Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z debaty z dn.15.03.2012r. Temat debaty: Partnerstwo w szkole – czy możliwa jest współpraca pomiędzy samorządem szkolnym a nauczycielami?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z debaty z dn.15.03.2012r. Temat debaty: Partnerstwo w szkole – czy możliwa jest współpraca pomiędzy samorządem szkolnym a nauczycielami?"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z debaty z dn.15.03.2012r. Temat debaty: Partnerstwo w szkole – czy możliwa jest współpraca pomiędzy samorządem szkolnym a nauczycielami? Praca wykonana przez : Maciej Sobieraj i Piotr Tabor pod kierunkiem mgr Jacek Malicki i mgr Aneta Zawadzka

2 Temat debaty został ogłoszony tydzień przed planowaną terminem. Forma debaty: Otwarta dyskusja pomi ę dzy uczniami, nauczycielami, samorz ą dem szkolnym i zaproszonymi go ść mi. Samorz ą du Uczniowskiego: Rajmund Rojek - przewodnicz ą cy, Patryk Wołoszyn - zast ę pca przewodnicz ą cego, Olga Podsiadła - zast ę pca przewodnicz ą cego. Nauczyciele zaproszeni na debat ę : mgr El ż bieta Michałowskamgr Aldona Lulkowska mgr El ż bieta Dejamgr in ż. Zbigniew Basaj mgr Aneta Zawadzkamgr Jacek Malicki

3 Uczniowie zaproszeni na debat ę : Patrycja Całczy ń ska, Agata Grzywacz, Emila Król, Kamila Mi ę kus, Aleksandra Jarosławska, Monika Oko ń, Małgorzata Kwieci ń ska, Arkadiusz Konofał, Mateusz Sobol, Łukasz Cukrowicz, Dominik Dr ąż yk, Piotr Giemza, Dawid Kłos, Bartłomiej Kupisz, Piotr Kwa ś nik, Dawid Mazur, Konrad M ą kosa, Kamil Noworolnik, Mariusz Ogonek, Albert Płachta, Bartosz Płachta, Maciej Sobieraj, Piotr Tabor, Daniel Tarnowski, Paweł Tokli ń ski, Krzysztof Wiktorowski, Kamil Wielechowski, Piotr Wo ź niak, Łukasz Ż achowski, Dawid Soból, Krystian La ś kiewicz

4 Zdjęcia z debaty

5 Sprawozdanie Okazuje si ę, ż e w Naszej szkole istnieje potrzeba organizowania debat na temat działalno ś ci samorz ą du szkolnego, jego współpracy z dyrekcj ą, nauczycielami i samymi uczniami. Moim zdaniem temat debaty okazał si ę trafiony, poniewa ż w ś ród zgromadzony wrzało. Ka ż dy miał co ś do powiedzenia, niestety przewa ż nie neguj ą c mo ż liwo ść współpracy pomi ę dzy samorz ą dem, który jako jedyny demokratyczny organ władzy w ś ród uczniów powinien umie ć współdziała ć z nauczycielami.

6

7 Dyskutuj ą cy podzieli si ę na dwa obozy, jeden opowiadał si ę za rozbudowan ą współprac ą, drugi obóz twierdził natomiast, ż e nie widzi potrzeby zacie ś niania relacji. Padały ró ż ne argumentacje, mi ę dzy innymi cz ęść uczniów uwa ż ała, ż e nauczyciele maj ą niewiele pomysłów jak zagospodarowa ć czas, który powinni po ś wi ę ca ć na poszerzanie wiedzy swoich uczniów, np. poprzez koła zainteresowa ń, zaj ę cia sportowe z nauczycielami wychowania fizycznego. Koła mogłyby by ć nie tylko z przedmiotu, którego naucza dany nauczyciel, ale równie ż z tematami zwi ą zanymi z zainteresowaniami m. in. padł pomysł kółka fotograficznego, które miałby prowadzi ć pan Jacek Malicki, którego pasj ą jest fotografia i ch ę tnie przekazałby swoj ą wiedz ę innym.

8

9 Kto ś wspomniał o konsultacjach po lekcjach, które miałyby pełni ć rol ę darmowych korepetycji, nie ka ż dego sta ć na płatne korepetycje, wi ę c ka ż dy mógłby korzysta ć z darmowych konsultacji. Dany nauczyciel wyznaczałby na termin, np. raz w tygodniu, w którym ka ż dy mógłby przyj ść i wyja ś ni ć w ą tpliwo ś ci zwi ą zane z tematami omawianymi na lekcjach lub po prostu podyskutowa ć. Mo ż na przyj ąć, ż e wi ę kszo ść postaw uczniów w kwestii współpracy z nauczycielami to postawy roszczeniowo-prosz ą ce. Do takich nale ż y równie ż mi ę dzy innymi kwestia zwi ą zana z organizacj ą kartkówek i sprawdzianów, nauczyciele mogliby przykłada ć wi ę ksz ą uwag ę do tego, aby nie zbierało si ę wi ę cej sprawdzianów w danym tygodniu ni ż to jest zapisane w regulaminie szkoły. Padły głosy jakoby ka ż dy nauczyciel uwa ż a swój przedmiot za najwa ż niejszy i nie potrafi dopasowa ć si ę do zaplanowanych ju ż testów.

10

11 Równie ż sprawa szkolnej inicjatywy jak ą jest szcz ęś liwy numerek nie jest traktowana przez nauczycieli powa ż nie, cz ęść grona pedagogicznego uwa ż a, ż e nie powinno by ć opcji zwolnienia z odpowiedzi tylko dlatego, ż e czyj ś numer na li ś cie został wylosowany jako szcz ęś liwy numerek. Dla nas jako uczniów to jest wa ż ne, mo ż emy cieszy ć si ę danego dnia wzgl ę dn ą wolno ś ci ą. Dyskutowano równie ż o opcji referendum w szkole, jako o mo ż liwo ś ci współdecydowania uczniów o spraw szkoły, na przykład o zagospodarowaniu terenów zielonych na około szkoły, czy przy boisku potrzebne s ą ławki, czy mo ż e lepiej je ś li szkoła zakupi ławki na korytarze, czy uczniowie chcieliby mie ć szafki w szkole, w których mogliby zostawia ć cz ęść ci ęż kich ksi ąż k ę i buty na zmian ę. Opcja referendum w sprawach wa ż nych dla uczniów przypadła zdecydowanej wi ę kszo ś ci do gustu, je ś li dobrze samorz ą d szkolny przedstawi t ę inicjatyw ę dyrekcji i nauczycielom, by ć mo ż e oni równie ż opowiedz ą si ę na to z entuzjazmem.

12 Współpraca i partnerstwo w szkole wi ążą si ę równie ż z wi ę kszym zaanga ż owaniem uczniów w ż ycie szkoły, pomysł wydawania gazetki szkolnej do której artykułu mogliby pisa ć nie tylko uczniowie, ale równie ż nauczyciele zaciekawił uczestników debaty. Znale ź li si ę nawet pierwsi ch ę tni do napisania kilku pierwszych artykułów, recenzji filmów, a nawet gier komputerowych. Naszym zdaniem od nowego roku szkolnego by ć mo ż e zaczniemy wydawa ć gazetk ę szkoln ą. Jeden z uczniów wspomniał o mo ż liwo ś ci u ż ycia gazetki jako ś rodka komunikacji pomi ę dzy nauczycielami, samorz ą dem i uczniami.

13 Innym pomysłem na współprac ę pomi ę dzy nauczycielami a samorz ą dem jako przedstawicielem wszystkich uczniów jest lepsza organizacja pracy zarówno samorz ą du jak i nauczycieli, poprzez wzajemne uszanowanie odmiennych zda ń. Jedyne zastrze ż enie jakie zostało wysuni ę te przez nauczycieli podczas całej debaty było zwi ą zane z mał ą kreatywno ś ci ą i słabym zaanga ż owaniem uczniów w ż ycie i działanie szkoły. Udało si ę jednak doj ść do porozumienia w tej sprawie poprzez obietnic ę samorz ą du do wi ę kszej aktywizacji uczniów.

14 Wnioski z debaty: Potrzeba współpracy pomi ę dzy samorz ą dem, uczniami i nauczycielami. Wst ę pne uzgodnienia dotycz ą ce kół zainteresowa ń. Ustalenie terminów pierwszych konsultacji z j. polskiego, historii, chemii. Inne przedmioty w fazie dopasowywania dogodnych terminów. Postanowienie odno ś nie organizacji referendów w najwa ż niejszych kwestii dla uczniów lub szkoły. Powstanie gazetka szkolna, do której artykuły b ę d ą pisane przez nauczycieli i uczniów, ka ż dy b ę dzie mógł napisa ć o tym, czym jest zainteresowany. Niestety nie udało si ę wzmocni ć pozycji szcz ęś liwego numerka. Lepsza organizacja terminów kartkówek i sprawdzianów nadal pozostaje kwesti ą dyskusyjn ą.

15 Były poseł XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Marek Kopeć

16 Wykonawcy Maciej Sobieraj i Piotr Tabor


Pobierz ppt "Sprawozdanie z debaty z dn.15.03.2012r. Temat debaty: Partnerstwo w szkole – czy możliwa jest współpraca pomiędzy samorządem szkolnym a nauczycielami?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google