Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Nadzór pedagogiczny Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.), w trybie planowych lub doraźnych działań.

3 Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli ilość Rzecznik Praw Dziecka17 Rodzice11 Uczniowie2 Nauczyciele1 Łódzki Kurator Oświaty23 Razem54 Kontrole doraźne

4 Kontrole doraźne - badane obszary funkcjonowania szkół i placówek ilość Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 2 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 4 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 8 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 24 Przestrzeganie praw dziecka i praw. 5 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 4 Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 17 Inne. 6

5 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości OBSZAR - zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami: Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć. OBSZAR - realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. W szkolnym planie nauczania nie uwzględniono wszystkich zajęć określonych w ramowym planie nauczania. OBSZAR - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Niezastosowanie zapisów rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu w stosunku do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nieprzestrzeganie zasad oceniania oraz procedury związanej z trybem odwoławczym od oceny. Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Niepowiadomienie przez dyrektora organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwały.

6 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości OBSZAR - przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych do szkoły bez aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. OBSZAR - przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. W przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych niedostosowano ilości dzieci w grupach do liczby określonej w ramowym statucie. Skreślenia ucznia z listy uczniów niezgodnie z procedurą zawarta w statucie szkoły. Brak określenia zakresu zadań i obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie oczekiwania przez nich na dowóz.

7 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości Nieprzestrzeganie kompetencji stanowiących rady pedagogicznej dot.: wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, zatwierdzania zmian. w statucie szkoły, zatwierdzenia pracy szkoły. Nieprawidłowe sformułowane uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy. OBSZAR - przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia Pozbawienie ucznia prawa do obrony przed usunięciem z listy uczniów. Nieprzestrzeganie prawa do jawnej umotywowanej oceny. Nieprzestrzeganie zasad rekrutacji wychowanków i uczniów do szkół. Odmowa przyznania uczniowi nauczania indywidualnego do końca bieżącego roku szkolnego.

8 Kontrole doraźne – stwierdzone nieprawidłowości OBSZAR - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Niewłaściwa opieka nad uczniami w szatniach oraz innych pomieszczeniach nieobjętych monitoringiem wizyjnym. Brak akceptacji ucznia przez grupę rówieśniczą – nieskuteczne działania wychowawcze. OBSZAR - przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Zajęcia edukacyjnych realizowane niezgodnie z szkolnym planem nauczania. Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak zaświadczeń lekarskich słuchaczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa - brak arkuszy ocen dla słuchaczy.

9 1. Nie wszystkie szkoły/placówki funkcjonują w oparciu o aktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do obowiązujących przepisów. 2. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej. 3. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są zasady współpracy z rodzicami określone w statucie szkoły/placówki. 4. Często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów - najczęstsza przyczyna skarg rodziców i uczniów. 5. Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są kompetencje organów szkoły. 6. W szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia. 7. Zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Ogólne wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:

10 Rozpatrywanie skarg Zakres badanych skarg ilość Nieprzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2 Nieprzestrzeganie praw dziecka i ucznia. 3 Nieprzestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły. 5 Przekroczenie kompetencji przez dyrektora określonych w UoSO. 1 Naruszenie nietykalności osobistej ucznia przez nauczyciela. 1 Agresja słowna i przemoc fizyczna stosowana przez uczniów w stosunku do ucznia. 1 Niezapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 2

11 Prowadzenie agitacji przedwyborczej na terenie szkoły. 2 Przyjęcie dzieci do szkoły z naruszeniem przepisów prawa.2 Nieodpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. 1 Inne:8 Razem 28 Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 5 Cd. skargi

12 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Konkursy: XVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach IV Olimpiada Tematyczna Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Współorganizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum Papież Słowianin. Koordynacja i obserwacja 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – na szczeblu rejonu. Olimpiada Matematyczna Gimnazjów Specjalnych.

13 Gimnazjum w Żarnowie Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne LO im. St. Żeromskiego w Opocznie III LO im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Maz.

14 PG nr 4 z Bełchatowa G nr 3 z Tomaszowa Maz. G nr 4 z Piotrkowa Tryb.

15 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów Konkurs z:UczniowiePiotrkówTomaszówRadomskoOpocznoBełchatów 1J. polskiego J. angielskiego9414 3J. niemieckiego J. rosyjskiego66 5Historii Biologii Geografii Matematyki Fizyki Chemii Wiedzy o szt./Plast./Muz Informatyki Razem

16 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów LpKonkurs z:LaureaciDelegaturaFinaliściDelegatura 1J. polskiego J. angielskiego J. niemieckiego J. rosyjskiego641 5Historii Biologii Geografii Matematyki Fizyki Chemii Wiedzy o szt./Plast./Muz Informatyki42 Razem13623/17%19144/23%

17 Gimnazja z największą liczbą laureatów i finalistów w roku szkolnym 2010/2011 LpLp SzkołaLaureaciFinaliści 1. Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim Gimnazjum w Drzewicy 22 5 Gimnazjum w Lgocie Wielkiej 2-

18 Wyniki: Bełchatów – I m. indywidualnie Szkoły: I m. G. w Pabianicach II m. G. ze SOSW nr 7 w Łodzi III m. G. z Bełchatowa

19 Delegatura w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym współpracuje z WORD i Policją przy organizacji: Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych – na szczeblu rejonowym. Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów - na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (finał w 2011r.).

20 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Wyniki eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD – w Piotrkowie Trybunalskim 2011 – miejsce szkoły PowiatSPGimnazjum Piotrkowski – Gmina Rozprza 22 Bełchatowski - Szczerców 74 Opoczyński Brudzewice - 6w ZSS nr 1-19 Radomszczański - Dobryszyce 56 Tomaszowski SP nr Inowłódz - 7

21 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 PowiatPRMMEN Miasto Piotrków Trybunalski 8 Bełchatowski 10 Opoczyński 7 Piotrkowski 4 Radomszczański 11 Tomaszowski 92 Razem492

22 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 PowiatPRMMEN Miasto Piotrków Trybunalski115 Bełchatowski106 Opoczyński81 Piotrkowski7 Radomszczański11 Tomaszowski92 Razem5614

23 Wypoczynek dzieci i młodzieży Liczba placówek wypoczynku zarejestrowanych w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim 1.Zima placówek 2.Lato placówek Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego 1.Lato dzieci Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych klęską żywiołową 1.Gmina Białaczów49 dzieci 2.Gmina Żarnów48 dzieci

24 Ranking Liceów Ogólnokształcących – rok 2011 M w woj. łódzkim Nazwa szkołyMiejscowość Wsk. M w Polsce 9II LO im. Stefana ŻeromskiegoTomaszów Mazowiecki 47, I LO im. Bolesława ChrobregoPiotrków Trybunalski 45, I LO im. Władysława BroniewskiegoBełchatów 44, II LO im. K. K. BaczyńskiegoRadomsko 41, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Opoczno 41, III LO im. Juliusza SłowackiegoPiotrków Trybunalski 39, I LO im. Jarosława DąbrowskiegoTomaszów Mazowiecki 38, I LO im. Feliksa FabianiegoRadomsko 37, II LO im. Marii Skłodowskiej-CuriePiotrków Trybunalski 37, LO im. Stefana ŻeromskiegoOpoczno 36,

25 Ranking Techników - rok 2011 M w woj. łódzkim Nazwa szkołyMiejscowość Wsk. M w Polsce 3Technikum Elektryczno – Elektroniczne Radomsko61,453 5Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP Nr 1 Piotrków Trybunalski59, Technikum Energetyczne w ZSP Nr 3Bełchatów49, Technikum Ekonomiczne-Handlowe w ZSP Nr 5 Piotrków Trybunalski Technikum w ZS EkonomicznychRadomsko Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1Tomaszów Mazowiecki Technikum w ZS RolniczychCzarnocin

26 Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."

Podobne prezentacje


Reklamy Google