Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie
Nazwy szkół Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence ID grupy: 97_76_P_1 97_19_P_2 Opiekun: Dariusz Wojtala Bożena Paluszkiewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyka w biznesie Semestr/rok szkolny: Semestr V / 2011/2012

3 Etyka - geneza Geneza Etyki Słowo to wywodzi się z greckiego "ethos" i oznaczało "zwyczaj", "obyczaj". Pierwszy użył go Arystoteles podczas prowadzenia badań nad życiem i zachowaniem człowieka. Etyka traktowana była jako nauka o naturze człowieka, jego działaniach i motywach jego zachowań. Pojęcie etyki można streścić także w innych słowach- jest to nauka o moralności, zbiór zasad i społecznych norm postępowania, które uznane zostały za obowiązujące w danym czasie i miejscu.

4 Etyka - Pojęcie Pojęcie etyki można streścić w słowach: nauka o moralności, zbiór zasad i społecznych norm postępowania, które uznane zostały za obowiązujące w danym czasie i miejscu.

5 Etyka w biznesie ETYKA W BIZNESIE sprowadza się do tego, jak stać się dobrym biznesmanem

6 Etyka w biznesie Etyka w biznesie: Zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi. Postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Norma społeczna: pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń: 1. jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; 2. jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną; 3. jako wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu.

7 Kodeks etyczny Kodeks etyczny Zbiór zasad i norm dotyczący działalności gospodarczej firmy oraz relacjach pomiędzy firmami. Etyczna firma to ta, która praktycznie wyraża i chroni

8 Kodeksy etyczne w działalności gospodarczej
Kodeksy etyczne w działalności gospodarczej są: regulacjami moralnych zachowań pracowników, obejmują sformułowanie celów strategicznych firmy, jej kulturę organizacyjną i standardy etyczne pracowników oraz menedżerów kształtują poczucie odpowiedzialności za przyjęte przez firmę cele i zadania

9 Kodeksy etyczne w działalności gospodarczej
Kodeksy etyczne w działalności odwołują się do: norm ogólnospołecznych norm prawnych Szczegółowych norm postępowania właściwych zawodowi

10 Pozytywna konkurencja
5 zasad pozytywnej konkurencji Zasada niezależnej inicjatywy (wszystkie podmioty gospodarcze występują niezależnie, we własnym imieniu - nie wolno produkować, sprzedawać używając cudzych znaków, podszywać się pod nie) Zasada działań konstruktywnych (działania twórcze, propagowanie nowatorskich rozwiązań Zasadą formalnej równości Zasada poszanowania reguł (szacunek dla praw i zwyczajów) Zasada szacunku dla podmiotów zewnętrznych (nie konkurować nieuczciwie w oparciu o fałszerstwo, łapownictwo, nie pozyskiwać dobrej opinii w oparciu o fałszywą reklamę)

11 Kodeksy etyki działalności gospodarczej
Kodeks etyki w działalności gospodarczej kładzie nacisk na: profesjonalizm uczestników obrotu gospodarczego ich staranność, rzetelność i uczciwość dbałość o interes społeczny i dobro wspólne (w rym środowisko i jego zasoby) jawność prowadzonej działalności gospodarczej równość uczestników obrotu gospodarczego dobrowolność podejmowanych zobowiązań

12 Kodeksy etyki działalności gospodarczej
Kodeks etyki w działalności gospodarczej kładzie nacisk na: przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji terminowość i punktualność ochrona-dobrego imienia własnego firmy zakaz nadużywania wpływów politycznych zakaz stosowania środków nacisku niezgodnych z dobrymi obyczajami ochrona dobrego imienia własnego firmy

13 Kodeksy etyki działalności gospodarczej
Kodeksy firm zawierają : - praktyki monopolistyczne – konkurencja - zatrudnianie dzieci - konflikt interesów - dyskryminacja i molestowanie - stanowisko pracy wolne od narkotyków - środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo - eksport: kontrola, prawo - praca przymusowa - upominki i prezenty - realizacja zamówień rządowych - import: kontrola i prawo

14 ETYKA w biznesie nieetyczne zachowania
Relacja: Pracodawca – pracownik : MOBBING To termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Przejawia się: Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się. Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem. Zaloty lub słowne propozycje seksualne Grożenie przemocą fizyczną

15 ETYKA w biznesie nieetyczne zachowania
Relacja: Firma – konsument : nieetyczna reklama Reklama na pograniczu praw etycznego, to taka reklama która swoją zawartością i treścią w pośredni lub bezpośredni sposób krytykuje i wytyka błędy konkurencji, bądź swoim hasłem poniża moralnie konkurencyjne przedsiębiorstwo.

16 ETYKA w biznesie etyczne zachowania
O zachowaniach etycznych mówi się zdecydowanie mniej niż o tych nieetycznych, co nie oznacza wcale, że takich zachowań nie ma we współczesnym świecie. Przykładem takiego zachowania może być dobre traktowanie pracowników.

17


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google