Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 w trybie planowych lub doraźnych działań.
Nadzór pedagogiczny Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.), w trybie planowych lub doraźnych działań.

3 o przeprowadzenie kontroli
Kontrole doraźne Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli ilość Rzecznik Praw Dziecka 17 Rodzice 11 Uczniowie 2 Nauczyciele 1 Łódzki Kurator Oświaty 23 Razem 54

4 Kontrole doraźne - badane obszary funkcjonowania 2 4 8 24 5 17 6
szkół i placówek ilość Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 2 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 4 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 8 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 24 Przestrzeganie praw dziecka i praw. 5 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 17 Inne. 6

5 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami: Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć. OBSZAR - realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. W szkolnym planie nauczania nie uwzględniono wszystkich zajęć określonych w ramowym planie nauczania. OBSZAR - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Niezastosowanie zapisów rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu w stosunku do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nieprzestrzeganie zasad oceniania oraz procedury związanej z trybem odwoławczym od oceny. Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Niepowiadomienie przez dyrektora organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwały.

6 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych do szkoły bez aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. OBSZAR - przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. W przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych niedostosowano ilości dzieci w grupach do liczby określonej w ramowym statucie. Skreślenia ucznia z listy uczniów niezgodnie z procedurą zawarta w statucie szkoły. Brak określenia zakresu zadań i obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie oczekiwania przez nich na dowóz.

7 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
Nieprzestrzeganie kompetencji stanowiących rady pedagogicznej dot.: wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, zatwierdzania zmian. w statucie szkoły, zatwierdzenia pracy szkoły. Nieprawidłowe sformułowane uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy. OBSZAR - przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia Pozbawienie ucznia prawa do obrony przed usunięciem z listy uczniów. Nieprzestrzeganie prawa do jawnej umotywowanej oceny. Nieprzestrzeganie zasad rekrutacji wychowanków i uczniów do szkół. Odmowa przyznania uczniowi nauczania indywidualnego do końca bieżącego roku szkolnego.

8 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości
OBSZAR - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Niewłaściwa opieka nad uczniami w szatniach oraz innych pomieszczeniach nieobjętych monitoringiem wizyjnym. Brak akceptacji ucznia przez grupę rówieśniczą – nieskuteczne działania wychowawcze. OBSZAR - przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Zajęcia edukacyjnych realizowane niezgodnie z szkolnym planem nauczania. Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak zaświadczeń lekarskich słuchaczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa - brak arkuszy ocen dla słuchaczy.

9 Ogólne wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
Nie wszystkie szkoły/placówki funkcjonują w oparciu o aktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do obowiązujących przepisów. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są zasady współpracy z rodzicami określone w statucie szkoły/placówki. Często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów - najczęstsza przyczyna skarg rodziców i uczniów. Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są kompetencje organów szkoły. W szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia. Zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

10 Rozpatrywanie skarg Zakres badanych skarg 2 3 5 1
ilość Nieprzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2 Nieprzestrzeganie praw dziecka i ucznia. 3 Nieprzestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły. 5 Przekroczenie kompetencji przez dyrektora określonych w UoSO. 1 Naruszenie nietykalności osobistej ucznia przez nauczyciela. Agresja słowna i przemoc fizyczna stosowana przez uczniów w stosunku do ucznia. Niezapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

11 Uczestniczenie jako strona w rozprawach
Cd. skargi Prowadzenie agitacji przedwyborczej na terenie szkoły. 2 Przyjęcie dzieci do szkoły z naruszeniem przepisów prawa. Nieodpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. 1 Inne: 8 Razem 28 Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 5

12 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Konkursy: XVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ”. IV Olimpiada Tematyczna „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ”. Współorganizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”. Koordynacja i obserwacja 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – na szczeblu rejonu. Olimpiada Matematyczna Gimnazjów Specjalnych.

13 Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne LO im. St. Żeromskiego w Opocznie
Laureaci – Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Maz. – 2 Szkoła Podstawowa w Lubochni Laureaci - gimnazja Gimnazjum w Żarnowie Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne LO im. St. Żeromskiego w Opocznie III LO im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Maz.

14 PG nr 4 z Bełchatowa G nr 3 z Tomaszowa Maz. G nr 4 z Piotrkowa Tryb.
Ogólnopolski Konkurs Papieski dla uczniów gimnazjów : Eliminacje wojewódzkie odbyły się w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Tryb. Tytuł finalisty zdobyli uczniowie ze szkół: PG nr 4 z Bełchatowa G nr 3 z Tomaszowa Maz. G nr 4 z Piotrkowa Tryb.

15 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
Konkurs z: Uczniowie Piotrków Tomaszów Radomsko Opoczno Bełchatów 1 J. polskiego 271 59 74 50 37 51 2 J. angielskiego 9 4 3 J. niemieckiego 15 6 5 J. rosyjskiego Historii 62 12 26 7 11 Biologii 24 8 Geografii 44 16 10 Matematyki 42 Fizyki 14 Chemii 22 Wiedzy o szt./Plast./Muz. 23 Informatyki Razem 544 131 162 82 84 85

16 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
Lp Konkurs z: Laureaci Delegatura Finaliści 1 J. polskiego 8 14 4 2 J. angielskiego 7 19 3 J. niemieckiego 12 5 J. rosyjskiego 6 Historii 13 46 Biologii Geografii Matematyki 9 Fizyki 10 Chemii 18 11 Wiedzy o szt./Plast./Muz. 30 39 Informatyki Razem 136 23/17% 191 44/23%

17 Gimnazja z największą liczbą laureatów i finalistów
w roku szkolnym 2010/2011 Lp Szkoła Laureaci Finaliści 1. Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 4 6 2. Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 3 12 3. Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 1 4. Gimnazjum w Drzewicy 2 5 Gimnazjum w Lgocie Wielkiej -

18 VIII wojewódzka Olimpiada Matematyczna dla gimnazjów specjalnych – SOSW w Bełchatowie Uczestniczyli w niej uczniowie z 18 gimnazjów z woj. łódzkiego, w tym z Bełchatowa, Radomska, Piotrkowa Tryb. i Opoczna. Wyniki: Bełchatów – I m. indywidualnie Szkoły: I m. G. w Pabianicach II m. G. ze SOSW nr 7 w Łodzi III m. G. z Bełchatowa

19 Delegatura w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym współpracuje z WORD i Policją przy organizacji: Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych – na szczeblu rejonowym. Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów - na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (finał w 2011r.).

20 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem
szkół i placówek Wyniki eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD – w Piotrkowie Trybunalskim 2011 – miejsce szkoły Powiat SP Gimnazjum Piotrkowski – Gmina Rozprza 2 Bełchatowski - Szczerców 7 4 Opoczyński Brudzewice - 6 w ZSS nr 1-19 Radomszczański - Dobryszyce 5 6 Tomaszowski SP nr Inowłódz - 7

21 Stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010
Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 Powiat PRM MEN Miasto Piotrków Trybunalski 8 Bełchatowski 10 Opoczyński 7 Piotrkowski 4 Radomszczański 11 Tomaszowski 9 2 Razem 49

22 Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia
Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 Powiat PRM MEN Miasto Piotrków Trybunalski 11 5 Bełchatowski 10 6 Opoczyński 8 1 Piotrkowski 7 Radomszczański Tomaszowski 9 2 Razem 56 14

23 Wypoczynek dzieci i młodzieży
Liczba placówek wypoczynku zarejestrowanych w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim 1. „Zima 2011” 32 placówek 2. „Lato 2011” 134 placówek Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego 328 dzieci Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych klęską żywiołową Gmina Białaczów 49 dzieci Gmina Żarnów 48 dzieci

24 Ranking Liceów Ogólnokształcących – rok 2011
 M w woj. łódzkim Nazwa szkoły Miejscowość   Wsk. M w Polsce  9 II LO im. Stefana Żeromskiego Tomaszów Mazowiecki 47,45 118 11 I LO im. Bolesława Chrobrego Piotrków Trybunalski 45,91 150 16 I LO im. Władysława Broniewskiego Bełchatów 44,00 199 22 II LO im. K. K. Baczyńskiego Radomsko 41,85 292 27 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Opoczno 41,04 337 33 III LO im. Juliusza Słowackiego 39,80 400+ 37 I LO im. Jarosława Dąbrowskiego 38,19 44 I LO im. Feliksa Fabianiego 37,40 45 II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 37,13 47 LO im. Stefana Żeromskiego 36,57

25 Ranking Techników - rok 2011
 M w woj. łódzkim Nazwa szkoły Miejscowość   Wsk. M w Polsce  3 Technikum Elektryczno – Elektroniczne Radomsko 61,4 53 5 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP Nr 1 Piotrków Trybunalski 59,85 63 16 Technikum Energetyczne w ZSP Nr 3 Bełchatów 49,4 195 17 Technikum Ekonomiczne-Handlowe w ZSP Nr 5 48.98 200+ 20 Technikum w ZS Ekonomicznych 47.08 22 Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 Tomaszów Mazowiecki 46.61 23 Technikum w ZS Rolniczych Czarnocin 46.54

26 Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.
Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google