Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁAD 1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 1

2 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta (pokój 222) mgr inż. Maria Zygmunt (pokój 224) Katedra Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ORGANIZACJA PRZEDMIOTU: PROWADZĄCY ZAJĘCIA Wykłady 5 h (A. Kwinta ) Ćwiczenia h (M. Zygmunt) STRONA PRZEDMIOTU: dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 2

3 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 2

4 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁADY: Zakres Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu Metody i technologie pomiarowe w inwentaryzacji Sieci Uzbrojenia Terenu Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 3

5 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu: uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o: a) rodzajach przewodów, b) położeniu przewodu, c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela, d) sposobie uzyskania danych o przewodach dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 4

6 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PODSTAWY PRAWNE PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - Ustawa z dnia Tekst jednolity Dz.U. Nr 240/2005 poz. 2027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 455 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 263 z dnia r poz. 1572 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Dz. U. Nr 0 z dnia r poz. 383 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 5

7 Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Rozdział 5  Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 27.  1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. 2. Inwestorzy są obowiązani: 1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami, 2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. 3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 6

8 Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Rozdział 5  Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28.  1. Starostowie przy pomocy zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej koordynują uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 2. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje: 1) ewidencję geodezyjną, zawierającą dane geodezyjne dotyczące sieci, 2) ewidencję branżową, zawierającą podstawowe charakterystyki branżowe sieci. 3. Założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu zapewniają: 1) starostowie - w zakresie ewidencji geodezyjnej, 2) inne właściwe organy albo zainteresowani ministrowie i kierownicy urzędów centralnych - w zakresie ewidencji branżowej. 4. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci oraz współdziałania między jednostkami prowadzącymi ewidencję geodezyjną i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci, a także organizację, kompetencje oraz sposób wynagradzania zespołów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność udziału jednostek prowadzących ewidencje branżowe w uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci, a także mając na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 6

9 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (2013) Rozdział 2 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 7

10 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (2013) Rozdział 3 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 7

11 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 1  Przepisy ogólne § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej "ewidencją" - uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o: a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody specjalne), b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu, c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią, d) sposobie uzyskania danych o przewodach, 3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej "inwentaryzacją" - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 8

12 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 4 § 17. Jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana: 1) przy wykonywaniu prac dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji: a) udzielać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci informacji o ogólnym przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, rodzaju i funkcji przewodów, materiale, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową, b) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dokumentację techniczną przewodu, dokumentację z pomiarów powykonawczych i mapy dotyczące przebiegu istniejących przewodów, c) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci branżowe zasady wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 2) przy wykonywaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu: a) umożliwić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci wstęp do obiektów podlegających inwentaryzacji, b) zapewnić nadzór przy bezpośrednim kontakcie z urządzeniami w celu bezpiecznego dokonania pomiarów sieci, c) udostępnić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dane dotyczące przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, a w szczególności: rodzaju i funkcji przewodów, materiału, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową, dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 9

13 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 4 § 17. Jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana: 3) w czasie eksploatacji sieci uzbrojenia terenu: a) nie przyjmować i nie oddawać do eksploatacji oraz nie wprowadzać do ewidencji branżowej nowo wybudowanych przewodów przed ich przyjęciem do ewidencji, b) zgłaszać zmiany dotyczące położenia przewodów, wyłączenia ich z eksploatacji bądź likwidacji, c) prowadzić branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu na podstawie ewidencji. § 18. Jednostka prowadząca ewidencję jest obowiązana: 1) przekazywać jednostkom prowadzącym ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu kopie map terenu, zawierające nowo wybudowane przewody, 2) zawiadamiać jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu o dokonanych zmianach w ewidencji. § 19. Wymiana materiałów i informacji dotyczących sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję a jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci odbywa się nieodpłatnie. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 10

14 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Starostowie koordynują uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy ZUDP. Zakresem prac ZUDP jest teren powiatu z wyłączeniem terenów zamkniętych. Skład ZUDP: Przewodniczący – pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych inwentaryzacyjnych. Członkowie - pracownicy organów administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego, pracownicy zarządców dróg podległych staroście Konsultanci - przedstawiciele jednostek branżowych zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, przedstawiciele zarządów dróg, nie podlegających staroście. (nieobecność konsultantów na posiedzeniu zespołu jest brakiem zastrzeżeń) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 11

15 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Procedura uzgadniania projektów 1. Rejestracja i nadanie numeru ewidencyjnego data rejestracji ważna ze względu na 14 dniowy rygor odpowiedzi 2. Wstępna ocena projektu Zawartość projektu: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela datę wypełniania wniosku rodzaj i zakres przedkładanych do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu dokładne położenie uzgadnianych obiektów ( obręb, gmina, numer działki) ilość projektowanych przyłączy oraz długość sieci określenie formy zapłaty. podpis inwestora Załączniki: 3 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci, prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, orientacja położenia sieci uzbrojenia terenu na mapie w skali 1:10000 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 12

16 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Wniosek o uzgodnienie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 13

17 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Procedura uzgadniania projektów 3. Dalsza analiza Sprawdzenie aktualności mapy do celów projektowych (przynajmniej jeden załączany projekt wykonany na oryginalne) Ocena prawidłowości wykorzystywanej mapy pod względem zachowania skali i treści. Sprawdzenie oryginalności klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego. Ocenę czytelności projektu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 14

18 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Klauzula potwierdzająca aktualizację mapy do celów projektowych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 14

19 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Procedura uzgadniania projektów 3. Dalsza analiza Sprawdzenie aktualności mapy do celów projektowych (przynajmniej jeden załączany projekt wykonany na oryginalne) Ocena prawidłowości wykorzystywanej mapy pod względem zachowania skali i treści. Sprawdzenie oryginalności klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego. Ocenę czytelności projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów gdy istnieje konieczność dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień , wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej. Wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. 4. Analiza prawno-techniczna na posiedzeniu ZUDP Opiniowanie wniosku przez członków i konsultantów zespołu 5. Opinia ZUDP Członkowie zespołu oraz konsultanci po zbadaniu zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz normami zamieszczają swoje uwagi na protokole z posiedzenia ZUDP. Inwestor otrzymuje treść uzgodnienia i dwa egzemplarze projektu z klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia. Klauzula ta określa: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci, wyszczególnienie uzgadnianych sieci oraz numer i datę wydania opinii dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 14

20 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Wzór klauzuli uzgodnienia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 15

21 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Opinia negatywna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 16

22 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Opinia pozytywna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 17

23 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowują ważność przez 3 lata od daty wydania opinii, chyba, że inwestor uzyska zgodę na jego przedłużenie. Natomiast uzgodnienie traci automatycznie ważność gdy: inwestor nie zrealizował projektu przez 3 lata; została uchylona lub zmieniona decyzja o: · warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu · ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego · zatwierdzeniu projektu budowlanego · pozwoleniu na budowę inwestor nie uzyskał przedłużenia okresu ważności opinii; Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uległ zmianie; dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 18

24 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Akta spraw przechowywane są przez 3 lata i zawierają: 1. Wniosek 2. Opinia zawierająca tekst uzgodnienia 3. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu 4. Protokół posiedzenia zespołu zawierający w szczególności: wykaz rozpatrywanych wniosków listę obecnych członków zespołu uwagi i zalecenia dotyczące poszczególnych wniosków, które są potwierdzone podpisami członków zespołu; 5. Geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej – oryginał szkicu realizacyjnego z potwierdzeniem odbioru wytyczonych elementów urządzeń 6. Szkic z wynikami pomiarów powykonawczych; 7. Decyzje organu nadzoru budowlanego kwalifikująca ułożenie elementów urządzeń w stosunku do uzgodnionego projektu; 8. Protokół przekazania inwestorowi odpowiedniej dokumentacji; 9. Faktury (rachunki) za wykonanie roboty; 10. Mapy dyżurne; dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 19

25 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Źródło danych Inwentaryzacja geodezyjna: Pomiar którego celem jest stwierdzenie faktu istnienia danego urządzenia lub przewodu, podanie jego rodzaju i klasyfikacji, dokładne określenie położenia i wymiarów jego elementów oraz uwidocznienie wyników na szkicu polowym i na mapie INWENTARYZACJA Inwentaryzacja branżowa: Szczegółowy opis techniczny, określenie funkcji i ocena stanu technicznego urządzenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 20

26 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Źródło danych GES_Zrodlo (RMAiC2013) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 20

27 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Typy obiektów w ewidencji uzbrojenia terenu: 1. Obiekt punktowy - URZĄDZENIE 2. Obiekt liniowy – ODCINEK PRZEWODU 3. Obiekt przestrzenny- BUDOWLA Przebieg obiektów: 1. Nadziemny 2. Naziemny 3. Podziemny dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 21

28 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przedmiot geodezyjnej inwentaryzacji (G-7): W szczególności sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, ciepłownicze, teletechniczne, telekomunikacyjne, komputerowe, telewizyjne, elektroenergetyczne , benzynowe, inne sieci kablowe i rurowe podziemne budowle jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 22

29 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przedmiot geodezyjnej inwentaryzacji (RMAiC 2013): Rodzaje sieci: benzynowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne , gazownicze, kanalizacyjne, naftowe telekomunikacyjne, wodociągowe, niezidentyfikowane, Inne. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 22

30 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ WODOCIĄGOWA: Sieć wodociągowa składa się z systemu przewodów i urządzeń służących do ujęcia wody, przepompowania jej na wyższy poziom, oczyszczania wody oraz przeprowadzania jej do poszczególnych użytkowników. Przewody wodociągowe Doprowadzające zwane również tłocznymi są to przewody, którymi woda doprowadzana zostaje z ujęcia do stacji uzdatniania, lub ze stacji uzdatniania do zbiorników wyrównawczych. Przewody rozprowadzające wodę na obszarze miasta Przewody magistralne o średnicach od 300 do 1200 mm służą do zasilania sieci miejskiej Przewody rozdzielcze o średnicach 80 do 250 mm służą do doprowadzania wody do hydrantów lub za pośrednictwem podłączeń domowych do poszczególnych nieruchomości. Połączenia domowe ułożone są prostopadle do przewodu ulicznego /rozdzielczego/ i posiadają średnice od 25 mm do 150 mm. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str.23

31 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: zbiornik studnia stacja pomp oczyszczalnia wody zbiornik wody czystej Wieża wodociągowa instalacja domowa Sieć wodociągowa (ujęcie powierzchniowe): dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 24

32 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ KANALIZACYJNA: Systemy sieci kanalizacyjnych stanowią: a/ kanalizacja pełna ogólno spławna, której celem jest odprowadzenie wspólnymi kanałami ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych oraz wód opadowych, b/ kanalizacja pełna rozdzielcza, składająca się z sieci ściekowej do odprowadzenia ścieków bytowo- gospodarczych, przemysłowych oraz z sieci deszczowej, c/ kanalizacja pełna pół rozdzielcza, składająca się z sieci deszczowej oraz z sieci odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe, a także zanieczyszczenia spłukane z terenu, które odprowadzane są z sieci deszczowej do ściekowej za pomocą specjalnych urządzeń. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 25

33 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ KANALIZACYJNA: Przewody kanalizacyjne – podział: a/ przykanaliki będące kanałami łączącymi podłączenie domowe, rynny deszczowe, wpusty uliczne /kratki ściekowe/ oraz podwórzowe z kanałami ulicznymi, b/ kanały uliczne, służące do zbierania ścieków z domowych instalacji kanalizacyjnych oraz wód opadowych z wpustów ulicznych, c/ kanały główne, zbierające spławiane ciecze z kanałów ulicznych. d/ kolektor główny służący do zebrania cieczy z kanałów głównych i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków. A następnie do odbiornika /rzeki, jeziora itp./. e/ kanały burzowe, odprowadzające nadmiar wód opadowych z kolektora najkrótszą drogą wprost do odbiornika, dzięki czemu odciążona zostaje sieć kanalizacyjna w systemie ogólnospławnym, f/ kanały tłoczne, służące do odprowadzenia ścieków pod ciśnieniem ze stacji pomp kanałowych do oczyszczalni ścieków położonych na wyższym poziomie, g/ kanały przełazowe i nie przełazowe różniące się od siebie wielkością przekrojów. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 26

34 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Kanał uliczny przykanalik Pion spustowy Przewód odpływowy deszczowy rynna Przewód odpływowy domowy Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 27

35 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA: Linie elektroenergetyczne– podział: - tranzytowe, - magistralne, - odgałęźne, Systematyka linii ze względu na napięcie: a/ kable niskiego napięcia do 1 kV włącznie, b/ kable wysokiego napięcia od 1 kV do 60 kV, c/ kable najwyższego napięcia - ponad 60 kV. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 28

36 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV linka odgromowa Przewody robocze izolatory wysięgnik dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 29

37 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Wzajemne rozmieszczenie przewodów różnych sieci Wpusty uliczne Kanał sieci ogólnospławnej Kable telefoniczne Kable elektryczne Przewód gazowy wodociąg dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 30

38 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zakres pomiarów geodezyjnych Pomiar sytuacyjny: 1. Osie przewodów - odcinki proste, punkty załamania i rozgałęzienia, punkty główne łuków (np. oś wodociągu) 2. Uzbrojenie przewodów (np. studzienki kanalizacyjne) 3. Wymiary przewodów i uzbrojenia Pomiar wysokościowy: 1. Rzędne wszystkich punktów charakterystycznych 2. Rzędne uzbrojenia przewodów (np. dna studzienek, dna komory ciepłowniczej) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 31

39 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny może być wykonany dwoma sposobami (G4.4): - bezpośrednim - stosowanym w odniesieniu do naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem. - pośrednim - stosowanym w odniesieniu do przewodów podziemnych zasypanych /zakrytych/ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury elektronicznej.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 32

40 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci wodociągowych obejmują:  1/ położenie przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, 2/ położenie rurociągów łączących obiekty specjalne, 3/ położenie podłączeń domowych od przewodu rozdzielczego do fundamentu lub ściany budynku, 4/ elementy uzbrojenia sieci wodociągowej, np.: zasuwy uliczne, hydranty, odpowietrzniki, odwodnienia /odwadniacze/, 5/ inne rodzaje uzbrojenia spotykane rzadziej np.: reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, klapy zwrotne, wodomierze sieciowe, 6/ studzienki, rury ochronne, trójniki, czwórniki, 7/ obiekty specjalne związane z siecią wodociągową, np.: ujęcia wody, przewody grawitacyjne, przewody ssawne, przewody tłoczne, pompy, oczyszczalnie wody, zbiorniki czystej wody, wieże wodne. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 33

41 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci wodociągowej obejmują: 1/ górne powierzchnie elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, jak krawędzie włazów studzienek, zasuw, hydrantów, odpowietrzników, odwadniaczy, wodomierzy sieciowych, reduktorów ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa itp., 2/ dna studzienek i komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, 3/ górne powierzchnie rurociągów w punktach, w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym,  4/ górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach, połączeniach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu, 5/ górne powierzchnie rur ochronnych.  dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 34

42 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci kanalizacyjnych obejmują: 1/ położenie kolektora głównego, kanałów burzowych /burzowców/, kanałów głównych zbierających ścieki z kanałów ulicznych, 2/ położenie kanałów tłocznych - ze stacji pomp kanałowych w górę do oczyszczalni ścieków; przy pomiarach przewodów należy uwzględnić takie ich elementy, jak prostki kielichowe oraz kształtki: trójniki luki, syfony i zwężki, 3/ położenie kanałów ulicznych i przykanalików, 4/ elementy uzbrojenia kanałów obejmujące: studzienki rewizyjne, studzienki spadowe i komory spadowe /kaskadowe/, studzienki włazowe, zsypy śniegowe, wejścia boczne do kanałów, studzienki i komory połączeniowe, rozgałęzieniowe i połączeniowo - rozgałęzieniowe, wpusty deszczowe, studzienki płuczące, płuczki miejscowe, płuczki kanałowe centralne, przewietrzniki, świetliki, spoczniki, kanałowe, zamknięcia kanałów /między innymi dla płukania kanałów/, 5/ urządzenia specjale obejmujące: syfony-przewody rurowe przy przejściu przez rzeki, separatory ścieków do odprowadzenia ścieków z jednego układu do drugiego/.    dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 35

43 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci kanalizacyjnej obejmują: 1/ górne powierzchnie krawędzi włazów studzienek oraz górne powierzchnie wpustów deszczowych i krawędzi przewietrzników. 2/ dna: studzienek wlotów i wylotów przewodów kanałowych i przykanalików.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 36

44 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci cieplnych obejmują:  1/ położenie przewodów magistralnych, odgałęźnych i rozdzielczych,  2/ położenie połączeń domowych, 3/ położenie przewodów /tzw. przejścia/ pod nasypami kolejowymi w rurach ochronnych jak również przy skrzyżowaniach poprzecznych z innymi przewodami,  4/ położenie przewodów przechodzących przez rzeki w rurach ochronnych przymocowanych do przęseł mostów ewentualnie w postaci przeprawy na estakadach oraz nośnic przełazowych lub tuneli podwodnych, łączonych z powierzchnią szybami, 5/ zewnętrzne krawędzie obudowy ochronnej, 6/ uzbrojenie sieci cieplnej:  a/ kompensatory w kształcie niszy usytuowane na trasie między komorami, bądź też w komorach przy prostoliniowym układzie rurociągów, b/ studzienki rozgałęzieniowe /między komorami/,   c/ komory.  dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 37

45 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci cieplnych obejmują:  1/ górne krawędzie włazów do studzienek i komór,  2/ dna studzienek i komór,  3/ górne powierzchnie obudowy ochronnej w punktach charakterystycznych,  4/ górne powierzchnie rurociągów w punktach stałych /zakotwienia, przewodów /,  5/ posadzki obudowy ochronnej w punktach stałych,  6/ górne powierzchnie rurociągów przebiegających bezpośrednio w ziemi w punktach charakterystycznych.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 38

46 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci gazowych obejmują: 1/ położenie rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, 2/ położenie podłączeń domowych,  3/ uzbrojenie rurociągów gazowych np.: zasuwy, studzienki, rurki kontrolne /sączki węchowe/ wyprowadzone na powierzchnię terenu, regulatory ciśnienia /reduktory/. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 39

47 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci gazowych obejmują:   1/ górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek i komór regulatorów ciśnienia, pokryw zasuw, odwadniaczy, wentylacji bezpieczeństwa, 2/ dna studzienek, komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, 3/ Górne powierzchnie rurociągów w miejscach, w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym,  4/ górne powierzchnie rurociągów przy zaworach zasuwach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu,  5/ górne powierzchnie rur ochronnych. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 40

48 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): 1. Pomiary sytuacyjne sieci elektroenergetycznych obejmują:  1/ kable elektroenergetyczne wszystkich napięć 2/ kable oświetleniowe, 3/ kable trakcyjne, 4/ bloki kablowe, 5/ mufy kablowe złączowe, rozgałęźne i głowicowe, 6/ skrzynie i szafki rozdzielcze do połączenia lub rozgałęzienia kabli,  7/ słupy trakcyjne, nośne, oświetleniowe oraz sygnalizacji świetlnej, połączone bezpośrednio z siecią kabli podziemnych, 8/ transformatory, stacje transformatorowe, podstacje rozdzielcze,   9/ studzienki kablowe. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str.41

49 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): 2. Pomiary wysokościowe sieci elektroenergetycznych obejmują:  1/ górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek kablowych,  2/ dna studzienek,  3/ górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studzienkach, 4/ górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań,   5/ górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadkach ich przykrycia np. cegłami, gąsiorami lub folią należy pomierzyć górną powierzchnię przykrycia,  6/ górne powierzchnie rur ochronnych.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str.42

50 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str.42

51 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Literatura K. Bramorski J. Gomoliszewski M. Lipiński: Geodezja miejska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973 M Gałda E. Kujawski S. Przewłocki : Geodezja i miernictwo budowlane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983 E. Neufert : Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo „Arkady”. Warszawa 2003 S. Przewłocki : Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2000 Instrukcja techniczna G-7: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. Wytyczne Techniczne G 4.4: Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 43

52 Zapraszam na następny wykład
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zapraszam na następny wykład dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 wykład 1 Str. 44


Pobierz ppt "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google