Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady z opakowań Opakowanie - wprowadzone do obrotu wyroby z jakichkolwiek materiałów z przeznaczeniem do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady z opakowań Opakowanie - wprowadzone do obrotu wyroby z jakichkolwiek materiałów z przeznaczeniem do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania."— Zapis prezentacji:

1

2 Odpady z opakowań

3 Opakowanie - wprowadzone do obrotu wyroby z jakichkolwiek materiałów z przeznaczeniem do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych Opakowania: jednostkowe zbiorcze transportowe

4 Odpady opakowaniowe – wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z użycia, stanowiące odpad w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

5 W krajach Unii Europejskiej zużyte opakowania stanowią 30% masy i 50% objętości powstających odpadów komunalnych, w związku z tym zaleca się więc tworzenie przepisów zmierzających do minimalizacji obciążenia środowiska zużytymi opakowaniami.

6 zapobieganie powstaniu odpadów opakowaniowych, promowanie opakowań zwrotnych (wielokrotne użytkowanie) odzyskanie materiałów lub energii z odpadów opakowaniowych rozwój przetwórstwa odzyskiwanych materiałów Kierunki działań określa Dyrektywa 94/62/EC z 20 grudnia 1994 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w której wymieniono podstawowe cele:

7 Zadanie podstawowe w UE: odzyskać 50-65% masy odpadów opakowaniowych poddać recyklingowi 25-45% masy odpadów opakowaniowych recykling materiałowy

8 Zadania normalizacyjne obejmują Kryteria i metody analizy cyklu życiowego opakowań Metody pomiaru i weryfikacji obecności metali ciężkich i innych nieb. sub. w opakowaniach i ich ilości przechodzącej z opakowań Kryterium minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach dla odpowiednich rodzajów opakowań Kryteriów metod recyklingu Kryteriów metod kompostowania i wytworzonego kompostu Kryterium oznaczenia opakowań

9 Realizacja zadań wymaga: 1.normalizacji procesów, działań, liczb granicznych 2.określenia wymagań materiałowych, 3.określenia zadań otoczenia gospodarki opakowaniami

10 Unormowania prawne dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. 2001.63.638; Dz. U. 2003.07.78 Ustawa o obowiązku w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U. 2001.63.639; Dz. U. 2003.07.78

11 Akty wykonawcze Rozp. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie oznaczania opakowań. Dz.U.1998. 25.138 Dz. U. 03.105.994 Rozp. Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz.U.2001.69.719 Dz.U. 03.104.998 Rozp. Rady Ministrów w sprawie stawek opłat produktowych Dz.U.2001.116.1235 Dz. U. 03.180.1768 (roz. MŚ)

12 Rozp. Min. Środ. W sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań Dz. U. 2002.122.1053 Rozp. Ministra Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz.U. 2001.157.1865 Dz.U. 03.220.2189

13 Ustawa o obowiązku w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U. 2001.63.639

14 Opłata produktowa rozlicza się na koniec roku kalendarzowego (do 31 marca wnosi się opłatę), płaci się w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań z załącznika, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku

15 Wartość opłaty N - opłata w zł W – sztuki lub masa (kg) opakowań lub produktów wprowadzonych na rynek w roku sprawozdawczym P - poziom odzysku lub recyklingu (%) wg Dz.U.2001.69.719 O – osiągnięta wartość odzysku lub recyklingu (%) S – stawka jednostkowa wg. Rozp. w sprawie opłat produktowych N=W. P - O. S 100

16 Opłata depozytowa Opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy lub do punktu zbiórki organizowanego przez przedsiębiorcę

17 Opłata depozytowa –sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora –w przypadku nie przekazania przez kupującego zużytego akumulatora sprzedawca pobiera opłatę depozytową (30 zł/sztukę) Zwrot zużytego akumulatora powinien nastąpić do 30 dni od zakupu, co upoważnia kupującego do odebrania opłaty depozytowej

18 Obowiązki organów administracji –Dokonanie sprawozdań (przez urząd marszałkowski woj.) dla właściwego ministra, –Gromadzenia i odpowiedniego przekazywania kwot gromadzonych z opłaty produktowej (Narodowego Funduszu głównego dysponenta w/w kwot) –Narodowy Fundusz przekazuje środki proporcjonalnie do pozyskanych dla gmin oraz prowadzi działalność w zakresie finansowania przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poopakowaniowych i poużytkowych

19 Obowiązek oznakowania opakowań wg UE określono dla wszystkich opakowań symbole materiału opakowaniowego (duże litery alfabetu) oraz odpowiadające poszczególnym materiałom liczby kodowe (cyfry arabskie). zielona kropka der grüne Punkt point vert – znak określający przynależność do obowiązującego w danym kraju systemu organizacyjno – prawnego gospodarki zużytymi opakowaniami. – opakowania opatrzone tym znakiem objęte są zbiórką i przetwarzaniem; ich dofinansowanie pochodzi z opłat wytwarzających produkt w opakowaniu i opłat konsumentów nabywających towar w opakowaniu

20 W Polsce obowiązuje rozp. Min. Środ. w sprawie oznaczenia opakowań Dz.U.03.105.994 stare - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań. System jest otwarty i może być rozszerzany Ustawodawca wychodzi z założenia,że materiały jak papier, szkło, drewno dają się łatwo identyfikować

21 Aluminium Tworzywo metaliczne na bazie glinu 41 ALU alu lub

22 Politereftalen etylenu 1 PET lub 1 PET 1

23 Polietylen dużej gęstości 2 HDPE PEHD HDPE 2

24 Polietylen małej gęstości 4 LDPE PELDLDPE 4

25 Polichlorek winylu 3 PCV 3

26 Polipropylen 5 PP 5

27 Polistyren 6 PS 6

28 wprowadzono znak przydatności opakowania do jego wielokrotnego użytku

29 oraz wzór oznaczenia przydatności opakowania do recyklingu

30 Znak inne tworzywa sztuczne i laminaty folie z tworzyw sztucznych – wycofany w 2003 r 7 INNE OTHER 7

31 Poliwęglan –wycofany w 2003 r 8 PC 8

32 Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną wg Rozp. MZiOS Dz.U. 1997 nr 105, poz. 671 S – 60 : ten materiał i (lub) jego opakowanie muszą być usuwane jako odpady niebezpieczne S – 56 : zużyty materiał i opakowanie dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów

33 S – 49 : przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu S – 29 : nie wylewać do kanalizacji S – 59 : zastosować się do informacji wytwórcy o możliwości odzysku lub ponownego użytku

34 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84 Rozdział 6 dotyczy: oznakowania, opakowania, obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

35 Odpady przemysłowe: - zdziory kablowe

36 Resztki plandek i folii

37 Opakowania po art. spożywczych i chemii gospodarczej

38 Rury, kształtki i resztki budowlane

39 Wśród masy tworzyw sztucznych wartościowym surowcem są butelki i pojemniki z PE PP HDPE Butelki PET mają tylko 3% udziału w masie wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych

40 Wykorzystanie odpadów termoplastycznych

41

42

43

44


Pobierz ppt "Odpady z opakowań Opakowanie - wprowadzone do obrotu wyroby z jakichkolwiek materiałów z przeznaczeniem do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google