Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program konferencji 1.Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów. - wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Beata Giebas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program konferencji 1.Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów. - wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Beata Giebas."— Zapis prezentacji:

1 Program konferencji 1.Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów. - wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Beata Giebas -Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie Pani Romana Kozłowska -Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie Pan Tomasz Błażniak -Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bobolicach Pani Katarzyna Sadowska 2. Organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe od września 2012 r. - Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego Pani Alina Przerwa 3. Dzieci 6-letnie w szkole – nadzieje i obawy. -Dyrektor Zespołu Szkół w Radowie Małym Pani Ewa Radanowicz. 4. Dyskusja..

2 Najbardziej istotne zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r.: Usankcjonowanie kierowania do MOW i MOS w trybie art. 26 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.); Skrócenie terminu doprowadzenia nieletniego do wskazanej mu placówki do 1 miesiąca; Skrócenie terminu doprowadzenia nieletniego z ucieczki/niepowrotu do 4 tygodni; Uregulowanie kwestii dotyczącej doprowadzenia nieletniego do wskazanej mu placówki; Usankcjonowanie współpracy poprzez system teleinformatyczny pomiędzy ORE a jednostkami samorządu terytorialnego i placówkami MOW i MOS; Uregulowanie kwestii partycypowania w kosztach utrzymania nieletniego, który jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3 Rekrutacja do MOW i MOS MOW – jeden tryb: Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. MOS –dwa tryby: na wniosek rodziców -niezbędne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego - jest to tzw. tryb pozasądowy; na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego o umieszczeniu w MOS wyłącznie w odniesieniu do postanowień sądowych wydanych przed 1.01.2012 r. - z chwilą wygaśnięcia tych spraw rekrutacja wychowanków przez MOSy odbywać się będzie wyłącznie w trybie pozasądowym.

4 UMIESZCZANIE DZIECI i MŁODZIEŻY W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH SOCJOTERAPII Dziecko wykazujące przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Zespół nauczycieli i specjalistów w szkole, z udziałem/bez udziału rodzica analizuje potrzeby dziecka, rekomenduje rodzicom diagnozę w poradni i wnioskowanie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno- pedagogicznej o wydanie orzeczenia Poradnia diagnozuje dziecko, wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego i informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, w celu umożliwienia mu udziału w spotkaniu zespołu orzekającego.

5 UMIESZCZANIE DZIECI i MŁODZIEŻY W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH SOCJOTERAPII Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Rodzic zgłasza się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - z wnioskiem o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Do wniosku dołącza orzeczenie.

6 starosta Zgłasza potrzebę umieszczenia dziecka w MOS do Centralnego Systemu Kierowania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Starosta kieruje dziecko do wskazanej przez ORE placówki. Rodzic umieszcza dziecko w placówce. Kieruje do MOS, jeśli posiada go na swoim terenie i w placówce są wolne miejsca

7 Kryteria wskazywania placówek w odniesieniu do konkretnych nieletnich. Pracownik ORE analizuje dane dotyczące nieletniego i wskazuje konkretny ośrodek uwzględniając m.in.: -treść postanowienia sądowego; -płeć; -poziom rozwoju intelektualnego; -etap edukacji - uwaga: kierowanie odbywa się na miejsce w konkretnej szkole/klasie; - odległość od miejsca zamieszkania; -zainteresowania, umiejętności, predyspozycje, ewentualne inne wskazania i przeciwwskazania.

8 Kierunek polityki oświatowej. Doprowadzenie do sytuacji kiedy poszczególne województwa staną się samodzielne, tzn. kiedy oferta miejsc w placówkach poszczególnych województw będzie zabezpieczała potrzeby nieletnich z tego terenu; Rezygnację z centralnego ogólnopolskiego systemu kierowania na rzecz umieszczania nieletnich w obrębie danego województwa i wojewódzkiego trybu kierowania. Wyeliminowanie negatywnych zjawisk, takich jak: -niedoprowadzanie nieletnich do wskazywanych placówek; -znaczny wzrost liczby przypadków umieszczania dotychczasowych wychowanków placówek socjalizacyjnych w MOWach i MOSach; -zdejmowanie przez placówki socjalizacyjne swoich dotychczasowych wychowanków z chwilą umieszczenia ich w MOWach lub MOSach.

9 Zmiany te wymagają wielopłaszczyznowego porozumienia, gdyż omawiana problematyka znajduje się w obszarach kompetencyjnych 5 resortów: -Ministerstwa Edukacji Narodowej; -Ministerstwa Sprawiedliwości; -Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; -Ministerstwa Zdrowia; -Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 Oczekujący na wolne miejsca w MOS na dzień 21.02.2012 r. szkołaklasachłopcychłopcy up.dziewczętadziewczęta up. Szkoła podstawowa 123456123456 0 3 2 5 24 21 0 2 3 5 6 0 1 4 14 21 0 1 Gimnazjum 123123 72 41 5 2 4 8 39 52 62 1 0 ZSZ 1212 34 3 1111 32 4 1010 Szkoły ponadginazjalne (LO,LP,T) 12341234 8 0 00000000 14 9 0 00000000 razem218372524

11 Wcześniej prezentowane dane dotyczą wyłącznie młodzieży, wobec której zostały wydane postanowienia sądowe o zastosowaniu środka wychowawczego (tzw. tryb sądowy) o umieszczeniu w MOS. Danymi dotyczącymi faktycznego zapotrzebowania na socjoterapię w warunkach MOS na danym terenie (powiat, miasto) powinny dysponować lokalne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Wskazane jest dokonywanie (cyklicznej/bieżącej) diagnozy faktycznego zapotrzebowania na socjoterapię w MOS na danym terenie w zakresie: -miejsc w internacie/hostelu -miejsc w szkole + zajęcia ambulatoryjne dla dochodzących z domów.

12 Szczególnego znaczenia nabiera współpraca szkoły i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Istotny jest czas reakcji, bieżąca współpraca dotycząca konkretnego przypadku. Zacieśnieniu powinna ulec także współpraca MOS ze szkołami i Poradniami Psychologiczno –Pedagogicznymi z okolic (własny powiat i powiaty ościenne). Warto aby ofertę MOS przekazać i udostępnić m.in. w szkołach, Poradniach Psychologiczno –Pedagogicznych, Sądach Rodzinnych, OPSach, CPRach, itp. Szkoła musi mieć świadomość (i być przygotowana na to), że jej uczeń czasowo umieszczony w MOS (lub w MOW) powróci do niej.

13 Rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach wsparcia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym: Powołanie koordynatora działań w ramach udzielania pomocy uczniowi zagrożonemu niedostosowaniem społecznym; Stworzenie modelu przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi instytucjami; Ustalenie obszarów wspólnych i indywidualnych potrzeb w obrębie placówek (szkoła, poradnia, MOS); Informacja nt. zabezpieczonych środków finansowych oraz wspólne pozyskiwanie środków; Dostosowanie specyfiki działalności do wielkości obszaru objętego pomocą; Stworzenie bazy specjalistów działających na danym terenie, służących wsparciem różnym placówkom; Współpraca z rodziną na każdym etapie pracy z dzieckiem; Wspieranie rodziny.

14 Dziękuję za uwagę. Beata Giebas wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Pobierz ppt "Program konferencji 1.Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów. - wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Beata Giebas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google