Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady z opakowań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady z opakowań."— Zapis prezentacji:

1 Odpady z opakowań

2 Opakowanie - wprowadzone do obrotu wyroby z jakichkolwiek materiałów z przeznaczeniem do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych Opakowania: jednostkowe zbiorcze transportowe

3 Odpady opakowaniowe – wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z użycia, stanowiące odpad w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

4 W krajach Unii Europejskiej zużyte opakowania stanowią 30% masy i 50% objętości powstających odpadów komunalnych, w związku z tym zaleca się więc tworzenie przepisów zmierzających do minimalizacji obciążenia środowiska zużytymi opakowaniami. W Polsce kg/mieszkańca

5 Kierunki działań określa Dyrektywa 94/62/EC
z 20 grudnia 1994 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w której wymieniono podstawowe cele: zapobieganie powstaniu odpadów opakowaniowych, promowanie opakowań zwrotnych (wielokrotne użytkowanie) odzyskanie materiałów lub energii z odpadów opakowaniowych rozwój przetwórstwa odzyskiwanych materiałów

6 Zadanie podstawowe w UE:
odzyskać 50-65% masy odpadów opakowaniowych poddać recyklingowi 25-45% masy odpadów opakowaniowych recykling materiałowy

7 Zadania normalizacyjne obejmują
Kryteria i metody analizy „cyklu życiowego” opakowań Metody pomiaru i weryfikacji obecności metali ciężkich i innych nieb. sub. w opakowaniach i ich ilości przechodzącej z opakowań Kryterium minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach dla odpowiednich rodzajów opakowań Kryteriów metod recyklingu Kryteriów metod kompostowania i wytworzonego kompostu Kryterium oznaczenia opakowań

8 Realizacja zadań wymaga:
normalizacji procesów, działań, liczb granicznych określenia wymagań materiałowych, określenia zadań otoczenia gospodarki opakowaniami

9 Unormowania prawne dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U ; Dz. U Ustawa o obowiązku w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U ; Dz. U

10 Akty wykonawcze Rozp. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie oznaczania opakowań. Dz.U Dz. U Rozp. Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz.U Dz.U Rozp. Rady Ministrów w sprawie stawek opłat produktowych Dz.U Dz. U (roz. MŚ)

11 Rozp. Min. Środ. W sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań Dz. U Rozp. Ministra Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz.U Dz.U

12 Ustawa o obowiązku w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U

13 Opłata produktowa rozlicza się na koniec roku kalendarzowego (do 31 marca wnosi się opłatę), płaci się w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań z załącznika, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku

14 Wartość opłaty . S P - O N=W . 100 N - opłata w zł
W – sztuki lub masa (kg) opakowań lub produktów wprowadzonych na rynek w roku sprawozdawczym P - poziom odzysku lub recyklingu (%) wg Dz.U O – osiągnięta wartość odzysku lub recyklingu (%) S – stawka jednostkowa wg. Rozp. w sprawie opłat produktowych

15 Opłata depozytowa Opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy lub do punktu zbiórki organizowanego przez przedsiębiorcę

16 Opłata depozytowa sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora w przypadku nie przekazania przez kupującego zużytego akumulatora sprzedawca pobiera opłatę depozytową (30 zł/sztukę) Zwrot zużytego akumulatora powinien nastąpić do 30 dni od zakupu, co upoważnia kupującego do odebrania opłaty depozytowej

17 Obowiązki organów administracji
Dokonanie sprawozdań (przez urząd marszałkowski woj.) dla właściwego ministra, Gromadzenia i odpowiedniego przekazywania kwot gromadzonych z opłaty produktowej (Narodowego Funduszu głównego dysponenta w/w kwot) Narodowy Fundusz przekazuje środki proporcjonalnie do pozyskanych dla gmin oraz prowadzi działalność w zakresie finansowania przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poopakowaniowych i poużytkowych

18  Obowiązek oznakowania opakowań wg UE  określono dla wszystkich opakowań symbole materiału opakowaniowego (duże litery alfabetu) oraz odpowiadające poszczególnym materiałom liczby kodowe (cyfry arabskie).   „zielona kropka” „der grüne Punkt” „point vert” –        znak określający przynależność do obowiązującego w danym kraju systemu organizacyjno – prawnego gospodarki zużytymi opakowaniami. –        opakowania opatrzone tym znakiem objęte są zbiórką i przetwarzaniem; ich dofinansowanie pochodzi z opłat wytwarzających produkt w opakowaniu i opłat konsumentów nabywających towar w opakowaniu  

19 rozp. Min. Środ. w sprawie oznaczenia opakowań Dz.U.03.105.994
W Polsce obowiązuje rozp. Min. Środ. w sprawie oznaczenia opakowań Dz.U stare - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań. System jest otwarty i może być rozszerzany Ustawodawca wychodzi z założenia,że materiały jak papier, szkło, drewno dają się łatwo identyfikować

20 Aluminium Tworzywo metaliczne na bazie glinu 41 ALU lub alu

21 Politereftalen etylenu
1 PET 1 1 lub PET PET

22 Polietylen dużej gęstości
2 HDPE 2 PEHD HDPE HDPE

23 Polietylen małej gęstości
4 LDPE 4 PELD LDPE LDPE

24 Polichlorek winylu  3 PCV 3 PCV PCV

25 Polipropylen 5 PP 5 PP PP

26 Polistyren 6 PS 6 PS PS

27 wprowadzono znak przydatności opakowania do jego wielokrotnego użytku

28 oraz wzór oznaczenia przydatności opakowania do recyklingu

29 Znak inne tworzywa sztuczne i laminaty folie z tworzyw sztucznych – wycofany w 2003 r
7 INNE 7 INNE OTHER

30 Poliwęglan –wycofany w 2003 r
8 PC 8 PC PC

31 Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną wg Rozp. MZiOS Dz.U nr 105, poz. 671 S – 60 : ten materiał i (lub) jego opakowanie muszą być usuwane jako odpady niebezpieczne S – 56 : zużyty materiał i opakowanie dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów

32 S – 49 : przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu
S – 29 : nie wylewać do kanalizacji S – 59 : zastosować się do informacji wytwórcy o możliwości odzysku lub ponownego użytku

33 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11, poz
Rozdział 6 dotyczy: oznakowania, opakowania, obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

34 Odpady przemysłowe: - zdziory kablowe

35 Resztki plandek i folii

36 Opakowania po art. spożywczych i chemii gospodarczej

37 Rury, kształtki i resztki budowlane

38 Wśród masy tworzyw sztucznych wartościowym surowcem są butelki i pojemniki z PE PP HDPE
Butelki PET mają tylko 3% udziału w masie wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych

39 Wykorzystanie odpadów termoplastycznych

40

41

42

43


Pobierz ppt "Odpady z opakowań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google