Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEN. SIKORSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEN. SIKORSKI."— Zapis prezentacji:

1 GEN. SIKORSKI

2 "Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym mym celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Ku tej Polsce Was prowadzę i z Bożą pomocą doprowadzę." Władysław Sikorski

3 SKRÓCONY ŻYCIORYS WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO NA TLE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ POLITYCZNYCH.

4 Władysław Sikorski urodził się w niezamożnej rodzinie drobnomieszczańskiej 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem w zaborze austro - węgierskim . W latach uczył się w gimnazjum w Rzeszowie, następnie w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Maturę zdał w 1902 roku jako uczeń gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, w mieście tym podjął również studia na politechnice. Jeszcze przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów w 1908 roku, po odbyciu jednorocznej służby wojskowej otrzymał stopień podporucznika rezerwy. Wł. Sikorski w VIII klasie gimnazjum

5 Od chwili rozpoczęcia nauki w szkole średniej Władysław Sikorski związany był z organizacjami niepodległościowymi i samopomocowymi młodzieży działającymi w zaborze austriackim. Swoją działalność na tym polu kontynuował również w czasie studiów. Od 1908 roku wraz z Kazimierzem Sosnkowskim współorganizował Związek Walki Czynnej. W 1912 roku został jednym ze współtwórców Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. W tym czasie Władysława Sikorskiego uważano za bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego w sprawach wojskowych Na ilustracji obok widać podobiznę Generała, wyhaftowaną na sztandarze jednej ze szkół pod jego patronatem.

6 Po wybuchu pierwszej wojny światowej Władysław Sikorski, w sierpniu 1914 roku został mianowany przez Józefa Piłsudskiego komisarzem pełnomocnym nieistniejącego faktycznie Rządu Narodowego na Galicję. Z chwilą powstania Naczelnego Komitetu Narodowego, którego zadaniem miała być m.in., opieka nad legionami, Władysławowi Sikorskiemu powierzono funkcję szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Oto pamiątka po Generale, która na każdym kroku przypomina uczniom o jego istnieniu i tragicznej śmierci.

7 Początkowo w okresie I wojny dobrze układała mu się współpraca z Józefem Piłsudskim - dowódcą 1 pułku Legionów, z biegiem czasu narastał między nimi konflikt. Jego przyczyną były odmienne poglądy na werbunek żołnierzy do Legionów oraz rolę Austro-Węgier w kwestii polskiej. Na wzajemnych stosunkach zaciążyła również bez wątpienia rywalizacja obu polityków o wpływy w polskim ruchu niepodległościowym. W czasie trwania I wojny światowej Władysław Sikorski oprócz sprawowanej funkcji w Naczelnym Komitecie Narodowym, był dowódcą 3 pułku piechoty Legionów . Już po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku brał udział w walkach z Ukraińcami na terenie Galicji - bronił m.in. Przemyśla. Podkreśla się, że w tym czasie dążył do łagodzenia konfliktów narodowościowych, między różnymi grupami zamieszkującymi te tereny

8 W czasie wojny polsko - bolszewickiej wykazał się wysokim kunsztem dowódczym, walcząc na Ukrainie. W sierpniu 1920 roku stojąc na czele 5 armii, broniącej odcinka frontu na północ od Modlina, przyczynił się do sukcesu polskiego kontruderzenia, które odrzuciło bolszewików od Wisły. W 1920 roku otrzymał swój pierwszy stopień generalski. Po zakończeniu działań wojennych generał Władysław Sikorski poświęcał się głównie pracy wojskowej na stanowisku szefa Sztabu Generalnego, w coraz większym stopniu interesując się zagadnieniami obronności kraju.

9 W 1922 roku w dramatycznym dla młodego państwa momencie, związanym z zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza, powierzono mu funkcję premiera rządu, którą sprawował przez pół roku. Dzięki podjętym przez rząd działaniom doszło do uspokojenia nastrojów społecznych i stabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Rząd Gen Wł. Sikorskiego

10 Od końca 1923 roku zauważalny stał się wzrost rozbieżności pomiędzy marszałkiem Piłsudskim a generałem Sikorskim wokół projektu ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych. Marszałek Piłsudski uważał, że ustawa i działalność Sikorskiego jest wymierzona w jego osobę. Spór zaostrzył się dodatkowo w lutym 1924 roku, gdy generał Sikorski został ministrem spraw wojskowych i przekazał swój projekt pod obrady sejmu. Maj 1926 roku przyniósł dla Polski poważne zmiany polityczne. Marszałek Piłsudski wraz ze swoimi zaufanymi współpracownikami przeprowadził zamach wojskowy i doprowadził do usunięcia legalnie działającego rządu. Generał Sikorski, który sprawował wtedy dowództwo Okręgu Korpusu we Lwowie był przeciwny przejęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego i wysłał na pomoc stronie rządowej mały oddział wojska. Zrozumiałe jest więc to, że po zakończeniu przewrotu sam Piłsudski i jego zwolennicy stopniowo odsuwali generała Władysława Sikorskiego w cień życia politycznego. Pozostawał on w służbie czynnej ale nie otrzymał żadnego przydziału do jednostki wojskowej do końca września 1939 roku. W tym okresie Władysław Sikorski rozwijał swoje osobiste zainteresowania związane z badaniem sztuki prowadzania działań wojennych. Uważany był powszechnie za jednego z największych europejskich teoretyków wojskowości, którego poglądy w pełni potwierdziła przyszła wojna.

11 To właśnie na czas II wojny światowej, która rozpoczęła się od ataku niemieckiego na Polskę I września 1939 roku, przypada okres największej kariery politycznej Władysława Sikorskiego. Obok portret Władysława Sikorskiego.

12 30 września 1939 roku powierzono mu urząd premiera polskiego rządu na uchodźstwie a następnie stanowisko naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych i ministra spraw wojskowych. Na generała Sikorskiego spadł niełatwy obowiązek zorganizowania rządu działającego poza granicami państwa, oraz utworzenia armii polskiej we Francji, a później w Wielkiej Brytanii, oraz nawiązania poprawnych stosunków z sojusznikami. W dniu 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie uderzyły na Związek Radziecki. Atak ten spowodował natychmiastową zmianę sytuacji politycznej w Europie i wymusił reakcję rządu kierowanego przez Władysława Sikorskiego. W dniu 30 lipca 1941 roku premier polski nawiązał stosunki dyplomatyczne z rządem Związku Radzieckiego, którego armia w dniu 17 września 1939 roku zaatakowała Polskę ze wschodu. Układ Sikorski - Majski przekreślał traktaty radziecko - niemieckie i stanowił podstawę współpracy pomiędzy władzami polskimi i radzieckimi. Otwierał możliwość poprawy bytu znacznej grupie Polaków wywiezionych w głąb ZSRR i prześladowanych w tym państwie. Umowa ta nie spotkała się jednak z pełnym zrozumieniem wśród części polskich kręgów wojskowych i politycznych, gdyż nie zawierała bezpośredniego zapisu o przywróceniu granicy wschodniej państwa z 1939 roku. Ludzie je reprezentujący byli przeciwni zawieraniu umów z państwem, które dokonało agresji na Polskę w porozumieniu z III Rzeszą. Władysław Sikorski jako premier rządu rozumiał jednak poważne zmiany jakie zaszły w międzynarodowych przymierzach i zmuszony był dostosować się do nowej sytuacji jako sojusznik Wielkiej Brytanii. Już od 1942 roku stosunki polsko - radzieckie zaczęły się pogarszać. Związane to było z wyprowadzeniem, uformowanej w ZSRR przez generała Andersa, armii polskiej na Bliski Wschód. Rosjanie dodatkowo wysuwali roszczenia terytorialne wobec polskich kresów wschodnich. W dniu 16 I 1943 roku Moskwa uznała wszystkich mieszkańców polskich kresów za swoich obywateli, bez względu na ich wcześniejszą przynależność państwową. Spowodowało to narastający kryzys we wzajemnych polsko - radzieckich stosunkach i rosnące wzburzenie wśród wojskowych. Oficerowie związani z wojskiem polskim przebywającym na Bliskim Wschodzie zarzucali premierowi Sikorskiemu i rządowi brak zdecydowanych reakcji na żądania radzieckie. Dyplomaci Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii obawiali się, że dojdzie nawet do zerwania stosunków pomiędzy rządem polskim a Związkiem Radzieckim, co mogło wpłynąć na współpracę państw Wielkiej Koalicji.

13 W kwietniu 1943 roku Niemcy ujawnili istnienie ogromnych zbiorowych grobów w Katyniu, w których spoczywali polscy oficerowie. Odnaleziono w ten sposób część zaginionych żołnierzy, których bezskutecznie poszukiwali przedstawiciele rządu generała Władysława Sikorskiego w Związku Radzieckim od 1941 roku. Rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Krok ten pozwolił przerwać władzom radzieckim 26 kwietnia 1943 roku i tak już napięte stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na wychodźstwie, oskarżając go równocześnie o współpracę z Niemcami. Rosjanie zdecydowanie zaprzeczali, jakoby to oni dokonali zbrodni na tysiącach polskich oficerów. Katyń - oględziny ciał zamordowanych oficerów

14 Zachodni sojusznicy Polski (szczególnie Wielka Brytania) dążyli do załagodzenia sporu polsko - radzieckiego, domagając się m.in. rekonstrukcji rządu premiera Sikorskiego i usunięcia z niego osób zbyt krytycznie wyrażających się o ZSRR. Był to wynik zakulisowych żądań Józefa Stalina kierowanych do premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchila. Generał Władysław Sikorski w połowie 1943 roku obserwował pogarszającą się pozycję swojego rządu a tym samym sprawy polskiej. Musiał także dochodzić do wniosku, że sojusznicy zachodni marginalizują rolę Polski i niekoniecznie staną w obronie jej interesów, gdyż na Związku Radzieckim spoczywał olbrzymi ciężar działań wojennych. Premier opowiadał się podobnie jak inni członkowie rządu za nienaruszalnością polskiej granicy wschodniej i nie był skłonny do ustępstw terytorialnych na rzecz ZSRR. Podejmowane przez niego działania, w tym wyjazd na przełomie 1942/1943 roku do Stanów Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Rooseveltem również nie przyczyniło się do wsparcia rządu polskiego. Londyn, posiedzenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. Spotkanie premiera Władysława Sikorskiego z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem

15 W maju 1943 roku rozpoczęła się podróż inspekcyjna naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego na Bliski Wschód. Jej celem było przede wszystkim wytłumaczenie polityki rządu i uspokojenie wrzenia w korpusie oficerskim, związanego z brakiem zdecydowanego przeciwdziałania polityce ZSRR na forum międzynarodowym. Dokonana inspekcja w ocenie generała i jego otoczenia przyniosła pozytywne rezultaty i załagodziła konflikty wśród kadry oficerskiej. Czerwiec 1943 r. gen. Sikorski na Bliskim Wschodzie

16 PRZYCZYNY ŚMIERCI GENERAŁA SIKORSKIEGO

17 Ostatnia ofiara Katynia
Gen. Sikorski        Ostatnia ofiara Katynia 26 maja 1943 roku gen. Władysław Sikorski, ówczesny naczelny wódz i premier rządu polskiego na emigracji, udał się drogą powietrzną z Anglii na inspekcję polskich jednostek wojskowych, znajdujących się na Bliskim Wschodzie. Po zakończonej inspekcji generał Sikorski i towarzyszące mu osoby, wracając do Anglii, zatrzymały się 3 lipca w Gibraltarze, skąd w dniu następnym miały kontynuować swój lot. 4 lipca 1943 roku chwilę po starcie, ok. godziny w pełni sprawny Liberator AL 523 rozbił się o powierzchnię morza. Spośród osób znajdujących się w samolocie ocalał jedynie pierwszy pilot, Czech, kpt. E. M. Prchal. W celu zbadania przyczyn tej tragicznej katastrofy została powołana brytyjska komisja śledcza. Wynik jej prac został potraktowany jako ściśle tajny i sporządzone przez nią dokumenty nie były dla historyków dostępne przez okres 30 lat. Czy mogą one odpowiedzieć na pytanie jak naprawdę zginął gen. Sikorski?

18 A oto telegram o najwyższym stopniu tajności nadany 5 lipca o godz
A oto telegram o najwyższym stopniu tajności nadany 5 lipca o godz od gubernatora Gibraltaru do ministra Brytyjskiego Lotnictwa: "Z przykrością donoszę, że Liberator z Sikorskim i osobami towarzyszącymi rozbił się wkrótce po wystartowaniu o godz , 4 lipca. Wydobyto martwe ciała 4 osób łącznie z gen. Sikorskim i gen. Klimeckim. Pilot poważnie ranny jest jedyną uratowaną osobą pozostającą przy życiu. Bardzo mała nadzieja na odratowanie kogokolwiek więcej." Liberator

19 Komu mogło zależeć na śmierci gen. Sikorskiego
Komu mogło zależeć na śmierci gen. Sikorskiego? Są 3 najbardziej prawdopodobne koncepcje: Niemcom, Sowietom albo Brytyjczykom. Wywiad niemiecki, Abwehra kierowana przez Canarisa dysponowała w Gibraltarze dobrze zorganizowaną siatką sabotażystów. Zaraz po katastrofie mówili przez radio, że to robota "brytyjskich tajnych służb", bo był on niewygodny dla aliantów. Stery mogły zostać zablokowane w ciągu 30 godzin postoju samolotu na lotnisku North Front. Brytyjska Secret Service mogła dokonać zamachu na zlecenie Churchilla, bo po odkryciu zbrodni katyńskiej w kwietniu 1943 roku przez Niemców, nie był on skłonny utrzymywać z rządem radzieckim przyjaznych stosunków, a Brytyjczykom chodziło już tylko o pokonanie Hitlera, co trudno by im przyszło bez wsparcia Armii Czerwonej. Już wcześniej na pokładzie Liberatora lecącego do Montrealu z Sikorskim na pokładzie odkryto bombę, którą po analizie uznano za wyposażenie Royal Air Force. Tragedii udało się wtedy uniknąć tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Niemiecka propaganda uznała Sikorskiego za "ostatnią ofiarę Katynia". Stalin twierdził natomiast, że polskiego generała unicestwili Anglicy już w samolocie, który następnie zestrzelili. Przykład zamordowanych na zlecenie Stalina Lwa Trockiego, czy króla Borysa pozwala podejrzewać też Związek Radziecki, który dopiero co zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem emigracyjnym. Wśród zamachowców wymienia się nawet Polaków np. andersowców. Kto więc dokonał sabotażu na pokładzie Liberatora, jeśli w ogóle możemy o nim mówić?

20 Zbyt wiele pytań i wątpliwości, by można było wykluczyć sabotaż
Zbyt wiele pytań i wątpliwości, by można było wykluczyć sabotaż. Dlaczego zignorowano tajemnicze telefony do polskich polityków 6 tygodni przed katastrofą i próby zamachów na Sikorskiego dokonywane podczas jego wcześniejszych lotów Liberatorem? Dlaczego podczas postoju samolotu na lotnisku w Gibraltarze nie było wystarczającego strzeżenia go przed możliwym sabotażem i wpuszczono na jego pokład wartownika, który miał tam spędzić całą noc? Czy możliwe jest, by do wypadku doprowadziła utrata przytomności przez pilota, anormalne warunki atmosferyczne, wiry powietrzne, a może przeciążenie samolotu? Dlaczego Dudzińskiemu odmówiono prawa pytań, a Polakom w ogóle prawa przesłuchiwania Prchala? Jest jeszcze jedna zagadka związana ze sprawą. Na pasie startowym znaleziono po wypadku worek pocztowy. Jeśli klapa od luku bagażowego była otwarta to mogło mieć to związek z katastrofą. Według jednej z teorii worek pocztowy z przedziału celowniczego bombowego mógł wypaść przez otwór w podwoziu, a następnie dostać się do mechanizmu wciągającego przedni zespół podwozia, po czym został przyciśnięty do linek sterów powodując ich zablokowanie. Teoria prawdopodobna, podobnie jak i inne.

21 Generał Sikorski został pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark, w Wielkiej Brytanii. 17 X 1993 roku jego prochy przeniesiono na Wawel. Tajemnica jego śmierci być może nigdy już nie zostanie do końca wyjaśniona. Przyczyna wypadku ustalona przez komisję śledczą oparta jest wyłącznie na twierdzeniu pilota Prchala, że samolot stał się niesterowny na skutek zablokowania się sterów wysokości. Tego twierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań nie obalili ani też nie potwierdzili eksperci, a komisja śledcza w swym sprawozdaniu ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, że nie można ustalić, co było przyczyną zacięcia się sterów.

22 Mini biografia generała:
Władysław Sikorski ( ), minister spraw wewnętrznych, wojskowych, premier w latach , , naczelny wódz Wojska Polskiego. Wybita postać w historii Polski: polityk, działacz niepodległościowy, współtwórca Związku Strzeleckiego, Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, działacz Naczelnego Komitetu Narodowego. Walczył w I wojnie światowej, wojnie polsko - bolszewickiej i II wojnie światowej jako naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym II Rzeczypospolitej w prawie całym okresie międzywojennym ( ). Ceniony był także jako teoretyk wojskowości i autor prac poświęconych wojsku. Generał Władysław Sikorski zginął 4 lipca 1943 r. w trakcie katastrofy samolotu B - 24 Liberator w Gibraltarze. Do chwili obecnej nie wyjaśniono wszystkich okoliczności tego wydarzenia.

23 Wykonała uczennica klasy III e, gimnazjum numer 2 w Koźmicach Wielkich:
Małgorzata Stopa Wiadomości na podst. : -stron w internecie poświęconych Generałowi - Encyklopedii multimedialnej- PWN2000


Pobierz ppt "GEN. SIKORSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google