Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Azbest - jest nazw ą handlowa grupy minera ł ów w ł óknistych, które pod wzgl ę dem chemicznym s ą uwodnionymi krzemianami ró ż nych metali. W zale ż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Azbest - jest nazw ą handlowa grupy minera ł ów w ł óknistych, które pod wzgl ę dem chemicznym s ą uwodnionymi krzemianami ró ż nych metali. W zale ż"— Zapis prezentacji:

1

2 Azbest - jest nazw ą handlowa grupy minera ł ów w ł óknistych, które pod wzgl ę dem chemicznym s ą uwodnionymi krzemianami ró ż nych metali. W zale ż no ś ci z jakim metalem krzemiany tworz ą zwi ą zek - wyró ż nia si ę kilka typów azbestu o ró ż nej szkodliwo ś ci dla zdrowia: niebieski ( krokidolit), bia ł y ( chryzotyl), br ą zowy ( amosyt). Azbest jest gro ź ny, gdy jego w ł ókna uwalniaj ą si ę z wyrobów i s ą obecne w powietrzu. Mo ż e si ę tak sta ć w wyniku powierzchniowej erozji p ł yt azbestowych, uszkodze ń mechanicznych, p ę kni ęć, kruszenia, niew ł a ś ciwego demonta ż u i zabezpieczania wyrobów azbestowych.

3 odporno ś ci ą na wysokie temperatury (ogniotrwa ł o ść ) odporno ś ci ą na wysokie temperatury (ogniotrwa ł o ść ) termoizolacyjno ś ci ą termoizolacyjno ś ci ą d ź wi ę koch ł onno ś ci ą d ź wi ę koch ł onno ś ci ą odporno ś ci ą na dzia ł anie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej odporno ś ci ą na dzia ł anie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej elastyczno ś ci ą (mo ż liwo ść prz ę dzenia, tkania) elastyczno ś ci ą (mo ż liwo ść prz ę dzenia, tkania) odporno ś ci ą na rozci ą ganie i ś ciskanie odporno ś ci ą na rozci ą ganie i ś ciskanie

4 obszary oddzia ł ywania zak ł adów azbestowych, w szczególno ś ci azbestowo-cementowych tereny, na których zabudowana zosta ł a du ż a ilo ść materia ł ów azbestowo-cementowych obszary, na których wykorzystywano odpady wyrobów azbestowych do celów gospodarczych dzikie wysypiska odpadów azbestowo- cementowych.

5

6 ź ród ł a naturalne: kopalnie azbestu, zanieczyszczenia z ł ó ż w ę gla kamiennego, rud miedzi, niklu, kamienia budowlanego, talku, wód przep ł ywaj ą cych przez z ł o ż a azbestu i inne ź ród ł a zwi ą zane z przetwórstwem azbestu: wydalanie na zewn ą trz zak ł adu ok. 100 g py ł u na 1 ton ę azbestu (obliczenia w zak ł adzie stosuj ą cym filtry) korozja wyrobów zawieraj ą cych azbest: p ł yt azbestowo- cementowych, rur kanalizacyjnych, ok ł adzin ciernych, materia ł ów izolacyjnych ź ród ł a wewn ą trz pomieszcze ń : urz ą dzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, izolacje zawieraj ą ce azbest odpady przemys ł owe zwi ą zane z przetwórstwem azbestu

7 Zanieczyszczenia środowiska azbestem polega na: praktycznej niezniszczalno ś ci w ł ókien azbestu uwalnianiu si ę w ł ókien z materia ł ów zawieraj ą cych azbest w miar ę ich degradacji rozproszeniu ź róde ł emisji py ł u azbestu

8 zaburzenia oddechowe bóle w klatce piersiowej podra ż nienie skóry oraz b ł on ś luzowych pylice azbestow ą (azbestoza) mi ę dzyb ł oniaki op ł ucnej i otrzewnej raka p ł uca zmian op ł ucnowych - blaszki, zgrubienia, odczyny wysi ę kowe

9 tworzenie gminnego, powiatowego i wojewódzkiego programu ochrony ś rodowiska z problematyki azbestowej tworzenie gminnego, powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z uwzgl ę dnieniem problematyki bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest; gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, informacji o ilo ś ci, rodzaju i miejscach wyst ę powania wyrobów zawieraj ą cych azbest, a tak ż e przekazywanie zbioru informacji do marsza ł ka województwa.

10 Program powsta ł w wyniku przyj ę cia przez Sejm Rzeczpospolitej Rezolucji w sprawie wycofania azbestu z gospodarki oraz ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj ą cych azbest. Podstawowym celem programu jest oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usuni ę cie stosowanych od wielu lat wyrobów zawieraj ą cych azbest.

11 Żaneta Woch


Pobierz ppt "Azbest - jest nazw ą handlowa grupy minera ł ów w ł óknistych, które pod wzgl ę dem chemicznym s ą uwodnionymi krzemianami ró ż nych metali. W zale ż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google