Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów.
Program konferencji Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów. - wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Beata Giebas Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie Pani Romana Kozłowska Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie Pan Tomasz Błażniak Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bobolicach Pani Katarzyna Sadowska 2. Organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe od września 2012 r. - Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego Pani Alina Przerwa 3. Dzieci 6-letnie w szkole – nadzieje i obawy. Dyrektor Zespołu Szkół w Radowie Małym Pani Ewa Radanowicz. 4. Dyskusja. .

2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r.:
Najbardziej istotne zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r.: • Usankcjonowanie kierowania do MOW i MOS w trybie art. 26 Ustawy z dnia października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.); • Skrócenie terminu doprowadzenia nieletniego do wskazanej mu placówki do 1 miesiąca; • Skrócenie terminu doprowadzenia nieletniego z ucieczki/niepowrotu do 4 tygodni; • Uregulowanie kwestii dotyczącej doprowadzenia nieletniego do wskazanej mu placówki; • Usankcjonowanie współpracy poprzez system teleinformatyczny pomiędzy ORE a jednostkami samorządu terytorialnego i placówkami MOW i MOS; • Uregulowanie kwestii partycypowania w kosztach utrzymania nieletniego, który jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3 Rekrutacja do MOW i MOS MOW – jeden tryb:
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. MOS –dwa tryby: • na wniosek rodziców -niezbędne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego - jest to tzw. tryb pozasądowy; • na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego o umieszczeniu w MOS wyłącznie w odniesieniu do postanowień sądowych wydanych przed r. - z chwilą wygaśnięcia tych spraw rekrutacja wychowanków przez MOSy odbywać się będzie wyłącznie w trybie „pozasądowym”.

4 Dziecko wykazujące przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
UMIESZCZANIE DZIECI i MŁODZIEŻY W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH SOCJOTERAPII Dziecko wykazujące przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Zespół nauczycieli i specjalistów w szkole, z udziałem/bez udziału rodzica analizuje potrzeby dziecka, rekomenduje rodzicom diagnozę w poradni i wnioskowanie o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Rodzic składa wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie orzeczenia Poradnia diagnozuje dziecko, wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego i informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, w celu umożliwienia mu udziału w spotkaniu zespołu orzekającego.

5 UMIESZCZANIE DZIECI i MŁODZIEŻY W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH SOCJOTERAPII
Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Rodzic zgłasza się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - z wnioskiem o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Do wniosku dołącza orzeczenie.

6 starosta Rodzic umieszcza dziecko w placówce.
Kieruje do MOS, jeśli posiada go na swoim terenie i w placówce są wolne miejsca Zgłasza potrzebę umieszczenia dziecka w MOS do Centralnego Systemu Kierowania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Starosta kieruje dziecko do wskazanej przez ORE placówki. Rodzic umieszcza dziecko w placówce.

7 Kryteria wskazywania placówek w odniesieniu do konkretnych nieletnich.
Pracownik ORE analizuje dane dotyczące nieletniego i wskazuje konkretny ośrodek uwzględniając m.in.: treść postanowienia sądowego; płeć; poziom rozwoju intelektualnego; etap edukacji - uwaga: kierowanie odbywa się na miejsce w konkretnej szkole/klasie; odległość od miejsca zamieszkania; zainteresowania, umiejętności, predyspozycje, ewentualne inne wskazania i przeciwwskazania.

8 Kierunek polityki oświatowej.
Doprowadzenie do sytuacji kiedy poszczególne województwa staną się samodzielne, tzn. kiedy oferta miejsc w placówkach poszczególnych województw będzie zabezpieczała potrzeby nieletnich z tego terenu; Rezygnację z „centralnego ogólnopolskiego systemu kierowania” na rzecz umieszczania nieletnich w obrębie danego województwa i wojewódzkiego trybu kierowania. Wyeliminowanie negatywnych zjawisk, takich jak: niedoprowadzanie nieletnich do wskazywanych placówek; znaczny wzrost liczby przypadków umieszczania dotychczasowych wychowanków placówek socjalizacyjnych w MOWach i MOSach; zdejmowanie przez placówki socjalizacyjne swoich dotychczasowych wychowanków z chwilą umieszczenia ich w MOWach lub MOSach.

9 Zmiany te wymagają wielopłaszczyznowego porozumienia, gdyż omawiana problematyka znajduje się w obszarach kompetencyjnych 5 resortów: -Ministerstwa Edukacji Narodowej; -Ministerstwa Sprawiedliwości; -Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; -Ministerstwa Zdrowia; -Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 Oczekujący na wolne miejsca w MOS na dzień 21.02.2012 r.
szkoła klasa chłopcy chłopcy up. dziewczęta dziewczęta up. Szkoła podstawowa 1 2 3 4 5 6 24 21 14 Gimnazjum 72 41 8 39 52 62 ZSZ 34 32 Szkoły ponadginazjalne (LO,LP,T) 9 razem 218 37 252

11 Wcześniej prezentowane dane dotyczą wyłącznie młodzieży, wobec której zostały wydane postanowienia sądowe o zastosowaniu środka wychowawczego (tzw. tryb sądowy) o umieszczeniu w MOS. Danymi dotyczącymi faktycznego zapotrzebowania na socjoterapię w warunkach MOS na danym terenie (powiat, miasto) powinny dysponować lokalne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Wskazane jest dokonywanie (cyklicznej/bieżącej) diagnozy faktycznego zapotrzebowania na socjoterapię w MOS na danym terenie w zakresie: -miejsc w internacie/hostelu -miejsc w szkole + zajęcia „ambulatoryjne” dla dochodzących z domów.

12 Szczególnego znaczenia nabiera współpraca szkoły i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. Istotny jest czas reakcji, bieżąca współpraca dotycząca konkretnego przypadku. Zacieśnieniu powinna ulec także współpraca MOS ze szkołami i Poradniami Psychologiczno –Pedagogicznymi z okolic (własny powiat i powiaty ościenne). Warto aby ofertę MOS przekazać i udostępnić m.in. w szkołach, Poradniach Psychologiczno –Pedagogicznych, Sądach Rodzinnych, OPSach, CPRach, itp. Szkoła musi mieć świadomość (i być przygotowana na to), że jej uczeń czasowo umieszczony w MOS (lub w MOW) powróci do niej.

13 Rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach wsparcia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym: Powołanie koordynatora działań w ramach udzielania pomocy uczniowi zagrożonemu niedostosowaniem społecznym; Stworzenie modelu przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi instytucjami; Ustalenie obszarów wspólnych i indywidualnych potrzeb w obrębie placówek (szkoła, poradnia, MOS); Informacja nt. zabezpieczonych środków finansowych oraz wspólne pozyskiwanie środków; Dostosowanie specyfiki działalności do wielkości obszaru objętego pomocą; Stworzenie bazy specjalistów działających na danym terenie, służących wsparciem różnym placówkom; Współpraca z rodziną na każdym etapie pracy z dzieckiem; Wspieranie rodziny.

14 Dziękuję za uwagę. Beata Giebas wizytator Wydziału Wspomagania i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Pobierz ppt "Zmiany w przepisach prawa dotyczących kierowania do MOS-ów i MOW-ów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google