Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

2 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Podręczniki Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009 Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo ludności cywilne. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny Kitler Waldemar, Skrabacz Aleksandra Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007 Dobkowski J., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 Misiuk A., Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 Informacje nt. materiału, literatury, sposobu zaliczenia przedmiotu
informacje w syllabusie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo państwa Bezpieczeństwo publiczne Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie 5

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Bezpieczeństwo /def/ Definicja Stan (może być rozumiany obiektywnie i subiektywnie) zapewniający warunki nienaruszalnego przetrwania i swobodnego rozwoju określonego podmiotu. wyjaśnienie sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, warszawa, AON 2002. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

7 Bezpieczeństwo międzynarodowe /def/
Definicja układ stosunków międzynarodowych zapewniający wspólne bezpieczeństwo państw tworzących system międzynarodowy. Leksykon współczesnych stosunków politycznych, praca zbiór pod red. Cz. Mojsiewicza, Wrocław 1997 wyjaśnienie Brak obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych obaw oraz zgodne dążenie i działanie społeczności międzynarodowej na rzecz określonych wartości państwowych i pozapaństwowych (społecznych) Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

8 Bezpieczeństwo narodowe /def/
Definicja zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przed zagrożeniami zewnętrznymi. Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992 wyjaśnienie Stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi określany stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

9 Bezpieczeństwo państwa /def/
Definicja rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, wyjaśnienie Bezpieczeństwo państwa to ogół warunków wewnętrznych i zewnętrznych, które gwarantują stabilny rozwój społeczeństwa, ochronę terytorium państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zapewniają możliwość prowadzenia przez państwo samodzielnej polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

10 Bezpieczeństwo publiczne /def/
Definicja Bezpieczeństwo publiczne, to stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

11 Bezpieczeństwo kryteria podziału
KRYTERIUM PODMIOTOWE KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE KRYTERIUM PRZESTRZENNE KRYTERIUM CELU jednostkowe wspólnotowe narodowe międzynarodowe globalne militarne polityczne ekonomiczne ekologiczne kulturowe społeczne miejscowe lokalne subregionalne regionalne globalne negatywne (przetrwanie) pozytywne (przetrwanie i swoboda rozwoju) Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Funkcje państwa Funkcja wewnętrzna oznacza zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę mienia i zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczenie trwałości systemu własności w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych. Funkcja zewnętrzna oznacza zapewnienie bezpieczeństwa państwa na zewnątrz, rozwijanie stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami, a także rozwijanie przepływu informacji i kontaktów międzyludzkich. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

13 Źródła prawa w Rzeczpospolitej polskiej
KONSTYTUCJA USTAWY ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

14 Publikacja źródeł prawa
Dziennik Ustaw: Monitor Polski: Dzienniki Ministerstw Wojewódzki Dziennik Urzędowy Obwieszczenia Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych - konstytucji/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1 „Rzeczpospolita polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

16 Podstawy prawne tworzenia bezpieczeństwa /KONSTYTUCJA/
Państwo jest gwarantem podstawowych praw obywateli. Każdy obywatel ma prawo do: bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66.1); Ochrony zdrowia (art. 68.1); Zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego (art. 67.1); Wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54.1); Organizowania pokojowych zgromadzeń (art. 57) i zrzeszania się (art. 58). Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

17 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych – umów międzynarodowych/ Umowy międzynarodowe konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku dz.u konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w hadze dnia 14 maja 1954 r. dz.u Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

18 Podstawy tworzenia bezpieczeństwa /kategorie ustaw/
ustawy odnoszące się do określonej sfery (dziedziny) bezpieczeństwa narodowego, np. ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o ochronie dóbr kultury, prawo ochrony środowiska. ustawy regulujące zadania i kompetencje organów administracji publicznej, np. ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej, ustawy o policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej. ustawy odnoszące się do rodzaju i skali zagrożeń, tj. ustawy o stanach nadzwyczajnych. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

19 Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady ustaw/
Ustawy ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o państwowej straży pożarnej Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

20 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych - rozporządzeń/ Rozporządzenia rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków państwowej straży pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

21 Akty prawa miejscowego
Prawne podstawy bezpieczeństwa /przykłady aktów prawnych – aktów prawa miejscowego/ Akty prawa miejscowego rozporządzenie nr 1/2010 powiatowego lekarza weterynarii w lwówku śląskim z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt - zgnilec amerykański pszczół na terenie miasta i gminy gryfów śląski rozporządzenie porządkowe nr 2 wojewody lubuskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie warty i noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

22 Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google