Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zdrowo si ę od ż ywia ć ? JEDZENIE. Skład chemiczny jogurtu Mleko Owoce syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop glukozowo-fruktozowy – oczyszczony i zag.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zdrowo si ę od ż ywia ć ? JEDZENIE. Skład chemiczny jogurtu Mleko Owoce syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop glukozowo-fruktozowy – oczyszczony i zag."— Zapis prezentacji:

1 Jak zdrowo si ę od ż ywia ć ? JEDZENIE

2 Skład chemiczny jogurtu Mleko Owoce syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop glukozowo-fruktozowy – oczyszczony i zag ę szczony wodny roztwór produktów hydrolizy w ę glowodanów – cukrów prostych (glukozy i fruktozy) Otrzymuj ę si ę go z kukurydzy, przetworzonej na skrobi ę kukurydzian ą. Skrobia ta w dalszej kolejno ś ci, z u ż yciem enzymów lub kwasów, przetwarzana jest do formy syropu, który zawiera 42% fruktozy, 55% glukozy i około 3% innych cukrów.Syrop glukozowo-fruktozowy ma posta ć bezbarwnej lub jasno ż ółtej cieczy. Zdrowotnie (min.) *powoduje szybkie tycie i chroniczn ą otyło ść (fruktoza spo ż ywana nawet w niewielkich ilo ś ciach, nastawia organizm na produkcj ę tkanki tłuszczowej, zwłaszcza gromadz ą cej si ę wokół narz ą dów wewn ę trznych). *zwi ę ksza ryzyko wyst ą pienia cukrzycy typu 2, pot ę guje apetyt, prowadzi do reaktywnej hipoglikemii (gwałtownych zmian poziomu insuliny oraz glukozy we krwi), *podwy ż sza poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów, powoduje spadek wra ż liwo ś ci organizmu na leptyn ę – hormon syto ś ci (stałe poczucie głodu), *przyczynia si ę do zwi ę kszenia mo ż liwo ś ci wyst ą pienia zespołu jelita dra ż liwego, * mo ż e powodowa ć za ć m ę cukrzycow ą. Powa ż nym negatywnym zdrowotnie skutkom spo ż ywania syropu glukozowo-fruktozowego, zapobiega ć miałaby masowa produkcja syropu zawieraj ą cego fruktoz ę o niskim indeksie glikemicznym. Na razie rozwi ą zanie to nie jest szeroko stosowane. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy ostatnio zmodyfikowano 21:40, 20 gru 2011.)http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy Cukier Mleko zag ę szczone odtłuszczone- produkt uzyskiwany przez odparowanie wody z mleka. Aromat- Ż ywe kultury bakterii- Ż ywe kultury bakterii to wyselekcjonowane, szlachetne bakterie kwasu mlekowego, które nie gin ą po ich spo ż yciu, ale ż ywe przedostaj ą si ę do jelita grubego. Tam osiedlaj ą si ę i rozmna ż aj ą. Bakterie te wyst ę puj ą powszechnie w przyrodzie. W produkcji przemysłowej ich najszlachetniejsze szczepy dodawane s ą do pasteryzowanego, czyli wła ś ciwie jałowego, mleka lub ś mietanki. Bakterie, o których mowa, s ą pomocne w odbudowywaniu flory bakteryjnej, np. po kuracji antybiotykowej. Za ż ywanie antybiotyków narusza równowag ę mikroflory układu pokarmowego, dlatego po zako ń czeniu kuracji dobrze jest si ę gn ąć po produkty zawieraj ą ce bakterie kwasu mlekowego. Jednak nie tylko antybiotyki działaj ą niekorzystnie na flor ę bakteryjn ą układu pokarmowego. Zagra ż a jej tak ż e stres. Oznacza to, ż e ka ż dy, kto si ę z nim zmaga powinien wzbogaci ć swoj ą diet ę w probiotyki.

3 Zdrowe odżywianie Zdrowe od ż ywianie polega na dostarczaniu ka ż dej ż ywej komórce naszego organizmu niezb ę dnych do ż ycia i funkcjonowania składników od ż ywczych. Pokarm, który spo ż ywamy zostaje przetworzony i substancje, które znajdowały si ę w po ż ywieniu zostaj ą rozprowadzone za pomoc ą krwi po całym organizmie. Pi ęć posiłków dziennie - Zaleca si ę je ść co najmniej 3 posiłki dziennie, ale najlepszym rozwi ą zaniem s ą 4-5 posiłków dziennie. Taka ilo ść posiłków gwarantuje nam wzrost tempa metabolizmu.. Spo ż ywanie wielu surowych warzyw i owoców. Dieta bogata w produkty nieprzetworzone.

4 Produkty podobne Wyroby seropodobne (ser seropodobny) – produkt spo ż ywczy, substytut sera. Otrzymywany z obróbki mieszaniny mleka z tłuszczem ro ś linnym, czasami te ż mlekiem w proszku i skrobi ą pszenn ą Konsumenci nie s ą informowani o tym ż e w serze tak naprawd ę nie ma sera. Nasz ą czujno ść powinna wzbudzi ć jego cena. Mo ż emy wi ę c by ć pewni, ż e ser za 12,99 nie b ę dzie serem. Wyrób taki na pierwszy rzut oka nie wyró ż nia si ę szczególnie na tle produktów które s ą wyprodukowane na bazie produktów mlecznych. (niekiedy bywa nieco bledszy). Kiedy nie jeste ś my pewni co do produktu który chcemy kupi ć, warto sprawdzi ć jego skład. Obecno ść tłuszczów ro ś linnych (powinna by ć w składzie uj ę ta) informuje nas, ż e mamy do czynienia z produktem który prawdziwym serem nie jest.

5 S ą tak ż e produkty, które mimo pozoru nie, zawieraj ą tego, co nam si ę wydaje. Takim przykładem mog ą by ć niektóre parówki. By ć mo ż e nie zdajemy sobie sprawy ż e w niektórych parówkach mi ę sa jest mniej ni ż połowa, reszta to sól, chemia i wypełniacze, a tak ż e tłuszcz. Przed kupnem takiego produktu warto sprawdzi ć skład i sprawdzi ć, co spo ż ywamy.

6 Piramida zdrowego żywienia Słody cze, tłulsz cze Oleje i tłuszcze, nabiały, mi ę so Warzywa, owoce, orzechy Produkty zbo ż owe, z pełnego przemiału, tłuszcz ro ś linny

7 Otyłość Otyło ść (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczaj ą ce jego fizjologiczne potrzeby i mo ż liwo ś ci adaptacyjne, mog ą ce prowadzi ć do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyło ść uwa ż a si ę stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi wi ę cej ni ż 20% całkowitej masy ciała u m ęż czyzn oraz 25% u kobiet. Otyło ś ci towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powy ż ej masy optymalnej. Stwierdzono, ż e otyło ść zwi ę ksza ryzyko zapadalno ś ci na niektóre choroby, w tym choroby układu kr ąż enia, cukrzyc ę typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektóre typy nowotworów, zapalenie ko ś ci i stawów i dlatego te ż skraca oczekiwan ą długo ść ż ycia. Wyj ą tkowo du ż a otyło ść prowadzi do niepełnosprawno ś ci. BMI (ang. Body Mass Index) to współczynnik masy ciała, który obliczamy dziel ą c mas ę ciała (podan ą w kilogramach) przez wzrost podniesiony do kwadratu (podany w metrach). BMI warto ść prawidłowa 19-25 nadwaga 25-30 otyło ść >30 skrajna otyło ść >4 Najcz ę stsz ą przyczyn ą powstawania otyło ś ci jest przekarmianie (zbyt du ż a warto ść energetyczna po ż ywienia w stosunku do zapotrzebowania organizmu).

8 Otyłość w Polsce Najnowsze dane mówi ą, ż e 61 proc. m ęż czyzn i 50 proc. kobiet w Polsce cierpi na nadwag ę lub otyło ść. To oznacza, ż e do ść szybko zaczynamy goni ć liderów otyło ś ci, czyli USA i Meksyk, gdzie ludzie z nadwag ą i otyli stanowi ą ju ż ponad 70 procent społecze ń stwa. Rz ą dy obu tych krajów ju ż prowadz ą na szerok ą skal ę walk ę z otyło ś ci ą, bo ludzie z nadwag ą zwykle cz ęś ciej choruj ą, a to powoduje wy ż sze wydatki na leczenie i rehabilitacj ę oraz ró ż ne ś wiadczenia społeczne, cho ć by z powodu inwalidztwa. Ta ś wiadomo ść ju ż dotarła tak ż e do naszego kraju, bo od kilku lat wdra ż a si ę ró ż ne programy walki z otyło ś ci ą, np. poprzez propagowanie zdrowego od ż ywiania w ś ród dzieci i młodzie ż y.

9 Kilka rad na zdrowie i dobre samopoczucie -spo ż ywa ć 5 posiłków dziennie, -je ść du żą ilo ść owoców i warzyw (5 porcji), -dostarcza ć do organizmu mikro i makro elementy w postaci owoców, warzyw. -stara ć si ę uprawia ć sport - zamiast windy wybiera ć schody - zamiast hamburgera zje ść jabłko ;)

10 Źródła http://babyonline.pl/karmienie_mieso_i_ryby_galeria.html?g alg_id=1729&ph_center_01_page_no=2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy ostatnio zmodyfikowano 21:40, 20 gru 2011.) http://diety.wieszjak.pl/zdrowe- zywienie/218413,Bakterie-w-jogurtach.html http://diety.wieszjak.pl/zdrowe- zywienie/218413,Bakterie-w-jogurtach.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C 4%87http://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C 4%87 ostatnio zmodyfikowano 21:18, 13 mar 2012.) http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/201 00208/ZDROWIE/982871442

11 Bardzo dzi ę kuje za uwag ę Natalia kl. II C


Pobierz ppt "Jak zdrowo si ę od ż ywia ć ? JEDZENIE. Skład chemiczny jogurtu Mleko Owoce syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop glukozowo-fruktozowy – oczyszczony i zag."

Podobne prezentacje


Reklamy Google