Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMCAYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMCAYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMCAYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie ID grupy: 97/7_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Narzędzia pracy grupowej Opiekun grupy: Patrycja Sierżant Semestr/rok szkolny: IV semestr roku szkolnego 2011/2012

3 Narzędzia pracy grupowej

4 POJĘCIE PRACY GRUPOWEJ
Zespołem nazwać można według E. Scheina dowolną liczbę osób, które oddziałują na siebie i są siebie świadome oraz postrzegają się jako grupę. Z kolei J. Adair uważa, że grupa robocza występuje wówczas, gdy występuje dające się zdefiniować członkostwo, świadomość grupy, poczucie wspólnego celu, wzajemna współzależność w realizacji celu, współdziałanie i zdolność do działania w jednolity sposób. W systemie zarządzania jakością zespoły są zwykle niewielkimi grupami pracowników powołanymi na stałe (np. koła jakości) lub do wykonania pojedynczych zadań (projektów).

5 ZASPOKAJAJA POTRZEBY ORGANIZACJI ZASPOKAJAJA POTRZEBY CZLONKOW GRUPY
RODZAJE GRUP Grupy Formalne Grupy Nieformalne Łączenie się członków organizacji w celu osiągnięcia określonych założeń. Łączenie się członków organizacji wokół lidera w celu zaspokojenia potrzeb grupy. łączy struktura organizacyjna, lider wyznaczony z urzędu, dobór wg kompetencji. bez struktury, lider wyznaczony przez zespół, łączy sympatia ZASPOKAJAJA POTRZEBY ORGANIZACJI ZASPOKAJAJA POTRZEBY CZLONKOW GRUPY

6 CHARAKTERYSTYKA GRUP Czynniki pracy GRUPOWEJ: Współzawodnictwo
-wspólny rywal(przeciwnik) na zewnątrz, -wspólna rywalizacja głównie z rywalami zewnętrznymi, spoza firmy. Czas -czas pracy jest w zespole ustalany wewnętrznie, -terminy są uzgadniane wewnątrz zespołu, a zasadą jest, że terminy zespołowe są ważniejsze od terminów realizacji zadań indywidualnych. Innowacje -innowacje są wyszukane, specyficzne i prowokujące do dalszych zmian, -zespól przedkłada nowe pomysły nad dotychczasowe rozwiązania. Decyzje i rozstrzygnięcia -są wewnętrznie uzgodnione przez akceptacje, konsensus i tylko w pewnych przypadkach poprzez demokratyczne glosowanie.

7 CZYNNIKI PRACY GRUPOWEJ C.D
Inicjatywa -jest pochodna współpracy w zespole, którego mottem jest "działanie aktywizujące", -oparta na spodziewanych korzyściach dla zespołu niż z następstwa strat indywidualnych. Orientacja na sukces -preferuje się sukces zespołu i firmy jako całości, -zespól jest w centrum zainteresowań i liczy się jako wspólnota. Relacje i zależności -współpracownicy są uzależnieni od siebie, -zasada: korzyść zespołu jest moja korzyścią - wynika z dzielenia się pomysłami, -preferowana jest pomoc i wzajemne poparcie. Sposób obcowania z wyzwaniami, reagowanie na nowe wyzwania -szuka się nowych wyzwań, -liczy się chęć przekonywania innych do reakcji na nową sytuacje.

8 CELE PRACY GRUPOWEJ poprawa jakości, redukcja braków, nieobecności,
umiejętność określania hierarchii zadań przez każdego pracownika (włączając kierowników), gotowość niesienia pomocy współpracownikom w problemach związanych z pracą, wspieranie innych przez każdego pracownika, ograniczenie problemów z "zablokowaniem" w sytuacji wprowadzenia nowych produktów.

9 KORZYŚCI PRACY GRUPOWEJ
Innowacyjność i kreatywność Wysoki poziom identyfikacji z firmą Utożsamianie się z celami firmy Lepsze możliwości rozwoju pracowników Kształtowanie wysokiej świadomości , odpowiedzialności i motywacji Możliwość sprawniejszego rozwiązywanie konfliktów Większa wiara w możliwości indywidualne Prestiż i uznanie Zaspokaja potrzebę przynależności Daje siłę do osiągania nawet trudnych zadań

10 Pięć dysfunkcji pracy zespołowej

11 ZAZASADY PRACY GRUPOWEJ
Każde przedsiębiorstwo składa się z szeregu osób współpracujących ze sobą i pomagających sobie w osiągnięciu danego celu. Wszystkie takie zbiorowe działania, aby przynosiły efekty muszą być zorganizowane i przede wszystkim ktoś powinien nimi pokierować. Sam proces organizowania pracy zespołowej przebiega zgodnie z pewnymi etapami. ETAP I Jasne określenie celu działania. Precyzuje on, do czego dążymy i decyduje między innymi o charakterze prac poszczególnych ludzi w zespole. Z celem oczywiście musi zapoznać się każdy członek zespołu, aby wszyscy wiedzieli, na czym będzie polegała praca. ETAP II Planowanie działania, czyli dobieranie wszelkich środków i sposobów realizacji wcześniej już określonego celu. Na tym etapie następuje podział zadań między poszczególne osoby w zależności od ich kwalifikacji i zdolności. Powinien być również ustalony harmonogram prac, dzięki czemu nie będą występowały żadne opóźnienia czy przestoje w pracy.

12 ETAP III Dokładne rozplanowanie wszystkich zasobów, jakie będą potrzebne do wykonania zadania. Wiadomo, że oprócz ludzi potrzebne będą również narzędzia, maszyny i każdy z pracowników może na tym etapie określić, co będzie mu niezbędne w wykonywanej pracy. ETAP IV Przejście do realizacji wcześniej ustalonego planu, czyli wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem i rozdzielonymi pracami. Przewidziana tutaj jest również kontrola realizacji, która ma na celu wyciągnięcie wniosków z przeprowadzanych prac i udoskonalenie ich w przyszłości. LIDER – kieruje pracą grupy, SEKRETARZ – notuje pomysły, propozycje kolegów, SPRAWOZDAWCA – przedstawia rezultat pracy grupy, KAŻDY CZŁONEK ZESPOŁU – pracuje intensywnie w grupie.

13 Jak stworzyć zespół ? Jaki plan należy zastosować?
Określ cele Podstawą jest ustalenie tego, co firma pragnie uzyskać tworząc zespoły, jakie są konkretne oczekiwania, jakie priorytety. Należy jasno sformułować i zapisać cele, jakie ma za zadanie osiągnąć zespół. Pomocna w definiowaniu celów jest formuła "SMART", mówiąca, że każdy cel powinien spełniać poniższe kryteria. Tak więc każdy cel powinien być: S - Specyfic (specyficzny, konkretny) M - Measurable (mierzalny, możliwy do określenia przy pomocy liczb, jednostek, norm, etc.) A - Acceptable (akceptowany przez wszystkich, którzy będą dążyć do jego realizacji) R - Reliable (realny, możliwy do osiągnięcia) T - Time banded (określony w czasie)

14 3. Określ sposób pracy zespołu
2. Określ zasoby Należy zastanowić się czy dysponuje się ludźmi, kapitałem, infrastrukturą, czasem i informacjami na koniecznym poziomie; jeśli trzeba można opracować sposoby pozyskania brakujących zasobów. 3. Określ sposób pracy zespołu Najłatwiej dokona się tego odpowiadając na zestaw poniższych pytań. Oczywiście zależnie od specyfiki zadania mogą pojawić się dodatkowe pytania: Czy działalność zespołu ma być ciągła czy czasowa? Czy praca w zespole będzie jedynym zajęciem dla osób stanowiących zespół czy dodatkowym? Jakie zadania stoją przed grupą i od czego powinna zacząć? Jak dalece zespół może ingerować w funkcjonowanie firmy?

15 4. Określ sposoby motywowania
Należy opracować system nagród przewidzianych dla pracowników za określone wyniki pracy zespołu - pamiętając, że należy nagradzać wszystkich członków oraz że uczestnictwo w zespole nigdy nie może być traktowane jako kara, nie może wiązać się np. z przymusowym pozostawianiem w pracy poza normatywnym czasem pracy, obarczeniem dodatkowymi obowiązkami, etc. 5. Określ sposoby oceny pracy Przede wszystkim należy opracować system ewaluacji i poinformować o obowiązujących kryteriach przed rozpoczęciem prac zespołu. Ocena efektów działań grupy i wkładu pracy poszczególnych osób jest niezwykle trudnym zadaniem, dlatego musi być bardzo szczegółowo przygotowana i przetestowana przed wprowadzeniem. Nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej - to cecha grup, nie zespołów. W zespole oceniana jest zarówno indywidualna praca członków jak i cały zespół.

16 7. Wybierz lidera (liderów)
6. Określ skład grupy Skład grupy nie może być przypadkowy, wymuszony ani narzucony przez dotychczasową strukturę zatrudnienia. Kryteria doboru członków powinny wynikać z zadań stawianych przed zespołem oraz osobistych predyspozycji i posiadanych kompetencji. 7. Wybierz lidera (liderów) Skuteczne działanie wymaga przywódcy, który będzie koordynował pracę, delegował zadania, rozładowywał konflikty, dostarczał informacji. Rola lidera, tak jak każda rola w zespole, powinna przypaść odpowiedniej osobie - posiadającej cechy, które przyczynią się do szybkiej integracji grupy. Lider może być wyznaczony lub wyłoniony naturalnie. Jeśli rola lidera nie będzie przechodnia przywódca musi również posiadać narzędzia umożliwiające mu utrzymanie autorytetu w grupie przez cały okres pracy zespołu. Ustalenie powyższych warunków istnienia zespołu stanowi punkt wyjścia do jego właściwego organizowania. Po tym etapie dochodzi do pierwszych spotkań składu grupy. Podczas nich członkowie grupy poznają się, dokonują podziału ról i obowiązków, wypracowują metody działania - jest to czas na ustalenie sposobu komunikacji, norm regulujących pracę oraz ukierunkowanie działań.

17 Zasady podejmowania decyzji
na drodze ogólnego porozumienia NALEŻY !! NIE WOLNO !! słuchać tego co mają do powiedzenia inni zachęcać innych, szczególnie małomównych członków grupy do przedstawiania własnych poglądów godzić się zbyt szybko i łatwo, ani iść na przedwczesny kompromis targować się NIE NALEŻY !! rywalizować z innymi

18 ZALETY PRACY GRUPOWEJ więcej pomysłów (co kila głów to nie jedna)
różnorodność talentów, umożliwiająca przydział zadań odpowiadający kompetencjom możliwość dzielenia się pomysłami i wyłapywania najlepszych wspólna odpowiedzialność za zadanie (która pełni rolę motywującą) możliwość zrobienia projektu większego wymagającego większego nakładu pracy, niż bylibyśmy w stanie zrobić samodzielnie możliwość pracy w miłej atmosferze, w otoczeniu innych osób bardziej wydajna i efektywna praca w przypadku prostych zadań (facylitacja społeczna)

19 może prowadzić do konformizmu
WADY PRACY GRUPOWEJ może prowadzić do konformizmu może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymuszający na członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartoœci funkcjonujących w zespole zespół potrzebuje więcej czasu na podjecie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik


Pobierz ppt "DANE INFORMCAYJNE Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google