Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy 20 kwietnia 2010 roku

2 D ZIAŁ 801 – O ŚWIATA I W YCHOWANIE

3 R OZDZIAŁ 80101 – S ZKOŁY P ODSTAWOWE

4 R OZDZIAŁ 80103 - O DDZIAŁY 0 W S ZKOŁACH P ODSTAWOWYCH

5 R OZDZIAŁ 80104 - P RZEDSZKOLA

6 R OZDZIAŁ 80110 - G IMNAZJA

7 R OZDZIAŁ 80114 – Z ESPOŁY O BSŁUGI E KONOMICZNO -A DMINISTRACYJNEJ S ZKÓŁ

8 R OZDZIAŁ 80120 – L ICEA O GÓLNOKSZTAŁCĄCE

9 R OZDZIAŁ 80123 – L ICEA P ROFILOWANE

10 R OZDZIAŁ 80130 – S ZKOŁY Z AWODOWE

11 R OZDZIAŁ 80140 – C ENTRA K SZTAŁCENIA U STAWICZNEGO I P RAKTYCZNEGO

12 R OZDZIAŁ 80148 – S TOŁÓWKI S ZKOLNE

13 D ZIAŁ 854 – E DUKACYJNA O PIEKA W YCHOWAWCZA

14 R OZDZIAŁ 85401 – Ś WIETLICE S ZKOLNE

15 R OZDZIAŁ 85406 – P ORADNIE P SYCHOLOGICZNO -P EDAGOGICZNE

16 R OZDZIAŁ 85407 – P LACÓWKI W YCHOWANIA P OZASZKOLNEGO

17 D ZIAŁ 801 I 854 - O GÓŁEM

18 D ZIAŁ 801 I 854 – W YDATKI R ZECZOWE

19 D ZIAŁ 801 I 854 – P ŁACE I P OCHODNE

20 D ZIĘKUJEMY Z A U WAGĘ


Pobierz ppt "A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google