Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego"— Zapis prezentacji:

1 Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Straż łowiecka. Pracę wykonali: Paweł Bundyra Adrian Ilnicki

2 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Podstawowym aktem normatywnym dotyczącym Straży Łowieckiej jest Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o Prawie łowieckim z późniejszymi zmianami. Już pierwszy jej artykuł wyjaśnia co oznacza termin „łowiectwo”. „Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.”

3 Artykuł numer 3 z kolei określa cele łowiectwa; „Art. 3
Artykuł numer 3 z kolei określa cele łowiectwa; „Art. 3. Celem łowiectwa jest: 1)ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, 2)ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, 3)uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, 4)spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.”

4 Artykuł 4 wyjaśnia pojęcia takie jak polowanie, czy kłusownictwo.
„Polowanie oznacza: 1)tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, 2)łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych, za zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska,  - zmierzające do wejścia w jej posiadanie. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.”

5 Państwowa Straż Łowiecka – struktura.
Państwowa Straż Łowiecka działa jako umundurowana, uzbrojona i wyposażona w terenowe, oznakowane środki transportu formacja podległa właściwemu terytorialnie wojewodzie, który sprawuje nad nią bezpośredni nadzór. Państwową Strażą Łowiecką kieruje komendant wojewódzki podległy wojewodzie. W skład Państwowej Straży Łowieckiej wchodzą: komendant wojewódzki, starsi strażnicy, strażnicy i młodsi strażnicy, w razie potrzeb możliwe jest utworzenie wyodrębnionych posterunków, których pracą kierować będą komendanci posterunków.

6 Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należą sprawy zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, a w szczególności: kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, w szczególności w zakresie: ochrony zwierząt, zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, dokonywania kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną, sprawdzania źródeł pochodzenia tusz zwierzyny lub ich części, zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego, kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

7 nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego, prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć sądu rejonowego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego; współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalenie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży; ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania, na rzecz Skarbu Państwa, ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich; przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych. Państwowa Straż Łowiecka przy znakowaniu spraw używa symbolu "PSŁ".

8 PSŁ – współpraca. Państwowa Straż Łowiecka współdziała z:
Policją, Szefem Krajowego Centrum informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, Polskim Związkiem Łowieckim, administracją Lasów Państwowych, Państwową Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony mienia społecznego i ochrony środowiska przyrodniczego. Strażnicy zadania wykonują samodzielnie, w nie mniej niż 2-osobowym patrolu własnym z dodatkowym ubezpieczeniem w postaci łączności radiotelefonicznej lub telefonicznej z Urzędem lub Policją, albo w grupie utworzonej wspólnie z Policją, Strażą Leśną, Państwową. Strażą Rybacką, strażnikami łowieckimi oraz innymi jednostkami i organizacjami współdziałającymi. W trakcie terenowych działań strażników w składzie dwuosobowym lub większym jeden ze strażników jest wyznaczony na dowódcę patrolu. Na podstawie porozumień podpisanych przez komendantów graniczących z sobą województw, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej mogą podejmować wspólne działania na terenach objętych porozumieniami.

9 Wyposażenie strażnika
1)środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze określone w obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności : a) buty gumowe, a) buty gumowo- filcowe, c) hełm ochronny, d) kurtka wodochronna, e) rękawice ochronne, f) kamizelka ostrzegawcza 2) broń służbowa i miotacz gazu obezwładniającego, kajdanki i pałka wielofunkcyjna, 3) książka służbowa, 4) bloczki mandatów karnych, 5) komplet druków procesowych i przybory do pisania, 6) pieczątka osobista strażnika, 7) latarka sygnalizacyjna z podstawowymi kolorami, 8) tarcza sygnalizacyjna do zatrzymywania pojazdów,

10 Wyposażenie posterunku
l) oznakowany samochód terenowy, 2) lampa - szperacz dalekosięzny, 3) lornetka (jedna na patrol), 4) cyfrowy aparat fotograficzny na patrol), 5) noktowizor, 6) saperka i toporek, 7) kamizelki kuloodpome, 8) noże wielofunkcyjne, 9) mapy topograficzne

11 umundurowanie

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google