Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RODUKT PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO SHATKIVSKA, M ELEHANYCH, Z HUK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RODUKT PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO SHATKIVSKA, M ELEHANYCH, Z HUK."— Zapis prezentacji:

1 P RODUKT PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO SHATKIVSKA, M ELEHANYCH, Z HUK

2 K AŻDY PODMIOT DZIAŁAJĄCY NA RYNKU MUSI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE SUKCES GOSPODARCZY JEST ZWIĄZANY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ ZASPOKAJANIA POTRZEB NABYW ­ CY, A NIE TYLKO Z TECHNOLOGICZNĄ " STRONĄ PRODUKTU. K ORZYŚCI, JAKIE PRZY ­ NOSI PRODUKT, MUSZĄ ODPOWIADAĆ OCZEKIWANIOM NABYWCY. S TOSUNKOWO SZEROKIE OKREŚLENIE PRODUKTU PODAJE P H. K OTLER, KTÓRY PROPONUJE ZA PRODUKT UWAŻAĆ WSZYSTKO, CO MOŻE BYĆ ZAOFEROWANE NA RYNKU W CELU PRZYCIĄGNIĘCIA UWAGI, NABYCIA I UŻYCIA, CO SŁUŻY ZA ­ SPOKOJENIU PRAGNIENIA LUB POTRZEBY.

3 O ZNACZA TO, ŻE MOŻE NIM BYĆ NP. DOBRO FIZYCZNE, USŁUGĄ IDEA ( NP. PLANOWANIE RODZINY ), OSOBA ( NP. AKTOR WYSTĘPUJĄCY W FILMIE ), ORGANIZACJA ( NP. C ZERWONY K RZYŻ ) I MIEJSCE (W ENECJA, H AWAJE ).

4 P OZIOMY POSTRZEGANIA PRODUKTU PRZEZ NABYWCĘ

5 P RODUKT TURYSTYCZNY MOŻE BYĆ UJMOWANY W WĄSKIM ZNACZENIU, JAKO WALORY TURYSTYCZNE ( PRZYRODNICZE I KRAJOZNAWCZE ) - PRODUKT PODSTAWOWY. W SZEROKIM UJĘCIU JEST NIM CAŁY ZESTAW DÓBR I USŁUG ( OBOK WALORÓW TURYSTYCZNYCH ) UMOŻLIWIAJĄCYCH TURYŚCIE PRZYBYCIE DO MIEJSCA WYSTĘPOWANIA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH, POBYT I ICH WYKORZYSTANIE.

6 H OLISTYCZNE SPOJRZENIE NA PRODUKT TURYSTYCZNY W UJĘCIU MARKE ­ TINGOWYM POZWALA WYRÓŻNIĆ NAWET PIĘĆ JEGO WYMIARÓW A MIANOWICIE : 1. P RODUKT GŁÓWNY, KORZYŚĆ PODSTAWOWA ( ZASPOKAJA PODSTAWOWĄ POTRZEBĘ ). 2. P RODUKT OGÓLNY, PODSTAWOWA WERSJA PRODUKTU. 3. P RODUKT OCZEKIWANY, PRODUKT OGÓLNY Z OCZEKIWANIAMI KUPUJĄCEGO CO DO CECH PRODUKTU. 4. P RODUKT ULEPSZONY, ZBIÓR WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNIĄCYCH DANY PRODUKT OD KONKURENCJI. 5. P RODUKT PSYCHOLOGICZNY ( POTENCJALNY )

7 G ŁÓWNYM ELEMENTEM PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW SĄ USŁUGI. P OCIĄGA TO ZA SOBĄ SKUTKI DLA DECYZJI MARKETINGOWYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ ZE SPECYFICZNYCH CECH USŁUG. M OŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ USŁUGA JEST ŚWIADCZENIEM, KTÓRE NIE POCIĄGA ZA SOBĄ NABYCIA NAMACALNEGO PRZEDMIOTU, ZASPOKAJA NATOMIAST POTRZEBĘ W DANYM MOMENCIE. I CH NIEMATERIALNA POSTAĆ POWODUJE, ŻE WIELE Z NICH JEST NIEUCHWYTNYCH : NIE MOŻNA ICH DOSTRZEC, POZNAĆ SMAKU, POCZUĆ, USŁYSZEĆ, ZANIM SIĘ ICH NIE KUPI.

8 D ODATKOWE CECHY PRODUKTÓW : => KOMPLEMENTARNOŚĆ SKŁADNIKÓW PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - POLEGA ONA NA TYM, ŻE ZESTAW, KTÓRY OBEJMUJE DOBRA MATERIALNE, USŁUGI ORAZ UDOSTĘPNIANE WALORY TURYSTYCZNE, MUSI BYĆ OFEROWANY ŁĄCZNIE, ABY MÓGŁ ZASPOKOIĆ POTRZEBY TURYSTÓW ; => PODATNOŚĆ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA SUBSTYTUCJĘ - W CELU ZASPOKOJENIA JEDNEJ POTRZEBY I OSIĄGNIĘCIA PORÓWNYWALNEJ SATYSFAKCJI Z KONSUMPCJI PRODUKTU MOŻNA TWORZYĆ WIELE OFERT, KTÓRE WYKAZUJĄ PODOBNE BĄDŹ ZBLIŻONE CECHY, NP. SUBSTYTUCJA W RAMACH PRODUKTU MARKOWEGO - TURYSTYKA AKTYWNA - OFERTA TURYSTYKI ROWEROWEJ LUB TURYSTYKI KONNEJ.

9 W ŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU, KTÓRE TRADYCYJNIE ROZWAŻA SIĘ W MARKETINGOWYM SPOJRZENIU NA PRODUKT, TO PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ I GWARANCJE, MARKA I CYKL ŻYCIA PRODUKTU. Z E WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ W OFERTACH USŁUGOWYCH WIELU ELEMENTÓW NIEMATERIALNYCH, TRUDNO DAJĄCYCH SIĘ POZNAĆ, NABYWCY TYCH PRODUKTÓW POSZUKUJĄ MATERIALNEGO ICH POTWIERDZENIA ( GŁÓWNIE JAKOŚCI ) W ZNAMIONACH ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK : - PERSONEL I JEGO KOMPETENCJE, - WYGLĄD PUNKTÓW OBSŁUGI, - MATERIALNE ŚRODOWISKO ŚWIADCZENIA USŁUG, - PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG, A PRZEDE WSZYSTKIM MARKĄ KTÓRA POZWALA ŁATWO ZIDENTYFIKOWAĆ DANĄ USŁUGĘ, DOSTARCZA SKŁADNIKA SATYSFAKCJI PSYCHOLOGICZ ­ NEJ ( CZĘSTO PRESTIŻ WIĄŻE SIĘ Z NAZWĄ MARKI ) I PRZYCZYNIA SIĘ DO BUDOWA ­ NIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA.

10 K OLEJNYM ELEMENTEM ZWIĘKSZAJĄCYM WARTOŚĆ PRODUKTU JEST GWARANCJA ( RĘKOJMIA ), KTÓRA JEST ZAPEWNIENIEM PRODUCENTA, ŻE PRODUKT ZASPOKOI OCZEKIWANIA NABYWCY LUB TEŻ, ŻE JEŚLI PRODUKT NIE SPEŁNI JEGO OCZEKIWAŃ, STRATA ZOSTANIE KLIENTOWI W JAKIŚ SPOSÓB ZREKOMPENSOWANA. R ĘKOJMIA MOŻE BYĆ ALBO WYRAŹNA, ALBO DOROZUMIANA ; WYRAŹNA - OKREŚLA DOKŁADNIE, JAKIE ODSZKODOWANIA I GWARANCJE OFERUJE PRODUCENT BĄDŹ ŚWIADCZĄCY USŁUGI, I PRZEZ TO PODWYŻSZA WARTOŚĆ DÓBR I USŁUG ; DOROZUMIANA ZAWIERA SIĘ W PRZEKONANIU, ŻE PRODUKT JEST W DOBRYM STANIE I JEST PRZYDATNY DO CELU, W JAKIM ZOSTAŁ ZAKUPIONY. T EN RODZAJ RĘKOJMI CHRONI KONSUMENTA NA RYNKU, ALE WIĘKSZOŚĆ NABYWCÓW JEST ZAINTERESOWANA GWARANCJĄ WYRAŹNĄ, KTÓRA PODNOSI WARTOŚĆ PRODUKTU FORMALNEGO ( RZECZYWISTEGO ).

11 W PROWADZENIE STANDARDÓW CZY LICENCJONOWANIA W BRANŻY TURYSTYCZNEJ JEST NASTĘPSTWEM UPOWSZECHNIANIA SYSTEMU GWARANCJI, KTÓRE OGRANICZAJĄ SYTUACJE KONFLIKTOWE NA LINII PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE KLIENT.

12 Z UWAGI NA NIEMATERIALNOŚĆ USŁUG, SUBIEKTYWNOŚĆ I WZGLĘDNOŚĆ OCENY JAKOŚCI OFERTY, PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE MUSZĄ ZNALEŹĆ SPOSOBY NADANIA CECH REALNYCH RZECZOM NIENAMACALNYM. J EDNĄ Z METOD JEST KSZTAŁTOWANIE MARKI, KTÓRĄ OKREŚLA SIĘ JAKO NAZWA, TERMIN, SYMBOL, WZÓR LUB ICH KOMBINACJA, STWORZONA CELEM IDENTYFIKACJI DÓBR LUB USŁUG SPRZEDAWCY LUB ICH GRUPY I WYRÓŻNIENIA ICH SPOŚRÓD KONKURENCJI.

13 W YRÓŻNIANIE PRODUKTU POPRZEZ JAKOŚĆ, STOSOWANIE GWARANCJI I MARKĘ JEST MOŻLIWE DZIĘKI WPROWADZENIU M. IN. MARKETINGU INTERAKCYJNEGO I WEWNĘTRZNEGO. M ARKETING INTERAKCYJNY SKIEROWANY JEST NA OSIĄGANIE WYŻSZEJ SPECJALIZACJI PERSONELU W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTA. D O PODSTAWOWYCH JEGO ELEMENTÓW ZALICZA SIĘ : 1. D OSTĘPNOŚĆ USŁUG, POD POJĘCIEM KTÓREJ ROZUMIE SIĘ ATRAKCYJNY I WYGODNY DLA KLIENTA SPOSÓB DOSTARCZANIA USŁUGI, SATYSFAKCJONUJĄCY ZARÓWNO KLIENTA, JAK I USŁUGODAWCĘ. 2. W ZAJEMNE KONTAKTY PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI I KONSUMENTÓW. U WAŻANE SĄ ONE ZA NAJWAŻNIEJSZY INSTRUMENT MARKETINGOWY STOSOWANY W WARUNKACH KONKURENCJI W OBSŁUGIWANYM SEGMENCIE RYNKU.

14 3. I NNE USŁUGI ( DODATKOWE ) WZBOGACAJĄCE PODSTAWOWĄ OFERTĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, MAJĄCE CHARAKTER KONKURENCYJNY. U SŁUGI TE MUSZĄ BYĆ ZINTEGROWANE Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI INTERACTIVE MARKETINGU. 4. U DZIAŁ KONSUMENTA W PROCESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI I JEGO WPŁYW NA CECHY NABYWANEJ USŁUGI ORAZ WPŁYW INNYCH KONSUMENTÓW NABYWAJĄCYCH RÓWNOCZEŚNIE DANĄ USŁUGĘ ( DOTYCZY TO USŁUG KONSUMOWANYCH W SPOSÓB ZBIOROWY ). 5. K ONTAKTY PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO Z KLIENTAMI PO ZAKOŃCZONEJ TRANSAKCJI.

15 P RODUKTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYMIANY UTRZYMUJĄ SIĘ NA RYNKU PRZEZ OKREŚLONY CZAS. P RZECHODZĄ ONE PRZEZ PEWNE FAZY, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA TZW. CYKL ŻYCIA PRODUKTU. C YKL ŻYCIA JAKO CECHA PRODUKTU ODZWIERCIEDLA JEGO ASPEKT RYNKOWY. W YRAŻA ON RELACJE MIĘDZY DANYM PRODUKTEM A POTRZEBAMI KONSUMENTÓW I INNYMI, KONKURENCYJNYMI PRODUKTAMI, POJAWIAJĄCYMI SIĘ W OTOCZENIU. C YKL ŻYCIA PRODUKTU - JEST TO ZJAWISKO STOPNIOWEGO NABYWANIA I UTRATY ZDOLNOŚCI PRODUKTU DO ZASPOKAJANIA POTRZEB KONSUMENTÓW ( O RÓŻNEJ ATRAKCYJNOŚCI DLA NABYWCY ).

16 K SZTAŁTOWANIE SIĘ CYKLU ŻYCIA ZALEŻY OD WIELU CZYNNIKÓW, A SZCZEGÓLNIE OD : - RODZAJU SAMEGO PRODUKTU ; - MOŻLIWOŚCI JEGO RÓŻNICOWANIA - ZMIAN W STRUKTURZE NABYWCÓW I W ICH DOCHODACH ; - PODATNOŚCI NA ZMIANY KONIUNKTURALNE ( NP. MODY ), CO SIĘ WIĄŻE Z RODZAJEM ZASPOKAJANYCH KONSUMENTÓW I TEMPA ICH ZMIAN ; - POSTĘPU TECHNICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO ( PROCESÓW INNOWACYJNYCH ) W SFERZE WYTWARZANIA ; - STRUKTURY PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU, ZASTOSOWANYCH PRZEZ DANE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH ( CENA, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA ) ITP.

17 J EŻELI PORÓWNAĆ CYKL ŻYCIA RÓŻNYCH PRODUKTÓW, A TYM SAMYM KSZTAŁTOWANIE SIĘ NA NIE POPYTU, MOŻNA ZAUWAŻYĆ RÓŻNE PRZEBIEGI KRZYWEJ ŻYCIA. M IMO RÓŻNORODNEJ POSTACI WYRÓŻNIA SIĘ W NICH CHARAKTERYSTYCZNE FAZY : WPROWADZANIA, WZROSTU, DOJRZAŁOŚCI I SPADKU. P RZEWIDYWANIE TYCH ZMIAN W CZASIE UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE DECY ­ ZJI RYNKOWYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA " PRODUKTU NA RYNKU, POPRZEZ ANALIZĘ NP. SPRZEDAŻY, KOSZTÓW, ZYSKÓW, RODZAJU KLIENTÓW, KONKURENCJI, PRODUKTU I CELÓW MARKETINGU. A NALIZA KRZYWEJ CYKLU ŻYCIA POMAGA PODEJMOWAĆ DECYZJE : CO ROBIĆ TERAZ ? CZY ZMIENIĆ PRODUKT, USUNĄĆ GO Z RYNKU CZY POZOSTAWIĆ ? CZY PRZYGOTOWYWAĆ NOWĄ REKLAMĘ ? JAK USTALIĆ NOWĄ CENĘ ? ITP. D OŚĆ CZĘ ­ STO JEST TO RÓWNIEŻ DECYZJA DOTYCZĄCA TEGO, CZY WPROWADZAĆ NA RYNEK NOWY PRODUKT.

18 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "P RODUKT PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO SHATKIVSKA, M ELEHANYCH, Z HUK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google