie od wielu lat przez European Centre for the Development of Vacational Training. Największy spadek przewiduje się w kategoriach zawodowych takich jak: pracownicy sektora rolnictwa i rybołówstwa rzemieślnicy

28 Artykuły z prasy Praca za wszelką cenę. Arogancki szef, mobbing, dalekie dojazdy - na to godzi się wielu pracowników, bo bardzo boją się zwolnienia - informuje "Rzeczpospolita". 46 proc. pytanych często spotyka się ze złym traktowaniem i wulgarnymi odzywkami szefa, 41 proc. jest to w stanie znosić by zachować posadę. Z kolei mobbing w swojej firmie dostrzega 36 proc. pracowników. Tak wynika z badania przeprowadzonego na 843 pracownikach samorządowych i firm prywatnych przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW i Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

29 2. Certyfikat to dziś za mało Ośmiu na dziesięciu pracodawców nie wierzy w zapewnienia kandydatów o znajomości języków obcych, jakie podają w CV - wynika z sondażu przeprowadzonego w drugiej połowie lipca przez agencję edukacyjną Language Abroad w 200 firmach. Jedynie co trzeci przedsiębiorca za wiarygodne źródło potwierdzające umiejętności uznał certyfikat, a jedna czwarta postawiła głównie na sprawdzenie kandydata w praktyce podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

30 3.Stres - nowy współpracownik Polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych na świecie - wynika z badań Extended DISC. Wskaźnik napięcia wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów świata - Wielkiej Brytanii, USA czy Brazylii. W 2008 roku pod względem poziomu stresu w pracy wyprzedziliśmy nawet słynących z etosu pracy Koreańczyków. Nie bez przyczyny umiejętność radzenia sobie z napięciem staje się kolejnym wymogiem polskich pracodawców. - Firmy coraz częściej oczekują wysokiej odporności na stres. W stosunku do ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost tego typu ofert o blisko 5,5%. Z początkiem lutego 2011 roku stanowiły one ponad 8% spośród wszystkich 25 tys. propozycji opublikowanych w naszej giełdzie - mówi Beata Szilf-Nitka, dyrektor generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl.

31 Trzymanie nerwów na wodzy jest szczególnie cenione na stanowiskach menedżerskich i typowo biurowych. Ponad 55% ofert jest skierowanych do kadry zarządzającej lub też pochodzi z następujących branż: obsługa klienta, sprzedaż, bankowość, finanse, konsulting. - Można powiedzieć, że wśród osób zajmujących się obsługą klienta czy sprzedażą stres jest na porządku dziennym. Długie negocjacje z kontrahentami czy rozmowy z poirytowanymi klientami to główne źródło napięcia. W przypadku kierowników za stres winić należy przede wszystkim dużą dawkę odpowiedzialności oraz obowiązek zarządzania i oceny pracy innych - tłumaczy Anna Cuprian, psycholog, specjalista ds. rekrutacji w firmie Sedlak & Sedlak

32

33 4. Rynek pracy w UE, a polscy specjaliści Wraz z otwarciem nowych rynków pracy po dniu 1 maja 2011, 24% przebadanych przez HAYS polskich specjalistów i menedżerów chce wyjechać do Niemiec (lub Szwajcarii 20% czy Austrii 12%), wynika z najnowszych badań międzynarodowej firmy rekrutacyjnej HAYS Poland. Zdecydowani na migrację są przede wszystkim specjaliści (69,1%) i menedżerowie (45,6%) ale także dyrektorzy (pracy w zarządzie będzie poszukiwać 12,6% badanych). Co ciekawe są to głównie osoby, które pierwsze doświadczenia w pracy zagranicą mają już za sobą a ich oczekiwania finansowe pozostają na poziomie minimum 15 tys. PLN netto miesięcznie. Zaskakująco, do wyjazdu szykują się także pracownicy nie znający języka niemieckiego lub dopiero zaczynający się uczyć, również licząc na zarobki rzędu 12-15 tys. PLN netto miesięcznie. Bez języka, ale chcą zarabiać 12-15 tys. PLN

34 Zaletą wprowadzenia wspólnej waluty będzie porównywalność nie tylko cen, ale też wynagrodzeń. Warto więc już teraz zwrócić uwagę na zróżnicowania płacowe w krajach UE. Dane dotyczą co prawda 2005 r., ale ostatnie dwa lata nie zdołały zatrzeć różnic w zarobkach. W 2005 r. statystyczny Polak zatrudniony w przemyśle i usługach zarabiał średnio w miesiącu 656 euro brutto, czyli ok. 3,4- krotnie mniej niż obywatele innych krajów UE (prawie 2,3 tys. euro). Najwyższe wynagrodzenia oferowali pracodawcy w Luksemburgu i Danii (powyżej 3,8 tys. euro) oraz w Wielkiej Brytanii (3,2 tys. euro). Najniższe zaś w Bułgarii (172 euro), Rumunii (263 euro), na Łotwie (340 euro) i Litwie (397 euro).

35 W tyle pozostajemy także pod względem wydajności pracy. W 2005 r. PKB wytworzony przez pracownika w ciągu godziny wynosił w Polsce 19,9 dol. wobec 50,6 dol. w Irlandii, 48,5 dol. w Niderlandach, 47,6 dol. w Niemczech, 43 dol. w Szwecji, 42,9 dol. w Wielkiej Brytanii. Natomiast wydajność pracy w naszym kraju jest zbliżona do notowanej na Słowacji, Cyprze i w Czechach, a przewyższa o 42 proc. wydajność pracownika na Łotwie, o 28 proc. na Litwie i o 19 proc. w Estonii, uzasadniając wyższy niż w tych krajach poziom zarobków.

36 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google