Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy 20 kwietnia 2010 roku

2 D ZIAŁ 801 – O ŚWIATA I W YCHOWANIE

3 R OZDZIAŁ – S ZKOŁY P ODSTAWOWE

4 R OZDZIAŁ O DDZIAŁY 0 W S ZKOŁACH P ODSTAWOWYCH

5 R OZDZIAŁ P RZEDSZKOLA

6 R OZDZIAŁ G IMNAZJA

7 R OZDZIAŁ – Z ESPOŁY O BSŁUGI E KONOMICZNO -A DMINISTRACYJNEJ S ZKÓŁ

8 R OZDZIAŁ – L ICEA O GÓLNOKSZTAŁCĄCE

9 R OZDZIAŁ – L ICEA P ROFILOWANE

10 R OZDZIAŁ – S ZKOŁY Z AWODOWE

11 R OZDZIAŁ – C ENTRA K SZTAŁCENIA U STAWICZNEGO I P RAKTYCZNEGO

12 R OZDZIAŁ – S TOŁÓWKI S ZKOLNE

13 D ZIAŁ 854 – E DUKACYJNA O PIEKA W YCHOWAWCZA

14 R OZDZIAŁ – Ś WIETLICE S ZKOLNE

15 R OZDZIAŁ – P ORADNIE P SYCHOLOGICZNO -P EDAGOGICZNE

16 R OZDZIAŁ – P LACÓWKI W YCHOWANIA P OZASZKOLNEGO

17 D ZIAŁ 801 I O GÓŁEM

18 D ZIAŁ 801 I 854 – W YDATKI R ZECZOWE

19 D ZIAŁ 801 I 854 – P ŁACE I P OCHODNE

20 D ZIĘKUJEMY Z A U WAGĘ


Pobierz ppt "A NALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I – III 2010 ROKU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WOLA Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google