Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie

2 ANALIZA SPRAWDZIANÓW OKE DLA KLAS SZÓSTYCH z dn.04.04.2006r

3 SPIS TREŚCI I. Opis testu Pszczoły i miody II. Analiza graficzna i opisowa uczniowskich umiejętności. III. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne. IV. Kartoteka zestawu zadań testu pt. Pszczoły i miody V. Analiza zadań pod względem stopnia łatwości i trudności. VI. Wyniki sprawdzianu w skali staninowej, procentowej i punktowej z uwzględnieniem umiejętności. VII. Wnioski do realizacji.

4 1.czytanie, 2.pisanie, 3.rozumowanie, 4.korzystanie z informacji, 5.wykorzystanie wiedzy w praktyce. I. Opis testu Pszczoły i miody Celem testu było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących VI klasę umiejętności zawartych w podstawie programowej i w standardach wymagań egzaminacyjnych. Test sprawdzał pięć kluczowych umiejętności:

5 Pięć kluczowych umiejętności UmiejętnościLiczba pkt WagaNumery zadań, czynności S-A1-052 Czytanie1025%1,2,3,5,6,10,11,12,13,17 Pisanie1025%25.I,25.II,25.III,25.IV,25.V,25.VI, 25.VII,25.VIII,25.IX Rozumowanie820%7,8,9,14,16,21.I,21.III,21.IV Korzystanie z informacji 410%22,23,24 Wykorzystanie wiedzy w praktyce 820%15,4,18,19,20,21.II,21,V,21VI

6 Pięć kluczowych umiejętności

7 1. W zakresie czytania sprawdzano umiejętności: odczytywania tekstu popularnonaukowego, odczytywania tekstu poetyckiego Posługiwania się czynnie terminami; wers, rym odczytywania danych z tabeli

8 2. W zakresie pisania sprawdzano umiejętności: pisanie na temat i zgodnie z celem, celowego stosowania środków językowych, budowania tekstu poprawnego kompozycyjnie, przestrzegania norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

9 3. W zakresie rozumowania sprawdzano umiejętności: rozpoznawania własności figur geometrycznych, umieszczenie daty w przedziale czasowym, opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego. sprawdzania wyników z warunkami zadania, ustalania sposobu rozwiązywania zadania 4. W zakresie korzystania z informacji sprawdzano umiejętności: wskazywanie źródeł informacji i posługiwania się nimi.

10 5. W zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce sprawdzano umiejętności: wykorzystywania w sytuacji praktycznej własności liczb, wykonania obliczeń dotyczących czasu,długości,powierzchni,temperatury wykorzystywania w sytuacji praktycznej własności liczb

11 Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne Liczba uczniów 77 Średnia 27,65 Odchylenie standardowe 8,03 Mediana 29 Dominanta 32 Wariancja 64,46 Maksimum 40 Minimum 9 Łatwość testu 0,62

12 Kartoteka zestawu zadań pt. Pszczoły i miody (SA1-062) oraz łatwości poszczególnych zadań i czynności uszeregowane według obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych.

13

14

15

16 Analiza zadań pod względem stopnia łatwości Łatwość zadaniaSkala łatwości Ilość zadań Numery zadań Bardzo trudne BT0,00-0,190 Trudne T0,20-0,491025.VI, 25.III, 25.IX, 8, 21.IV, 4, 19, 21.II, 21.V, 21.VI Umiarkowanie trudne UT 0,50-0,691613, 17, 25.V, 25.VII, 7, 9,14, 16, 21.I, 21.III, 22, 23, 24, 15, 18,20 Łatwe Ł0,70-0,89102, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 25.II, 25.III, 25.IV Bardzo Łatwe BT0,90-1,0021, 17 Tegoroczny tekst jako całość był dla szóstoklasistów umiarkowanie trudny ( łatwość 0,62). W tekście przeważały zadania umiarkowanie trudne ( można było za nie uzyskać 18 punktów z 40).Za zadania łatwe można było uzyskać 10 punktów, podobnie jak i za zadania trudne. Na tegorocznym teście wśród zadań trudnych były też dwa zadania zamknięte (łatwość nieco powyżej 0,4). Było to zadanie 4.,które wymagało poprawności obliczeń oraz zadanie 8., w którym uczniowie mieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania osi symetrii figury geometrycznej.

17 Numer staniny 123456789 Przedział0-910-1314-1819-2324-2930-3334-3637-3839-40 Kl.VIa213643210 Kl.VIb205642201 Kl.VIc116377302 Razem521415 12713 Procent6,8%2,7%18,,9%20,3% 16,2%9,5%1,3%4,0% Ocenandstdop dst db bdbcel

18

19

20 Wyniki sprawdzianu w skali punktowej z uwzględnieniem umiejętności Wyniki sprawdzianu w skali punktowej z uwzględnieniem umiejętności Jednostki organizac. Liczba zdających CzytaniePisanieRozumowa.Korzyst z infor. Wykorzyst wiedzy w praktyce Średnia klasy Max.pkt7410 84840 Kl.VIa228,27,05,42,74,028,22 Kl.VIb228,46,95,43,35,529,00 Kl.VIc308,06,24,13,53,825,89 Razem7424,620,114,99,513,383,11 Szkoła 8,26,75,03,14,427,70 Powiat 7,616,554,232,433,8224,85 Woj. 7,566,644,142,373,6424,35 Gmina 7,947,154,642,574,1926,50

21

22

23 Wnioski 1.Zestaw zadań Pszczoły i miody był testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. 2.Zestaw zawierał 20 zadań zamkniętych- wielokrotnego wyboru i 5 otwartych –krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. 3.W zestawie zawarto 2 dłuższe teksty, które posłużyły do zbadania umiejętności czytania. Operowanie tej umiejętności sprawdzano także na podstawie analizy krótkiego wiersz i odczytywania danych zamieszczonych w tabeli. 4.W zakresie pisania uczniowie mieli do wykonania jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi, które wymagało przemyślanej treści oraz kompozycji, dodatkowo zawierało wątek wychowawczy. 5.Zadania badające umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce zarówno zamknięte jak i otwarte, sprawdzały spostrzegawczość, sprawne i logiczne myślenie. 6.Umiejętności korzystania z informacji po raz pierwszy zbadano wyłącznie zadaniami otwartymi.umiejętności matematyczne, uczniowie najczęściej popełniają błędy rachunkowe w obliczeniach, nie potrafią również prawidłowo przeanalizować otrzymanego wyniku. Niewątpliwie, są to podstawowe umiejętności matematyczne, opanowanie których warunkuje sukces w uczeniu się matematyki. +

24 6. Najniższe wyniki zanotowano w czynnościach, 21.V, 21.VI, które sprawdzały poprawność rachunkową. Oraz 25.VI, 25.VIII, 25.IX, które sprawdzały postrzeganie norm językowych i interpunkcyjnych oraz dbałość o układ graficzny zapisu. 7. Tegoroczny test był dla uczniów klas VI umiarkowanie trudny ( łatwość 0,62)., podobnie jak w całym kraju. W teście przeważały zadania umiarkowanie trudne.(można było za nie osiągnąć 18 pkt z 40) Za zadania łatwe można było uzyskać 10 pkt, podobnie jak i za zadania trudne. W teście nie było zadań bardzo trudnych. 8.Na tegorocznym teście wśród zadań trudnych były też 2 zadania zamknięte(łatwość nieco powyżej 0,4.Było to zadanie 4, które wymagało poprawności obliczeń oraz zadanie 8, w którym uczniowie mieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania osi symetrii figury Dobór form i metod pracy z dziećmi. Zwiększająca się liczba dzieci mających trudności w nauce i z orzeczeniem o obniżaniu wymagań. Brak odpowiedniej bazy dydaktycznej. Mała korelacja międzyprzedmiotowa. Małe zainteresowanie czytelnictwem.

25 9. W tegorocznym sprawdzianie najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli w zakresie czytania, a najniższe w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz rozumowania.Niektóre wyniki w tych obszarach są konsekwencją zastosowanego testu, który zawierał dużo zadań o treściach matematycznych. 10. Uczniowie nieco lepiej radzą sobie z zadaniami zamkniętymi niż z zadaniami otwartymi. Zadani zamknięte są dla uczniów umiarkowanie trudnymi. 11. W tegorocznym teście zadanie 21 było zadaniem trudnym. Bardzo wielu uczniów uzyskało zero pkt. za zadanie albo w ogóle nie próbowano go rozwiązywać, albo rozwiązywano całkowicie błędnie.

26 Czynniki mające wpływ na osiągnięcie wyników: Niskie aspiracje uczniów. Deficyty rozwojowe uczniów. Małe zainteresowanie rodziców postępami dziecka. Czynniki środowiskowe. Stres. Dobór form i metod pracy z dziećmi. Zwiększająca się liczba dzieci mających trudności w nauce i z orzeczeniem o obniżaniu wymagań. Brak odpowiedniej bazy dydaktycznej.

27 Mała korelacja międzyprzedmiotowa. Małe zainteresowanie czytelnictwem Zaplanowane i podjęte działania w roku szkolnym 2006/2007w celu wykorzystania lepszych wyników 1.Weryfikacja szkolnych programów nauczania w zakresie wymogów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych. 2.Zmiany form badania wiedzy i umiejętności uczniów. 3.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i historii.

28 4.Wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 5.Przeprowadzenie minimum trzech próbnych sprawdzianów i ich wnikliwa analiza. 6.Stosowanie aktywizujących form i metod nauczania. 7.Odnoszenie się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków. 8.Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 9.Zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej. 10.Uczenie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 11.Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 12.Szkolenie rady pedagogicznej. 13.Konstruowanie programu naprawczego. 14.Stosować dużo ćwiczeń utrwalających.


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google