Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w zakresie oznakowania substancji i preparatów chemicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w zakresie oznakowania substancji i preparatów chemicznych"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w zakresie oznakowania substancji i preparatów chemicznych
Dr Michał Andrijewski Zmiany w zakresie oznakowania substancji i preparatów chemicznych lipiec 2005

2 CEL OZNAKOWANIA Substancje lub preparaty, po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie, muszą następnie zostać oznakowane w celu wskazania tego zagrożenia (zagrożeń), dla ochrony ich użytkowników, konsumentów oraz środowiska lipiec 2005

3 Obowiązki ustawowe (ustawa z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) art. 25 1. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego powinno zawierać nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, tożsamość osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 26, a także informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, jeżeli tego wymagają inne przepisy. 2. Oznakowanie powinno być sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach. lipiec 2005

4 Obowiązki ustawowe 3. Na opakowaniach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych nie wolno umieszczać oznaczeń wskazujących, że taka substancja lub taki preparat nie są niebezpieczne. 4. W przypadku wprowadzanych do obrotu substancji nowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 oraz ust. 2, i preparatów zawierających co najmniej 1% takiej substancji, jeżeli jeszcze nie jest możliwe oznakowanie ich zgodnie w przepisami ustawy, z uwagi na brak odpowiednich danych, oznakowanie powinno zawierać ostrzeżenia brzmiące: - w przypadku substancji: "Uwaga, substancja nie w pełni zbadana", - w przypadku preparatów: "Uwaga, produkt zawiera substancję nie w pełni zbadaną". lipiec 2005

5 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595) lipiec 2005

6 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
1) nazwę i dokładny adres, wraz z numerem telefonu osoby, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialna za wprowadzenie preparatu do obrotu 2) tożsamość substancji: lipiec 2005

7 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
Nr CAS Nr WE Nazwa chemiczna zgodna z brzmieniem w wykazie lub zgodna z nomenklaturą międzynarodową oraz klasyfikacja substancji Proponowana alternatywna nazwa rodzajowa lipiec 2005

8 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
3) uzasadnienie zachowania poufności co do tożsamości substancji; 4) przeznaczenie lub nazwę handlową preparatu; 5) przeznaczenie lub nazwę handlową we wszystkich państwach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, jeżeli są inne; 6) skład preparatu zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu sporządzania punktu 2 karty charakterystyki preparatu, określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy; 7) klasyfikację preparatu pod względem zagrożeń dla zdrowia lipiec 2005

9 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
8) oznakowanie preparatu; 9) przewidywane zastosowania; 10) kartę charakterystyki preparatu; 11) oświadczenie, że w państwach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, na oznakowaniu lub w kartach charakterystyki nie została ujawniona tożsamość substancji. lipiec 2005

10 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
W celu uniknięcia składania wielokrotnych wniosków dotyczących tej samej substancji obecnej w różnych preparatach, złożenie jednego wniosku wystarcza, jeżeli takie preparaty: - zawierają tę samą substancję niebezpieczną w takich samych stężeniach, - mają taką samą klasyfikację i oznakowanie, - mają takie samo przeznaczenie, - we wszystkich takich preparatach należy zastosować taką samą alternatywną nazwę rodzajową. lipiec 2005

11 Wniosek o zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej
Alternatywna nazwa rodzajowa musi być taka sama, jak nazwa użyta w punkcie 2 karty charakterystyki preparatu W przypadku preparatów importowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem może wystąpić producent preparatu. W takim przypadku wniosek może zostać sporządzony w języku angielskim lipiec 2005

12 Informacje wymagane we wniosku do Inspektora o wyrażenie zgody na zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej w przypadku, gdy na zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej została wydana zgoda w jednym z państw UE 1) nazwę i dokładny adres, wraz z numerem telefonu osoby, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialna za wprowadzenie preparatu do obrotu; 2) kopię decyzji właściwego urzędu w jednym z państw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wydaniu zgody na zamieszczenie na oznakowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej. lipiec 2005

13 6) niebezpieczna dla środowiska,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Zmianie uległa treść § 4 ust. 2: "2. Osoba wprowadzająca preparat do obrotu, która może wykazać, że zamieszczenie na oznakowaniu lub w karcie charakterystyki preparatu nazwy chemicznej substancji, którą zaklasyfikowano wyłącznie do jednej lub kilku z następujących kategorii niebezpieczeństwa: 1) wybuchowa, 2) utleniająca, 3) skrajnie łatwopalna, 4) wysoce łatwopalna, 5) łatwopalna, 6) niebezpieczna dla środowiska, 7) drażniąca (z wyłączeniem substancji z przypisanym zwrotem R41), 8) szkodliwa (wyłącznie ze względu na skutki śmiertelne w warunkach narażenia ostrego) - spowoduje naruszenie tajemnicy handlowej, może uzyskać zgodę Inspektora na zamieszczanie alternatywnej nazwy rodzajowej takiej substancji, która może być nazwą identyfikującą najważniejsze grupy funkcyjne lub inną nazwą alternatywną ustaloną w sposób określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Alternatywnej nazwy rodzajowej nie wolno zamieszczać w przypadku substancji, dla których w odrębnych przepisach ustalono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy."; lipiec 2005

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2004 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych cd spowoduje naruszenie tajemnicy handlowej, może uzyskać zgodę Inspektora na zamieszczanie alternatywnej nazwy rodzajowej takiej substancji (...). Alternatywnej nazwy rodzajowej nie wolno zamieszczać w przypadku substancji, dla których w odrębnych przepisach ustalono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. lipiec 2005

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych W zakresie środków ochrony roślin wprowadzono nowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz kryteria ich doboru lipiec 2005

16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych W § „Oznakowanie opakowania każdej substancji niebezpiecznej zawiera” zmianie uległ punkt 2):     ”nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie substancji do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora);     wprowadzono nowe dwa punkty 4a i 5a dotyczące zamieszczenia zwrotów RSh i SPo, SPe i SPr na oznakowaniu. lipiec 2005

17 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych W § „Oznakowanie opakowania każdego preparatu niebezpiecznego zawiera:” zmianie uległ punkt 2): „nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie preparatu do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora)” zamiast Nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta, importera lub dystrybutora wprowadzającego substancję do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lipiec 2005

18 zmianie uległ punkt 4) i obecnie ma brzmienie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych W § „Oznakowanie opakowania każdego preparatu niebezpiecznego zawiera:” – c.d. zmianie uległ punkt 4) i obecnie ma brzmienie: „ znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, odpowiadające klasyfikacji preparatu dokonanej zgodnie z kryteriami klasyfikacji; gdy preparatowi przypisano więcej niż jeden symbol (usunięto część dotyczącą oznakowania aerozoli skrajnie i wysoce łatwopalnych): a) obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego odpowiadającego symbolowi T lub T+ czyni znaki ostrzegawcze odpowiadające symbolom C, Xn i Xi fakultatywnymi ” …itd.. wprowadzono nowe dwa punkty 5a i 6a dotyczące zamieszczenia zwrotów RSh i SPo, SPe i SPr na oznakowaniu. lipiec 2005

19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych W załączniku Nr 4 „Sposób oznakowania opakowań preparatów niebezpiecznych wymagających szczególnego oznakowania” zmianie uległ punkt 11: "11. Preparaty przeznaczone do wytłaczania gazem pędnym pod ciśnieniem w postaci aerozolu z jednorazowych pojemników oznakowuje się dodatkowo zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe."; lipiec 2005

20 Zwrot o znaczeniu ogólnym (SP)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dodatkowe zwroty Zwrot o znaczeniu ogólnym (SP) Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do pracowników stosujących środki ochrony roślin (SPo) Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do środowiska (SPe) Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do dobrej praktyki rolniczej (SPa) Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania dla rodentycydów (SPr) lipiec 2005

21 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dodatkowe zwroty Na oznakowaniu wszystkich środków ochrony roślin umieszcza się następujący zwrot, który uzupełnia się napisem podanym w nawiasie, jeżeli to właściwe: SP 1 Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.) lipiec 2005

22 lipiec 2005


Pobierz ppt "Zmiany w zakresie oznakowania substancji i preparatów chemicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google