Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIS PARSP System MIS PARSP służy wsparciu realizacji Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIS PARSP System MIS PARSP służy wsparciu realizacji Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy."— Zapis prezentacji:

1 MIS PARSP System MIS PARSP służy wsparciu realizacji Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy

2 Zadania 1.Wspomaganie pracy osób realizujących projekt 2.Wspomaganie komunikacji pomiędzy realizatorami projektu 3.Wspomaganie bieżącego zarządzania projektem 4.Wspomaganie sprawozdawczości (FMR) 5.Gromadzenie danych przydatnych do monitoringu i ewaluacji projektu

3 Architektura systemu MIS Użytkownicy Internet

4 Zalety rozwiązania minimalna liczba wymaganych standardów oprogramowania możliwość łatwego dokonywania zmian w systemie według potrzeb centralne administrowanie systemem istotne zmniejszenie liczby wymienianych pism narzucenie w niezbędnym stopniu jednolitych procedur

5 Bezpieczeństwo systemu autoryzacja użytkowników automatyczne wylogowanie użytkownika log operacji na bazie ochrona danych z wykorzystaniem protokołu SSL zabezpieczenie przed utratą danych (backup) firewall ochrona przeciwwirusowa

6 Główni użytkownicy - schemat Bank Światowy DPIS MPS Inni DAEP MPS KRUS ROPS MIS PARSP MIS PARSP ROPS

7 Uprawnienia Grupa I prawo wglądu, wprowadzania i modyfikowania danych uprawnione osoby z MPS DAEP, DPIS, KRUS i ROPSy Grupa II prawo wglądu w dane bez prawa ich modyfikacji. uprawnione osoby z Banku Światowego i innych jednostek nadzorujących program Grupa III dostęp tylko do raportów systemu uprawnione osoby z innych jednostek organizacyjnych (inne departamenty MPS, Gminy, Urzędy Woj.)

8 Uprawnienia w komponentach Wszystkie opisane role (grupy użytkowników) są definiowane dla poszczególnych komponentów W każdym komponencie można pełnić inną rolę (np. operator w komponencie B1, nadzór w komponencie B2)

9 Nazwy komponentów i podkomponentów i ich skróty A - Reforma administracyjna KRUSA System wspomagania zarządzania KRUSKRUS System archiwizacjiSA Infrastruktura ITIT Pomoc techniczna w procesie wdrażaniaWTPW System automatyzacji pracySAP C - Świadomość społecznaC Kampania informacyjno-promocyjnaSP Kampania społeczna znaczenia reformy KRUSSPZR Wsparcie ogólne PPWOWWO

10 Nazwy komponentów i podkomponentów i ich skróty B1 - Ramy działania integracji społecznejB1 Ocena potrzeb społecznychOPS Strategie integracji społecznejSIS Standardy świadczenia usług socjalnychSSUS Dobre praktykiDP Opracowanie certyfikacji dostawcówOCD B2 - Program integracji społecznejB2 Procedury administracyjnePA Usługi w dziedzinie integracji społecznejUDIS

11 Hierarchia elementów programu Komponent Podkomponent Projekt Umowa

12 Schemat powiązań danych Klasyfikacja budżetowa Komponent Podkomponent Projekt Umowa Plan finansowy Dokument finansowy Kontrola Płatności Koszt zwrotny Usługodawca Wyniki Aneks

13 Wyniki Wynik umowy służy do: zaplanowania spodziewanego wyniku danego rodzaju (zgodnie ze słownikiem Rodzajów wyniku), a następnie do zarejestrowania rzeczywistego wyniku umowy. Wyniki mogą być okresowe oraz końcowe.

14 Plany finansowe Plan finansowy umowy służy do zaplanowania spodziewanych płatności w umowie. Pozycje planu wprowadzane są dla poszczególnych miesięcy realizacji umowy, w których przewiduje się płatności.

15 Widoczność danych Gmina MPS DPiS ROPS KRUS Gmina

16 Wyszukiwanie Co można wyszukać projekty, umowy, aneksy, dokumenty finansowe, wyniki okresowe, kontrole umów, usługodawców Zasady ustawiania kryteriów zakres dla dat i liczb, wzorzec (%, _) dla tekstów, małe/duże litery nie rozróżniane

17 Raporty Podział raportów na grupy (finansowe, operacyjne) Parametr daty (raporty finansowe na koniec kwartału zawierającego datę; pozostałe na datę) Przycisk Generuj ( utworzenie raportu w formacie html i wyświetlenie raportu na ekranie) Przyciski Do Excela ( utworzenie raportu w formacie MS Excel (z możliwością zapisu do pliku lub wyświetlenia na ekranie)

18 Stany projektu w kontraktacji w tokuzakończony Po zarejestrowaniu w systemie Po wpisaniu daty zakończenia zawierania umów Po usunięciu daty zakończenia zawierania umów Po usunięciu daty zakończenia umowy dowolnej umowy w projekcie Po przejściu w stan zakończony ostatniej umowy w projekcie Po usunięciu daty zakończenia zawierania umów

19 Stany Umowy w zatwierdzaniuw realizacjiwykonany Po zarejestrowaniu w systemie Po wpisaniu daty podpisania umowy Po usunięciu daty zakończenia umowy Po usunięciu daty zakończenia wykonania umowy Po wpisaniu daty zakończenia wykonania umowy Jeżeli nie ma dokumentów związanych (faktury, aneksy,…) – po usunięciu Daty podpisania umowy zakończony Po wpisaniu daty zakończenia umowy

20 Finanse Alokacje Transfery Stan środków Roczny plan finansowy

21 Schemat przepływu środków w PARSP Komponent A środki Bank Światowy Ministerstwo Finansów Konta bankowe dostawców i konsultantów KRUS Województwo MPS DAEP Gmina Komponent B1 i C Komponent B2

22 Przepływ środków i dokumentów A Bank Światowy Konta bankowe dostawców i konsultantów Ministerstwo Polityki Społecznej KRUS Dostawcy i konsultanci KRUS Konto bankowe w PLN Rachunek budżetu specjalnego w PLN Transfer środków w PLN Rachunek specjalny MF Fundusz emerytalno – rentowy KRUS Podpisywanie umów Ministerstwo Finansów Przedstawienie faktur za wykonane prace i usługi Wniosek o środki na potrzeby projektów Miesięczny raport z wykorzystania środków Polecenia zapłaty dla usługodawców Miesięczny wniosek o środki wg procedur Kwartalny łączny raport z wykorzystania funduszy - FMRy Wniosek o wypłatę pożyczki na podstawie prognoz przepływów finansowych, zaliczki i depozytów na Rachunku Specjalnym lub Transfer środków w PLN Wycofanie wniosków o zaliczkę, depozyt… Wypłata depozytu zaliczkowego na rachunek specjalny tylko na podstawie FMR Płatności za wykonane prace i usługi dokumenty środki

23 Przepływ środków - komponent A Transfer środków w PLN środki Bank Światowy Konta bankowe dostawców i konsultantów KRUS Konto bankowe w PLN Rachunek budżetu specjalnego w PLN Rachunek specjalny MF Fundusz emerytalno – rentowy KRUS

24 Bank Światowy Konta bankowe dostawców i konsultantów Ministerstwo Polityki Społecznej DAEP KRUS Dostawcy i konsultanci MPS DAEP Konto bankowe w PLN Rachunek budżetu specjalnego w PLN Rachunek specjalny MF Podpisywanie umów Ministerstwo Finansów Przedstawienie faktur za wykonane prace i usługi Miesięczny raport z wykorzystania środków RB 28 Polecenia zapłaty dla usługodawców Wniosek o środki Kwartalny łączny raport z wykorzystania środków - FMRy Wniosek o wypłatę pożyczki na podstawie prognoz przepływów finansowych, zaliczki i dalszych depozytów na Rachunku Specjalnym Wypłata środków w PLN Wycofanie wniosków o zaliczkę, depozyt… Wypłata środków (depozyty, zaliczka) dokumenty środki Przepływ środków i dokumentów B1 i C

25 Przepływ środków w komponentach B1 i C środki Bank Światowy Rachunek budżetu specjalnego w PLN Rachunek specjalny MF Konta bankowe dostawców i konsultantów MPS DAEP Rachunek bankowy w PLN

26 MPSWojewoda Przepływ środków i dokumentów B2 Bank Światowy Konta bankowe usługodawców Marszałek ROPS-Monitoring Usługodawcy Rachunek bankowy Gminy w PLN Rachunek budżetu specjalnego w PLN Rachunek specjalny MF Rachunek bankowy Województwa w PLN Podpisywanie umów wg ustaleń z ROPS Ministerstwo Finansów Przedstawienie faktur za wykonane prace i usługi Łączny wniosek o środki na wydatki projektów Polecenia zapłaty dla usługodawców Miesięczny łączny wniosek o środki wg procedur budżetowych Kwartalny łączny raport z wykorzystania funduszy - FMRy Transfer środków w PLN według procedur budżetowych Wycofanie wniosków o zaliczkę, depozyt… Wypłata środków (depozyty, zaliczka) Gmina Konta bankowe konsultantów Płatności dla usługodawców Płatności dla konsultantów i dostawców kontraktowanych przez ROPSy Transfer środków w PLN na podstawie wniosków gmin zaakceptowanych przez ROPS Wniosek o środki na wydatki gmin Miesięczny raport wykonania umówWniosek o środki Transfer środków w PLN według procedur budżetowych Wniosek o wypłatę pożyczki na podstawie prognoz przepływów finansowych, zaliczki i depozytów na Rachunku Specjalnym Miesięczny raport z wykorzystania środków i wykonania umów dokumenty środki

27 Przepływ środków w komponencie B2 środki Rachunek bankowy Województwa w PLN Rachunek bankowy Gminy w PLN Konta bankowe usługodawców Konta bankowe konsultantów Rachunek budżetu specjalnego w PLN Rachunek specjalny MF Bank Światowy


Pobierz ppt "MIS PARSP System MIS PARSP służy wsparciu realizacji Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google