Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA

2 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Podręczniki Bezpieczeństwo ludności cywilne. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny Kitler Waldemar, Skrabacz Aleksandra Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009 Sulowski S., Brzeziński M., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007 Dobkowski J., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno- ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Misiuk A.,

3 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie informacje w syllabusie Informacje nt. materiału, literatury, sposobu zaliczenia przedmiotu

4 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników

5 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo państwa Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo publiczne

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo /def/ Stan (może być rozumiany obiektywnie i subiektywnie) zapewniający warunki nienaruszalnego przetrwania i swobodnego rozwoju określonego podmiotu. Definicja sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, warszawa, AON 2002. wyjaśnienie

7 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo międzynarodowe /def/ Definicja układ stosunków międzynarodowych zapewniający wspólne bezpieczeństwo państw tworzących system międzynarodowy. Leksykon współczesnych stosunków politycznych, praca zbiór pod red. Cz. Mojsiewicza, Wrocław 1997 wyjaśnienie Brak obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych obaw oraz zgodne dążenie i działanie społeczności międzynarodowej na rzecz określonych wartości państwowych i pozapaństwowych (społecznych)

8 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo narodowe /def/ Definicja zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przed zagrożeniami zewnętrznymi. Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992 wyjaśnienie Stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi określany stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń.

9 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo państwa /def/ Definicja rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, wyjaśnienie Bezpieczeństwo państwa to ogół warunków wewnętrznych i zewnętrznych, które gwarantują stabilny rozwój społeczeństwa, ochronę terytorium państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zapewniają możliwość prowadzenia przez państwo samodzielnej polityki zewnętrznej i wewnętrznej.

10 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo publiczne /def/ Definicja Bezpieczeństwo publiczne, to stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami.

11 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Bezpieczeństwo kryteria podziału KRYTERIUM PODMIOTOWE KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE KRYTERIUM PRZESTRZENNE KRYTERIUM CELU - jednostkowe - wspólnotowe - narodowe -międzynarodowe - globalne - militarne - polityczne - ekonomiczne - ekologiczne - kulturowe - społeczne - miejscowe - lokalne - subregionalne - regionalne - globalne - negatywne (przetrwanie) - pozytywne (przetrwanie i swoboda rozwoju)

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Funkcje państwa Funkcja wewnętrzna Funkcja wewnętrzna oznacza zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę mienia i zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczenie trwałości systemu własności w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych. Funkcja zewnętrzna Funkcja zewnętrzna oznacza zapewnienie bezpieczeństwa państwa na zewnątrz, rozwijanie stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami, a także rozwijanie przepływu informacji i kontaktów międzyludzkich.

13 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Źródła prawa w Rzeczpospolitej polskiej USTAWY ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE KONSTYTUCJA RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

14 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziennik Ustaw: Publikacja źródeł prawa Monitor Polski: Dzienniki Ministerstw Wojewódzki Dziennik Urzędowy Obwieszczenia

15 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych - konstytucji/ Rzeczpospolita polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1

16 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Podstawy prawne tworzenia bezpieczeństwa /KONSTYTUCJA/ Państwo jest gwarantem podstawowych praw obywateli. Każdy obywatel ma prawo do: bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66.1); Ochrony zdrowia (art. 68.1); Zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego (art. 67.1); Wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54.1); Organizowania pokojowych zgromadzeń (art. 57) i zrzeszania się (art. 58).

17 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych – umów międzynarodowych/ konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku dz.u.56.38.171 konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w hadze dnia 14 maja 1954 r. dz.u.57.46.212 Umowy międzynarodowe

18 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Podstawy tworzenia bezpieczeństwa /kategorie ustaw/ ustawy odnoszące się do określonej sfery (dziedziny) bezpieczeństwa narodowego, np. ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o ochronie dóbr kultury, prawo ochrony środowiska. ustawy regulujące zadania i kompetencje organów administracji publicznej, np. ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej, ustawy o policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej. ustawy odnoszące się do rodzaju i skali zagrożeń, tj. ustawy o stanach nadzwyczajnych.

19 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady ustaw/ ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o państwowej straży pożarnej Ustawy

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych - rozporządzeń/ rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków państwowej straży pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. Rozporządzenia

21 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych – aktów prawa miejscowego/ rozporządzenie nr 1/2010 powiatowego lekarza weterynarii w lwówku śląskim z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt - zgnilec amerykański pszczół na terenie miasta i gminy gryfów śląski rozporządzenie porządkowe nr 2 wojewody lubuskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie warty i noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego Akty prawa miejscowego

22 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google