Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Środki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej Robert Dyczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Środki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej Robert Dyczkowski."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość Środki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej Robert Dyczkowski

2 Aktywa pieniężne – Art. 3 pkt. 25 UoR 25) aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej);

3 Klasyfikacja środków pieniężnych Banknoty i monety przechowywane w kasie, na rachunkach bankowych czy w formie lokat pieniężnych Czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia Bony: handlowe, komercyjne, oszczędnościowe, skarbowe, pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe Metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego Krajowe / zagraniczne środki pieniężne (waluty obce / dewizy) Środki pieniężne w drodze (kwestia techniczna)

4 UoR – załącznik nr 1 Bilans: Aktywa B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pienieżne inne aktywa pieniężne

5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: Banknoty i monety oraz bony pieniężne przechowywane w kasie, Środki pieniężne na rachunkach bieżącym i pomocniczych Chodzi o środki zarówno w walucie krajowej, jak i obcej Inne środki pieniężne: Inne środki pieniężne obejmują czeki obce i weksle obce wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich wystawienia, a także środki pieniężne w drodze. Inne aktywa pieniężne: Inne aktywa pieniężne obejmują czeki obce i weksle obce o terminie płatności powyżej 3 miesięcy od dnia ich wystawienia, ale poniżej 12 miesięcy, a także należne dywidendy wynikające z uchwał organów spółek, w których jednostka posiada udziały lub akcje oraz naliczone memoriałowo odsetki od innych aktywów finansowych.

6 Waluty obce - Art. 30 UoR 1.Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

7 Waluty obce - Art. 30 UoR 2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

8 Kurs faktycznie zastosowany - przykład Wpływ na rachunek bankowy w złotych – Sprzedaż walut bankowi – kurs kupna – Opłacenie należności – kurs kupna Wypływ środków z rachunku bankowego w złotych – Kupno walut w banku – kurs sprzedaży – Opłacenie zobowiązań – kurs sprzedaży

9 Waluty obce - Art. 30 UoR 4. Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5–7, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

10 Ewidencja rozchodu walut obcych Ceny nabycia walut obcych w różnych dniach zazwyczaj się różnią. Przy ewidencji rozchodu powstaje więc analogiczny problem jak w przypadku zapasów FIFO LIFO AVCO W zależności od zastosowanej metody będziemy mieli do czynienia z różną wartością różnic kursowych … przykład

11 Rozliczenia gotówkowe / bezgotówkowe Gotówkowe: – Czeki gotówkowe – Wpłaty gotówkowe do kasy, na rachunek bankowy – Nie można dokonywać rozliczeń gotówkowych jeżeli kwota transkacji przekracza 15 tys euro (takie rozliczenia mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego) Bezgotówkowe: – Polecenie przelewu – Czek rozrachunkowy – Inkaso (zapłata w zamian za wydanie pewnych dokumentów) – Akredytywa (najczęściej importer – eksporter; za uregulowanie płatności odpowiada bank) – Okresowe rozliczenie saldami – Rozliczenia planowe (a potem tylko korekty różnic) – Weksle – Karty płatnicze (debetowe kredytowe, …) Zobowiązania podatkowe zawsze bezgotówkowo

12 Ewidencja – rodzaje dokumentów i konta Kasa – KP, KW, raporty kasowe (w dacie faktycznej wpłaty / wypłaty) Konta bankowe – podstawą są dokumenty bankowe – wyciągi + potwierdzenia sald Inne środki pieniężne (weksle, czeki) – zazwyczaj specjalne dedykowane konta + odpowiednia analityka Środki pieniężne w drodze – kwestia techniczna

13 Weksle Weksel to dokument kredytu krótkoterminowego wystawiony na specjalnym blankiecie, w formie ściśle określonej przez prawo, lub zawierający wszystkie elementy wymagane przez kodeks cywilny, zawierający jednostronne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty kwoty, na którą weksel został wystawiony, określonej osobie w ściśle określonym terminie i miejscu Funkcja kredytowa, obiegowa (w szczególności można zdyskontować go w banku), płatnicza, gwarancyjna (może służyć jako zabezpieczenie kredytu) Indos (żyro) Suma wekslowa Dyskonto K – suma wekslowa; F – kwota udzielonego kredytu wekslowego; d – roczna stopa procentowa; t – liczba dni upływająca do terminu płatności


Pobierz ppt "Rachunkowość Środki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej Robert Dyczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google