Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im"— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu Id grupy: 97/35_P_G1 i 97/28_P_G1 Opiekunowie: Katarzyna Jardzioch i Magdalena Garus-Galeba Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: III/2010/2011r

3 Osobowość jest jednym z najważniejszych pojęć w psychologii i oznacza całość procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się w działaniu, ukierunkowanym na realizację określonych celów. Cechami osobowości nazywamy względnie stałe właściwości psychiczne i fizyczne charakteryzujące daną osobę i różniące ją od innych pod względem zachowania oraz przebiegu procesów psychicznych (np. odporność, wrażliwość, odwaga, motywacja, mechanizmy kontroli, temperament). Określone cechy osobowości predysponują nas do konkretnych zachowań - i tak jedne osoby będą otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń, gotowe do działanie, a inne przeciwnie będą zainteresowane raczej ograniczaniem życiowego ryzyka i niechętne do podejmowania wyzwań.

4 Wśród ogólnych definicji spotykamy następujące ujęcia osobowości: Osobowość jest zbiorem względnie stałych charakterystycznych dla danej jednostki cech które wpływają na sposób jej zachowania oraz pozwalają różnicować tą jednostkę od innych jednostek. Osobowość jest pewnego rodzaju systemem warunków wewnętrznych które wpływają na sposób adaptacji człowieka do środowiska Osobowość jest to zespół różnego rodzaju mechanizmów psychologicznych takich jak np. tożsamość, inteligencja, motywy, system wyznawanych wartości , które sprawiają że człowiek jest w stanie kierować własnym życiem natomiast jego zachowania są spójne i zorganizowane. Osobowość to specyficzny względnie stały sposób reagowania człowieka na środowisko

5 Teoria Freuda Pierwszą zwartą i dużo bardziej rozbudowaną niż poprzednie, teorią psychoanalityczną przedstawiającą rozwój osobowości była koncepcja Sigmunda Freuda. Zwrócił on uwagę, że niebywale ważnym okresem życia jest dzieciństwo, którego okresy muszą być przeżyte w ściśle określonych zasadach, błędy (fiksacje) powodują bowiem nieodwracalne, określone cechy w dorosłym życiu. Według niego, osobowość rozwija się w sposób ciągły, ale najbardziej znaczącym okresem jej formowania jest okres między 1 a 5 rokiem życia. Wedle Freuda - co charakterystyczne - mechanizm przemian rozwojowych polega na ewolucji popędu seksualnego, a jego istota na zmianie sfer w których się manifestuje, oraz sposobów jego kontroli lub zaspokajania. Główną rolę w przemianach odgrywa relacja tzw. zachowań elementarnych, czyli instynktownych, ze światem zewnętrznym, który poddaje owe zachowania naciskom, a ich posiadacza - określonym, kategorycznym wymaganiom.

6 Rozwój osobowości według Cormana

7 Rozwój osobowości według Junga

8 Najważniejsze procesy
Teoria stosunków interpersonalnych Okres Najważniejsze procesy Niemowlęctwo Dostrzeżenie granic i autonomiczności cielesnej Wczesne dzieciństwo Dostrzeżenie wymagań kultury, konfrontacja własnych popędów z oczekiwaniami Późne dzieciństwo Próba rezygnacji z popędów na rzecz solidarności z grupą, odkrycie współzawodnictwa Przedpokwitania (9-12 lat) Zdolność do intymnych związków, poczucie wartości drugiego człowieka Pokwitania Manifestacja problemów seksualnych, na koniec umiejętność tworzenia trwałych związków Dojrzałość Absolutne uspołecznienie, odpowiedzialne wypełnienie ról społecznych.

9 Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne. Rozumienie, struktura i znaczenie osobowości w procesie egzystencji dla procesów życia Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia. Teoretycy osobowości powiązani z poglądem materialistycznym, niezależnie od konkretnych rozwiązań odnośnie do struktury i rozwoju osobowości, podzielają pogląd, że osobowość kształtuje się wyłącznie w działaniu. Należy traktować ją jako wynik działalności ludzkiej oraz jako produkt warunków społeczno - historycznych. Psychologowie osobowości nie ignorują jednak faktu, że ludzie różnią się między sobą pod względem wielu cech zachowania , które już nie można uznać za zjawiska fizjologiczne, i które trudno jeszcze uznać za zjawiska osobowości. Zrodziło się szereg nowych koncepcji traktujących o dynamicznym aspekcie osobowości, czy o wymiarze intensywności zachowania, pojawiła się koncepcja poszukiwania doznań i stymulacji oraz siły układu nerwowego.

10 Cechy osób uległych, asertywnych i agresywnych
Osoby uległe Osoby asertywne Osoby agresywne mają zaniżoną samoocenę oceniają siebie obiektywnie zazwyczaj mają zawyżoną samoocenę odzywają się bardzo rzadko często się odzywają odzywają się zbyt często nie potrafią wyrazić swoich uczuć wyrażają swoje uczucia w sposób otwarty najczęściej w sposób otwarty wyrażają jedynie uczucia negatywne nie potrafią powiedzieć „nie” potrafią odmówić i uzasadnić swoją odmowę odmawiają w sposób kategoryczny, często niegrzeczny godzą się na zależność od innych akceptują swoją autonomię chcą dominować nad innymi są nieśmiałe i skryte, unikają kontaktów z innymi ludźmi są śmiałe i otwarte, potrafią uszanować odrębność innych narzucają się otoczeniu, gardzą innymi

11 Zachowania się człowieka w sytuacjach trudnych
Frustracja jest przykrym stanem emocjonalnym, wywołanym pojawieniem się przeszkody w dążeniu do zaspokojenia jakiejś potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. Przyczyny frustracji: przeszkody wewnętrzne natury fizycznej lub umysłowej, charakter zewnętrzny, np. brak odpowiednich instrumentów czy narzędzi, konflikt motywacyjny. Frustracje wyzwalają nieświadome mechanizmy obronne, takie jak: represja (wyparcie) – usunięcie z pamięci wydarzeń związanych z frustracją, racjonalizacja – pozornie racjonalne uzasadnienie własnych działań, fantazjowanie – wyobrażenie sobie momentu osiągnięcia celu, rezygnacja, substytucja – poszukiwanie form zastępczych,

12 Zachowania się człowieka w sytuacjach trudnych
Stres jest stanem ogólnej mobilizacji sił fizycznych (podwyższony poziom adrenaliny, przyśpieszone tętno i oddech) i psychicznych (natężenie uwagi) jako reakcji na bodziec (stresor). Stres objawia się pozytywnymi lub negatywnymi zmianami w zachowaniu człowieka. W wielu wypadkach działa mobilizująco. Najliczniejszą grupę źródeł stresów stanowią stresory społeczne. Umiejętność pokonywania stresu i frustracji jest bardzo ważne. Do skutecznych technik antystresowych należą: Zmiana formy aktywności (np. zmiana pracy umysłowej na fizyczną), Słuchanie ulubionej muzyki, najlepiej cichej i spokojnej, Odpowiednie zaplanowanie działań, Dotlenienie organizmu, Aromaterapia, Hydroterapia.

13 Zachowania się człowieka w sytuacjach trudnych
Śmiech. Zabawna książka, komedia, wesołe towarzystwo, Odpowiednia dieta. Węglowodany ułatwiają uwalnianie się w organizmie serotoniny działającej kojąco na układ nerwowy, Sen. Silny stres może powodować bezsenność, co pogłębia zły stan psychiczny człowieka. Techniki relaksacji – joga, medytacja i inne, Ziołolecznictwo. Odpowiednie zioła: szałwia, dziurawiec, a zwłaszcza melisa skutecznie przeciwdziałają skutkom stresu. Należy wystrzegać się takich sposobów na zwalczanie stresu, jak: papierosy, alkohol, narkotyki.

14 Rozwój religijny człowieka
Rozwój religijny wyraża się u każdego człowieka inaczej. Nie ma czegoś takiego, jak określenie, że ktoś posiada pewien model religijności, który nagle może się przekształcić w zupełnie inny styl. Rozwój religijny jest procesem stopniowym. W rozwoju religijnym ważne miejsce ma etap, w którym człowiek dojrzewa oraz usamodzielnia się poprzez kształtowanie swojego światopoglądu na świat.

15 Rozwój religijny człowieka
Cały proces związany z wychowaniem religijnym związany jest ściśle z atmosferą, jaka panuje w środowisku wychowawczym dziecka. Wychowanie, które dokonuje się w atmosferze domowej związane jest z utożsamieniem się dziecka oraz rodziców. Powinno ono mieć wymiar wzajemnej miłości i prawdy, którą dziecko powinno mieć przekazywaną od chwili jego przyjścia na świat. Dziecko doskonale odwzorowuje zachowania swoich rodziców, a także i te prawdy i wzorce, które związane są z postawą religijną dorosłych członków rodziny. Rodzina stanowi mały domowy Kościół, tutaj dziecko uczy się modlić i tutaj również zostaje wprowadzone w bogaty świat liturgii świętej. To wprowadzenie dokonuje się przez chrzest święty oraz wspólnie odmawianą modlitwę.

16 Czy typ temperamentu ma wpływ na predyspozycje zawodowe i ROZWÓJ CZŁOWIEKA?

17 Typ temperamentu w znacznym stopniu wpływa na zachowanie człowieka, jego rozwój i predyspozycje zawodowe, choć nie powinien determinować wyboru profesji, gdyż wcale nie musi to oznaczać, że dana osoba będzie się dobrze czuła w tym zawodzie.

18 Carl Gustav Jung podzielił ludzi na:
Ekstrawertyków – osoby kierujące emocje „na zewnątrz” Introwertyków – osoby kierujące emocje „do wewnątrz

19

20 są dobrymi słuchaczami
najlepiej czują się i działają w samotności preferują rozmowy sam na sam od rozmów w grupie mające zazwyczaj problemy z nawiązywaniem znajomości, zawieraniem przyjaźni

21

22 Mogą mieć natomiast problemy z wykonywaniem zawodów następujących (przykładowo):
księgowy (praca przy biurku, często w samotności) naukowiec (długa, mozolna praca, często bez większych sukcesów) farmaceuta (praca wymagająca dużej dokładności i skupienia)

23

24 preferujące aktywny tryb życia
będące „duszą towarzystwa” preferujące zajęcia wymagające czynu, a nie myślenia mające wiele zainteresowań, lecz szybko je porzucające

25

26 Mogą mieć natomiast problemy z wykonywaniem zawodów następujących (przykładowo):
księgowy (praca przy biurku, często w samotności) naukowiec (długa, mozolna praca, często bez większych sukcesów) farmaceuta (praca wymagająca dużej dokładności i skupienia)

27 Hipokrates podzielił ludzi na cztery grupy:
choleryków sangwiników flegmatyków melancholików

28 są świetnymi przywódcami
nigdy nie przepraszają nie są empatyczni są szybcy w działaniu są wybuchowi, niecierpliwi łatwo nawiązują kontakty

29

30 weseli twórczy barwni nie umieją odmawiać ulegają emocjom towarzyscy roztrzepani

31

32 spokojni zrównoważeni unikający konfliktów i odpowiedzialności solidni racjonalni obiektywni

33

34 perfekcjoniści zorganizowani, uporządkowani oszczędni znajdują kreatywne rozwiązania lubią wykresy, mapy twórczy unikają kontaktów z ludźmi

35

36

37 b) podział ze względu na to, którym jest się dzieckiem w rodzinie (Frank Sulloway):
I dziecko – podobne do swoich rodziców II dziecko – typ buntownika, przeciwieństwo rodziców III dziecko i kolejne – tzw. „wieczne dzieci”

38 c) podział ze względu na wpływ wychowania (Florian Znaniecki):
człowiek dobrze wychowany człowiek pracy człowiek zabawy człowiek zboczeniec

39 d) podział Iwana Pawłowa:
ruchliwy (działanie szybkie i łatwe, swobodne) powolny (działanie powolne, przemyślane) pobudliwy (bardzo trudno mu się hamować, natomiast bardzo łatwo pobudzić do działania) hamulcowy (bardzo łatwo się mu hamować, bardzo trudno pobudzić do działania)

40 Ruchliwy (działanie szybkie i łatwe, swobodne)
Powolny (działanie powolne, przemyślane) Pobudliwy (bardzo trudno mu się hamować, natomiast bardzo łatwo pobudzić do działania) Hamulcowy (bardzo łatwo się mu hamować, bardzo trudno pobudzić do działania)

41 Do tych typów temperamentu również można by było przyporządkować zawody, które wykonywać będzie łatwo lub ciężko. Właściwie niektóre typy (z różnych teorii) są do siebie bardzo podobne, np. endomorfik, pyknik, ruchliwy i sangwinik, czy też ektomorfik, powolny i flegmatyk.

42 Jak widać dużo łatwiej wykonywać nam będzie zawód „dopasowany” do naszego typu temperamentu. Osobie zamkniętej w sobie ciężko będzie pracować w zawodzie wymagającym publicznych wystąpień, a osobie niecierpliwej przy tworzeniu projektów.

43 Nie znaczy to jednak, że te osoby nie mogą się w owych zawodach realizować. Mogą i mimo niesprzyjającego temperamentu osiągać bardzo dobre wyniki – najważniejsza jest wtedy ciężka praca (także nad sobą). Należy także pamiętać, że osoba bardzo rzadko ma w sobie cechy wyłącznie jednego typu temperamentu, nawet tak ogólnego jak introwertyk, czy ekstrawertyk.

44 Bardzo duży wpływ na efektywność pracy danej osoby mają także jej zainteresowania i to one, a nie typ temperamentu, powinny moim zdaniem decydować o wyborze zawodu. Problemy związane z „niedopasowanym” typem temperamentu można zawsze w większym lub mniejszym stopniu zwalczyć.

45 Szczególnie w dzieciństwie (w nieco mniejszym stopniu w wieku późno-nastoletnim) widoczne jest, jak typ temperamentu wpływa na działanie jednostki. Dziecko choleryczne, prawdopodobnie będzie walczyło o przywódczą pozycję, niejednokrotnie może sprawiać problemy wychowawcze, wszczynać kłótnie i bójki, mieć problemy z nauką.

46 Dziecko o temperamencie sangwinika, będzie w centrum uwagi, może popełniać wiele „błędów nieuwagi” i czasem powiedzieć „coś głupiego”, jednak nie pod wpływem złości i dlatego prawie wszystko będzie się mu wybaczało. Przez swoje roztrzepanie może mieć problemy z nauką.

47 Dziecko melancholiczne może mieć problem z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami, przez niezrozumienie stwarzać sobie w wyobraźni „idealny świat marzeń”. Nigdy nie będzie się na nic skarżyć, raczej nie sprawi problemów wychowawczych, co nie oznacza wcale, że wszystko jest idealnie. Prawdopodobnie będzie osiągać bardzo dobre wyniki w szkole i w tym, co robi, ale rodzice będą musieli „zgadywać”, czego pragnie dziecko, bo nie umie mówić o swoich marzeniach.

48 Dziecko flegmatyczne, może wydawać się oschłe i obojętne – na wiele rzeczy zwyczajnie nie będzie reagować. Może mieć problemy z zaangażowaniem się w cokolwiek, zmotywowaniem się do działania – również do nauki, przez co może mieć problemy w szkole. Jednak nie powinny być to częste sytuacje – przez wewnętrzną równowagę.

49 CZY TEMPERAMENT JEST NIEZMIENNY?
Bardzo często mówi się, że temperament jest niezmienny. Jednak przeglądając testy na typ temperamentu oraz bazując na własnych spostrzeżeniach, twierdzę, że wcale tak nie jest. Wraz z wiekiem niektóre cechy ulegają zmianie (zanikają lub się pojawiają) – szczególny wpływ na to może mieć otoczenie.

50 Tak, typ temperamentu (bez względu którą teorię bierzemy pod uwagę – chodzi tutaj o nasze wrodzone cechy) wpływa na nasze zachowanie i predyspozycje zawodowe – jednak tylko na predyspozycje, a nie na możliwość (lub jej brak) wykonywania określonego zajęcia.

51 BIBLIOGRAFIA http://pl.wikipedia.org/

52


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google