Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Centralny w Niemczech Opracowała Anna Kodzis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Centralny w Niemczech Opracowała Anna Kodzis."— Zapis prezentacji:

1 Bank Centralny w Niemczech Opracowała Anna Kodzis

2 Trochę historii Niemcy posiadają starą tradycję bankowości. XVI wiek - Rodziny bankierskie (np. Fuggerów) prowadziły banki kupieckie. Istniały także kasy oszczędnościowe w miastach i banki spółdzielcze, które obsługiwały warstwy niezamożne. Druga połowa XIX wieku to okres szybkiego rozwoju gospodarczego i przemysłu. obok starych banków kupieckich powstawały bankowe spółki akcyjne. - 1872r. Deutsche Bank, Dresner Bank przetrwało aż do dzisiaj. Duże bankowe spółki akcyjne były silniejsze finansowo niż przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, zatem mogły narzucać swoje warunki. W ten sposób powstał niemiecki model banków uniwersalnych - połączenie bankowości komercyjnej (depozytowo-kredytowej) z inwestycyjną. W rezultacie w systemie niemieckim nie istnieje do dzisiaj podział na banki inwestycyjne i banki kredytowe. O skali zaangażowania banków w kapitał korporacji przemysłowych świadczy np. że Deutsche Bank posiadał w 1986 28% akcji Daimlera, Dresner Bank 5-10% BMW, a Commertz Bank 8% akcji MAN AG.

3 Niemiecki system bankowy Niemiecki system bankowy charakteryzuje się wszechstronnością form organizacyjnych i własnościowych. Do podstawowych typów banków należą: banki handlowe (komercyjne) w formie spółek akcyjnych. Dominują takie banki jak: Deutsche Bank, Commertz Bank i Dresner Bank. Obsługują one głównie wielkich klientów i przyjmują wkłady terminowe, co pozwala im na udzielanie długich" kredytów. kasy oszczędnościowe (Sparkasse). Są to instytucje prawa publicznego utworzone przez samorządy lokalne, które też gwarantują ich wypłacalność. Obsługują tylko lokalną społeczność. Są to banki uniwersalne: gromadzą wkłady oszczędnościowe szerokich warstw ludności, udzielają kredytów ludności i drobnym przedsiębiorstwom, a także władzom komunalnym. Samorządy lokalne ustalają statut kasy i wybierają jej radę, a ta powołuje zarząd kasy. Kasy oszczędnościowe (lokalne) miały na ogół niewielki kapitał, ale ze względu na procesy unifikacji w UE muszą podnosić kapitał do wymaganego minimum (5 mln ECU) banki spółdzielcze (Banki Ludowe i Banki Raiffesena). Działają w Niemczech zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, prowadząc obsługę głównie rolnictwa i drobnego przemysłu. Deponenci tych banków są też na ogół ich udziałowcami. Dotychczas banki spółdzielcze stanowiły najbardziej liczną grupę banków w Niemczech. banki wyspecjalizowane, a zwłaszcza: - banki hipoteczne - kasy budowlano-oszczędnościowe - Bank Pocztowy (gotówkowy i bezgotówkowy obrót płatniczy, jego placówki są na poczcie) - banki gwarancyjne (gwarantują kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw) - banki depozytowe papierów wartościowych (specjalizują się w przechowywaniu w depozycie papierów wartościowych od klientów i innych banków, zarządzają nimi, wypłacają dywidendy, etc.)

4 Bank Centralny - Bundesbank Na szczycie systemu bankowego stoi bank centralny - Bundesbank, który jest jednym z najbardziej znanych banków centralnych na świecie. Cechuje się: - wielką niezależnością - bezwzględną polityką pieniężną. Natomiast nadzór bankowy nad wszystkimi bankami jest prowadzony przez niezależny od Bundesbanku urząd nadzoru. Konstrukcja systemu niemieckiego: - Jego trzonem są: * banki uniwersalne, bardzo aktywnie zaangażowane w zarządzanie sektorem przedsiębiorstw, * banki wyspecjalizowane w pewnych czynnościach bankowych (kredyty hipoteczne, rozliczenia, kredyty dla małych firm).

5 Europejski Bank Centralny Od 1 stycznia 1999 r. Niemiecki Bank Federalny stał się integralną częścią składową europejskiego systemu banków centralnych, składających się z EBC i narodowych banków centralnych krajów członkowskich EMU (Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa). Została wprowadzona wspólna waluta euro. EBC przejął od krajowych banków centralnych państw członkowskich następujące zadania:

6 Europejski Bank Centralny ustalanie polityki pieniężnej państw strefy euro, przeprowadzanie transakcji dewizowych, utrzymywanie rezerw dewizowych i zarządzanie nimi, wyłączne sprawowanie polityki emisyjnej w stosunku do waluty euro, np. poprzez wydawanie pozwoleń na emisje banknotów euro, czy też ustalanie wielkości emisji. ułatwianie funkcjonowania systemów płatniczych i nadzoru bankowego, wydawanie decyzji, zaleceń i wytycznych w kwestiach należących do jego kompetencji, uzyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych, na podstawie których przygotowywane są prognozy i opracowania makroekonomiczne.

7 Różnice Bundesbank Narodowy Bank Polski Brak polityki pieniężnej i kursowej Brak suwerenności – stopy procentowe Płynność rozliczeń pieniężnych Bezpieczeństwo finansowe systemu bankowego Polityka rezerw obowiązkowych Zbieranie danych statystycznych dotyczących sytuacji makroekonomicznej w danym kraju i przekazanie ich do EBC biorą udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych organów wspólnotowych Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju, a także prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej. Bank centralny reguluje podaż pieniądza w obiegu (poprzez np. operacje otwartego rynku i ustalanie stóp procentowych) i oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych. Nadzoruje operacje banków komercyjnych, dokonywane zarówno w walucie krajowej jak i w walutach obcych, Ustala stopy rezerw obowiązkowych

8 Anna Kodzis


Pobierz ppt "Bank Centralny w Niemczech Opracowała Anna Kodzis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google