Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł chemiczny, metalurgiczny -transport lądowy (dwutlenek węgla, który wytwarza się przy spalaniu benzyny, ropy itp.), -dwutlenek węgla, który wytwarzają m.in. elektrownie cieplne, -wysypiska śmieci,

5 Cd. 1. Źródła zanieczyszczeń naturalnych: - wybuchy wulkanów - wietrzenie skał - pył kosmiczny - procesy biologiczne - pożary lasów - wyładowania atmosferyczne (burze)

6 Cd. 1.

7

8 2. Jednym z największych trucicieli powietrza na terenie gminy Wejherowo jest benzo(a)piren. Benzopireny - grupa organicznych związków chemicznych – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o pięciu skondensowanych pierścieniach benzenowych, stanowiące 1,5% smoły pogazowej, występujące w dymie tytoniowym. Dym z 1 papierosa zawiera 0,16 μg tej substancji. Benzopireny są związkami silnie rakotwórczymi. Wzór sumaryczny: C 20 H 12

9 Cd. 2. Niewielki fragment wzoru strukturalnego cząsteczki benzo(a)pirenu:

10

11 3. W Wejherowie nie zaobserwowaliśmy zjawiska smogu. Wejherowo jest zbyt małym miastem, a poza tym jest w korzystnym dla środowiska położeniu (leży nad morzem). Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog - mgła.

12 Cd. 3.

13

14 4. Najlepsza jakość powietrza została zanotowana w okolicach stadionu wejherowskiego Gryfa, gdzie zanieczyszczenia utrzymywały się w normie.

15 Cd. 4..

16

17 5. Jedyny przypadek zaklasyfikowania powiatu wejherowskiego do klasy C to ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu pyle stwierdzone w pomiarze na Placu Jakuba Wejhera.

18 Cd. 5.

19 Cd. 5. Jak nasza gmina prezentuje się na tle innych powiatów i gmin? Tabela na następnej stronie.

20

21

22

23 6. Prowadzą m. in. do niżej wymienionych zjawisk: Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

24 Cd. 6. Globalne ocieplenie –obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

25 Cd. 6. Dziura ozonowa –zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3 ) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

26 Cd. 6. Kwaśne deszcze -opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór. Skutek kwaśnego deszczu:

27

28 7. POROSTY JAKO BIOWSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Porosty (Lichenes) są niezwykłymi organizmami składającymi się z dwóch części: grzyba i glonu. Takie powiązanie pozwala porostom rosnąć na nagich skałach, drzewach, płotach a nawet na murach domów. Grzyb dostarcza z podłoża, na którym rośnie, wodę wraz z solami mineralnymi oraz chroni glon przed wysychaniem. Glon z kolei, dzięki zdolności do fotosyntezy, produkuje substancje organiczne będące pokarmem dla obydwu organizmów.Porosty mogą pobierać również substancje odżywcze prosto z atmosfery- zawarte w pyłach i gazach, a wraz z nimi związki trujące, akumulując je w sobie. Z tego powodu porosty okazały się bardzo dobrymi organizmami określającymi zanieczyszczenie atmosfery(biowskaźnikami, bioindykatorami). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest dwutlenek siarki emitowany do atmosfery, produkt spalania węgla, benzyny, ropy. SO2 reaguje z tlenem atmosferycznym i przechodzi w SO3. Ten zaś wraz z cząsteczkami wody tworzy H2SO4 i w ten sposób powstają tzw. kwaśne deszcze, niszcząco działające na roślinność (umieranie lasów). W wyniku obserwacji okazało się, że porosty są szczególnie wrażliwe na kwaśne deszcze.

29 Cd. 7. Prowadząc monitoring powietrza przy pomocy porostów, nie uzyskujemy informacji o składzie chemicznym zanieczyszczeń ani o wpływie poszczególnych związków. Otrzymane wyniki są świadectwem kompleksowego oddziaływania mieszaniny szkodliwych związków. Substancje toksyczne powodują przy oddziaływaniu bezpośrednim na porosty, że najbardziej wrażliwym jest aparat fotosyntetyczny glonów porostowych, w którym chrolofil ulega degradacji i zostaje unieczynniony. Duże stężenie SO2 w krótkim czasie powoduje obumarcie wszystkich glonów w plesze i śmierć porostu. Przy mniejszych stężeniach SO2 następują zmiany w budowie wewnętrznej komórek i przepuszczalności błon plazmatycznych, co ułatwia wnikanie toksyn do wnętrza. Pyły, jeśli są emitowane w dużych ilościach, niszczą plechy porostów w sposób mechaniczny; okrywając je grubą warstwą uniemożliwiającą wymianę gazową i ograniczają dostęp światła do komórek glonów.

30 Cd. 7. Co mówią porosty o zanieczysz- czeniach powietrza?

31

32 8. Do naszej atmosfery głównie przedostają się gazy tj. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz różne pyły.

33 Cd. 8 dwutlenek siarki dwutlenek węgla. tlenek węgla tlenek azotu

34

35 9. Do naszej atmosfery wcześniej wymienione gazy przedostają się na skalę województwa (w roku 2011)w ilościach: dwutlenek węgla t dwutlenek siarki t tlenki azotu t tlenek węgla t pyły ogółem t

36 Cd. 9. Koparka po prawej waży 7 ton, gazy o których mowa ważą niemal razy więcej.

37

38 10. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki: - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując mierniki energii, ocieplenie budynków; - likwidacji małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk domowych - ograniczaniu ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii takich jak; a) energia słoneczna b) energia wodna c) energia wiatrowa; - ograniczeniu emisji dwutlenku siarki ze spalających zasiarczony węgiel elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania spalin; - eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach ( budowa obwodnic ); - ograniczaniu ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy elektryczne; - stosowaniu w samochodach benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe ( katalizatorów ); - tworzeniu stref dla pieszych w centrach miast i osiedli, korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru

39 Cd. 10.

40

41 11. Wchodzące w skład zanieczyszczonego powietrza szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Powodują także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory oraz POCP oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. Życie może być też skrócone średnio o 2 lata.

42 Cd. 11.

43

44 12. Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin. Powiat Wejherowski należy do powiatów o stosunkowo czystym powietrzu. W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku powiat wejherowski przeważnie zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin. Wyniki pomiarów SO2, NO2, Pb, C6H6, CO i O3, kształtują się dużo poniżej wartości dopuszczalnych.

45 Cd. 12. DOBRZE

46

47

48

49 wikipedia.org zadane.pl ściąga.pl google.pl Raport WIOŚ Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego

50 Wykonali: Wojciech Zarychta Przemysław Burchardt


Pobierz ppt "1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google