Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwy szkó ł : Zespó ł Szkó ł Technicznych w Pleszewie Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokszta ł c ą ce im. Ż eromskiego w Goleniowie ID grup:97/90_MF_G1 oraz 97/48_MF_G1 Kompetencja:Matematyczno-fizyczna Temat projektowy:Woda Semestr/rok szkolny: semestr IV / rok szkolny 2011/2012

3 Cele projektu Poznanie w ł a ś ciwo ś ci wody. Poznanie praw rz ą dz ą cych zachowaniem si ę wody. Samodzielne przeprowadzanie do ś wiadcze ń. Analiza wyników do ś wiadcze ń. Wyja ś nienie zjawisk ż ycia codziennego, którym podlega woda. Zastosowanie e-learningu do poszerzania swojej wiedzy i umiej ę tno ś ci. Doskonalenie umiej ę tno ś ci przygotowania prezentacji. Integracja grupy. Poszerzenie kompetencji matematyczno-fizycznych.

4 Spis Treści 1. Ciek ł y stan skupienia 2. Prawo Pascala 3. Ci ś nienie hydrostatyczne 4. Prasa hydrauliczna 5. Prawo Archimedesa 6. P ł ywanie cia ł 7. Napi ę cie powierzchniowe 8. Kropla 9. Si ł y przylegania 10. Zjawisko w ł oskowato ś ci 11. Pr ą d konwekcyjny i morski 12. Ciecz przech ł odzona 13. Zale ż no ść temperatury wrzenia i topnienia od ci ś nienia 14. Anomalna rozszerzalno ść wody 15. Podsumowanie projektu 16. Ź ród ł a wiedzy

5 Ciekły stan skupienia Stan skupienia materii po ś redni mi ę dzy cia ł em sta ł ym a gazem, w którym cia ł o fizyczne trudno zmienia obj ę to ść, a ł atwo zmienia kszta ł t. Najbardziej znana ciecz to woda (tlenek wodoru) zbudowana jest z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu.

6 BLAISE PASCAL Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczyni ł si ę do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Tematem jego bada ń by ł y m. in. prawdopodobie ń stwo, pró ż nia i ci ś nienie atmosferyczne. Na jego cze ść nazwano jednostk ę ci ś nienia paskal oraz j ę zyk programowania Pascal.

7 Prawo Pascala Je ż eli na p ł yn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkni ę tym wywierane jest ci ś nienie zewn ę trzne, to (pomijaj ą c ci ś nienie hydrostatyczne) ci ś nienie wewn ą trz zbiornika jest wsz ę dzie jednakowe i równe ci ś nieniu zewn ę trznemu.

8 Podstawowym zastosowaniem prawa Pascala jest prasa hydrauliczna, która przy wykorzystaniu dwóch tłoków o różnych polach powierzchni zwielokrotnia siłę (stałość ciśnienia w zamkniętym układnie hydraulicznym) Zastosowania: do podnoszenia samochodów, do badania wytrzymałości tworzyw, w hamulcach hydraulicznych, w samolocie do poruszania krawędzi skrzydeł przy sterowaniu do wyciskania soku z owoców, oleju z nasion. Prasa hydrauliczna

9 Ciśnienie hydrostatyczne Ci ś nienie, wynikaj ą ce z ci ęż aru cieczy znajduj ą cej si ę w polu grawitacyjnym. Ci ś nienie hydrostatyczne nie zale ż y od wielko ś ci i kszta ł tu zbiornika, a zale ż y od g łę boko ś ci. gdzie - gęstość cieczy g - przyspieszenie ziemskie h – wysokość słupa cieczy

10 ARCHIMEDES Najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych uczonych starożytności, pochodzący z Syrakuz na Sycylii. W dzisiejszych czasach kiedy w naszej głowie zaświta jakiś pomysł, bardzo często wykrzykujemy na głos słowo Eureka. To słynne słowo jest bezpośrednio przypisane Archimedesowi, za wynalezienie sposobu pomiaru objętości obiektów o nieregularnych kształtach.

11 Prawo Archimedesa Wersja współczesna prawa: Na cia ł o zanurzone w p ł ynie (cieczy, gazie lub plazmie) dzia ł a pionowa, skierowana ku górze si ł a wyporu. Warto ść si ł y jest równa ci ęż arowi wypartego p ł ynu. Si ł a ta jest wypadkow ą wszystkich si ł parcia p ł ynu na cia ł o. Stara wersja prawa: Cia ł o zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ci ęż arze tyle, ile wa ż y ciecz lub gaz wyparty przez to cia ł o.

12 gdzie F w – siła wyporu – gęstość ośrodka V zan – objętość części zanurzonej ciała F g – siła ciężkości V wyn – objętość części wynurzonej ciała Siła działająca na ciało zanurzone w płynie czyli w cieczy lub gazie w obecności ciążenia. Jest skierowana pionowo do góry – przeciwnie do ciężaru. Wartość siły wyporu jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało. Siła wyporu

13 cia ł o tonie, gdy Q>F w cia ł o p ł ywa, gdy Q=F w cia ł o wyp ł ywa, gdy Q { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/842474/2/slides/slide_12.jpg", "name": "cia ł o tonie, gdy Q>F w cia ł o p ł ywa, gdy Q=F w cia ł o wyp ł ywa, gdy QF w cia ł o p ł ywa, gdy Q=F w cia ł o wyp ł ywa, gdy Q

14 Napięcie powierzchniowe Zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę jednostkę.

15 Napięcie powierzchniowe – powstaje w wyniku działania sił spójności. Są na tyle silne, że potrafią utrzymać się na swojej powierzchni nawet ciężkie przedmioty. Napięcie to można jednak zmniejszyć dolewając detergentu. Napięcie powierzchniowe Siły spójności – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą.

16 Dzięki zjawisku napięcia powierzchniowego żyletka i moneta pływają na powierzchni wody Detergent zmniejszył napięcie powierzchniowe i żyletka utonęła

17 Napięcie powierzchniowe w przyrodzie

18 Kropla Decydujący wpływ na kształt powierzchni swobodnej kropli mają siły napięcia powierzchniowego powstające wskutek oddziaływań międzycząsteczkowych. Kropla w stanie swobodnym, gdy nie działają na nią żadne siły zewnętrzne lub siły te się znoszą, przybiera kształt idealnej kuli, gdyż jest to bryła o najmniejszej możliwej powierzchni.

19 Siły przylegania to siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy i cząsteczkami naczynia. Powierzchnia swobodna cieczy znajdującej się w naczyniu może przyjmować kształt wklęsły lub wypukły. Zjawisko to nazywamy meniskiem. Menisk wklęsły tworzy się dla cieczy zwilżających ściany naczynia. Siły spójności są mniejsze od sił przylegania. Menisk wypukły tworzy się dla cieczy nie zwilżających ścian naczynia. Siły spójności są większe od sił przylegania.

20 Zjawisko włoskowatości To zjawisko wywołane siłami działającymi między drobinami ciał stałych i ciekłych, polegające na wznoszeniu się do różnej wysokości w naczyniach i rurkach o różnej średnicy cieczy znajdującej się w równowadze

21 Prąd konwekcji – prąd spowodowany różnicą gęstości pomiędzy obszarami o różnej temperaturze w płynie. Przykładami takich prądów mogą być: gorące gazy unoszące się do góry nad płomieniem (śreżoga) rozedrgane powietrze tworzące wrażenie mgły w gorący i upalny dzień (np. nad rozgrzanym asfaltem) przepływy plastycznej materii skalnej i skalno- magmowej w płaszczu Ziemi Prąd morski – duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane różnicami temperatur, ruchem obrotowym Ziemi, występowaniem wiatrów stałych bądź zasoleniem

22 Ciecz przechłodzona To ciało istniejące w stanie ciekłym poniżej temperatury krzepnięcia. Typowa ciecz powinna teoretycznie przejść w ciało krystaliczne w temperaturze krzepnięcia. Krystalizacja jest jednak procesem wymagającym odpowiednich warunków i przeważnie musi być ona w jakiś sposób zainicjowana. Wszystko to umożliwia uzyskanie cieczy przechłodzonej. Dla przykładu możliwe jest przechłodzenie wody do temperatury 231 K (42 °C), podczas gdy jej temperatura krzepnięcia wynosi 273,15 K (0 °C).

23 Zależność temperatury wrzenia i topnienia od ciśnienia Pod ciśnieniem około 1000 hPa temperatura wrzenia wody wynosi C, a temperatura topnienia 0 0 C. Jeśli nad powierzchnią wody ciśnienie jest mniejsze od atmosferycznego, wrze ona w temperaturze niższej niż C. Temperatura topnienia także zależy od ciśnienia: im wyższe ciśnienie, tym niższa temperatura topnienia lodu.

24 Anomalna rozszerzalność wody Zjawisko fizyczne polegające na zmniejszaniu się objętości wody w miarę wzrostu temperatury w przedziale od 0 0 C do 4 0 C. Jednocześnie wiąże się to ze wzrostem gęstości wody.

25 Podsumowanie Poznaliśmy właściwości wody. Poznaliśmy prawa rządzących zachowaniem się wody. Samodzielne przeprowadziliśmy doświadczenia. Wyjaśniliśmy wiele zjawisk życia codziennego, którym podlega woda. Często stosowaliśmy e-learning do poszerzania naszej wiedzy i umiejętności. Doskonaliliśmy umiejętności przygotowania prezentacji. Grupa zintegrowała się. Wzrosły nasze kompetencje matematyczno-fizyczne.

26 ŹRÓDŁA WIEDZY wikipedia.pl hydro8.blogspot.com/2009/03/prawo-pascala.html math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Pictures/Archimedes P ctures.html kurcabatomasz7.w.interia.pl/zagadnienia/plywanie.html bobis.republika.pl/rozne.htm

27 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google